close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Анализ на резултатите от

код для вставкиСкачать
Анализ на резултатите
от проведена анкета
сред завършилите
специалност “Медицина”
в
Медицински Университет
Варна
(2013г.)
Цел на презентацията:
• Тази презентация представлява извадка с
въпроси от анонимно анкетно допитване
проведено
сред
студенти
завършили
специалност
“Медицина”
в
Медицински
Университет - Варна.
• В настоящата презентация са включени данни
само от най-актуалните въпроси, които
предоставят информация относно мотивите
за
кандидатстване
в
специалността,
очакванията и впечатленията на студентите,
както и оценката, която завършилите
специалност “Медицина” са изградили за
качеството на учебния процес през годините на
обучение в Медицински Университет - Варна.
Брой анкетирани: 101
Какви бяха мотивите Ви да
кандидатствате медицина? (повече от
един отговор)
57%
Престижност на професията
18%
Материална осигуреност
20%
Семейна традиция
Големи възможности в съвременната
медицинска практика
32%
Научни постижения и перспективи на
медицинската наука
23%
Възможност за лична изява и конкретна
помощ за болните
27%
40%
Възможност за лична изява в частна практика
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Ако сега трябваше да кандидатствате за висше
образование, към коя област бихте се насочили?
78%
Медицина
Фармация
7%
Дентална медицина
7%
Инженерство
3%
Изкуства 2%
Философия 2%
Не бих кандидатствал 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Обучението отговори ли на Вашите
очаквания?
21%
Да, напълно
37%
По-скоро да
27%
Отчасти
13%
По-скоро не
2%
Категорично не
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Познавате ли възможностите за следдипломно
обучение, които Медицински Университет –
Варна Ви предоставя? Ако ДА, какви са Вашите
визии в тази област?
Да
43%
Не
57%
Одобрявате ли лекцията като метод
на обучение?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
86%
Да
14%
Не
Какво цените в преподавателите си
и в каква степен?
30%
Уважението към нас
19%
Взискателността
Да помагат да се развиваме
всестранно
51%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Привлечени ли бяхте в
научноизследователската дейност
към някоя катедра?
35%
Да
40%
Не, въпреки интереса ми
25%
Не съм проявявал(а) интерес
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Как оценявате нивото на качеството на подготовката Ви
през учебния процес на някои основни дисциплини?
(оценка по шестобална система)
4
АГ
4.8
5
5.2
4.5
5
5.3
4.7
4.3
4.4
4.5
4.5
4.5
4.3
4.6
4.7
Педиатрия
Вътрешни болести
Фармакология
Реанимация и интензивно лечение
Инф. Болести и епидемиология
Неврология
Хирургия
Ортопедия
Дерматовенерология
Офталмология
Оториноларингология
Психиатрия
Хигиена и екология
Социална медицина и биостатистика
Рентгенология
0
1
2
3
4
5
6
Бихте ли продължили контактите си с Вашите
преподаватели и след завършването на курса на
обучение и биха ли Ви обогатили те? Ако ДА, в какъв
аспект са Вашите очаквания?
Не
23%
Да
77%
41 от анкетираните студенти са отговорили, че очакват продължение на
конктактите в професионален аспект.
Имахте ли възможност по време на следването
си да използвате в МУ:
100%
Библиотека
94%
Интернет
96%
Компютри
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
Как оценявате осигуреността на библиотеката
(учебни материали, учебници, ръководства,
електронни носители)?
40%
Отлично
26%
Добро
30%
Задоволително
4%
Незадоволително
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Според Вас къде могат да се намерят резерви за
подобряване практическата подготовка на
студентите медици по време на следването и
следдипломното обучение?
Увеличаване на практическите
упражнения
53%
61%
Активни форми на обучение
Регламентиране на часове за
клинични дежурства
57%
49%
Конкретна работа с болните
0%
20%
40%
60%
80%
Как оценявате подготовката на медиците по
време на стажа?
5.3
Вътрешни болести
4.4
АГ
5.3
Педиатрия
4.5
Хирургия
4.5
Инфекциозни болести
0
1
2
3
4
5
6
По време на държавния стаж обучаваха ли Ви на
самостоятелна работа или участие в някои практически
дейности като:
98%
Обработка на новопостъпил болен
81%
Изработване на диагностично-лечебен план
58%
Извършване на манипулации
87%
Определяне на кръвна група
64%
Участие в подготовка на болен за операция
Участие в подготовка на болен за инструментално
изследване
52%
70%
Участие в оперативна интервенция
Участие в работа на медицински екип при спешни
състояния
59%
Докладване на болен за визитация
55%
Извършване обработка и зашиване на рана
53%
48%
Шиниране
71%
Основни пунктове за съставяне на епикриза
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Кой Ви обучава по време на стажа?
Клиничен
ординатор,
16%
Хабилитирано
лице, 60%
Асистент, 75%
По време на обучението си имахте ли
възможност за самостоятелна работа?
Не
27%
Да
73%
Какво бихте препоръчали за по-добрата Ви
практическа подготовка по врема на стажа?
82%
Повече индивидуални задачи
79%
Работа с определен преподавател
50%
Работа в амбулаторни условия
Запознаване с основни критерии за
нетрудоспособност
27%
35%
Рефериране и докладване на статии
70%
Да не се пропилява времето на стажанта
55%
Възможност за стаж в чужбина
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Ако имате възможност за избор да се реализирате
професионално, къде бихте се насочили и съобразно
оценката на личната Ви подготовка за тази специалност?
47%
Вътрешни болести
АГ
9%
Неврология
7%
19%
Педиатрия
10%
Обща медицина
8%
Офталмология
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Ако имате възможност за избор, каква лекарска длъжност
бихте искали да заемете след полагане на съответните
изпити?
50%
Ординатор в стационар
10%
Общопрактикуващ лекар в град
37%
Специалист в ПМП
Лекар в БМП
3%
0%
5%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Считате ли, че обучението и квалификацията, които Ви
дава Медицински Университет – Варна Ви правят
конкурентноспособни на Ваши колеги, получили
образование в друго учебно заведение?
Не
17%
Да
83%
Моля, посочете Вашата оценка (по шестобалната система)
4.6
Организация на учебния процес
5.3
Теоретична подготовка
Практическа подготовка
4.6
Материално-техническа обезпеченост
4.7
Материално-техническа база
4.8
4.3
Административно обслужване на студентите
Работа на Студентски съвет
5.3
Университетска библиотека
5.4
4.7
Социално-битови условия
4.3
Кариерен център
0
1
2
3
4
5
6
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
43
Размер файла
636 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа