close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради фракції ВО «Свобода» МАКСИМЧУКА Ігоря Євстаховича

код для вставкиСкачать
РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради фракції ВО «Свобода» МАКСИМЧУКА Ігоря Євстаховича
в×ÍÈÉ ÇÂ²Ò ä³ÿëüíîñò³ äåïóòàòà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ôðàêö³¿ ÂÎ «Ñâîáîäà»
ÌÀÊÑÈÌ×ÓÊÀ ²ãîðÿ ªâñòàõîâè÷à
гê ä³ÿëüíîñò³ Максимчук Ігор Євстахович – депутат Івано-Франківської міської ради фракції ВО «Свобода», обраний 31 жовтня 2010 року.
У своїй депутатській роботі керуюся Законом України «Про місцеве самоврядування» та Законом «Про статус депутатів міс-
цевих рад». Свою діяльність спрямовую на захист та відстоюван-
ня інтересів громади міста, виконання їхніх доручень в межах по-
вноважень, передбачених в даному Законі.
Ставши депутатом, входжу до складу постійної депутат-
ської комісії з питань духовно-
го відродження, освіти, науки, культури, молодіжної політики та спорту. Щомісячно проводжу депу-
татські прийоми. Відтак, за рік депутатської діяльності, провів 16 прийомів громадян, за під-
сумком яких до мене звернулося близько сотні жителів. В резуль-
таті, мною адресовано 20 звернень. Щодо конкретних справ на окрузі та в місті, які мені вдалося вирішити, то виділю наступні:
завершення оформлення технічної документації, проведен-
ня громадських слухань, ви-
значення місця щодо вста-
новлення пам’ятника «Руській трійці»;
очищення і поглиблення потіка в с.Хриплин, який зато-
плював сільські городи
та під-
топлював будинки; на першочего
ву квар-
тирну чергу поставлено сім’ю О. Смоляр (вул. Коноваль-
ця,239) та про ведено обсте-
ження комісією УЖКГ даного будинку з відповідни
ми висно-
вками щодо ремонтних робіт;
оформлено до кументи на право власності володіння зе-
мельною ділянкою для будів-
ництва житлового бу динку п. Д. Літанюку, вул. Коно валь-
гê ä³ÿëüíîñò³
ця, 222 (не вирішувалось з 2005р.);
проведено рем онтні ро боти основи димоходу ко-
тельні на вул. Джерельній, 2;
розглянуто та вирі-
шено виїзною комісією місь-
квиконкому розмежування землеволодінь між М. Лу-
канюк та І. Юрчишиним на вулиці Є. Коновальця, 313б (не вирішувалось з 2009 р.);
організовано толоки на березі річки Бистриця та на початку вул. Челюскінців (Опришівці);
ініціював покра щення благоустрою старого цвин-
таря в Опришівцях та при-
бирання території біля па-
м’ятника «Борцям за волю України»;
організував прибиран-
ня берегів річки Бистриці та встановлення природоохо-
ронних табличок;
встановлено дитячий майданчик в мікрорайоні Опришівці;
організація та
проведення Дня матері;
приймав участь у різноманітних заходах на вшанування Ге-
роїв та відзначення пам`ятних дат;
придбано шкільні парти та стільці для учнів початкової лан-
ки ЗШ № 6;
сприяв встановленню пам’ятника «Борцям за волю України» в мікрорайоні Пасічна;
ініціював початок робіт для будівництва дитячого дошкільно-
го закладу в с. Хриплині;
відремонтовано дощовий колектор та заасфальтовано дорогу біля залізничного переїзду в с.Хриплин на вул.Автоливмашівській;
сприяв поточному ремонту вул. Блавадського (Опришівці). Øàíîâíà ãðîìàäî! Минає рік з часу обрання мене депутатом міської ради. За цей час я зрозумів найголовніше: діяльність депутата - це результат нерозрив-
ного зв’язку з громадою. Прийшовши у міську раду, я по-
ставив перед собою головне прави-
ло: не залишити без уваги жодного мешканця, що звернувся за допомо-
гою. Часом не всі
проблеми вда ється вирішити, але завжди потрібно пробувати і щиро стара тися.
На 2011 рік я запланував чимало кроків для покра щення благоустрою міста, житлового фонду, створення ком-
фортних умов для наших дітей, покращення якості міських доріг та між будинкових проїздів.
Сьогодні, підсумовуючи зроблене, можу сказати, що завдяки плідній роботі згуртованої команди моїх
колег, депутатів-«свободівців», Вашій підтримці більша частина запланованих справ нам вдалася. Дякую Вам за те, що разом зі мною вболіваєте за наше місто, прагнете його покращити. Ваша ініціатива, під-
тримка, бажання і наші спільні сили – ось запорука великих змін на краще. Надіюся на подальшу підтримку і розуміння.
З повагою депутат
Івано-Франківської міської ради фракції ВО «Свобода» Ігор Максимчук
Автор
misha.m
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
94
Размер файла
41 328 Кб
Теги
діяльності, євстаховича, максимчука, фракції, річний, франківської, іван, міської, депутат, радио, звіт, свобода, ігор
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа