close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
С ОБЩИ УСИЛИЯ ДА ПРОДЪЛЖИМ ДА
ГРАДИМ ЕВРОПЕЙСКА ВИЗИЯ И БЪДЕЩЕ
НА РОДНИЯ НИ КРАЙ
Общинският бюджет е самостоятелна финансова
сметка за приходите и разходите на общината за една
бюджетна година.
Общинският бюджет през 2014 година трябва да създава
стабилна и в същото време достатъчно гъвкава и адаптивна
финансова рамка, позволяваща на общината да привлича и
акумулира значителни ресурси в подкрепа на своите
общински приоритети и инициативи.
Кризата не само не отминава, ами на все повече места се
задълбочава.
Затова през бюджетната 2014 г.ще заложим на строга
финансова дисциплина, намаляване на разходите и
привличане на европейски средства.
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА 2014г.
Министерският съвет е приел Решение № 658 /31.10.2013 г. за разделение
на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и
делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране
на делегираните от държавата дейности през 2014 г.
Проектът на бюджет на ОБЩИНА ЛЕТНИЦА за 2014г. е разработен отделно
за делегирани от държавата дейности и местни дейности.
Проектът на бюджета се придружава от разчети по показатели на
Единната бюджетна класификация, индикативен годишен разчет за
сметките за средства от Европейския съюз, общинските сметки за средства
от Европейския съюз, динамиката и състоянието на общинския дълг и др..
ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЩЕ ПРИКЛЮЧИ БЮДЖЕТНАТА 2013 г.
БЕЗ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И БЕЗ ОБЩИНСКИ ДЪЛГ.
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА 2014г.
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
ОБЩО:
1 842 415 лв.
в това число:
Обща субсидия за делегирани от държавата дейности
1 690 265 лв.
Остатък в лева по сметки от предходен период
150 000 лв.
Собствени приходи ф-я ”Образование”
2 150 лв.
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА 2014г.
РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ- делегирани от държавата дейности:
І . ФУНКЦИЯ "Общи държавни служби"
328 400 лв.
ІІ. Функция „Отбрана и сигурност”
64 275 лв.
ІІІ. Функция „Образование”
873 330 лв.
ІV. Функция „Здравеопазване”
47 420 лв.
V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 296 640 лв.
в т.ч. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
117 100 лв.
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП
VІІ. Функция „Почивно дело, култура, религиозни
дейности” Култура - читалища:
51 980 лв.
124 560 лв.
83 200 лв.
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА
ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА 2014г.
МЕСТНИ
ДЕЙНОСТИ
ПРИХОДИ ОБЩО:
1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
3. ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ
4. ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ
6. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ общо :
в това число :
За изграждане и основен ремонт на местни общински пътища
Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности
941 688 лв.
93 000 лв.
449 700 лв.
297 400 лв.
24 900 лв.
155 200 лв.
101 700 лв.
53 500лв.
Безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметка за реализация на
проекти, до възстановяване на средствата по оперативната програма
-50 000 лв.
ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
- 28 512 лв.
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА
ЛЕТНИЦА ЗА 2014 г.
КАПИТАЛОВИ и други РАЗХОДИ
Основен ремонт на Клуб на пенсионера Г. Сливово
20 000 лв.
Ремонт ІV пътна мрежа
101 700лв.
Ремонт на улици в град Летница
10 000 лв.
Канализация на улици в град Летница
20 000 лв.
Нов СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И
СМЕТОИЗВОЗВАНЕ
Дейност „ЧИСТОТА“
132 000 лв.
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА
ЛЕТНИЦА ЗА 2014г.
КАПИТАЛОВИ и други РАЗХОДИ
• Проектът "Закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци гр.
Летница " е одобрен за финансиране и общата стойност на
безвъзмездната финансова помощ е в размер до 648 802,88 лв.
• Проектът ще се реализира през 2014 г. В общата стойност на
безвъзмездната финансова помощ се включват разходи за СМР.
Строителният надзор, авторският надзор и информационните табели
са за сметка на общината и са в размер на 16 367 лв.- СЪФИНАНСИРАНЕ НА
ПРОЕКТА.
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА
ЛЕТНИЦА ЗА 2014г.
Общинският бюджет и неговата финансова рамка не са в състояние да
посрещнат реализирането на
ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ОБЩИНАТА.
Приемането на България в ЕС и получаването на все по-голяма
самостоятелност на местната власт обаче разкрива нови възможности за
развитие и подобряване на качеството на живот.
ЕВРОПРОЕКТИТЕ – ОСНОВА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА
ОБЩИНАТА
КАНДИДАТСТВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНИТЕ
ПРОГРАМИ И ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ДОПРИНАСЯ ЗА
РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА И РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ И ЦЕЛИ.
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА 2014г.
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Проекти в процес на реализация И ПРИКЛЮЧВАНЕ ПРЕЗ 2014 Г.
•
МЯРКА 313 "НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ "
ПРОЕКТ "Създаване на обществена туристическа инфраструктура в Община Летница"
•
МЯРКА 313 "НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ "
ПРОЕКТ "Община Летница - очарованието и вдъхновението на природата: разнообразяване и
подобряване на туристическата инфраструктура чрез изграждане на съоръжения и места за
отдих в общината"
МЯРКА 321 "ОСНОВНИ УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
”Реконструкция и подмяна на главни и второстепенни водопроводни клонове на
с.Горско Сливово, Община Летница-първи етап
и реконструкция и подмяна на главни и второстепенни водопроводни клонове на
с.Крушуна, Община Летница-първи етап”
ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ С ДДС е в размер на 3 437 082 лв.
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА
2014г.
ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРСР, МЯРКА 322 " ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА «
ДОГОВОР №11/322/000747 от 27.11.2012 г.
“РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА - ГР.ЛЕТНИЦА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ с ДДС: 2 346 199 лв
ПРСР, МЯРКА 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на
превантивни дейности“
Проект“ПРИЛАГАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА БОРБА С ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ В
ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА”
ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ДДС: 99 362,28 лв.
ОП “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”- МЕЖДУОБЩИНСКИ ПРОЕКТ
Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”
Бенефициент – община Ловеч и партньори: община Летница, община Троян,
община Априлци
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА :
445 950лв.
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА
2014г.
ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ» В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2014 Г.
Проект "Подкрепа за достоен живот" /ЛИЧЕН АСИСТЕНТ/
Проект "ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ”
•
СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ПОМОЩ В ДОМА“
ПРОЕКТ „ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМА“
на обща стойност: 119 329,08лв. СТАРТИРА ОТ 01 ФЕВРУАРИ 2013 Г.
ОТ 01.06.2014 Г. ПРОЕКТЪТ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВА В ОБЩИНАТА,
ЗА СМЕТКА НА МЕСТНИ ПРИХОДИ – УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОЕКТА
Проект “Обществена трапезария”-финансиран от МТСП, Фонд “Социално
подпомагане” - ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРЕЗ ЦЯЛАТА 2014 Г.
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА
2014г.
ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ» В ПРОЦЕС НА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2014 Г.
Проект " Община Летница – компетентна и ефективна
администрация»
НА ОБЩА СТОЙНОСТ : 89 000 лв.
Проект
„Ефективна
планиране, устойчиво
Община Летница „
координация
и партньорство
за
развитие
и добро управление на
НА ОБЩА СТОЙНОСТ : 23 882,40 лв.
ОСНОВНА ЗАДАЧА : РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 Г.
ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
ЗА 2014г.
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ „
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН
РАСТЕЖ“
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ ОКОЛНА СРЕДА „
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ“
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ“
ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА
ЛЕТНИЦА
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
Средства за
инвестиции
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Въпроси и предложения
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
19
Размер файла
7 824 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа