close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу № 6 фракції ВО «Свобода» СТЕФАНКО Сергія Львовича

код для вставкиСкачать
РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу № 6 фракції ВО «Свобода» СТЕФАНКО Сергія Львовича
в×ÍÈÉ ÇÂ²Ò ä³ÿëüíîñò³ äåïóòàòà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 6 ôðàêö³¿ ÂÎ «Ñâîáîäà» ÑÒÅÔÀÍÊÎ Ñåðã³ÿ Ëüâîâè÷à
гê ä³ÿëüíîñò³ Стефанко Сергій Львович – депутат Івано-Франківської місь-
кої ради фракції ВО «Свобода», обраний на виборчому окрузі №6 31 жовтня 2010 року.
У своїй депутатській роботі керуюся Законом України «Про міс-
цеве самоврядування» та Законом «Про статус депутатів місце-
вих рад». Свою діяльність спрямовую на захист та відстою вання інтересів громади міста, виконання їхніх
доручень, в межах повно-
важень, передбачених в даному Законі.
Ставши депутатом, очолив постійну депутатську комісію з питань охорони здоров`я та соці-
ального захисту на-
селення. Бу wдучи головою профі-
льної комісії, ініцію-
вав ряд Проектів рі-
шень, спрямованих на покращення ме-
дичної сфери міс-
та, приймав участь у різноманітних збо-
рах, засіданнях, ро-
бочих зустрічах ке-
рівників медич них установ та організа-
цій. Щомісячно про-
воджу депутатські прийоми, на яких до мене, як до депута-
та, звернулося 65 жителів міста. Для врегулювання про-
блем громади мною написано 28 депу-
татських звернень, а також виголошено 6 запитів. гê ä³ÿëüíîñò³
Результатом моєї депутатської роботи стало наступне:
закупівля меблів для дитячого садка;
встановлення освітлення в дворі будинку, 25 вул. Берегова;
ініційовано та проведено капітальний ремонт у бібліотеці (Карпатська, 14);
відкриття стоматологічно-
го кабінету у СШ № 1;
ремонт басейну у міській поліклініці № 2;
проведено передвеликод-
ню толоку на окрузі;
зупинено самовільне вста новлення витяжки на стіні житлового будинку одного з ма-
газинів;
організовано «Козацькі за бави»;
відремонтовано та встановлено освітлення на вул. Довгій, 27, Північній Бульвар, 2, 4, 6.
Шановні мешканці міста!
Сьогодні хочу щиро подякувати Вам за підтримку та віру в мене. Результатом Вашої прихильнос-
ті стало обрання мене депутатом Івано-Франківської міської ради 31 жовтня 2010 року. Основним завданням для мене є вислухати та допомогти. Цей прин-
цип продикцтований ще й моєю про-
фесією. Г оловною метою для себе вважаю досягнення бажаного ре
-
зультату. Разом із Вашою допомо-
гою та підтримкою, ми впевнено рухаємося до кращого. Адже я знаю, що ми заслуговуємо жити в найкращому місті.
Дякую за допомогу у цій нелегкій справі.
Прошу Вас і надалі підтримувати наші починання. Ра-
зом ми сила, що допоможе подолати всі труднощі та в ийти на новий
якісний рівень життя в нашому місті.
З повагою депутат Івано-Франківської міської ради
фракції ВО «Свобода» Сергій Стефанко
Автор
misha.m
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
55
Размер файла
41 328 Кб
Теги
діяльності, фракції, річний, виборчого, франківської, іван, міської, львовича, сергія, депутат, радио, звіт, стефанков, свобода, округа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа