close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Файл презентації - Intel навчання для майбутнього

код для вставкиСкачать
ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І
ЗМІСТУ ОСВІТИ
Міністерства освіти і науки України
Про проведення
дослідно-експериментальної
роботи з теми:
“Науково-методичні аспекти використання
ІКТ у навчально-виховному процесі
у середовищі:
“1 учень – 1 комп’ютер
на базі шкільних нетбуків”
Гущина Наталія Іванівна
Зав.сектору відділу менеджменту освіти
і вивчення педагогічного досвіду
(044) 417-81-98, 067-707-36-01
РЯД СУЧАСНИХ ОБСТАВИН ГЛИБОКО
ЗМІНЮЮТЬ ЕКОНОМІКУ І
СУСПІЛЬСТВО:
Глобалізація
і поява нових промисловорозвинутих країн.
Демографічна
ситуація,
старінням населення.
Швидкі
обумовлена
зміни на ринку праці.
Стрімкий
розвиток
інформаційних
технологій та їх використання у професійному
та приватному житті …
Освіта має орієнтуватись на діяльнісні,
розвиваючі технології, які формують у учнів уміння
вчитися, оперувати і управляти інформацією, швидко
приймати рішення, пристосовуватись до потреб
ринку
праці
(формувати
основні
життєві
компетенції)
Впровадження інформаційних технологій у
навчально-пізнавальну
діяльність
учнів
початкової школи – це один із шляхів.
ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ
за міжнародними стандартами
Знання сучасних
інформаційних
технологій
Вільне володіння
іноземними
мовами
Мотивація до
самовдосконалення
Мотивація до
постійного
навчання
Розвинення
особистісних
якостей
Уміння
спілкування та
обміну досвідом
Розвинення
адаптаційних
якостей (життя і
діяльність у соціумі)
Виховання
здатності до
самоконтролю
Володіння
ПК
Моніторинг
навчальних
досягнень
Виховання
культури, зокрема,
інформаційної
Виховання здатності
до об’єктивного
самооцінювання
Прогрес не питання швидкості, не
питання наявності, це – питання
напрямку
Завжди і скрізь навчаємось
Навчальний клас
Онлайнові
ресурси і
співтовариства
На вулиці
Бібліотеки
Експерти
…у пустелі...
Навчальні
ресурси
Інші школи
Комп’ютери мають перейти із класу
інформатики у навчальні класи
Впровадження ідеї е - навчання 1:1 в Україні
Відповідно до Угоди про наміри щодо проведення
експерименту з використання сучасних інформаційнокомунікаційних
технологій
в
умовах
навчального
середовища “1 учень – 1 комп’ютер” у рамках всесвітньої
освітньої ініціативи INTEL “WORLD AHEAD” від 23 липня
2008 року та наказу Міністерства освіти і науки України від
02.02.2009
р.
№54
проводиться
дослідноекспериментальна робота з теми: “Науково-методичні
основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в
середовищі “1 учень – 1 комп’ютер” на базі шкільних
нетбуків”.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
02.02.2009 р
№54
. Про проведення дослідно-експериментальної роботи з теми:
«Науково-методичні основи використання ІКТ
у навчально-виховному процесі в середовищі
«1 учень - 1 комп'ютер» на базі шкільних нетбуків»
На виконання Закону "України «Про загальну середню освіту»,
Національної доктрини розвитку освіти, Програми інформатизації
загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл,
Угоди між корпорацією Іntеl та Міністерством освіти і науки України про
наміри щодо проведення експерименту з використання сучасних
інформаційно-комунікаційних
технологій
в
умовах
навчального
середовища «1 учень - 1 комп'ютер» та з метою координації діяльності
навчальних
закладів
щодо
створення
необхідних
соціальних,
психологічних, педагогічних умов для опанування учнями сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)
НАКАЗУЮ:
1. Схвалити
ініціативу педагогічних колективів
загальноосвітніх
навчальних закладів (додаток 1) та затвердити Заявку на проведення
дослідно-експериментальної роботи за темою «Науково-методичні основи
використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень 1 комп'ютер» на базі шкільних нетбуків» у 2008-20011 роках (додаток 2).
2. Затвердити Програму дослідно-експериментальної роботи (додатки 3,4).
3. Призначити науковим керівником дослідно-експериментальної роботи
Пушкарьову Т. О., начальника відділу менеджменту освіти та вивчення
педагогічного досвіду Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
Міністерства освіти і науки України; науково-методичним консультантом Олійника В. В., ректора Університету менеджменту освіти АПН України,
члена-кореспондента АПН України, доктора педагогічних наук; науковим
консультантом - Морзе Н. В., проректора з навчально-наукових питань
інформатизації та телекомунікаційних систем Національного аграрного
університету, професора, доктора педагогічних наук.
4. Затвердити склад Науково-методичної координаційної ради (додаток 5).
5. Начальникам управлінь освіти і науки Дніпропетровської (Сиченко
В.В.к Донецької (Соловйов Ю.І), Миколаївської (Мельниченко В.В.),
Одеської (Демченко Д. М.), Полтавської (Мирошниченко В.І.), Херсонської
(Сух В.В.) обласних, Київської міської (Гриневич Л.М.) державних
адміністрацій,
ректорам
(директорам)
відповідних
інститутів
післядипломної педагогічної освіти:
5.1. Провести педагогічний експеримент «Науково-методичні основи
використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень 1 комп'ютер» на базі шкільних нетбуків».
5.2. Експериментально апробувати програмне та навчально-методичне
забезпечення
процесу
використання
інформаційно-комп'ютерних
технологій у межах науково-педагогічного проекту «1 учень - 1
комп'ютер».
6. Інституту Інноваційних технологій і змісту освіти МОН України
(Завалевський Ю.І.):
6.1.Надавати
організаційну
та
науково-методичну
допомогу
загальноосвітнім навчальним закладам та інститутам післядипломної
педагогічної освіти, які беруть участь в експерименті..
6.2. Систематично аналізувати результат проведення експериментальної
науково-дослідної роботи та щоквартально обговорювати їх з метою
подальшого вдосконалення навчально-методичного забезпечення й
запровадження набутого позитивного досвіду в практику діяльності
навчальних закладів..
7. Наказ опублікувати в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і
науки України», газеті «Освіта України», розмістити на сайті Міністерства
освіти і науки України www/ mon.gov.ua.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра
Полянського П.Б.
О. Вакарчук
УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ
“1 учень – 1 комп’ютер”:
•Міністерство освіти і науки України;
•Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
Міністерства освіти і науки України;
• корпорація INTEL;
• регіональні інститути ППО;
• загальноосвітні навчальні заклади України;
• розробники електронних засобів навчального
призначення;
• ...
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: створення
необхідних соціальних, психологічних,
педагогічних умов для
опанування
учнями початкової школи сучасних
інформаційних технологій і розроблення
методики використання їх в навчальновиховному процесі .
1 учень – 1 комп’ютер
ВНОСЯТЬСЯ ЗМІНИ:
- у навчальний процес - через оновлення змісту навчання і
використання інтерактивних, пошукових методів і технологій;
- у організацію позакласної роботи - через тренінги, гурткову роботу,
творчі конкурси, захисти проектів, очно-заочні турніри, тощо;
- у процес підготовки вчителів.
ЗМІНА АКЦЕНТІВ У РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ
Основними принципами роботи учителя, як
консультанта і помічника стали відкритість,
впевненість у можливостях і здібностях учнів,
бачення внутрішнього світу і можливостей кожної
дитини. Заміна авторитарної позиції вчителя на
демократичну
Роль учителя стала
більш
активною.
Учителі
створюють сприятливі умови
для розкриття і розвитку
здібностей
учнів,
власний
інструментарій уроку шукають
методи
та
форми,
які
стимулюють
пізнавальну
Завдання проекту
•Пілотування концепції 1:1
•Створення методичних рекомендацій по використанню
моделі 1:1, які можно застосовувати для широкого
впровадження
•Розробка уроків з використання шкільних нетбуків,
створення бази уроків по класам та по предметам
•Розробка тренінгу по використанню моделі е-навчання з
використанням нетбуків в класно-урочній системі
•Наукове обгрунтування моделі е-навчання
•Розробка та проведення моніторингу, незалежної експертизи
• Забезпечення нормативної бази проекту
•Інформаційний супровід
•Підготовка моделі “1-1” для розширення на початок 20102011 навч.року
ЦЕНТРИ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
І ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ
м.КИІВ
ІНСТИТУТ
ІННОВАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ
ОСВІТИ МОН України,
м. БІЛА ЦЕРКВА
Київський ОІПОПК
м. ЛУГАНСЬК
ОІ ППО
м.КИЇВ
І ППО при університеті
ім. Б.Грінченка,
інші
Моделі розширення проекту.
Як буде здійснено забезпечення нетбуками?
За рахунок
бюджету
Із залученням
інвестора
На основі
співфінансування.
Завдання підготовчого етапу (січень 2009 - лютий 2009
року) повністю виконані, а саме:
визначена мета і напрацьовано нормативно-правове
забезпечення експерименту:
а) прийняті відповідні рішення педагогічними радами
навчальних закладів – учасників проекту;
б) розроблені програми дослідно-експериментальної
роботи на 2009 рік та на весь період проведення
експерименту до 2011 року;
в) підготовлено науково-теоретичне обґрунтування
проблеми дослідження;
сформований склад учасників першого етапу
експерименту,
-підібрані кадри, проведена їх початкова підготовка, підвищений
рівень професійної компетентності вчителів, що працюють за
проектом «1 учень - 1 комп'ютер»;
-опрацьовані моделі електронного навчання «1 учень - 1
комп'ютер»: на початковому етапі за основу взяті дві моделі:
1) коли нетбуки закріплені за учнями кожного класу
персонально;
2) коли комплектом нетбуків, які знаходяться в одному кабінеті,
користуються декілька класів;
-відібрані електронні засоби навчального призначення для
використання у навчально-виховному процесі початкової
школи
-визначені та уточнені функціональні обов’язки педагогічного
колективу в системі вирішення завдань експерименту;
-побудована початкова інфраструктура: поставка (на основі
безкоштовної передачі нетбуків у школи) та налагодження
обладнання.
Виконуються завдання організаційно-прогнозуючого
етапу (березень – грудень 2009 року):
-розробляється
механізм
оцінювання
результатів
експерименту на всіх його етапах,
-розробляється електронний варіант отримання і аналізу
даних від усіх учасників експерименту з можливістю їх
системного узагальнення, наочного демонстрування і
відкритого доступу до них у мережі інтернет;
-розробляється системний підхід до інтеграції зусиль
педагогічного і учнівського колективів, громадськості,
керівників освіти усіх рівнів, спрямованих на формування
інформаційної культури, забезпечення взаємодії з іншими
організаціями,
зацікавленими
в
результатах
експерименту;
- підготовлені анкети для учнів та батьків у школах,
що входять до експериментальної бази з вивчення
їхнього ставлення до запропонованої моделі навчання
на базі шкільних нетбуків;
- проведено два науково-практичних семінари
всеукраїнського рівня з метою підвищення кваліфікації
вчителів - експериментаторів;
- проведено дистанційне навчання “Соціальні сервіси
Веб 2.0 для вчителя”;
-створено гуглгрупу
- проведені ознайомчі конференції і зустрічі з
педагогічною громадськістю у регіонах (на базі
інститутів ППО: Луганського, Київського обласного,
Сумського,
Полтавського,
міст
Києва,
Дніпропетровська і Севастополя).
Стримуючі фактори продовження експериментальної
роботи та розширення її бази:
-недостатнє матеріально-технічне та науково-методичне
забезпечення навчальних закладів;
-недостатньо розроблені методики використання сучасних
інформаційних технологій навчання у навчальному
процесі під час вивчення усіх навчальних предметів;
-недостатня
підготовка
педагогічних
кадрів
до
використання в навчальному процесі засобів сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій;
-відсутність у вчителів мотивації щодо використання
сучасних інформаційних технологій навчання у
навчальному процесі...
Умови створення освітньої системи нової якості
1) У суспільстві і освіті склалася потреба переходу до нових
цілей освіти.
2) Накопичено значний досвід реалізації нових підходів до
навчання.
Нова освітня модель:
3) базується на психолого-педагогічній концепції;
4) забезпечує наступність з попередніми системами освіти;
5) дозволяє вирішувати на більш високому рівні завдання,
які вирішувались попередніми системами освіти;
6) має навчально-методичне, організаційне і матеріальнотехнічне забезпечення;
7) зрозуміла масовому вчителю;
8) інтегрує усі аспекти освітньої системи;
9) створена система підготовки та перепідготовки
педагогічних кадрів;
10) створені засоби моніторингу якості освіти, адекватні
поставленим завданням.
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
52
Размер файла
13 848 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа