close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Урок 25. Форма в середовищі Lazarus, та її властивості.

код для вставки
Урок 25. Форма в середовищі Lazarus та її властивості.
Створення найпростішого проекту, його компіляція,
збереження, виконання
Мета:
навчальна: ознайомити учнів з поняттям форми та її властивостей у середовищі Lazarus; ознайом
середовищі Lazarus;
 розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 виховна: виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Хід уроку
І. Організаційний етап
1. Які особливості мають програми з графічним інтерфейсом?
2. Які є способи створення об’єктів графічного інтерфейсу?
3. Що таке проект у середовищі Lazarus.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
IV. Вивчення нового матеріалу
Як працювати з екранною формою в середовищі програмування Lazarus?
Екранну форму можна створити у вікні дизайнера форми проекту, який містить сукупність створени
інспектора об’єктів відображатиметься список властивостей кожного об’єкта, створеного користувач
На початку створення екранної форми дизайнер форми проекту виглядає як порожня робоча область
або елементи управління: текстові написи, кнопки, перемикачі, малюнки тощо, подібно до полотна д
Екранна форма також є об’єктом, отже, має властивості та ім’я, вона «може реагувати» на події з дея
За замовчуванням екранна форма має ім’я Еогш1. За необхідності можна відкрити додаткові форми,
будуть рівноправними та незалежними одна від одної.
Додавання нової форми виконується за допомогою відповідного розділу меню Файл/Нова форма чи
на панелі інструментів Швидкі клавіші IDE. Щоб переглянути список усіх форм проекту, можна скор
розташований на тій же панелі інструментів.
Щоб змінити властивості форми, наприклад ім’я, використовують таблицю вкладки Властивості інс
У лівій частині цієї вкладки знаходиться список властивостей, а в правій - їх значення. Значення дея
поля, а деяких можна як уводити в поле, так і вибирати зі списку.
Наведемо приклади деяких із цих властивостей:
Name (англ. пате - ім’я) - її значення визначає ім’я форми як об’єкта;
Caption (англ. caption - заголовок) - її значення визначає текст у рядку заголовка форми;
Color (амер. color - колір) - її значення визначає колір фону форми;
Height (англ. height - висота) - її значення визначає висоту вікна в пік- селях (піксель - це точка граф
Width (англ. width - ширина) - її значення визначає ширину вікна в пікселях;
Тор (англ. top - верх) - її значення визначає відстань (у пікселях) від верхньої межі вікна до верхньої
Left (англ. left - лівий) - її значення визначає відстань (у пікселях) від лівої межі вікна до лівої межі е
Усі властивості об’єктів поділяють на прості та складені. Прості властивості мають одне значення. Н
ся рядком символів, що можуть замінити ім’я форми Forml. Властивості Height (Висота) і Width (Ш
визначає, чи буде розмір вікна автоматично добиратись відносно вмісту AutoSize (Авторозмір) — зн
Position (Розташування) обирається зі списку можливих. Складені властивості мають кілька значень
параметрів форматування: накреслення, розмір, колір символів тощо, значення яких можна змінити
властивостей відкривається за допомогою кнопки , що розташована в правій частині рядка обраної в
Зазначимо, що значення властивостей Тор і Left можна змінити перетягуванням форми по екрану, а
розмірів форми, використовуючи маркери, розташовані на її межах.

Як ми вже зазначали, сучасні середовища візуальної розробки проектів, однією з яких є Lazarus, част
полегшуючи роботу як професіоналам, так і початківцям. Уже навіть під час відкриття нового проек
програми, Lazarus автоматично створює (генерує) певний початковий текст проекту. Цього тексту пр
Перед початком виконання проект рекомендується зберегти на носії. Як ми вже зазначали, сучасні п
Тому доцільно для кожного нового проекту створювати окрему папку. Зберегти проект можна, викор
кнопку Зберегти всі панелі інструментів, або команду Зберегти проект меню Проект.
Система послідовно пропонує зберегти два файли проекту: файл з іменем Projectl (англ. project - про
(англ. Unit - блок) і з розширенням імені pas. Розширення імен файлів змінювати не можна, а імена ф
Усі інші файли проекту автоматично збережуться у створеній папці, наприклад Мій перший проект.
Якщо вже збережений проект змінити, то під час збереження його нової версії в ту саму папку без зм
відкриватися не будуть.
Уже збережений проект можна зберегти в іншій папці, імена його файлів можна змінити. Для цього
меню Проект.
Щоб відкрити проект, збережений раніше на носії, потрібно виконати команду Відкрити з меню Фай
інструментів, або виконати команду Відкрити проект з меню Проект. Після цього у вікні, що відкриє
вибрати кнопку Відкрити.
Інколи під час запуску середовища Lazarus відкривається останній збережений проект. Закрити його
Після виконання цієї команди відкривається вікно Майстер проектів. У цьому вікні можна вибрати к
проектом, користуючись списком Відкрити недавній проект, можна відкрити один з останніх проект
відкрити будь-який проект, збережений на носії.
Після вибору кнопки Новий проект відкривається вікно Створити новий проект, у якому потрібно у
вибрати кнопку Гаразд.
Як у середовищі Lazarus розробити прикладну програму?
Розробка прикладної програми в середовищі Lazarus складається з декількох етапів:
1. Аналіз та планування виконання завдання.
2. Підготовка проекту.
3. Розміщення компонентів інтерфейсу користувача на формі проекту.
4. Написання програми опрацювання подій.
5. Тестування та налагодження програми.
На першому етапі, крім визначення вхідних даних і вихідних результатів, необхідно побудувати інф
методи розв'язування та скласти відповідні алгоритми.
На етапі підготовки проекту варто створити окрему папку для нього. Після запуску середовища прог
програму з підтримкою графічного інтерфейсу, зберегти його у створену папку, перевірити успішніс
це можна зробити також, використовуючи клавішу F9. Далі — закрити запущений порожній проект
проміжні зміни можна за допомогою комбінації клавіш Ctrl+S.
При створенні графічного інтерфейсу програми слід розмістити компоненти цього інтерфейсу на фо
Щоб об’єкти були розміщені на формі на одному рівні по горизонталі чи вертикалі, використовують
компонентів по горизонталі та по вертикалі відносно інших лініями вирівнювання.
Програми опрацювання подій створюються у вікні редактора коду автоматично системою або склада
Pascal.
Створений проект запускають на виконання.
Виконання проекту
Розпочати виконання проекту можна, виконавши команду Виконати з меню Виконати, або вибравши
натиснувши клавішу F9.
Під час запуску проекту на виконання розпочинає свою роботу програма-компілятор. Насамперед ця
синтаксичних помилок. У разі наявності таких помилок, ця програма перериває свою роботу і вказує
знову запустити проект на виконання. Якщо текст проекту не містить синтаксичних помилок, то про
Object Pascal на мову команд, які може виконати процесор комп’ютера, і передає вже перекладений п
Під час виконання проекту, який автоматично створюється при відкритті нового проекту, на екрані в
(колір, розміри, положення на екрані, текст у рядку заголовка та ін.) встановлені за замовчуванням (м
Для закінчення виконання проекту потрібно закрити вікно його виконання, вибравши кнопку закрит
До початкового проекту, як і до будь-якого іншого, можна вносити зміни. Наприклад, можна змінити
вкладці Властивості вікна Інспектор об’єктів потрібно встановити, наприклад:
Caption - Перше вікно
Color - clRed (color - колір, red - червоний)
Height - 450
Width - 700 Left - 600
Top - 350
Якщо зберегти нову версію проекту і знову виконати його, теж відкриється вікно, але іншого кольор
з іншим текстом у рядку заголовка.
Щоб закрити вікно середовища Lazarus, можна виконати команду Вихід з меню Файл або вибрати кн
вікна Lazarus.
V. Фізкультхвилинка. Інструктаж з ТБ
VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь
Практичні завдання.
Вправа 1
У середовищі Lazarus змініть текс т у заголовку форми з нейтрального «Form1» на «8-А Петренко»
 Для цього клацніть по формі (щоб виділити її) і в Інспекторі об’єктів на вкладці Властивості відшу
замовчуванням вона має значення «Form1»
 Змініть значення на «8-А Петренко», видаливши старе значення і ввівши новий текст з клавіатури
Вправа 2
Задайте розміри та колір форми: розміри 600*400 пікселів, колір жовтий. Для цього змініть такі влас
Height (висота)
Вправа 3
Заставте форму не змінювати свої розміри від дій користувача (забороніть зміну розмірів форми).
Збережіть щойно створений проект (вправа 2) у своїй папці (скористайтесь кнопкою Зберегти всі ).
Виконати . Спробуйте перетягнути межі вікна форми. Як бачимо, користувач може вільно змінюват
доречно).
За таку поведінку форми відповідає її властивість BorderStyle, яка за замовчуванням має значення bs
цьому разі користувач не зможе змінювати розміри форми).
Запустіть ще раз процес компіляції програми (кнопкою Виконати) і переконайтесь, що тепер змінити
Робота з підручником. Вправа. (ст. 117.) Створення проекту у середовищі Lazarus.
VIІ. Підсумки уроку
Рефлексія
 мені було незрозуміло…;
 у мене виникли такі запитання…;
 я не впорався з такими завданням…;
 мені сподобалось і я буду використовувати…
VІІI. Домашнє завдання
ІХ. Оцінювання роботи учнів
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
8
Размер файла
24 Кб
Теги
урок
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа