close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
?Салауатты
?м?рге кер?
ы?палын
тиг?зет?н
жа?ымсыз
?рекет ? ол
наша?орлы??
Н.?.Назарбаев.
?5 ?абит М?с?репов
атында?ы мектепт??
наркобекет жобасын
ж?зеге асырушы топтар
туралы м?л?мет.
?-топ
Жетекш?с?: Хидуллин Исатай-психолог
??рамы: 8 сынып о?ушылары.
Ма?саты: Жастар арасында?ы шылым шегуд?? ке? таралуы туралы
статистикалы? м?л?мет жинау.
М?ндеттер?:
1. Шылым шегуш?лер олар тартып ж?рген зардап, соны? кес?р?нен
?о?ам?а
келген зауал туралы о?ушыларды хабардар ету.
2. Мектепте темек? ?н?мдер?н пайдаланудан са?тануды? ж?не оларды
м?лдем болдырмау саясатын т?с?нд?ру.
К?т?лет?н н?тиже:
Мектеп о?ушылары арасында шылым
шегуге ?ызы?ушылар болмайды.
??-топ
Жетекш?с?: М??ашева Анфиса-психолог
??рамы: 9 сынып о?ушылары
Ма?саты: ?о?ам м?шелер?н?? ?зект? м?селелерге деген к?з?арасын
аны?тайтын сауалнамалар ж?рг?зу, сараптама жасау.
М?ндеттер?:
1. Ата-аналарды? шылым шегу, ?ш?мд?к ?шу, т?уелд?л?к, бойк?йезд?к,
ел?ктеуш?л?к, ?а??ыбасты? сия?ты м?селелерге ?атысты к?з?арастарын
аны?тау.
2. Алын?ан м?л?меттерд? тал?ылап, сараптама жасап к?рсетк?штер?н
кесте т?р?нде дайындау.
К?т?лет?н н?тиже:
?зект? м?селелер ауыл т?р?ындарын
?аншалы?ты ала?дататыны, осы
м?селелерге олар ?алай
атсалысатыны ай?ындалады
???-топ
Жетекш?с?: Джума?азиева Ба?тылы-т?л?мгер
??рамы: 10 сынып о?ушылары.
Ма?саты: ?о?ам м?шелер?н?? шылым, ?ш?мд?к, ес?ртк? заттарын
пайдалануды? физиологиялы?, психологиялы?, ?леуметт?к зардаптары
туралы а?параттар жинау.
М?ндеттер?:
1. Шылым, ?ш?мд?к, ес?ртк? заттарын пайдалануды? отбасы жа?дайына
?о?ам?а тиг?зет?н кер? ?серлер? туралы м?л?меттер жинау.
2. Ауыл т?р?ындарыны? атсалысуымен та?ырыпты к?терет?н п?к?р
алмасулар ?йымдастыру.
К?т?лет?н н?тиже:
Ата-аналар, жалпы ауыл т?р?ындары
ти?мс?з заттарды т?тынуды? тек
отбасын материалды? жа?ынан
шы?ын?а алып келет?н?н т?рл?
д?йектер ар?ылы т?с?нет?н болады
IV-топ
Жетекш?с?: Иман?алиева Лаура-соцпедагог
??рамы: 11 сынып о?ушылары.
Ма?саты: Мектеп о?ушылары арасында жа?ымсыз ?деттерд?? алдын-алу.
Наша?орлы? проблемасы туралы ?о?амды? п?к?рлермен ж?мыстану.
М?ндеттер?:
1. Жа?ымсыз ?деттерд?? алдын-алу ба?ытында ер?кт?лер ?ызмет?н
?йымдастыру.
2. Наша?орлы? проблемасына ?атысты бас?осулар ?тк?з?п, к?пш?л?кт?
мектептег? наркобекет ж?мысымен ??ла?дар ет?п отыру.
К?т?лет?н н?тиже:
Мектептег? наркобекет ж?мысыны?
н?тижес? жа?сарып, ж?мыс ау?ымы
артады
Ма?саты:
Салауатты ?м?р салтын насихаттай отырып, таби?атты? адам
баласына сыйла?ан басты байлы?ы денсаулы?ты са?тауды? басты
?а?идалары: о?ушыларды зиянды ?деттерден бойларын аула?
?стау?а, ?лем дерт? наша?орлы? ауруынан са?тану?а,
о?ушыларды? бойында адамгерш?л?к ?асиеттерд? ?алыптастыру?а,
денсаулы?ты? ?ад?р?н т?с?н?п, са?тай б?луге т?рбиелеу.
Мектеп
?к?мш?л?г?
Педагогикалы? ке?ес
???ы? Ке?ес?
Сынып
жетекш?лер
Мектеп
психологы
Наркобекет
т?райымы
Т?рбие ?с?
ме?геруш?с?
Спорт
секциялары
жетекш?лер?
?леуметт?к
педагог
ата-ана,отбасы
м?шелер?, за?ды
?к?лдер
?й?рме
жетекш?лер?
?-топ 8-сынып.
Ма?саты:
Жастар арасында?ы шылым
шегуд?? ке? таралуы туралы
статистикалы? м?л?меттер
жинау
IV-топ 11-сынып
Ма?саты:
Мектеп о?ушыларыны?
арасында?ы жа?ымсыз
?деттерд?? алдын алу.
наша?орлы? проблемасы
туралы ?о?амды?
п?к?рлермен ж?мыстану
?раны:
"Са?талсын
салауатты
?м?р
салты!"
???-топ 10-сынып
Ма?саты:
?о?ам м?шелер?н?? шылым,
?ш?мд?к, ес?ртк? заттарды
пайдалануды? физиологиялы?,
?леуметт?к, психологиялы?
зардаптары туралы а?параттар
жинау
??-топ 9-сынып
Ма?саты:
?о?ам м?шелер?н??
?зект? м?селелерге
деген к?з?арасын
аны?тайтын
сауалнамалар ж?рг?зу.
(шылым шегу, ?ш?мд?к
?шу, ?а??ыбасты?)
?5 ?.М?с?репов атында?ы орта мектеп бойынша
??рыл?ан наркологиялы? бекетт??
Т?Л??ЖАТЫ
(т?л??жатты? жарамды мерз?м?
2013-2014 о?у жылы)
Т?рбиел?к
ба?ыты:
Салауатты
?м?р салтына
т?рбиелеу
Наркологиялы? бекетт?? ??рамы:
Наркологиялы? бекетт?? т?райымы- А.?зберген?ызы
1.Хидуллин И.-топ жетекш?с?,мектеп психологы
2. Мукашева А.-топ м?шес?,мектеп психологы
3.Джумагазиева Б.-топ м?шес?, т?л?мгер
4. Алдашева С.-топ м?шес?, медбике
5. Иман?алиева Л.- топ м?шес?, ?леуметт?к педагог
6. ?изатова З.-топ м?шес?, м??ал?м
7.Молдашева С.-топ м?шес?, мектеп ке?ес?н?? т?райымы
?5 ?.М?с?репов атында?ы орта мектепт??
2013-2014 о?у жылына арнал?ан наркобекетт?? ж?мыс
жоспары
?
Ж?мысты? мазм?ны
1.
Жа?а о?у жылына арнал?ан
ж?мыс жоспарын жаса?тап бек?ту
1.
Наркологиялы? орталы?пен
б?рлескен ж?мыс жоспарын
жаса?тап бек?ту
Наркологиялы? есепте т?р?ан
о?ушыларды? есеб?н алып,
олармен ж?мыс ж?рг?зу
1.
1.
??ау?п-?атер? тобына жататын
т?л?аларды аны?тау
1.
Темек?ге ?уес о?ушыларды
аны?тап жеке ж?мыстарды
жоспарлау
Жас жетк?ншектер арасында м?нез??лы?ында ерекшел?к бай?ал?ан
о?ушыларды аны?тап, есепке алу,
ба?ылау
1.
1.
?Темек? тар?аны?-?з-?з??д?
??рт?аны?!? т?рбиел?к шара
Мерз?м?
Ж?мыс т?р?
Жауаптылар
?ырк?йек
Жоспар
Т?рбие ?с?н??
ме?геруш?с?
?ырк?йект?? 5-10
жоспар
А.?зберген?ызы
?ырк?йект?? 10-20
Есепке алу
Хидуллин И.
Мукашева А.
?нем?
Ба?ылау, есепке алу
Психологтар
?ырк?йек
Есепке алу,
??г?мелесу ?тк?зу
Психолог
?нем?
Есепке алу,
??г?мелесу ?тк?зу
Психолог
20-?ырк?йек
Т?рбиел?к шара
А.?зберген?ызы
?
Ж?мысты? мазм?ны
Мерз?м?
Ж?мыс т?р?
Жауаптылар
1.
?Темек? мен наша?орлы?денсаулы? д?шпаны? п?к?рсайыс 7-8
сыныптар
18-?азан
П?к?рсайыс
Сынып жетекш?лер
Т?л?мгер
1.
?Т?н? сауды?-жаны сау? тазалы?
саба?тарын ?тк?зу
11-?азан
Тазалы? саба?ы
Алдашева С.
1.
?Ба?ыты? да байлы?ы? да
денсаулы?!? 5-сыныптар
26-?араша
Т?рбиел?к шара
Сынып жетекш?лер
1.
?Ж?ТБ туралы не
б?лем?з??п?к?рлесу
2-желто?сан
П?к?рлесу
Мукашева А.
1.
?Б?з СПИД-ке ?арсымыз!? ашы?
шара
6-желто?сан
Ашы? шара
?зберген?ызы А.
1.
?Б?з наша?орлы??а ?арсымыз!?
Т?рбиел?к шара
24.01
Т?рбиел?к шара
Т?л?мгер
1.
?Б?р?нен не ?ымбат-адамны?
та?дыры?
25.02
Сырласу
Соц.педагог
1.
?Т?маудан са?танайы?!? лекция
14.03
Лекция
Алдашева С.
?Салауатты ?м?р с?ружар?ын болаша? белг?с??
?Салауатты ?м?р салтын
?алыптастыру орталы?ы
?ызметкерлер?мен кездесу
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
343
Размер файла
933 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа