close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу № 30 фракції ВО «Свобода» ТЮТЮНИКА Андрія Богдановича

код для вставкиСкачать
РІЧНИЙ ЗВІТ діяльності депутата Івано-Франківської міської ради виборчого округу № 30 фракції ВО «Свобода» ТЮТЮНИКА Андрія Богдановича Рі
в×ÍÈÉ ÇÂ²Ò ä³ÿëüíîñò³ äåïóòàòà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèáîð÷îãî îêðóãó ¹ 30
ôðàêö³¿ ÂÎ «Ñâîáîäà» ÒÞÒÞÍÈÊÀ Àíäð³ÿ Áîãäàíîâè÷à
гê ä³ÿëüíîñò³ Тютюник Андрій Богданович – депутат Івано-Фран-
ківської міської ради фракції ВО «Свобода», обраний на мажори-
тарному виборчому окрузі № 30.
За рік депутатської діяльності Андрій Тютюник провів 12 при-
йомів громадян. На звернення мешканців написано понад 20 де-
путатських звернень. Входить до складу постійної депутатської комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього
середовища та сприяння розвиткові сіл.
За рік діяльності в Івано-Франківській міській раді депутату вдалося здійснити ряд вагомих заходів та вирішити конкретні про-
блеми громадян:
проведено інтернет для Народного дому в с. Крихівці, оскіль-
ки багато молоді відвідує народний дім, то потреба в ітернеті була дуже важливою;
з а к у п л е н о 10 комп лектів парт для школи в с. Кри-
хівці;
вс т ановлено жалюзі в амбулаторію с. Крихівці;
спільно з Кри-
хівецькою сільською радою розроб лено проект для розвит-
ку сільських громад, який успішно вигра-
но і реалізовано. Ре-
зультатом цього став сучасний спортивний зал в підвальному приміщені школи;
п р о в е д е н о спільний концерт з гуртом «Патроничі» по збору коштів для лікування хлоп чика Меніва Владислава. На концерті було зі-
брано 2300 грн., які були передані батько-
ві Владислава;
р о з р о б л е н о проект, на звернення мешканців вул. Д. Га-
лицького, по обла-
штуванню пішохідної доріжки, що з’єднює вулицю Д. Галицько-
го та вул. Крихівецьку;
проведено толо-
ку по вул. Довженка, 22; вс т ановлено
ди тячий майданчик у дворі будинків 18 та 22, що по вул. До-
вженка;
встановлено двері в підїзді будинку 8 корпус 1, на вул. Довженка;
облаштоване вуличне освітлення по вул. Довжен-
ка, 18, корп. 1, корп. 2; До-
вженка, 16;
ініційовано асфальту-
вання між будинкових про-
їздів по вул. Довженка, 16, Довженка, 18, корп.1 та інші;
здійснено
ремонт 1 під”їзду на Довженка, 16. гê ä³ÿëüíîñò³
Øàíîâíà ãðîìàäî!
Минає рік з того часу, коли завдя-
ки Вашій підтримці був обраний де-
путатом Івано-Франківської міської ради. Ще рік назад я приходив до Вас як кандидат у депутати, сьогодні ж прийшов звітувати за річну роботу. За цей час вдалося багато, але знаю, що всі здобутки стали мож-
ливими завдяки Вам
. Щось вдало-
ся, щось – ні. Але впевнений, що н аступні роки стануть не менш резуль тативними. Спільно з коман-
дою однодумців, разом із Вами змо-
жемо втілити задумане в життя. Висловлюю велику і щиру подяку всім, хто мені допоміг в реалізації та здійснення конкретних кроків. Більшість з цих людей виявили бажання залишитись невідомими для загало міської громади. Але я низько схиляю голову перед їх жертовністю та активністю від себе і від тих, хто отри-
мав допомогу. Бажаю Вам міцного здоров’я, добробуту та Божого благословення.
Сподіваюся на подальшу Вашу прихильність, бо тільки разом ми зможемо більше.
Мій контактний телефон: 098 776 85 37.
З повагою депутат
Івано-Франківської міської ради
фракції ВО «Свобода» Андрій Тютюник
Автор
misha.m
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
68
Размер файла
41 328 Кб
Теги
діяльності, богданович, фракції, річний, виборчого, франківської, іван, міської, депутат, радио, тютюника, звіт, свобода, андрія, округа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа