close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

непряка дискриминация - Министерство на труда и социалната

код для вставкиСкачать
Комисия за
защита от
дискриминация
Министерство на
труда и социалната
политика
Институт
“Отворено общество”
Проект VS/2010/0536 “Равенството – Път към прогрес”
Project VS/2010/0536 “Equality as a Path to Progress”
Европейско и национално
законодателство
по недискриминация
Заключителна конференция - София, 10.11.2011 г.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програмата на Европейската Общност за заетост и социална солидарност - ПРОГРЕС (2007-2013) /
Supported by the European Community Programme for Employment and Social Solidarity – PROGRESS (2007-2013)
I. Недискриминация и права на човека
“Всички
хора се раждат свободни и равни по достойнства и права”
/Всеобща декларация за правата на човека/
“Всяка държава - страна по този пакт, се задължава да зачита и
гарантира на всички лица, намиращи се на нейна територия и под нейна
юрисдикция, признатите им от този пакт права, без разлика на раса, цвят
на кожата, пол, език, религия, политически или други убеждения,
национален или социален произход, имотно състояние, раждане или
всякакви други признаци”. /Международен пакт за гражданските и
политическите права/
“Упражняването на правата и свободите, предвидени в тази конвенция,
следва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана поспециално на пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически и
други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към
национално малцинство, имущество, рождение или друг някакъв признак.”
/Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните
свободи/
“Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви
ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност,
етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование,
убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение
или имуществено състояние.“ /Конституция на Република България/
Съдържащата се в настоящата презентация информация не отразява непременно позицията или становището на Европейската
комисия. Тази презентация отразява становището на автора и Европейската комисия не отговаря за каквато и да е употреба на
съдържащата се в нея информация.
2
II. Система и нормативна уредба
недопускане на дискриминация на ЕС - 1
за
Първично законодателство
Договор за Европейската икономическа общност (подписан на 25
март 1957 г. в Рим и влязъл в сила на 1 януари 1958 г.) - чл. 119
предвижда ангажимент на всяка държава-членка да осигури и
последователно поддържа прилагането на принципа за равно
заплащане за равностоен труд на мъжете и жените
Договор за Европейския съюз (подписан в Маастрихт 1992 г., в сила
от 1993 г.) -в чл. Е, ал. 1 се посочва, че Съюзът зачита основните
права така, както те са гарантирани от Европейската конвенция за
защита правата на човека и основните свободи г.;
Договор от Амстердам (подписан на 2 октомври 1997 г. и влязъл в
сила на 1 май 1999 г.) - в преамбюла се добавя текст, според който
страните членки потвърждават, че зачитат основните социални права,
определени в Европейската социална харта и Хартата на Общността
за основните социални права на работниците от 1989 г. Записано е, че,
Общността полага усилия за премахването на неравенствата и за
насърчаване на равенството между мъжете и жените.
3
III. Система и нормативна уредба
недопускане на дискриминация на ЕС - 2
за
Първично законодателство
Договор от Ница, (подписан на 26 февруари 2001 г. и влязъл в сила
на 1 февруари 2003 г.) потвърждава ангажимента на Общността да
подкрепя и допълва дейностите на държавите-членки в областта на
равенството между мъжете и жените по отношение на възможностите
на пазара на труда и третирането им при работа;
Договор от Лисабон, одобрен през 2007 г., в сила от 01.12.2009 г.) –
предвижда, че ЕС се основава на ценностите на зачитане на
човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството,
правовата държава, както и на зачитането на правата на човека,
включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства.
Хартата на основните права на ЕС от 7 декември 2000 г., адаптирана
на 12 декември 2007 г. – Предвижда забрана на всяка форма на
дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата,
етнически или социален произход, генетични характеристики, език,
религия
или
убеждения,
политически
или
други
мнения,
принадлежност към национално малцинство, имотно състояние,
рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация, както и
основана на гражданството.
4
IV. Система и нормативна уредба
недопускане на дискриминация на ЕС - 3
за
1. Вторично законодателство
Рамковата директива за заетостта (2000/78/ЕС)……..създава обща
рамка за равно третиране в областта на трудовата заетост и
професионалното развитие.
Директива за равенството между расите (2000/43/ЕО)……въвежда
принципа на равното третиране на лицата, независимо от техния
расов или етнически произход и предвижда много по-обхватна
защита срещу дискриминация.
Проекто – директивата за прилагане на принципа на равно третиране
на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения,
увреждане, възраст или сексуална ориентация…има за цел
прилагането на принципа за равно третиране на лицата без оглед
на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст
или сексуална ориентация извън пазара на труда. С нея се определя
рамка за забрана за дискриминация на тези основания и се
установява единно минимално равнище на защита в рамките на
Европейския съюз за хората, които са били обект на такъв вид
дискриминация.
2. Съд на ЕС и „общи принципи” на общностното право.
5
V. Основни нормативни актове в българското
законодателство по недискриминация
Конституция на Република България
Законът за защита от дискриминация...урежда защитата срещу
всички форми на дискриминация и съдейства за нейното
предотвратяванe, като предвижда специален орган – Комисията по
защита от дискриминация.
Кодексът на труда…като основен нормативен акт, уреждащ
трудовите отношения, предвижда, че при осъществяване на
трудовите права и задължения не се допуска пряка или непряка
дискриминация.
Законът за насърчаване на заетостта…забранява пряка или непряка
дискриминация, привилегии или ограничения, основани на определени
признаци.
Законът за държавния служител…гласи, че при заемане на
държавна служба не се допускат дискриминация, привилегии или
ограничения,
основани
на
раса,
народност,
етническа
принадлежност, пол, произход, религия, убеждения, членуване в
политически, синдикални и други обществени организации или
движения, лично, обществено и имуществено положение или на
наличие на увреждане.
6
VI. Основни понятия в законодателството
по недискриминация - 1
пряка дискриминация - всяко по-неблагоприятно третиране на лице
на основата на определени признаци на дискриминация, отколкото се
третира, било е третирано или би било третирано друго лице при
сравними сходни обстоятелства
непряка дискриминация - поставяне на лице на основата на
признаците на дискриминация в по-неблагоприятно положение в
сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба,
критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или
практика е обективно оправдан/а с оглед на законова цел и средствата
за постигане на целта са подходящи и необходими
признаци на дискриминация - пол, раса, народност, етническа
принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или
вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или
обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация,
семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други
признаци, установени в закон или в международен договор, по който
Република България е страна
7
VII. Основни понятия в законодателството
по недискриминация - 2
Неблагоприятно третиране
Критерии за сравнение
Неутрална разпоредба, критерий или практика
Значително по-негативни ефекти върху дадена защитена група
Тормоз и подбуждане към дискриминация
Специални и специфични мерки
8
VIII. Основни права и задължения,
произтичащи от законодателството
за недискриминация
правна защита срещу пряка и непряка дискриминация на основание на
раса или етнически произход в областта на образованието,
социалното осигуряване, здравеопазването и достъпа до стоки и
услуги
равно третиране в заетостта и обучението, независимо от расов или
етнически произход, религиозна принадлежност или убеждения,
сексуална ориентация, увреждания и възраст
предприемане на действия за борба с дискриминацията на основание
на горепосочените признаци
съдействие от национална организация, която насърчава равното
третиране и осигурява помощ за жертвите на расова дискриминация;
отправяне на жалба чрез юридическа или административна
(помирителна) процедура, свързана със съответни санкции за онези,
които проявяват дискриминация
9
IX. Основни права и задължения,
произтичащи от законодателството
за недискриминация (2)
Работодателите в ЕС са задължени да:
прилагат принципа за равно третиране, независимо от расовия или
етнически произход, религиозна принадлежност или убеждения,
увреждания, възраст и сексуална ориентация в заетостта и обучението
извършват разумни промени, за да отговорят на потребностите на
хората с увреждания, вкл. предприемането на мерки, които да
позволяват на лице с увреждане да има достъп до заетост и обучение,
освен ако тези мерки не представляват непропорционална тежест за
работодателя
осигуряват равен достъп до заетост, критерии за подбор и условия за
наемане, професионална ориентация и обучение, вкл. mрактически
опит и членство в организации
прилагат единни критерии, независещи от расовия или етнически
произход, религиозна принадлежност или убеждения, увреждане,
възраст
10
X. Заключение и въпроси
Благодаря за вниманието!
11
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
66
Размер файла
480 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа