close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Д. Сер?кбаев атында?ы
Ш?МТУ
ТАЛАПКЕР - 2011
?ткен жылдар т?лектер?не арнал?ан
(к?нд?зг? ж?не сырттай о?у т?р?)
А?ПАРАТ
КЕШЕНД? ТЕСТ?ЛЕУ к?нд?зг? ж?не сырттай о?у
т?р?не т?сет?н ?ткен жылдар т?лектер?, бастауыш ж?не
орта к?с?пт?к о?у орындарыны? (техникалы? ж?не
к?с?пт?к, орта о?у орнынан кей?нг?) т?лектер?; жалпы
б?л?м берет?н мектептерд?? т?лектер?; о?ушыларды
шетелде о?ытуды? халы?аралы? алмасу жел?с? бойынша
о?ып, ?БТ-ге ?атыспа?андар; ?збек, ?й?ыр, т?ж?к т?л?нде
о?ы?ан, жалпы б?л?м берет?н мектептерд?? т?лектер?;
республикалы? музыкалы? мектеп-интернаттарды?
т?лектер?; сондай-а? шетелдег? о?у орнын б?т?рген
азаматтар ?ш?н ?тк?з?лед?.
КЕШЕНД? ТЕСТ?ЛЕУ азаматтарды? т?лег? бойынша
?аза? немесе орыс т?л?нде орта б?л?мн?? о?у
ба?дарламалары к?лем?нде 4 п?н бойынша ?тк?з?лед?:
М?НДЕТТ? П?НДЕР ? математика, ана т?л? (о?ыту т?л?),
?аза?стан тарихы
4-ш? п?н ? та?дауы бойынша (география, физика,
биология, химия, д?ниеж?з?л?к тарих, ?аза? ?дебиет?,
орыс ?дебиет?)
?рб?р п?н бойынша тест?л?к тапсырмаларды? саны ? 25
Тест?л?к тапсырмаларды? барлы?ы ? 100
ТЕСТ?ЛЕУ УА?ЫТЫ ? 2 са?ат 30 минут
Тест?леуд? ?айта тапсыру?а р??сат бер?лмейд?.
Кешенд? тест?леуге ?атысу
?Т?Н?ШТЕР?Н ?АБЫЛДАУ 20 маусымнан бастап 9
ш?лдеге дей?н,
КЕШЕНД? ТЕСТ?ЛЕУ 17 ш?лдеден бастап 23
ш?лдеге дей?н ?тк?з?лед?.
Кешенд? тест?леуге келген талапкер жеке басыны?
ку?л?г?н (т?л??жатты) ж?не емтихан р??сатнамасын
?сыну?а ти?с.
Талапкер кешенд? тест?леу н?тижелер? бойынша
сертификат алады.
Талапкер кешенд? тест?леуге ?атысу ?ш?н жо?ары о?у орынны?
?абылдау комиссиясына келес? ??жаттарды тапсырады:
?белг?ленген ?лг?дег? бланкке жазыл?ан ?т?н?ш;
?аттестат немесе бастауш к?с?пт?к (техникалы? ж?не к?с?пт?к)
немесе орта к?с?пт?к (орта о?у орнынан кей?нг?) о?у орнын б?т?ру
туралы диплом (т?пн?с?асы);
?кешенд? тест?леу ?тк?зу ?ш?н алын?ан т?лема?ы туралы т?б?ртек;
?3х4 к?лемд? 2 фотосурет;
?086-У ?лг?дег? медициналы? аны?тама;
??абылдау комиссиясыны? ?ызметтер? ?ш?н алын?ан т?лема?ы
туралы т?б?ртек;
?жеке басын ку?ландыратын ??жатты? к?ш?рмес?.
Кешенд? тест?леу н?тижелер? бойынша б?л?м беру гранттарын
та?айындау конкурсына ?атысу ?ш?н ?ажет:
Е? Т?МЕН БАЛЛ ДЕ?ГЕЙ? ? 100-ден 50 балл (т?рт п?н
бойынша), бей?нд?к п?н бойынша 7 баллдан т?мен
емес, ал ?ал?ан п?ндер бойынша 4 баллдан аз емес
м?лшерде.
Бер?лген а?параттарда ?згер?стер болуы м?мк?н !!!!
ГРАНТ?А ИЕ БОЛУ КОНКУРСЫНА ?АТЫСУ ?Т?Н?ШТЕР?Н
?АБЫЛДАУ (кешенд? тест?леу н?тижелер? бойынша) 23 ш?лдеден бастап
31 ш?лдеге дей?н
?БТ мен кешенд? тест?леуден ?ткендер ?ш?н мемлекетт?к
б?л?м беру гранттарын та?айындау конкурсына ?атысуды?
??ЖАТТАР Т?ЗБЕС?:
?белг?ленген ?лг?дег? бланкке жазыл?ан ?т?н?ш;
?б?л?м туралы ??жат, аттестат (т?пн?с?асы);
?Мемлекетт?к сертификат;
?086-У ?лг?дег? медициналы? аны?тама;
?3х4 к?лемд? 6 фотосурет;
??абылдау комиссиясыны? ?ызметтер? ?ш?н алын?ан т?лема?ы туралы
т?б?ртек;
?жеке басын ку?ландыратын ??жат к?ш?рмес?;
?РНН к?ш?рмес? (жет?мдер мен м?гедектер ?ш?н);
?СИК к?ш?рмес? (жет?мдер мен м?гедектер ?ш?н);
?же??лд?кт? растайтын ??жат к?ш?рмес? (жет?мдер мен м?гедектер ?ш?н);
?т?ркеу ку?л?г?н?? немесе ?скери билетт?? к?ш?рмес? (к?нд?зг? о?у т?р?
?ш?н);
?екпе картасыны? к?ш?рмес? (к?нд?зг? о?у т?р? ?ш?н);
?2 файла
А?ЫЛЫ НЕГ?ЗДЕ К?НД?ЗГ? Ж?НЕ СЫРТТАЙ
О?У Т?Р? БОЙЫНША О?У?А ?Т?Н?ШТЕР
?АБЫЛДАУ 20 маусымнан бастап 10 тамыз?а дей?н
? Кешенд? тест?леу н?тижелер? бойынша
А?ЫЛЫ НЕГ?ЗДЕ к?нд?зг? ж?не сырттай
о?у т?р?не т?су ?ш?н ?ажет:
? Е? Т?МЕН БАЛЛ ДЕ?ГЕЙ? ? 100-ден 50
балл (т?рт п?н бойынша), бей?нд?к п?н
бойынша 7 баллдан т?мен емес, ал ?ал?ан
п?ндер бойынша 4 баллдан аз емес
м?лшерде.
СТУДЕНТТЕР ?АТАРЫНА ?АБЫЛДАУ
10 тамыздан бастап 15 тамыз?а дей?н
ТЕСТ?ЛЕУ П?Н? Ж?НЕ ТЕСТ?ЛЕУД?? БЕЙ?НД?К П?Н?
К?РСЕТ?ЛГЕН Ш?МТУ МАМАНДЫ?ТАРЫНЫ? Т?ЗБЕС?
ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯЛЫ? ФАКУЛЬТЕТ?
Шифр?
Маманды?ты? атауы
Та?дауы бойынша
тест?ленет?н п?н
Бей?нд?к п?н
5В070600
Геология ж?не пайдалы ?азбалар
кенорындарын барлау
Физика
Математика
5В070700
Кен ?с?
Физика
Математика
5В070900
Металлургия
Физика
Математика
5В071100
Геодезия ж?не картография
География
Математика
5В073100
Т?рш?л?к
?рекет?н??
?ау?пс?зд?г?
?орша?ан ортаны ?ор?ау
Физика
Математика
5В073700
Пайдалы ?азбаларды байыту
Химия
Химия
5В090300
Жерге орналастыру
География
Математика
5В090700
Кадастр
География
География
ж?не
МАШИНАЖАСАУ Ж?НЕ К?Л?К ФАКУЛЬТЕТ?
Шифр?
Бакалавриат маманды?ы
Та?дауы бойынша
тест?ленет?н п?н
Бей?нд?к п?н
5В071200
Машинажасау
Физика
Математика
5В071300
К?л?к, к?л?кт?к техника ж?не технология
Физика
Математика
5В072200
Полиграфия
Физика
Физика
5В072300
Техникалы? физика
Физика
Физика
5В072400
Технологиялы? машиналар мен жабды?тар
Физика
Физика
5В080600
Аграрлы? техника ж?не технология
Физика
Физика
5В090100
Тасымалдауды, ж?р?ст? ?йымдастыру ж?не
к?л?кт? пайдалану
Физика
Математика
А?ПАРАТТЫ? ТЕХНОЛОГИЯЛАР Ж?НЕ ЭНЕРГЕТИКА
ФАКУЛЬТЕТ?
Шифр?
Маманды?ты? атауы
Та?дауы бойынша
тест?ленет?н п?н
Бей?нд?к п?н
5В070200
Автоматтандыру ж?не бас?ару
Физика
Математика
5В070300
А?паратты? ж?йелер
Физика
Математика
5В070400
Есептеу?ш техника
?амтамасыз ету
Физика
Математика
5В070500
Математикалы? ж?не компьютерл?к ?лг?леу
Физика
Математика
5В071600
Аспаптар жасау
Физика
Математика
5В071700
Жылу энергетикасы
Физика
Математика
5В071800
Электр энергетикасы
Физика
Математика
ж?не
ба?дарламалы?
С?УЛЕТ-??РЫЛЫС ФАКУЛЬТЕТ?
Шифр?
Маманды?ты? атауы
Та?дауы бойынша
тест?ленет?н п?н
Бей?нд?к п?н
5В042000
С?улет ?нер?
та?дауы бойынша
ж?не
2 шы?армашылы?
емтихан (сурет, сызу)
1-ш?
шы?армашыл
ы? емтихан
(сурет)
5В042100
Дизайн
та?дауы бойынша
ж?не
2 шы?армашылы?
емтихан (сурет, сызу)
1-ш?
шы?армашыл
ы? емтихан
(сурет)
5В072500
А?аш ??деу ж?не а?аштан б?йымдар жасау
технологиясы (?олданылу саласы
бойынша)
Физика
Математика
5В072800
?айта ??деу ?нд?р?стер?н?? технологиясы
(сала бойынша)
Химия
Химия
5В072900
??рылыс
Физика
Математика
5В073000
??рылысты? материалдар, б?йымдар мен
??рылымдар ?нд?р?с?
Физика
Математика
5В073200
Стандарттау, метрология ж?не
сертификаттау
Физика
Математика
5В074500
К?л?к ??рылысы
Физика
Математика
5В080500
Су ресурстары ж?не суды пайдалану
География
География
5В080700
Орман ресурстары ж?не орман
аруашылы?ы
География
География
ЭКОНОМИКА Ж?НЕ МЕНЕДЖМЕНТ ФАКУЛЬТЕТ?
Шифр?
Маманды?ты? атауы
Та?дауы бойынша
тест?ленет?н п?н
Бей?нд?к п?н
Физика
Математика
Д?ниеж?л?л?к тарих
Д?ниеж?л?л?к
тарих
5В012000
К?с?пт?к б?л?м
5В030400
Кеден ?с?
5В050600
Экономика
География
Математика
5В050700
Менеджмент
География
Математика
5В050800
Есеп ж?не аудит
География
Математика
5В050900
?аржы
География
Математика
5В051100
Маркетинг
География
Математика
5В090800
Ба?алау
География
Математика
БАКАЛАВРИАТ МАМАНДЫ?ТАРЫ БОЙЫНША ДАЙЫНДАУ Т?Р?
МЕН МЕРЗ?М?
ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯЛЫ? ФАКУЛЬТЕТ?
Шифр?
Маманды?ты? атауы
МЕКТЕП, ЛИЦЕЙ, УЧИЛИЩЕ
нег?з?нде о?у мерз?м?
К?нд?зг?
5В070600
Геология ж?не пайдалы ?азбалар кенорындарын барлау
4
5В070700
Кен ?с?
4
5В070900
Металлургия
4
5В071100
Геодезия ж?не картография
4
5В073100
Т?рш?л?к ?рекет?н?? ?ау?пс?зд?г? ж?не ?орша?ан ортаны
?ор?ау
4
5В073700
Пайдалы ?азбаларды байыту
4
5В090300
Жерге орналастыру
4
5В090700
Кадастр
4
МАШИНАЖАСАУ Ж?НЕ К?Л?К ФАКУЛЬТЕТ?
Шифр?
Маманды?ты? атауы
МЕКТЕП, ЛИЦЕЙ, УЧИЛИЩЕ
нег?з?нде о?у мерз?м?
К?нд?зг?
5В071200
Машинажасау
4
5В071300
К?л?к, к?л?кт?к техника ж?не технология
4
5В072200
Полиграфия
4
5В072300
Техникалы? физика
4
5В072400
Технологиялы? машиналар мен жабды?тар
4
5В080600
Аграрлы? техника ж?не технология
4
5В090100
Тасымалдауды, ж?р?ст? ?йымдастыру ж?не к?л?кт?
пайдалану
4
А?ПАРАТТЫ? ТЕХНОЛОГИЯЛАР Ж?НЕ
ЭНЕРГЕТИКА ФАКУЛЬТЕТ?
Шифр?
Маманды?ты? атауы
МЕКТЕП, ЛИЦЕЙ, УЧИЛИЩЕ
нег?з?нде о?у мерз?м?
К?нд?зг?
5В070200
Автоматтандыру ж?не бас?ару
4
5В070300
А?паратты? ж?йелер
4
5В070400
Есептеу?ш техника ж?не ба?дарламалы? ?амтамасыз ету
4
5В070500
Математикалы? ж?не компьютерл?к ?лг?леу
4
5В071600
Аспаптар жасау
4
5В071700
Жылу энергетикасы
4
5В071800
Электр энергетикасы
4
С?УЛЕТ-??РЫЛЫС ФАКУЛЬТЕТ?
Шифр?
Маманды?ты? атауы
МЕКТЕП, ЛИЦЕЙ, УЧИЛИЩЕ
нег?з?нде о?у мерз?м?
К?нд?зг?
5В042000
С?улет ?нер?
5
5В042100
Дизайн
5
5В072500
А?аш
??деу
ж?не
а?аштан
технологиясы
(?олданылу саласы бойынша)
5В072800
?айта ??деу ?нд?р?стер?н??
бойынша)
5В072900
??рылыс
4
5В073000
??рылысты? материалдар, б?йымдар мен ??рылымдар
?нд?р?с?
4
5В073200
Стандарттау, метрология ж?не сертификаттау
4
5В074500
К?л?к ??рылысы
4
5В080500
Су ресурстары ж?не суды пайдалану
4
5В080700
Орман ресурстары ж?не орман шаруашылы?ы
4
б?йымдар
технологиясы
жасау
4
(сала
4
ЭКОНОМИКА Ж?НЕ МЕНЕДЖМЕНТ ФАКУЛЬТЕТ?
Шифр
Наименование специальности
Форма и срок обучения на базе
ШКОЛЫ, ЛИЦЕЯ, УЧИЛИЩА
к?нд?зг?
сырттай
5В012000
К?с?пт?к б?л?м
4
5
5В030400
Кеден ?с?
4
-
5В050600
Экономика
4
-
5В050700
Менеджмент
4
-
5В050800
Есеп ж?не аудит
4
-
5В050900
?аржы
4
-
5В051100
Маркетинг
4
-
5В090800
Ба?алау
4
-
НАЗАР АУДАРЫ?ЫЗ !!!
Жет?м балалар, ата-анасыны? ?арауынсыз ?ал?ан балалар, ? ж?не ??
топ?а жататын м?гедектер ж?не де бала жасынан бол?ан
?гедектер нег?зг? ??жаттар т?збес?не ?осымша, же??лд?к алу ???ы?ын
берет?н ??жаттар ?сынады.
Жет?м балалар:
?
Туу туралы ку?л?кт?? к?ш?рмес?;
?
Жеке басы ку?л?г?н?? к?ш?рмес?;
?
Анасыны? ?айтыс болуы туралы ку?л?кт?? к?ш?рмес?;
?
?кес?н?? ?айтыс болуы туралы ку?л?кт?? к?ш?рмес?;
?
?ам?оршылы??а алу туралы шеш?мнен ?з?нд? к?ш?рме;
?
РНН к?ш?рмес?;
?
СИК к?ш?рмес?.
Ата-анасыны? ?арауынсыз ?ал?ан балалар:
?
Туу туралы ку?л?кт?? к?ш?рмес?;
?
Жеке басы ку?л?г?н?? к?ш?рмес?;
?
Ата-анасыны? б?реу?н?? ?айтыс болуы туралы ку?л?кт?? к?ш?рмес?;
?
Сот шеш?м?нен ?з?нд? к?ш?рме (егер ата-ананы? б?реу? ата-аналы? ???ы?тан айырыл?ан
болса);
?
?ам?оршылы??а алу туралы шеш?мнен ?з?нд? к?ш?рме;
?
РНН к?ш?рмес?;
?
СИК к?ш?рмес?.
Барлы? ??жаттар нотариуспен растал?ан болу керек.
? ж?не ?? топ?а жататын м?гедектер, бала жасынан бол?ан м?гедектер:
?
МСЭК-ны? м?гедект?к туралы аны?тамасы;
?
2. Та?дал?ан маманды??а жарамдылы?ы туралы медициналы? аны?тама.
ШЫ?АРМАШЫЛЫ? МАМАНДЫ?ТАР?А
Т?СЕТ?НДЕР ?Ш?Н
ШЫ?АРМАШЫЛЫ? МАМАНДЫ?ТАР?А
?Т?Н?ШТЕР ?АБЫЛДАУ
20 маусымнан бастап 1 ш?лдеге дей?н,
АРНАУЛЫ ШЫ?АРМАШЫЛЫ? ЕМТИХАНДАР
2 ш?лдеден бастап 7 ш?лдеге дей?н ?тк?з?лед?.
Шы?армашылы? маманды?тар?а т?сет?ндер тек ?ана
б?р шы?армашылы? маманды?ты белг?лейд?.
Шы?армашылы? маманды?тар?а т?сет?ндер арнаулы
(шы?армашылы?) емтихандар тапсырады, б?л
емтихандарды олар та?да?ан жо?ары о?у
орындарыны? ?абылдау комиссиялары ?тк?зед?.
Б?р шы?армашылы? емтихан бойынша е? жо?ары балл
де?гей? ? 25. Арнаулы (шы?армашылы?) емтихандар
саны 2-ге те?. Арнаулы (шы?армашылы?) емтихан
бойынша 10-нан кем балл ал?ан немесе емтихан?а
келмеген талапкерлер, атал?ан маманды? бойынша
о?у?а т?су ?ш?н кешенд? тест?леуге ж?бер?лмейд?.
Арнаулы (шы?армашылы?) емтиханды ?айта
тапсыру?а р??сат бер?лмейд?.
Шы?армашылы? маманды?тар?а т?су кез?нде ?т?н?штерд?
?абылдау жо?ары о?у орны орналас?ан жерде ж?зеге
асырылады.
Шы?армашылы? маманды?тар?а т?сет?н азаматтар ?ш?н
?БТ (немесе кешенд? тест?леуд??) ек? п?н? бойынша ал?ан
балл сандары есепке алынады: ?аза? немесе орыс т?л?,
?аза?стан тарихы ж?не ек? шы?армашылы? емтихан.
Аны?тама ?ш?н телефон
?абылдау комисиясы - 54 03 54
ФАК УЛЬТЕТ?
Телефон
ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯЛЫ?
ФАКУЛЬТЕТ?
54 09 75, 54 03 36
МАШИНАЖАСАУ Ж?НЕ К?Л?К
ФАКУЛЬТЕТ?
54 05 83, 54 08 09
С?УЛЕТ-??РЫЛЫС ФАКУЛЬТЕТ?
54 02 21, 54 02 55
А?ПАРАТТЫ? ТЕХНОЛОГИЯЛАР
Ж?НЕ ЭНЕРГЕТИКА ФАКУЛЬТЕТ?
54 09 53, 54 07 04
ЭКОНОМИКА Ж?НЕ МЕНЕДЖМЕНТ
ФАКУЛЬТЕТ?
54 06 68, 54 03 37
Байланыс ?ш?н а?парат:
Адрес: 070010, Ш?О, ?скемен ?.,
Д. Сер?кбаева к?ш., 19,
?абылдау комиссияны? тел. 8(7232) 54-03-54
Г1-137, 138 ауд., ?абылдау комиссиясы,
Факс 54-03-54,
Электронды? адрес:
E-mail: center@ektu.kz, www.ektu.kz.
Абитуриент!
АСФ
ГМФ
ФМиТ
ФИТиЭ
ФЭиМ
Выбери один из наших
факультетов
и будешь прав!
Документ
Категория
Презентации по физике
Просмотров
46
Размер файла
3 062 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа