close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация 3 - Министерство на

код для вставкиСкачать
Годишно информационно събитие
Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.
18 декември 2013 г.
гр. София
СОЦИОЛОГИЧЕСКИ
ПРОУЧВАНИЯ
по проект
”Мониторинг и оценка на изпълнението на
Комуникационния план на Оперативна програма
Транспорт и на дейностите по информация и
публичност”
Венелин Стойчев,
ръководител на социологическия екип
Социологичски проучвания
Количествени методи
Национални представителни
Изследване на сайта на ОПТ
Публични събития
Качествени методи
Фокус-групи
Дълбочинни интервюта
Предизвикателства
1. Общественото мнение не съществува
2. Масова публика с/у специализиран език
3. Много говорители
4. Лицето на Програмата
5. Граждани с/у консуматори
Предизвикателства
2007 г.
Бихте ли казали, че сте запознат/а с
Оперативна програма "Трапспорт"?
(резултати от 2007 г.)
да, напълно, 1% да, отчасти, 4%
не, 20%
за първи път
чувам за ОПТ,
75%
Мобилоност в BG
КАТО ЦЯЛО, ЧЕСТО ЛИ ПЪТУВАТЕ ИЗВЪН
НАСЕЛЕНОТО МЯСТО, В КОЕТО ЖИВЕЕТЕ? (в%)
Пътувам из
страната
Пътувам извън
страната
Често пътувам
както в страната,
така и в чужбина
Не пътувам изобщо
49
1
9
41
Общественото мнение за
http://www.optransport.bg/
Общественото мнение за
http://www.optransport.bg/
Как бихте оценили новата визия на сайта на ОПТ
в сравнение със старата?
Новата версия е много по-добра от
старата
48%
По-скоро новата версия е по-добра
от старата
По-скоро старата версия е подобра от новата
Старата версия е много по-добра от
новата
Няма разлика между двете версии
на сайта
Без мнение
41%
1%
2%
6%
2%
Общественото мнение за
http://www.optransport.bg/
Като цяло лесно ли намирате информацията,
която търсите в сайта на Оперативна програма
„Транспорт” 2007-2013 г.? (в%)
19
21
много лесно
47
по-скоро лесно
60
по-скро трудно
много трудно
без мнение
12
9
2
4
6
19
2012
2013
http://www.optransport.bg/
Оценки за актуалност на сайта (в% )
16
отличен 6
31
45
мн. добър 5
44
17
добър 4
18
15
среден 3
слаб 2
4
6
2
2012
2013
http://www.optransport.bg/
Оценки за ИЗЧЕРПАТЕЛНОСТ на информацията,
публикувана на сайта на ОПТ (в%)
11
отличен 6
25
35
мн. добър 5
37
26
17
среден 3
слаб 2
2012
24
добър 4
9
12
2
2013
http://www.optransport.bg/
Оценки за ДОСТЪПНОСТ (в %)
32
32
отличен 6
28
мн. добър 5
42
21
добър 4
13
11
11
среден 3
слаб 2
6
1
2012
2013
Инфо събития
Вие лично колко време преди събитието
предпочитате да разполагате с информация за
провеждането му?
(брой отговори)
35
5-10 дена
4
11-20 дена
21-30 дена
Друго: 1-2 дена
1
2
Инфо събития
Колко важно е за Вас да разполагате предварително с
информация за всеки един от изброените въпроси:
(бр. отговори)
Информация за
обекта, който се
открива
26
Кои са имената и
позициите на
участниците
26
Каква е програмата
на събитието
Достъпно ли е
мястото за хора с
увреждания
16
10
17
13
Много е важно
23
25
Важно е
6
2
2 2
Не е важно
Без мнение
Медийно отразяване на ОПТ:
август 2012 г. - юли 2013 г.
Общо публикувани 9007 материала с обем от 2 187 332 думи
ТВ,
1682 бр., 19%
радио, 1940
бр., 22%
web, 2894 бр.,
31%
преса, 2491
бр., 28%
2013
КАКВО Е ВАШЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ 2007-2013 Г.” КАТО ЦЯЛО?
Не мога да
преценя
18%
Не одобрявам
2%
Одобрявам
80%
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ТРАНСПОРТ 2007-2013 Г.” СЕ ФИНАНСИРА СЪС
СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ?
2013
2012
93%
7%
59%
41%
Да
Не
КАКВО Е ВАШЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ 20072013 Г.” КАТО ЦЯЛО?
80%
2013
2012
63%
Одобрявам
18%
33%
Не мога да преценя
2%
3%
Не одобрявам
БИХТЕ ЛИ КАЗАЛИ ЗА СЕБЕ СИ, ЧЕ СТЕ
ЗАПОЗНАТ/А С ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ТРАНСПОРТ 2007-2013 Г”?
3%
2012
11%
63%
2013
42%
7%
23%
32%
20%
4%
2007
75%
20%
Да, напълно
Да, отчасти
Не
Не съм чувал за ОПТ
ИМАТЕ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТИТЕ,
ВКЛЮЧЕНИ В ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ
2007-2013 Г.”?
2013
19%
70%
27%
2012
11%
73%
0%
2%
2007
18%
80%
По-скоро да
По-скоро не
Без мнение
КАКВО Е ВАШЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ 2007-2013 Г.” КАТО ЦЯЛО?
Град
Областен град
84%
79%
Село
София
16%
92%
68%
Одобрявам
2%
19%
8%
28%
Не мога да преценя
Не одобрявам
4%
Познаване на ОПТ
Жителите на градовете познават подобре ОПТ от жителите на София (60% 40%)
Мъжете познават Програмата по-добре
от жените (50% - 30%)
41-60 год. познават най-добре ОПТ, а
учащите най-малко (60 % - 20%)
Информираност на соц. групи
75% от собствениците и
съдружниците в частния сектор
познават ОПТ
65% от интелектуалците познават
ОПТ
30% от учащите познават ОПТ
Тестване на рекламни и
информационни материали
Причини за одобрение
ОПТ е
красива!
Причини за одобрение
„У нас това не са инфраструктурни,
а ултраструктурни проекти!”
Най-популярните проекти
75 %
АМ "Тракия"
Софийското
метро
АМ "Струма"
74 %
67 %
Най-популярните проекти
Какво е важно на път?
% отговорили
89
сигуронст
71
надеждност
69
добра поддръжка на пътя
комфорт
модерни технологии
връзка с други превозни средства
56
51
49
ОПТ 2014-2020
Очаквания за
следващия програмен период 2014 - 2020
(в % )
пътен
транспрот
83
ЖП транспрот
въздушен
транспорт
воден
транспорт
75
20
17
http://www.eufunds.bg/bg
За допълнителна
информация
e-mail:
ppmteam@garb.bg
venellin@yahoo.com
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
12
Размер файла
6 525 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа