close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3_Політична система суспільства

код для вставкиСкачать
ЛЕКЦІЯ №2
ТЕМА: ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА
СУСПІЛЬСТВА
1. Сутність політичної системи
суспільства, її основні риси та
функції.
2. Типи політичних систем.
3. Структура політичної системи.
4. Елементи політичної системи
суспільства, їх загальна
характеристика.
політична система суспільства
– це інтегрована сукупність політичної
влади, суб’єктів, відносин, політичних
організацій і політичної культури
суспільства, яка забезпечує його
соціальну стабільність, соціальний
порядок і яка має певну соціальнополітичну орієнтацію.
До політичної системи суспільства
входить:
політичну систему суспільства характеризує ряд
специфічних рис:
її участь у розв’язанні таких загальнолюдських
завдань як інтеграція суспільства, розподіл у ньому
матеріальних і духовних цінностей;
монополія на державний примус у масштабах
всього суспільства і використання для цього
спеціального апарату;
досить складна внутрішня будова, що включає
різноманітні політичні організації, принципи, норми,
механізми комунікацій, які забезпечують прямий і
зворотній зв’язок соціальних груп і членів
суспільства з політичною владою;
в її рамках виробляється політична лінія,
економічна, соціальна, культурна й інші форми
політики;
через її інститути здійснюється політичне
керівництво й управління суспільством.
Структура політичної системи суспільства:
Основними функціями політичної системи є:
визначення цілей і завдань суспільства;
вироблення програм його життєдіяльності;
мобілізація ресурсів суспільства на їх
досягнення;
інтеграція всіх елементів суспільства
навколо загальних соціально-політичних
цілей і цінностей;
легітимація, означає приведення реального
політичного життя у відповідність з
офіційними політичними нормами.
Типи політичних систем.
Відкриті політичні системи. Активно
обмінюються ресурсами із зовнішнім
світом, успішно засвоюють передові
цінності інших систем, рухливі і
динамічні (наприклад, розвинуті
демократичні країни Заходу).
Типи політичних систем.
Закриті політичні системи. Мають
обмежені зв’язки із зовнішнім
середовищем, не сприймають
цінностей інших систем і базуються на
самодостатності, тобто ресурси
розвитку знаходяться всередині таких
систем (колишні СРСР, Угорщина,
Болгарія та інші країни).
За політичним режимом, тобто на основі
характеру взаємодії влади, особистості та
суспільства:
Тоталітарна політична система. Повне
підкорення особистості і суспільства владі,
регламентація і контроль за всіма сферами життя з
боку держави.
Авторитарна політична система. Заснована на
необмеженій владі однієї особи чи групи осіб при
збереженні деяких економічних, громадянських,
духовних свобод для громадян.
Демократична політична система. Передбачає
пріоритет прав особистості, контроль суспільства
над владою.
Залежно від змісту і форм
управління
Ліберальні демократії. Політичні рішення
орієнтовані на реалізацію цінностей індивідуалізму,
свободи, власності.
Комуністичні (авторитарно-радикальні) системи.
Орієнтовані на цінності соціальної справедливості,
рівності.
Традиційні політичні системи. Спираються на
олігархічні форми правління і орієнтуються на
нерівномірний розподіл економічних ресурсів і
соціальних статусів.
Популістські політичні системи.
Авторитарно-консервативні політичні системи
За типом політичної культури і розподілом політичних ролей
між учасниками політичного процесу
Англо-американська політична
система.
Європейсько-континентальна
політична система
До індустріальна і частково
індустріальна політичні системи
Тоталітарні політичні системи
Елементи політичної системи суспільства, їх загальна
характеристика
.
політична влада;
суб’єкти політичної діяльності і політичних
відносин;
політичні і правові норми;
політичні відносини;
політичні функції;
політичний процес;
політичний режим;
політична свідомість;
політичні погляди;
політична культура.
Елементи політичної системи суспільства, їх
загальна характеристика
Суб’єктами політичної діяльності і
політичних відносин виступають політичні
інститути (організації) – держава, політичні
партії, громадські організації, рухи,
об’єднання.
політичні норми – основні правила і
принципи, що регулюють політичні
відносини між народами, націями,
соціальними групами, партіями,
політичними особистостями.
Елементи політичної системи суспільства, їх
загальна характеристика
Складовими політичних норм є норми
права, норми політичних партій і
громадських організацій, політичні
звичаї і традиції, політичні принципи,
моральні норми політичного життя.
Політичні функції
а) політичне цілевизначення;
б) владно-політична інтеграція
суспільства;
в) регулювання соціально-політичної
діяльності;
г) забезпечення цілісного впливу
управління на суспільні процеси.
Політичний процес характеризується такими
ознаками:
а) вся сума політично-значущої
діяльності;
б) діяльність реалізується суб’єктами
політичної системи, спрямованої на
утворення, зміну чи функціонування
політичної системи, прийняття і
виконання політичних рішень,
організацію контролю за діяльністю та
розвитком політичної системи.
Політична свідомість
Політична свідомість – це система
ідеологічних і психологічних
елементів, оцінка людиною існуючого
політичного буття і вибір варіанта
поведінки відповідно до
індивідуальних і суспільних інтересів.
Ідеологічними складовими політичної
свідомості є: ідеї, теорії, концепції,
доктрини
Політична ідеологія
систематизований вираз поглядів
соціальних прошарків і груп, окремих
громадян, всього населення країни на
політичну організацію суспільства,
форму держави, відносини між
різними політичними суб′єктами, їх
роль у житті суспільства, відносини з
іншими державами і націями
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
22
Размер файла
414 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа