close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Көшіріп алу - Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігі

код для вставкиСкачать
?аза?стан Республикасы Д?н ?стер? агентт?г?
?аза?стан Республикасында?ы
д?ни б?рлест?ктер
Астана, 2012 жылды? ?арашасы
Д?ни б?рлест?ктер осы За? ?олданыс?а енг?з?лген к?ннен бастап б?р
жылды? ?ш?нде осы За?ны? талаптарына с?йкес ?здер?н?? ??рылтай
??жаттарына ти?ст? ?згер?стер енг?зуге м?ндетт?. Сонымен б?р мезг?лде
т?ркеуш? орган?а д?ни б?рлест?кт?? м?ртебес?н растайтын ??жаттар
табыс ет?лед?.
2011 жыл?ы 11 ?азанда?ы ?аза?стан Республикасыны?
?Д?ни ?ызмет ж?не д?ни б?рлест?ктер туралы? За?ы
2
Дiни
м?дделерi
мен
?ажеттiлiктерiн
?ана?аттандырумен
айналысатын ж?не осы За? ?олданыс?а енгiзiлгенге дейiн дiни
бiрлестiктен бас?а ?згеше ?йымды?-???ы?ты? нысанда ??рыл?ан за?ды
т?л?алар осы За? ?олданыс?а енгiзiлген к?ннен бастап бiр жылды?
iшiнде ?здерiнi? ??рылтай ??жаттарына тиiстi ?згерiстер енгiзуге
мiндеттi.
2011 жыл?ы 11 ?азанда?ы ?аза?стан Республикасыны?
?Д?ни ?ызмет ж?не д?ни б?рлест?ктер туралы? За?ы
3
К?рсетiлген
мерзiм
?ткеннен
кейiн
?здерiнi?
??рылтай
??жаттарын осы За?ны? талаптарына с?йкес келтiрмеген за?ды
т?л?алар дiни бiрлестiктердi мемлекеттiк тiркеудi ж?зеге асыратын
органны? ж?гiнуi бойынша сот т?ртiбiмен таратылады.
2011 жыл?ы 11 ?азанда?ы ?аза?стан Республикасыны?
?Д?ни ?ызмет ж?не д?ни б?рлест?ктер туралы? За?ы
4
Д?ни б?рлест?к он сег?з жас?а тол?ан, ??рылтай жиналысын
(съез?н, конференциясын) ша?ыратын ?аза?стан Республикасы
азаматтарыны?
бастамасы
бойынша
??рылады,
онда
д?ни
б?рлест?кт? ??ру, оны? атауы, жар?ысы туралы шеш?мдер
?абылданады ж?не оны? басшылы? органдары ??рылады.
Азаматтар ??рылтай жиналысына (съез?не, конференциясына) ?з
ерк? бойынша жеке т?рде ?атысады.
2011 жыл?ы 11 ?азанда?ы ?аза?стан Республикасыны?
?Д?ни ?ызмет ж?не д?ни б?рлест?ктер туралы? За?ы
5
Д?ни б?рлест?кт?? мынадай белг?лер?:
1) орта? д?ни ?л?м?;
2) д?ни жораларды, р?с?мдер мен уа?ыздарды орындау;
3) ?з ?атысушыларын (м?шелер?н) ж?не д?н ?станушыларын
д?нге т?рбиелеу;
4) ?ызмет?н?? д?ни ба?ыты болу?а ти?с.
2011 жыл?ы 11 ?азанда?ы ?аза?стан Республикасыны?
?Д?ни ?ызмет ж?не д?ни б?рлест?ктер туралы? За?ы
6
Республикалы? д?ни б?рлест?ктер мен ???рл?к д?ни б?рлест?ктер
?з жар?ыларына с?йкес д?ни ?ызметш?лер даярлауды? к?с?пт?к о?у
ба?дарламаларын ?ске асыратын мекемелер нысанында д?ни б?л?м
беру ?йымдарын ??ру?а ???ылы.
Д?ни б?л?м беру ?йымдарын ?оспа?анда, д?ни б?рлест?ктен
бас?а
?згеше
?йымды?-???ы?ты?
нысанда
д?ни
?ызметпен
айналысатын за?ды т?л?аларды ??ру?а ж?не оларды? ?ызмет?не
жол бер?лмейд?.
2011 жыл?ы 11 ?азанда?ы ?аза?стан Республикасыны?
?Д?ни ?ызмет ж?не д?ни б?рлест?ктер туралы? За?ы
7
Мемлекетт?к органдарда, ?йымдар мен мекемелерде, б?л?м
беру ж?не денсаулы? са?тау ?йымдарында д?ни б?рлест?ктерд??
?йымды? ??рылымдарын ??ру?а жол бер?лмейд?.
2011 жыл?ы 11 ?азанда?ы ?аза?стан Республикасыны?
?Д?ни ?ызмет ж?не д?ни б?рлест?ктер туралы? За?ы
8
Д?ни б?рлест?кт?? атауы ?станатын д?н? мен м?ртебес?н ?амту?а
ти?с.
Толы? ж?не ?ыс?артыл?ан атауы мен оны? нышаны ?аза?стан
Республикасыны? ж?не бас?а да мемлекеттерд?? мемлекетт?к
р?м?здер?н, ?аза?стан Республикасы мемлекетт?к органдарыны?,
?аза?стан Республикасында т?ркелген д?ни б?рлест?ктерд??, сондайа? ?аза?стан Республикасыны? за?намасын б?зуына байланысты
тыйым салын?ан ж?не (немесе) таратыл?ан д?ни б?рлест?ктерд??
атауы мен нышанын толы? немесе оны? елеул? б?л?г?нде
?айталамау?а ти?с.
2011 жыл?ы 11 ?азанда?ы ?аза?стан Республикасыны?
?Д?ни ?ызмет ж?не д?ни б?рлест?ктер туралы? За?ы
9
Дiни бiрлестiк оны мемлекетт?к т?ркеген с?ттен бастап за?ды
т?л?аны? ???ы? ?абiлетт?л?гiне ие болады.
Республикалы?
д?ни
бiрлестiктердi
ж?не
???рл?к
д?ни
б?рлест?ктерд? мемлекеттiк тiркеудi ?аза?стан Республикасыны?
?дiлет министрлiгi ж?зеге асырады.
Жерг?л?кт? д?ни б?рлест?ктерд? мемлекетт?к т?ркеуд?, филиалдар
мен ?к?лд?ктерд? есепт?к т?ркеуд? аума?ты? ?дiлет органдары ж?зеге
асырады.
2011 жыл?ы 11 ?азанда?ы ?аза?стан Республикасыны?
?Д?ни ?ызмет ж?не д?ни б?рлест?ктер туралы? За?ы
10
Д?ни б?рлест?кт? ??ру туралы шеш?м ?абылдан?ан с?ттен бастап ек? ай
мерз?м ?ш?нде т?ркелу ?ш?н т?ркеуш? орган?а ?т?н?ш бер?лед?. ?т?н?шке:
1)д?ни б?рлест?к басшысыны? ?олы ?ойыл?ан д?ни б?рлест?кт??
жар?ысы;
2)??рылтай жиналысыны? (съез?н??, конференциясыны?) хаттамасы;
3)??рылатын д?ни б?рлест?кт?? бастамашы азаматтарыны? т?ркеуш?
орган белг?леген нысан бойынша электронды? ж?не ?а?аз жетк?зг?штердег?
т?з?м?;
4)дiни бiрлестiктi? орналас?ан жерiн растайтын ??жат;
5)д?ни ?л?мн?? пайда болу тарихы мен нег?здер?н ашып к?рсетет?н ж?не
осы ?л?мге с?йкес келет?н д?ни ?ызмет туралы м?л?меттер ?амтыл?ан д?ни
баспа материалдары;
6)за?ды т?л?аны мемлекетт?к т?ркеу ?ш?н алымдар т?лем?н растайтын
??жат;
7)д?ни б?рлест?кт?? басшысын сайлау туралы шеш?м не шетелд?к д?ни
орталы? басшыны та?айында?ан жа?дайда, у?к?летт? органмен кел?с?лген?н
растайтын ??жат ?оса бер?лед?.
2011 жыл?ы 11 ?азанда?ы ?аза?стан Республикасыны?
?Д?ни ?ызмет ж?не д?ни б?рлест?ктер туралы? За?ы
11
???рл?к д?ни б?рлест?кт? т?ркеу кез?нде т?ркеуш? орган белг?леген нысан
бойынша ???рл?к д?ни б?рлест?ктерд? ??ру?а бастамашылы? жаса?ан
жерг?л?кт? д?ни б?рлест?ктерд?? ?р?айсысыны? ?атысушыларыны? т?з?м?,
сондай-а? оларды? жерг?л?кт? д?ни б?рлест?ктер? жар?ыларыны? нотариат
ку?ландыр?ан к?ш?рмелер? ?осымша табыс ет?лед?.
Республикалы? д?ни б?рлест?ктер м?ртебес?н растау ?ш?н т?ркелген
к?н?нен бастап б?р жыл ?ткенге дей?н т?ркеуд? ж?зеге асыратын орган?а
оларды? ??рылымды? б?л?мшелер?н?? (филиалдары мен ?к?лд?ктер?н??)
аума?ты?
?д?лет органдарында есепт?к т?ркеуден ?ткен?н растайтын
??жаттарды? к?ш?рмелер?н ?сыну?а м?ндетт? (5-тарма?).
Осы бапты? 5-тарма?ыны? талаптарын орындама?ан жа?дайда,
республикалы? д?ни б?рлест?к ?аза?стан Республикасыны? за?дарында
белг?ленген т?рт?ппен ?айта ?йымдастырылу?а немесе таратылу?а жатады.
2011 жыл?ы 11 ?азанда?ы ?аза?стан Республикасыны?
?Д?ни ?ызмет ж?не д?ни б?рлест?ктер туралы? За?ы
12
Д?ни б?рлест?ктерд? мемлекеттiк т?ркеу ж?не оларды? филиалдары мен
?к?лд?ктер?н есептiк тiркеу, д?ни б?рлест?ктерд? ?айта тiркеу, тiркеуден бас
тарту осы За?да к?зделген ерекшел?ктер ескер?ле отырып, ?За?ды
т?л?аларды мемлекетт?к т?ркеу ж?не филиалдар мен ?к?лд?ктерд? есепт?к
т?ркеу туралы? ?аза?стан Республикасыны? За?ында к?зделген т?ртiппен
ж?не мерзiмде ж?зеге асырылады.
2011 жыл?ы 11 ?азанда?ы ?аза?стан Республикасыны?
?Д?ни ?ызмет ж?не д?ни б?рлест?ктер туралы? За?ы
13
Мемлекетт?к
т?ркеуд??
(?айта
т?ркеуд??)
мерз?м?не
д?нтану
сараптамасын ж?рг?зу ж?не д?ни б?рлест?кт? ??ру?а бастамашы азаматтар
т?з?м?н?? осы За?ны? талаптарына с?йкест?г?н тексеру ?ш?н ?з?л?с жасалады.
Т?ркеуш? орган мемлекетт?к т?ркеу (?айта т?ркеу) мерз?м?не ?з?л?с жасау
туралы шеш?м ?абылдан?ан к?ннен бастап ?ш ж?мыс к?н?нен кеш?кт?рмей
у?к?летт? орган?а д?нтану сараптамасын ж?рг?зу ж?не д?ни б?рлест?ктер
??ру?а бастамашы азаматтар т?з?мдер?н тексеруд? ?йымдастыру ?ш?н ?ажетт?
??жаттарды? к?ш?рмелер?н ж?беред?.
?сыныл?ан ??жаттарды? за?нама?а с?йкест?г?н тексеруд??, ж?рг?з?лген
д?нтану сараптамасыны?, д?ни б?рлест?кт? ??ру?а бастамашы азаматтарды?
т?з?м?н тексеруд?? н?тижелер? бойынша д?ни б?рлест?кт? мемлекетт?к т?ркеу
туралы немесе мемлекетт?к т?ркеуден бас тарту туралы шеш?м ?абылданады.
2011 жыл?ы 11 ?азанда?ы ?аза?стан Республикасыны?
?Д?ни ?ызмет ж?не д?ни б?рлест?ктер туралы? За?ы
14
Дiни бiрлестiк ?з ?ызметiн жар?ыны? негiзiнде ж?зеге асырады, онда
мыналар:
1)атауы, ?ызмет?н?? м?н? мен ма?саттары;
2)орналас?ан жерi ж?не оны? шег?нде ?з ?ызмет?н ж?зеге асыратын
аума?;
3)??рылымы, бас?ару органдарын ?алыптастыру т?ртiбi мен оларды?
??зырет?;
4)?атысушыларыны? (м?шелер?н??) ???ы?тары мен мiндеттерi;
5)?станатын д?н?, д?ни ?л?м?н?? нег?здер? ж?не осы ?л?мге с?йкес
келет?н д?ни ?ызмет? туралы м?л?меттер;
6)д?ни б?рлест?кт?? м?шес? ет?п ?абылдауды? ж?не одан шы?уды?
шарттары мен т?рт?б?;
7)м?л?кт? ?алыптастыру к?здер?;
8)??рылтай ??жаттарына ?згер?стер мен толы?тырулар енгiзу т?ртiбi;
9)?ызмет?н ?айта ?йымдастыру ж?не оны то?тату шарттары;
10)таратыл?ан жа?дайда м?л?кт? пайдалану т?рт?б?;
11)филиалдар мен ?к?лд?ктер туралы м?л?меттер болу?а ти?с.
2011 жыл?ы 11 ?азанда?ы ?аза?стан Республикасыны?
?Д?ни ?ызмет ж?не д?ни б?рлест?ктер туралы? За?ы
15
Дiни бiрлестiктi? жар?ысында оны? ?ызмет?не ?атысты ж?не
?аза?стан Республикасыны? за?намасына ?айшы келмейт?н ?зге де
ережелер болуы м?мк?н.
Д?ни ?л?м нег?здер? мен д?ни ?ызмет туралы м?л?меттерде нег?зг?
д?ни идеялар, д?ни б?рлест?к ?ызмет?н?? нысандары, осы д?ни
б?рлест?к ?атысушыларыны? (м?шелер?н??) ж?не бас?а да
адамдарды? неке мен отбасына, б?л?мге, денсаулы??а к?з?арасыны?
ерекшел?ктер?,
оны?
?атысушылары
(м?шелер?)
мен
?ызметш?лер?н?? конституциялы? ???ы?тары мен м?ндеттер?н ?ске
асыру?а к?з?арасы ?амтылу?а ти?с.
2011 жыл?ы 11 ?азанда?ы ?аза?стан Республикасыны?
?Д?ни ?ызмет ж?не д?ни б?рлест?ктер туралы? За?ы
16
?аза?стан
Республикасыны?
за?дарына
с?йкес,
сондай-а?
??рылтай ??жаттарында?ы ж?не ?зге де ?сыныл?ан ??жаттарда?ы
м?л?меттер д?йекс?з болса ж?не (немесе) ??рылатын б?рлест?к
д?нтану сараптамасыны? н?тижелер? нег?з?нде д?ни б?рлест?к рет?нде
танылма?ан жа?дайларда д?ни б?рлест?кт? мемлекетт?к т?ркеуден,
оны? ??рылымды? б?л?мшес?н (филиалы мен ?к?лд?г?н) есепт?к
т?ркеуден бас тартылады.
Т?ркеуден бас тартыл?ан жа?дайда сот?а ша?ымдану?а болады.
2011 жыл?ы 11 ?азанда?ы ?аза?стан Республикасыны?
?Д?ни ?ызмет ж?не д?ни б?рлест?ктер туралы? За?ы
17
Д?ни
б?рлест?ктерд?
?айта
?йымдастыру
?аза?стан
Республикасыны? за?дарына с?йкес ?осылу, бiрiгу, б?лiну, ?айта
??ру ж?не б?лiнiп шы?у жолымен д?ни б?рлест?кт?? ??рылтай
??жаттары у?к?летт?к берген органны? шешiмi бойынша не сот
шеш?м? бойынша ж?зеге асырылады. Д?ни б?рлест?к тек бас?а д?ни
б?рлест?к болып немесе жеке мекеме болып ?айта ??рылуы м?мк?н.
Д?ни б?рлест?ктерд? ?айта ?йымдастыру н?тижес?нде ??рыл?ан
?йымдар осы За?ны? талаптарына с?йкес келген жа?дайда д?ни
б?рлест?ктер рет?нде т?ркелу? м?мк?н.
Д?ни б?рлест?кт?? ?ызмет?н то?тата т?ру ж?не оны тарату
?аза?стан Республикасыны? за?дарында белгiленген т?ртiппен
ж?рг?з?лед?.
2011 жыл?ы 11 ?азанда?ы ?аза?стан Республикасыны?
?Д?ни ?ызмет ж?не д?ни б?рлест?ктер туралы? За?ы
18
Д?ни б?рлест?к таратыл?ан немесе ?ызмет? то?татыл?ан кезде
оны? менш?г?нде бол?ан м?л?кке иел?к ету оны? жар?ысына ж?не
?аза?стан
Республикасыны?
за?намасына
с?йкес
ж?зеге
асырылады.
???ы?
мирас?орлары
болма?ан
кезде
м?л?к
?аза?стан
Республикасыны? мемлекетт?к м?л?к туралы за?намасына с?йкес
мемлекет менш?г?не ?тед?.
2011 жыл?ы 11 ?азанда?ы ?аза?стан Республикасыны?
?Д?ни ?ызмет ж?не д?ни б?рлест?ктер туралы? За?ы
19
2011 жылды? 1 ?а?тарында ?аза?станда 46 конфессия 4 551 д?ни б?рлест?к
пен оларды? филиалдары ж?не за?ды т?л?а белг?с? жо? саны аз д?ни
топтар есепте т?р?ан.
2012 жылды? 25 ?азанында?ы жа?дай
бойынша ?аза?станны? д?ни ала?ында
17 конфессияны ??райтын 3 088 д?ни
б?рлест?к пен оларды? филиалдары
?алды
Д?ни б?рлест?ктерд?? 32%-ы, я?ни ?штен б?р? ?ыс?арды
20
Ислам ? VII ?асырды? басында пайда бол?ан ?лемд?к
монотеист?к д?н. ?аза? жер?не ислам осыдан 12 ?асырдан
астам уа?ыт б?рын келген.
?Р ?Д?ни ?ызмет ж?не д?ни б?рлест?ктер туралы?
за?ыны? преамбуласында ?аза?стан хал?ыны? рухани
?м?р? мен м?дениет?ндег? исламны? суннитт?к ба?ытта?ы
ханафи мазхабыны? тарихи р?л? атап к?рсет?лген.
21
2011 жылды? басында ?аза?станда 2 811 исламды? д?ни б?рлест?к
бол?ан.
2012 жылды? 19 маусымында ??аза?стан м?сылмандары д?ни
бас?армасы? республикалы? ислами б?рлест?г? т?ркелд?. Оны?
филиалдары рет?нде ел?м?зд?? барлы? айма?ында 2 228 меш?т ?айта
т?ркеуден ?тт?.
22
?аза?станда?ы ?МДБ филиалдары (меш?ттер?)
Барлы?ы: 2 228 (25.10.2012 ж.)
Астана ?.
С?О
7
64
?останай обл.
А?мола обл.
Павлодар обл.
77
93
32
Б?О
43
Ш?О
А?т?бе обл.
?ара?анды обл.
66
Атырау обл.
189
122
26
Алматы обл.
?ызылорда обл.
Ма??ыстау обл.
18
139
Жамбыл обл.
388
266
О?О
670
Алматы ?.
28
.
23
Православие ? христиан конфессияларыны? б?р?.
Ел?м?зде православиел?к ?аза?стан Православ ш?ркеу?,
Армян апостолды? ш?ркеу? ж?не к?не ?дет-??рыпты?
?ауымдар ?ызмет ат?арады. 2011 жылды? басында 304
православ д?ни б?рлест?г? бол?ан.
24
2012 жылды? 17 ?азанында 9 епархия мен 261 приходты
б?р?кт?рет?н Митрополиялы? округ республикалы? д?ни б?рлест?г?
т?ркелд?.
Сонымен ?атар б?рын ?ызмет ат?ар?ан Армян апостолды?
ш?ркеу? мен 8 к?не ?дет-??рыпты? ?ауым ?айта т?ркеуден ?тт?.
25
?аза?станда?ы православ шiркеуiнi? приходтары
Барлы?ы: 261 (25.10.2012 ж.)
Астана ?.
4
С?О
29
?останай обл.
27
Павлодар обл.
А?мола обл.
14
24
Б?О
13
Ш?О
А?т?бе обл.
Атырау обл.
?ара?анды обл.
6
35
24
2
Алматы обл.
?ызылорда обл.
Ма??ыстау обл.
1
Жамбыл обл.
1
45
6
О?О
18
Алматы ?.
12
Ескерту: Б??ан ?осымша Алматы ?аласында Армян апостолды? шiркеуi ж?не Ш?О (4 ), Б?О (2 ),
Алматы ?. (1 ), ?останай обл. (1 ) к?не ?дет-??рып шiркеулерi ж?мыс iстейдi.
26
Католикт?к ? христианды? конфессияларды? бiрi. Д?ни
?л?м? Библия?а ж?не ?асиеттi жазба?а негiзделед?. Негiзг?
?а?идалары Католик шiркеуiнi? катехизисында баяндал?ан.
?аза?станда Рим-католик шiркеу?н?? 79 субъект?с?
?ызмет ат?арады.
27
?аза?станда?ы католик шiркеулерi
Барлы?ы: 79 (25.10.2012 ж.)
Астана ?.
С?О
4
11
?останай обл.
А?мола обл.
Павлодар обл.
12
5
8
Б?О
Ш?О
А?т?бе обл.
Атырау обл.
?ара?анды обл.
2
6
18
2
Алматы обл.
?ызылорда обл.
Жамбыл обл.
Ма??ыстау обл.
1
О?О
6
1
Алматы ?.
3
.
28
Лютеранды?
?
христиан
д?н?ндег?
протестантты? а?ымдарды? бiрi. Лютеранды?
XVI
?асырда
Германияда
реформация
?оз?алысыны? н?тижес?нде пайда болды.
?
облыс, ?ала
т?ркелген?
1
Астана ?аласы
1
2
Алматы ?аласы
3
3
Алматы облысы
2
4
А?мола облысы
1
5
Жамбыл облысы
1
6
?ара?анды облысы
1
7
Шы?ыс ?аза?стан обл.
1
8
?останай облысы
1
9
Солт?ст?к ?аза?стан обл.
1
10
Павлодар облысы
1
2011 жылды? басында елде
32
дiни
бiрлестiк
есепте
т?р?ан.
?айта т?ркеуден 13 жерг?л?кт?
д?ни б?рлест?к ?тт?.
29
Баптизм ? XVII ?асырды? басында пайда
бол?ан христиан д?н?ндег? протестантты?
ба?ыттарды? б?р?. ?з д?ни ?л?м? бойынша
баптизм
жалпыхристианды?
ж?не
жалпыпротестантты?
?шб?рл?к
пен
Иса
М?с?хт?? ??дай?а т?н таби?аты, сондай-а?
жалпыпротестантты?
??т?арылу
туралы
?а?идаларды ?станады.
2011 жылды? басында
елде 364 д?ни б?рлест?к,
саны аз д?ни топтар мен
филиалдар есепте т?р?ан.
?айта
жерг?л?кт?
?тт?.
т?ркеуден
100
д?ни б?рлест?к
?
1
2
облыс, ?ала
Астана ?аласы
Алматы ?аласы
т?ркелген?
4
12
3
4
5
6
7
А?мола облысы
А?т?бе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шы?ыс ?аза?стан облысы
5
4
23
2
4
8
9
Жамбыл облысы
Батыс ?аза?стан облысы
8
1
10
11
12
?ара?анды облысы
?останай облысы
?ызылорда облысы
9
5
3
13
14
15
Ма??ыстау облысы
Павлодар облысы
Солт?ст?к ?аза?стан облысы
1
2
6
16
О?т?ст?к ?аза?стан облысы
11
30
Методизм XVIII ?асырда Англияда пайда
болды.
Методизм
д?ни
?л?м?
классикалы?
протестантизм
?а?идаларын
?станып,
Библияны мойындайды. Сонымен ?атар
д?ни ?й?арымдарды ?д?стемел?к т?р?ыдан
са?тауды талап етед?.
? облыс, ?ала
т?ркелген?
1 Алматы ?аласы
3
2 Астана ?аласы
1
3 Алматы облысы
2
4 А?мола облысы
1
5 Жамбыл облысы
1
6 ?ара?анды облысы
1
7 Павлодар облысы
2
2011 жылды?
ел?м?зде 18 д?ни
есепте т?р?ан.
басында
б?рлест?к
?айта
т?ркеуден
11
жерг?л?кт? д?ни б?рлест?к ?тт?.
31
Меннониттер ал?аш?ы протестантты?
а?ымдарды?
б?р?
болып
табылады. Атауы осы ?л?мн?? нег?з?н
?алаушы
Менно
Симонс?а
байланысты ?ойыл?ан.
2011 жылды? басында ел?м?зде
6 д?ни б?рлест?к есепте т?р?ан.
? облыс, ?ала
1
?ара?анды облысы
т?ркелген?
1
?айта т?ркеуден б?р жерг?л?кт? д?ни
б?рлест?к ?тт?.
32
Елу?нш?лер XIX ?асырды? со?ы XX ?асырды? басында А?Ш-та
пайда бол?ан.
Елу?нш?лерд??
д?ни
?л?м?н??
ерекшел?г?
?асиетт?
Рухты?
елу?нш?лер к?н?нде жерге т?скенд?г?
ж?не
соны?
н?тижес?нде
Апостолдар мен Иса М?с?хт?? бас?а
да ш?к?рттер?н?? ?асиетт? Рух к?ш?не
ие
бол?анды?ы
туралы
жеке
тарма?ты?
бек?т?лу?
болып
табылады.
Сун Бок Ым
2011 ж.
11
?Агапе? миссиясы
2011 ж.
46
Елу?нш?лер
2012 ж.
23
?Жа?а ?м?р?
2011 ж.
55
2011
жылды?
басында
ел?м?зде 400 д?ни б?рлест?к, саны
аз д?ни топтар мен филиалдар
есепте т?р?ан.
?айта
т?ркеуден
189
жерг?л?кт? д?ни б?рлест?к ?тт?.
2012 ж.
9
2012 ж.
38
?Жатва?
??м?р б?ла?ы?
2011 ж.
2012 ж.
55
28
2011 ж.
2012 ж.
10
5
33
Пресвитерианды? протестантты?
а?ымдарды? б?р? болып табылады.
Пресвитерианды?
кальвинизмн??
ж?не
ке?
??ыммен
ал?анда
реформатты? ш?ркеу тарма?тарыны?
б?р? рет?нде ?арастырылады.
Пресвитерианды?
доктрина
??дайды? жо?ар?ы к?ш?не сенуге ж?не
??дайдан ??т-береке келу? ?ш?н тек
сен?м ?ана керек екен?не нег?зделед?.
Пресвитерианды?
2011 жылды? басында ел?м?зде 229
д?ни б?рлест?к, саны аз д?ни топтар
мен филиалдар есепте т?р?ан.
?айта т?ркеуден 55 жерг?л?кт? д?ни
б?рлест?к ?тт?.
34
?Ехоба ку?герлер?? XIX ?асырды? 70 жылдары
А?Ш-та пайда болды. Д?ни ?л?м?н?? нег?зг?
ережелер? осы ?л?мн?? нег?з?н салушы Чарльз
Расселд?? ??асиетт? К?тап зерттеулер?? атты жет?
томды? е?бег?нде жазыл?ан.
2011 жылды? басында
ел?м?зде 70 д?ни б?рлест?к
есепте т?р?ан.
?айта
жерг?л?кт?
?ткен.
т?ркеуден
59
д?ни б?рлест?к
?
облыс, ?ала
т?ркелген?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Астана ?аласы
Алматы ?аласы
А?мола облысы
А?т?бе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шы?ыс ?аза?стан облысы
Жамбыл облысы
Батыс ?аза?стан облысы
1
5
1
1
10
1
5
9
1
10
11
12
?ара?анды облысы
?останай облысы
?ызылорда облысы
8
5
1
13
14
15
Ма??ыстау облысы
Павлодар облысы
Солт?ст?к ?аза?стан облысы
1
3
1
16
О?т?ст?к ?аза?стан облысы
6
35
Жет?нш? к?н адвентистер? ? А?Ш-та 1843
жылы пайда бол?ан протестантты? а?ым.
Адвентист?к д?ни ?л?м?н?? нег?з?н б?рын?ы баптист
Уильям Миллер ?ала?ан. Адвентистер сен?м мен
?м?р с?руд?? жал?ыз ережес? рет?нде Библия?а
с?йенед?, Иса М?с?хт?? ек?нш? рет т?р?л?п келет?н
к?н?н?? жа?ын ?ал?анына сенед? ж?не сенб?н?
демалыс к?н? рет?нде ?станады.
?
облыс, ?ала
т?ркелген?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Астана ?аласы
Алматы ?аласы
А?мола облысы
А?т?бе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шы?ыс ?аза?стан облысы
Жамбыл облысы
Батыс ?аза?стан облысы
2
3
4
1
4
1
2
4
1
10
11
12
13
14
15
?ара?анды облысы
?останай облысы
?ызылорда облысы
Ма??ыстау облысы
Павлодар облысы
Солт?ст?к ?аза?стан облысы
7
5
16
О?т?ст?к ?аза?стан облысы
1
2011
жылды?
ел?м?зде 67 д?ни
есепте т?р?ан.
басында
б?рлест?к
?айта т?ркеуден 42 жерг?л?кт?
д?ни б?рлест?к ?тт?.
1
4
1
36
Жа?а апостолдар ш?ркеу? 1832 жылы
Англияда пайда болды, ол католикт?к пен
лютеранды?тан
кей?нг?
Германияны?
нег?зг?
ш?ркеулер?н?? б?р? болып табылады.
Жа?а апостолдар ш?ркеу? апостолдарды?
ерекше р?л?н тани отырып, Библияны ?здер?н??
нег?зг? о?улы?ы деп санайды.
2011 жылды?
ел?м?зде 47 д?ни
есепте т?р?ан.
басында
б?рлест?к
?айта т?ркеуден 8 жерг?л?кт?
д?ни б?рлест?к ?тт?.
?
облыс, ?ала
т?ркелген?
1
Астана ?аласы
1
2
Алматы ?аласы
1
3
А?мола облысы
1
4
Жамбыл облысы
1
5
?ара?анды облысы
1
6
Павлодар облысы
1
7
С?О
1
8
О?О
1
37
Иудаизм ? б?л еврей хал?ыны?
?лтты? д?н?. Иудаизм ?л?м?н?? нег?з?нде
иудейлер ?м?р?н?? барлы? салаларын
реттейт?н ?ата? монотеизм жатыр.
? облыс, ?ала
т?ркелген?
1 Астана ?аласы
1
2 Алматы ?аласы
1
3 Павлодар облысы
1
4 О?т?ст?к ?аза?стан облысы
1
2011 жылды? басында ел?м?зде
26 д?ни б?рлест?к есепте т?р?ан.
?айта т?ркеуден 4 жерг?л?кт? д?ни
б?рлест?к ?тт?.
38
Буддизм ? ежелг? ?лемд?к д?н. Б.д.д. VI-V ??.
?нд?станда пайда болды.
Бас?а д?ндерден ерекшел?г? буддизмде
??дайды? ?лемн?? жаратушысы ж?не оны?
билеуш?с? екенд?г? туралы идея жо?. Буддизм
?л?м?н?? м?н? ?рб?р адамды азаптан арылу
жолына т?суге ша?ыру болып табылады.
2011 жылды? басында ел?м?зде
4 д?ни б?рлест?к есепте т?р?ан.
?айта т?ркеуден 2 жерг?л?кт? д?ни
б?рлест?к ?тт?.
? облыс, ?ала
т?ркелген?
1 Батыс ?аза?стан облысы
1
2 Алматы ?аласы
1
39
?Кришна Санасы ?о?амы? 1966 жылы Нью-Йорк
?аласында Бенгаль монахы Бхактиведанта Свами
Прабхупада нег?з?н сал?ан неоиндуист?к д?ни б?рлест?к.
Кришнаиттер Кришна?а ??дайды? ??д?ретт? бейнес?
рет?нде табынады.
? облыс, ?ала
т?ркелген?
1
Астана ?аласы
1
2
3
Алматы ?аласы
Алматы облысы
1
1
4
А?т?бе облысы
1
5
Шы?ыс ?аза?стан облысы
1
6
?ара?анды облысы
1
7
?останай облысы
1
8
Павлодар облысы
1
2011
жылды?
басында
ел?м?зде 14 д?ни б?рлест?к есепте
т?р?ан.
?айта т?ркеуден 8 жерг?л?кт?
д?ни б?рлест?к ?тт?.
40
Бахаи ?ауымы XIX ?асырды? ортасында
пайда болды. Оны? нег?з?н ?Бахаулла? ес?м?мен
таныл?ан парсылы? Мирза Хусейн Али ?ала?ан.
Бахаи ?л?м? ?лемд?к ж?не д?ст?рл? д?ндерд??
жекелеген ?а?идаларын нег?зге ала отырып
синтезделген ?л?м болып табылады.
2011 жылды? басында ел?м?зде
20 д?ни б?рлест?к есепте т?р?ан.
?айта т?ркеуден 6 жерг?л?кт? д?ни
б?рлест?к ?тт?.
?
облыс, ?ала
т?ркелген?
1
Астана ?аласы
1
2
Алматы ?аласы
1
3
Алматы облысы
1
4
А?мола облысы
1
5
?ара?анды облысы
1
6
О?т?ст?к ?аза?стан
облысы
1
41
Иса М?с?хт?? со??ы ?асиетт? к?ндер?
ш?ркеу?н?? (мормондар) нег?з?н 1830 жылы А?Шта Джозеф Смит ?алады. ?Мормон? термин? 1830
жылы ?асиетт? жазба рет?нде жариялан?ан,
мормондар Библиямен ?атар ?олданатын ?Мормон
к?табынан? шы??ан.
2011 жылды? басында ел?м?зде б?р
д?ни б?рлест?к есепте т?р?ан.
? облыс, ?ала
т?ркелген?
1
Астана ?аласы
1
2
Алматы ?аласы
1
?айта т?ркеуден
б?рлест?к ?тт?.
2
жерг?л?кт?
д?ни
42
Жалпы ал?анда, 2012 жыл?ы 25 ?азан?а дей?н
17 конфессияны ??райтын 3 088 д?ни б?рлест?к ?айта т?ркеуден ?тт?.
?
Конфессиялар
01.01.2011 ж.
25.10.2012 ж.
1
Ислам
2811
2229
2
Православие
304
280
3
Елу?нш?лер ш?ркеулер?
400
189
4
?нж?лд?к христиан-баптистер
364
100
5
Католикт?к
118
79
6
Ехоба ку?герлер?
70
59
7
Пресвитерианды? ш?ркеулер
229
55
8
Жет?нш? к?н адвентистер?
67
42
9
?нж?лд?к-лютеран ш?ркеу?
32
13
10
Методистер
18
11
11
Жа?а апостолдар ш?ркеу?
47
8
12
Кришнаиттер
14
8
13
Бахаи
20
6
14
Иудаизм
26
4
15
Буддизм
4
2
16
Иса М?с?хт?? со??ы ?асиетт? к?ндер? (мормондар) ш?ркеу?
1
2
17
Меннониттер
6
1
Жалпы
4 551*
3 088
* Б?дан бас?а 20 д?ст?рл? емес д?ни б?рлест?к ?айта т?ркеуден ?тпеген
43
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
17
Размер файла
3 364 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа