close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Презентация
на
Огнян Валентинов Михайлов
специалност - УХ
ПУ”Паисий Хилендарски”
фак.№ 0507010
1
ТЕМА: Биогорива
Съдържание:
1.Увод
•
Използване на биогоривата
•
Биогорива и въздействие върху околната среда
•
Действащи лица в хода на процесите
2.Отглеждане на енергийни растения
•
Значими енергийни растения
3.Био-горивата като енергийни източници
•
Енергийни и технически свойства на биогоривата
Приложение на биогоривата
2
1. В транспортния сектор се освобождават толкова
много емисии, както в никоя друга сфера на дейност.
Някои от най-вредните вещества за околната среда и
човека са:въглероден оксид,азотни оксиди,летливи
органични съединения,фин прах,серен диоксид и
въглероден диоксид. Повечето от всички вредни
вещества,идват от леките автомобили и мотоциклетитет.е от индивидуалния транспорт.
Тъй като горивата към настоящия момент все още почти
изцяло се добиват от нефт и екологичните проблеми се
увеличават,би трябвало да се създадат
незамърсяващи околната среда алтернативи на
фосилните горива.Към тях спадат безспорно
биогоривата от растителни масла,зърнени култури,
дървесина и други възобновяеми суровини.
3
Биогоривата биват:горива базирани на растителни
масла,биоетанол и биогенни газове.
Основният представител на горивата, базирани на
растителни масла,е така нареченият биодизел.Той
представлява химически усъвършенствано естествено
растително масло,чиито качества са много близки до
тези на традиционното дизелово гориво и се
произвежда преди всичко от рапица,слънчоглед или
камелина.
Биоетанол-той може да се използва преди всичко в
карбураторни(Ото-)двигатели. Произвежда се чрез
ферментация на съдържащи захар и нишесте растения
като житни култури,картофи,захарно цвекло и
т.н.Биоетанолът изгаря значително по- чисто, отколкото
бензина или дизеловото гориво.
4
Биогенни газове-за газовите двигатели има
биогенни алтернативи на земния газ.От биогаз и газ от
пречиствателни станции чрез ферментация или термохимично газообразуване се получава съдържащ метан
газ,които може да се използва като гориво.
Синтетични горива(BTL-горива)-обобщават
изкуствено произведени въглеводороди.За тази цел
биогенен газ се дисоциира във въглероден оксид и
водород които след това се свързват във
въглеводородни вериги чрез т.нар.синтез на ФишерТропш.Синтетичните горива могат да заместват както
бензин и дизелово гориво,така също и земен газ.
5
Произвежданите от биомаса продукти се означават с
наложилия се термин”възобновяеми суровини”.
Тяхното предимство е органичния им произход,тъй
като те представляват облагородена биомаса.
Подновяват се ежегодно или на обозрими за човека
периоди.Възобновяемите суровини от растителен
произход се използват изцяло или отчасти в
промишлеността или като източници на енергия.
Деистващите лица във веригата за създаване на
стойност на производство и реализация на “биогорива”
покриват широк спектър,включващ:
-производители на биогорива
-селско стопанство
-автомобилно стопанство
-стопанство минерални масла
-наука
6
-политика
2.Значими енергийни растения са: цели житни
растения,многогодишни треви, дървесина
от горски насаждения с кратко сеитбообращение и др.
За производство на горива в Германия от значение са
следните енергийни растения:рапица,слънчоглед,
захарно цвекло,пшеница,ръж,царевица и др.
рапица
слънчоглед
захарно цвекло 7
ръж
царевица
3.Приложение на биогоривата:като моторно
гориво,топлинно гориво,заменят мазута в
отоплителните инсталации и др.
Растителните масла намират приложение в
химическата промишленост за заместване на
минерални суровини в различни области.Тъй като те
са течни,както дизеловото гориво,могат да се
използват в специални двигатели за растително
масло.
8
За изработката на
презентацията е ползван
материал от:
www.Google.bg
9
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
43
Размер файла
834 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа