close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Структура

код для вставкиСкачать
Обучение на обучаващи по
комуникации
12 септември 2007 г.
Предисловие
Да се говори пред хора може да бъде много трудно или много лесно,
зависи от много елементи и от серия комбинации, като:
Личност и характер на този, който трябва да се представи пред
група от хора, повече или по-малко познати.
От това, което лектора волно или неволно представлява в
очите на аудиторията.
От настроенията на публиката, която го слуша.
От очакванията на публиката и от нейното разположение да
слуша.
От съдържанието на речта, която докладчика може или трябва
да формулира за времето, което има на разположение.
От конкретната психологическа обстановка и тази, на
заобикалящата го среда, в която оратора се намира да говори.
Предисловие
Преди каквото и да било друго нещо, този, който има в програмата си
да държи реч пред публика, трябва да помни две малки прости и
основни истини:
Основната подготовка намалява рисковете.
Не може да се не комуникира.
Важно е да се предаде, че нашия образ и съдържанието на
съобщението не са плод на случайността и на импровизирани усилия,
а са резултат от едно наше съзнателно програмиране, и следователно
се доближават възможно най-много до нашето начално желание.
Идването подготвени на презентация позволява да:
Да бъдем по-отпуснати, сигурни и спокойни.
Да посрещнем с по-голяма сигурност евентуални неудобства и
спънки.
Стъпки за проектирането на презентация
Тема
Преди да се пристъпи към написването на дадена презентация, е
необходимо да се реши:
С точност каква е темата
Или
Кой аспект от дадена тема ще бъде разглеждан
Важно е да се илюстрира глобалната цел.
Стъпки за проектирането на презентация
Послание
Основните фази, отнасящи се до фазата на проектирането са три:
Определяне на посланието
Изграждане на неговата структура.
Формулиране – какво реално излъчва посланието
Отнасяне на контекста на посланието към обстановката на
заобикалящата среда, с която ще се срещне.
Краен комуникативен ефект на посланието върху
аудиторията
Финална фаза на процеса на комуникация, момент, в който
може да се направи равносметка на извършената работа и
да се провери доколко резултатите се доближават по
началните цели.
Стъпки за проектирането на презентация
Цели на речта
При започване на оформянето на дадено послание, е полезно да
помним, че:
Комуникацията винаги има цел: затова е необходимо да
бъдат определени и ясно дефинирани целите, които искаме да
постигнем, както и да бъде избран най-подходящия за това тон.
Комуникацията винаги е насочена към някого: затова е
необходимо да бъде анализирана публиката, която ще дойде да
ни слуша.
Комуникацията винаги има източник: ако източника сме ние,
необходимо е да помислим за собствената ни личностна
характеристика, начин на мислене и комуникационни
способности.
Комуникацията винаги има структура: затова е необходимо
да се изгради схема на речта (уводна част, съдържание,
заключителна част)
Стъпки за проектирането на презентация
Цели на речта
Важно е да определим: “какво искам да кажа с моята реч и какво
искам да получа, говорейки пред публика в конкретната ситуация,
която трябва да се разглежда”.
Поради липса на време често забравяме да обмислим добре и
точно всичко онова, което искаме да предадем, както и целите,
които желаем да постигнем чрез нашата реч.
За да бъдем ефикасни е необходимо веднага да си изясним коя е
целта, стремейки се да отговорим на следните въпроси:
Излагам проблеми или предлагам решения?
Формулирам въпроси или илюстрирам отговори?
Стъпки за проектирането на презентация
Цели на речта
Възможните различни цели на комуникацията могат да бъдат:
Да информира: за предаване на познания. Като цяло е суха,
обективна, бърза и описателна.
Да възпитава: да формира публиката по някаква определена
тема, неизвестна за нея преди това.
Да развлича: да развлича публиката, която ни слуша. Използва
шеги и анекдоти.
Да вдъхновява: за стимулиране у публиката на нови
хоризонти.
Да убеждава: за да доведе публиката до тезите си.
Стъпки за проектирането на презентация
Анализиране на публиката и на обстановката
Преди започването на дадена презентация помнете, че никога не се
отива да се говори пред някаква неопределена публика, а винаги пред
конкретна и специфична група от хора.
За постигане на успех с дадена презентация, е важно да се проучи:
Потенциалната публика
Какви са техните очаквания
Ако не разполагаме с познания за потенциалната публика,
препоръчително е да се свържем с някого, който може да ни даде
идея относно:
Естеството на публиката.
Наклонностите и очакванията на потенциалната публика.
Стъпки за проектирането на презентация
Анализиране на публиката и на обстановката
Лектора, преди да започне дадена презентация, трябва да си зададе
някои въпроси:
От кого се състои специфичната публика, пред която ще говори?
Какво се очаква от него?
Колко ще бъдат хората, които ще го слушат?
За колко време рискува да ги отегчи?
Кой е психологическият контекст, в който ще работи?
Боят се, може би, да не бъдат нападнати и объркани или
чувстват нужда от разтърсване, от силни емоции?
Желаят да покаже уважение и разбиране към тях или трябва да
измисли начин за да им даде заряд?
Трябва да създава проблеми или да предлага решения?
Ще държи речта в обстановка на силно психологическо
напрежение или климата ще бъде отпуснат и спокоен?
Стъпки за проектирането на презентация
Анализиране на публиката и на обстановката
Лектора трябва да се запита какво се е случило във времето от два
или три часа преди доклада (дали са разгорещени от задуха,
изненадани от силна буря, изпратени в зала противно на тяхното
желание)
Докладчика трябва да се запита, също така, защо публиката иска да
слуша точно него и ако е бил принуден да го направи защото
примерно принадлежи към различна политическа група, по какъв
начин може да ги накара да “приемат” речта му по-лесно.
Стъпки за проектирането на презентация
Анализиране на публиката и на обстановката
Можем да накараме да ни приемат, стремейки се да определим
допирните точки с аудиторията:
Имат ли минало, което ги свързва по някакъв начин?
Какво знаят за него?
Имат ли общи приятели или неприятели?
Налице ли е опит, който може да ги постави на ниво на
взаимност?
Тази информация е важна за определяне онези сектори и теми,
които могат да обединят или разделят, приближат или отдалечат
даден оратор от публиката.
Всяка аудитория съдържа поне една минирана зона за докладчика. И
ако все пак той реши да премине през нея поради необходимост, поне
да го направи със съответните предпазни мерки.
Стъпки за проектирането на презентация
Анализиране на публиката и на обстановката
Каквито и да са нещата, които се кани да каже и тяхното потенциално
въздействие (дори и да трябва да казва много неприятни неща за
тези, които го слушат), лектора е добре да помисли върху допирните
аргументи със своите бъдещи слушатели.
Ако знае, че не може да ги накара да го заобичат, то поне да се
стреми да ги накара да го уважават, а не да го мразят.
Която и да е аудитория реално показва поне една благоприятна зона
за всеки лектор.
Стъпки за проектирането на презентация
Мотивация за слушане
За да се постигне успех с даден доклад е важно този, към когото е
насочен, да бъде мотивиран да слуша.
Общо взето, две са променливите, които обуславят мотивацията за
слушане на този, към когото е насочен:
Нивото на компетентност, което този, към когото е насочен
доклада, счита, че има за темата, обект на комуникацията.
Степента на удовлетворение, която този, към когото е
насочен доклада, има за собственото си ниво на компетенция.
Тези две променливи са независими помежду си.
Стъпки за проектиране на презентация
Мотивация за слушане
Публиката може да бъде съставена от следните 4 вида:
“Покровителстващ”: съответства на слушател, който се счита
експерт по темата и е удовлетворен от постигнатата степен на
компетентност. Неговото поведение е за “съхраняване” на статуквото
му и отчуждено, дори и за потенциален конфликт с лектора.
Реакция от страна на лектора:
За да спечели интереса на “покровителстващия”, лектора трябва, без
да установява отношения на несъгласие, да го накара да се
чувства по-малко подготвен, отколкото той си мисли, че е –
следователно лектора трябва да бъде сигурен в своите силни точки в
рамките на съдържанието на речта.
Стъпки за проектиране на презентация
Мотивация за слушане
“Чужд”: съответства на слушател, който, въпреки че се признава
за некомпетентен в дадената материя, е удовлетворен от своята
некомпетентност.
Реакция от страна на лектора:
Това е много рядък случай и ако е налице, изисква от лектора да
повлияе върху нивото на удовлетвореност на слушателя, стремейки
се да го понижи. Тоест трябва да представи обсъжданата тема като
значима за своя слушател и като тежък и проблематичен пропуск за
неговия информационен багаж, следователно ще трябва основно да
заложи на емоциите на публиката.
Стъпки за проектиране на презентация
Мотивация за слушане
“Ядосан”: съответства на слушател, който се оценява като
некомпетентен, неудовлетворен е от степента си на
компетентност и затова има желание да научи.
Реакция от страна на лектора:
Публиката на “ядосаните” е внимателна и благоразположена към
лектора, който за да засити желанието им за нови знания, ще трябва
да почертае пълнотата и сложността на темата, която се разглежда и
ще трябва, следователно, да разяснява ясно и изчерпателно
съдържанието.
Стъпки за проектирането на презентация
Мотивация за слушане
Мазохист: съответства на слушател, който, въпреки че се
определя като компетентен по дадена тема, не е удовлетворен от
нивото си на компетентност. Произхода на тази неудовлетвореност
се обуславя от обстановката, в която работи, която не признава по
адекватен начин неговата компетентност или спъва конкретната
дейност.
Реакция от страна на лектора:
Взаимоотношенията, които се създават между лектора и
“мазохиста” са много нестабилни и силно зависими от начина, по
който е съобщено посланието. Връзката с публиката, следователно,
трябва да е заложена на емоционална основа.
Стъпки за проектиране на
презентация
Веднъж след като е определена целта на презентацията, може да се
премине към определяне на:
Структурата;
Темите за разглеждане;
Методите, които могат да подобрят целта.
В изграждането на дадено послание, трябва да помним, че е важно то
да е възможно най-пълно и да съдържа всичко онова, което искаме да
кажем.
Стъпки за проектирането на презентация
Подготовка
Подготовка
По време на фазата на подготовката на доклада, трябва да си
зададем следните въпроси:
Каква е темата?
Каква е целта на тази презентация?
Към кого е насочена?
Колко време продължава изложението?
Какви са средствата, с които разполагам?
Стъпки за проектирането на презентация
Структура
Структура
В англосаксонския свят често се препоръчва да се организира
структурата на речта така, че да съответства, ако е необходимо, на
правилото 5W+H (на английски език първите 5 въпроса започват с
буквата “W”, а последния с буквата “H”- бел.пр.)
What: за какво се говори?
Where: къде се провежда събитието?
When: кога?
Who: за кого се говори?
Why: защо?
How: как?
Някои експерти пък съветват да организираме собствената си реч
във вид на обърната пирамида, в която темите биват разглеждани,
тръгвайки от най-общите нива, които са и най-лесно разбираеми, за
да се стигне стъпка по стъпка до онези, които са все позадълбочени и специфични.
Стъпки за проектиране на презентация
Структура
Във всеки случай, един добър начин за организиране на речта, е този
на подразделянето на речта в три части:
Уводна част: обявяване на темата, която ще се разглежда;
Съществена част: излагане на съдържанието;
Заключение: обобщаване на това, за което се е говорило, като
се търси и feed-back от страна на публиката.
Винаги е препоръчително твърде специфичните и технически
изложения да бъдат улеснени посредством примери, забележки и
мнения, които са особено меродавни за аудиторията, с аналогии и
повторения.
И обратно: добре е емоционалните речи да бъдат подкрепяни с
някои данни или е основни технически данни.
Стъпки за проектиране на презентация
Структура
Много е полезно ключовите понятия, тези, които представляват ядката
на посланието, което възнамеряваме да предадем, да бъдат:
Първо предварително обявени;
После изложени;
И накрая напомнени.
С други думи, лектора трябва да подреди своето изложение по такъв
начин, че когато стигне до важните моменти, когато излага найважните аргументи, и следователно, когато иска всички да го слушат,
да следва следното правило:
Първо да каже за това, което се готви да каже;
После да го каже;
Накрая да каже, че го е казал.
Ако лекторът е добър, знае кога да прави подходящите паузи и
възприема правилния тон, на публиката трудно ще й убягнат найважните мисли, както и ключовите пасажи в речта.
Стъпки за проектиране на презентация
Уводна част
1. Уводна част
Една възможна последователност, която да се спазва в тази фаза,
може да бъде следната:
Лично представяне или представяне на асистентите;
Привличане на вниманието;
Коментар на основните точки и на целите;
Обясняване на методологията, която ще се използва.
Доброто начало е съществено за всяка една презентация.
Целта, която трябва да преследвате е публиката да ви обърне
внимание: за тази цел се стремете да предизвикате интерес преди да
сте установили отношения с нея.
Стъпки за проектиране на презентация
Съществена част
2. Съществена част
По време на изложението е от съществено значение публиката да
разбира точно това, което искаме да предадем, следователно речта
трябва да може да се следва лесно, в ясен и точен ред.
Препоръчително е да се използва прост език, като се избягва
употребата на съкратени думи, други съкращения, чуждици или
латински думи. Културното ниво на публиката може да бъде различно.
Всички трябва да са в състояние да следят нашата презентация.
Излагането на аргументите ни да се извършва по подреден начин,
като си служим с данни и примери, които да помогнат на публиката да
разбере по-добре смисъла на речта.
Стъпки за проектиране на презентация
Заключителна част
3. Заключителна част
Най-добрият начин на изнесем една добра реч е като я приключим
добре.
Хората са склонни да помнят началото и заключителната част,
заради ефекта, предизвикан съответно от първите и от последните
впечатления. (тези принципи представляват законите на паметта).
Заключителната част представлява обобщаващия момент на речта. В
по-голямата част от случаите би трябвало да включва следните
елементи:
Обобщаване
на
основното
съдържание
на
речта,
съсредоточено в една или две фази.
Разясняване на неяснотите;
Подчертаване на разгледаните аргументи и изказване на
сърдечна благодарност към множеството.
Стъпки за проектиране на презентация
Как да бъде представен лектора
Представяне на лектора
Началният коментар при представяне на даден оратор пред публика
представлява важен аспект от говоренето пред аудитория.
Слушателите ще бъдат по-възприемчиви и благоразположени ако
разбират какво ще им съобщи лектора. Функция на представянето е
да определи подходящия “ред на мисли”, така че групата да е
запозната с това, как ще се развие по време на дискусията.
Едно добро представяне се състои в това, да се подчертае
авторитета на
лектора, изтъквайки веднага, че оратора има
специална подготовка, познания или опит по тази конкретна тема.
Стъпки за проектиране на презентация
Как да бъде представен лектора
Какво трябва да се каже при едно представяне?
Встъпителните речи не би трябвало да бъдат еднообразни или
стереотипни.
Трябва да бъдат енергични, проницателни и развлекателни. За да
обясним това можем да използваме следната формула: Аргумент –
Важност-Лектор.
Аргумент: започва твоето представяне, посочвайки точното
име на темата на ораторите.
Важност: в тази стъпка се изгражда полето между темата и
специалния интерес на групата.
Лектор: тук бива посочен лектора и специалните му
квалификации, отнасящи се до темата, която ще разглежда.
Накрая се съобщава името на оратора ясно и отчетливо.
Тук може да се използва личното въображение и креативност. Имайки
предвид всичко това, целия процес по представянето на лектора
никога не трябва да надвишава 30-45 секунди. Представянето
трябва да бъде кратко и отчетливо.
Стъпки за проектиране на презентация
Как да бъде представен лектора
Пример за представяне
Пример 1:
Нашият оратор днес е Марио Роси. Г-н Роси е доцент по психология.
Има кабинет в София, където практикува с ентусиазъм професията
си, а също сътрудничи и с различни институти в Италия. В своята
работа се занимава, също така, с деца с увреждания, където
сътрудничи с други специалисти от този сектор.
Въз основа на своите познания, ентусиазъм и опит, днес ще ни говори
за затрудненията на младежите в семейството и обществото.
Дами и Господа,….. Марио Роси!
Стъпки за проектиране на презентация
Как да бъде представен лектора
Пример за представяне
Пример 2:
За нас е наистина голяма радост да бъде тази вечер тук с нас един
много специален човек, който ще ни направи презентация на една
нова информационна система за защита от хакерски атаки.
Паоло Бианки е инженер по информатика, учил е в Италия, България
и Америка. След приключване на обучението си в университет “Х”, г-н
Бианки е работил в мултинационалната компания “Y”, като завеждащ
отдел “Z”.
По време на своята тежка и увлекателна работа той е натрупал
безценен опит в сектора по информатика, разработвайки нови
системи за защита от хакерски атаки. Дами и Господа, тази вечер
имаме удоволствието да бъде тук с нас г-н Паоло Бианки!
Стъпки за проектиране на прeзентация
Взимане на думата
От съществено значение е да се реши как да се започне.
Началото е важно за този, който слуша, защото именно първата
фраза е тази, която разчупва леда и е важна, също така, за
овладяване на безпокойството и нервността у лектора.
Има много начини за започване на реч. Ще изброим някои техники за
започване:
Весело-игрива: един приятел ми разказа един анекдот…..
Формално-студена: процента на инвестиции спрямо миналата
година…..
Със статус: аз съм президента за целия свят на…..
За спечелване благоразположението на аудиторията:
пред тази аудитория не бих могъл да не ….
Предварително съобщаване на дадена теза: вие вярвате,
че аз съм дошъл за да…..
За радикални позиции: Юлий Цезар в деня, преди да бъде
убит с кама….
Стъпки за проектиране на презентация
Взимане на думата
За вдъхване на емоционалност: в този така важен момент…..
За конкретизиране: специфичният проблем за натрупването
на токсични вещества бе засегнат …..
С исторически подход: още през 1957 г……
На поставяне на приоритет: най-важното нещо в този
момент….
На припомняне на дадена външна заплаха: има сектори,
които ни обвиняват……
На връзка с подсилващи стимули: това е тежък момент, но
вече се показват успокояващи сигнали……
На контравъпрос: аз ви питам дали вие ……
На самозапитване: често се запитвам дали съм успял…..
Препоръчително е, ако е възможно, да не се започва с благодарности
към организаторите на срещата, към органите, към любезната
публика.
Стъпки за проектиране на презентация
Как да преодолеем страха от публиката
Страха да се говори пред публика
Да се говори пред публика може да предизвиква страх, а страха със
сигурност ограничава комуникационните способности.
Според едно проучване, извършено в Англия, страхът да се говори
пред публика е бил класиран на първо място между фобиите на
интервюираните, задминавайки дори страха от природни бедствия и
болести.
Трябва да се каже, все пак, че най-критичната фаза е началната.
Започвате да се потите, вратовръзката ви се струва като въже за
бесене, езика ви залепва за небцето, тена на лицето ви става блед,
като на неонова светлина, докато погледите на всички остават
насочени към вас, който не проронвате дума. Разбира се, това са
крайни ситуации, но до определен момент.
Стъпки за проектиране на презентация
Как да преодолеем страха от публиката
Да се говори пред публика може да не ни е присъщо поради дълга
серия от причини, на първо място тази, свързана с предходен
отрицателен опит, който може да е бил и в далечното минало. Трудно
е да се забрави, когато сме се изложили пред публика: това са
травми, трудни за заличаване.
Някои кандидат-оратори пред публика, които срещат трудност в това,
смятат, че зад тяхната фобия да се срещнат с публиката, стоят
психологически причини, но в повечето случаи не е така.
Безпокойството се поражда, преди всичко от темата, която ще се
разглежда и от непознаването на тези, към които е насочено
посланието, придружено от съзнанието, че “сме загубени”, или поточно казано, че сме без подкрепата на подходящи методи и техники.
Стъпки за проектиране на презентация
Как да преодолеем страха от публиката
Изведнъж се чувстваме пред публиката като разсъблечени, изложени
на показ, адреналина отпушва цяла една серия от
психофизиологични процеси, които трябва да се научим да
владеем, за да намалим безпокойството.
Експертите определят обикновения стрес като тонизиращ, т.е.
положителен, който да се използва за “зареждане” на батериите.
Стресът, обаче, се превръща в отрова, когато стане непоносим,
когато стигне до един критичен, неуправляем праг.
Това е нещото, което може да случи на новака, който в даден момент
може да възприеме своето изложение като заплаха, а не като
предизвикателство, срещу което да се изправи. Това е най-критичният
миг, този, в който оратора може да изгуби контрол.
Трябва да помним, че стресът почти винаги представлява личен
проблем и като такъв е невидим за околните!
Стъпки за проектиране на презентация
Как да преодолеем страха от публиката
В такъв случай е необходимо:
Да използвате нервната енергия за подобряване на вашата
комуникативност;
Да повишите тона на гласа си, да дадете воля на
жестикулацията;
Да станете, ако седите;
Да удължите визуалния контакт с публиката.
Следователно, ако паниката е неоправдана, ако другите не виждат
вашето неудобство, ви е необходимо само хладнокръвие, за да
подредите отново идеите си, да си дадете няколко секунди, за да
възстановите контрола върху мускулите си, докато критичния праг
бъде превъзмогнат.
Отровният стрес продължава около 60-90 секунди, после се
превръща отново в тонизиращ стрес, функционален, този, който ни
държи будни, кара ни да възприемаме аудиторията или групата,
Стъпки за проектиране на презентация
Как да преодолеем страха от публиката
Положителният и любезен подход ще ви представи веднага като поинтересни, по-симпатични и приятни. Положителното мислене помага
много, за да се харесате на другите, вдъхва доверие.
Една лека и приятна уводна част на речта е като ръкостискането,
създава веднага атмосфера на доверие.
Някоя и друга шега в началото, която да е подходяща за дадената
аудитория, служи за разчупване на леда, за създаване на “по-топъл”,
семеен климат.
Но, внимание: аудиторията никога не е съвсем без задръжки, нито
винаги е благоразположена към хумора, следователно обърнете
внимание на това, шегата да има връзка с темата!
Стъпки за проектиране на презентация
Как да преодолеем страха от публиката
Едно американско проучване от 1993 г. (Nalini, Ambay & Robert
Rosenthal) изтъкна, че публиката е в състояние да оцени лектора в
първите 30 секунди от неговото изказване, и че основните елементи,
които не трябва никога да липсват в една реч са:
1) ентусиазъм;
2) оптимизъм;
3) доверие, в смисъла на способност да накара публиката да се
чувства удобно и да я накара да се усеща на едно ниво с лектора.
Необходимо е обаче:
Да се избягва твърде сериозната атмосфера;
Да бъдем експанзивни с мярка;
Да бъдем весели, но не прекалено;
Да бъдем сърдечни и симпатични, но без предубеждения и
фалш.
Стъпки за проектиране на презентация
Как да превъзмогнем страха от публиката
Трябва да имате доверие в самите себе си!
Никога не се отказвайте от възможност, която ви се предлага, да
говорите пред публика.
От този опит трябва да се извлича голяма полза:
Отбелязвайте в бележник всичко онова, което ви е впечатлило у
публиката и във вашето изложение;
Усещанията, които сте изживели (неудобство, несигурност, страх,
нервност).
По този начин се натрупва една изключително полезна “база данни”,
която да ви ръководи в бъдеще при програмирането, прилагането и
подобряването на вашите ораторски стратегии.
Стъпки за проектиране на презентация
Как да превъзмогнем страха от публиката
В началните фази на тези усилия за научаване, трябва да
предвидите, че неизбежно ще случи и да се изложите, но помнете, че
упражненията и практиката могат да развият вашето красноречие.
Не правете грешката да четете речта: губи се спонтанността и
непосредствеността на жестикулацията, и това, което е най-лошото –
принудени сте да се откажете както от визуалния контакт с публиката,
така и да предадете собствения си ентусиазъм.
Талант и увереност в самите себе си са елементите, които един
лидер не може да пренебрегва, а един лектор трябва да бъде лидер.
Трябва твърдо да вярвате, че имате талант за оратор.
Понякога, независимо от безупречната подготовка, може да се случи,
поради най-различни обстоятелства, да се загуби нишката. Тогава
само увереността в самите себе си и самоконтрола могат да ви дадат
възможността да подредите идеите си отново, да се овладеете през
времето на спирането и да намерите точните думи, за да
превъзмогнете критичния момент.
Никога не се поддавайте на паниката при тези обстоятелства!
Стъпки за проектиране на презентация
Овладяване на възраженията
Възраженията, независимо че са различни, се подразделят, общо
взето, в две големи категории, а именно:
Емоционални
и
Рационални
Емоционалните възражения нямат реално за цел противопоставяне
на логическите аспекти или на съдържанието. Те представляват поскоро противопоставяне на фигурата на лидера или прояви на
съпротива срещу това групата да продължава работата си.
Могат да бъдат овладени посредством три основни техники:
Техника на ехото;
Техника на огледалото;
Техниката на въпросите.
Стъпки за проектиране на презентация
Овладяване на възраженията
Техника на ехото
Повтаря се във въпросителна форма току що формулираното
възражение, за да бъде подтикнат възразяващия да изясни мисълта
си по рационален начин: “вие не сте съгласен по тази точка, защото
твърдите,че…”
Техника на огледалото
Формулираното възражение бива третирано като въпрос, който се
предполага, че е бил току що зададен, но не сме сигурни, като целта
е все същата - разсъждението на възразяващия да стане порационално: “предполагам, че вашият въпрос вероятно е породен от
тези съображения…”
Техника на въпросите
Не се отговаря на въпроса, а се пита от кои по-общи съображения е
породен: “защо вие твърдите, че…”
Стъпки за проектиране на презентация
Овладяване на възраженията
Техниките за отговор на рационалните възражения, които като цяло се
пораждат от несъгласие или от необходимост от изясняване на това,
което се прави в момента, са още по-многобройни и разнообразни:
Прехвърляне на отговорности;
Съгласие наполовина;
Предвиждане на дадено възможно и предвидимо възражение;
Отлагане на отговора;
Промяна на собствените възгледи;
Ефекта на бумеранга;
Разширяване на отговорностите;
Позоваване на авторитетни източници;
Стъпки за проектирането на презентация
Овладяване на възраженията
Прехвърляне на отговорности
Възражението е приписано на някого другиго, който не присъства на
събранието, и който е бил зле информиран: “вероятно някой може би
ви е казал…., но….”
Съгласие наполовина
Изказва се съгласие с този, който възразява, като се отбелязва,
обаче, че има допълнителни доводи, които трябва да се посочат, и че
сега те ще му бъдат изложени: “така е, но…”
Предвиждане на дадено възможно и предвидимо възражение
Даваме си сами възможността за допълнителни аргументации: “
казвайки това, на което вие можете да възразите, че…”
Отлагане на отговора
Потвърждава се на събеседника, че възражението му е било прието,
но има други твърде спешни неща за разработване, а времето на
разположение е много малко: “този проблем съществува, но ако се
задълбочим по него сега, това би могло да ни отклони от основната
нишка на речта.”
Стъпки за проектиране на презентация
Овладяване на възраженията
Промяна на собствените възгледи
Потвърждава се пред събеседника, че сме мислили като него до
момента, в който сме си променили идеите вследствие запознаване с
нови данни или по-специфична информация: “вижте, това беше и
моята гледна точка до момента, в който си дадох сметка, че…”
Ефекта на бумеранга
Именно възражението бива превърнато в убедителна подкрепваща
мотивация: “именно това ваше съображение ме довежда до
твърдението, че…”
Разширяване на отговорностите
Възражението се приема напълно и изцяло, но се включва в по-широк
контекст с неясни и неустановени отговорности: “ако се спрем върху
проблема, този, който не отговаря за….”
Позоваване на авторитети източници
Възражението се опровергава, цитирайки много авторитетни за
събеседника източници: “именно вашият директор, директора на
вестник…… твърдеше вчера…..”
Стъпки за проектиране на презентация
Говоренето пред публика и здравето
Говоренето пред публика и здравето
При говоренето пред публика е много важно да бъдете във физическа
и умствена форма.
Не можете да бъдете добър лектор, ако не успеете да дадете най
доброто от себе си, както във физическо, така и в умствено
отношение.
Да бъдете в добра здравословна форма означава да се чувствате
добре, което позволява да говорите повече и с по-голяма енергия.
Какво определя доброто здраве?
Как един оратор пред публика може да поддържа здравето си?
Грижата за здравето се изразява в поддържането му както във
физически, така и в умствен аспект.
Стъпки за проектиране на презентация
Говоренето пред публика и здравето
Физическо здраве
Да сте във физическо здраве означава, че тялото ви функционира
както трябва, без наличие на болка, дискомфорт или липса на сили.
Гласът на оратора е също много важен. Всичко това може да бъде
силно повлияно от здравето. Един топъл, завладяващ и убедителен
глас може да има определено много по-голямо въздействие върху
публиката.
Физическото здраве започва с добър диетичен режим, който съдържа
достатъчен брой упражнения за подобряване на здравето.
Упражненията увеличават, също така енергията и жизнеността,
придавайки на мускулите положителен тонус, важен за собственото ни
излъчване и външен вид.
Лектор, който не е във форма няма нито същия чар, нито същата
убедителност, както един, който е във форма.
Стъпки за проектиране на презентация
Говоренето пред публика и здравето
Забранено е разбира се:
Пушенето;
Пиенето на алкохол;
Взимането на наркотици.
Те нямат отрицателно влияние само върху личното здраве, но се
отразяват и върху външния вид на лектора, създавайки идеята, че той
е някакъв шарлатанин.
Стъпки за проектиране на презентация
Говоренето пред публика и здравето
Емоционално здраве
Под емоционално здраве се разбира, когато ума и емоциите
функционират както трябва, без тревоги, депресии или други
отрицателни емоции.
Едно общо положително поведение представлява правилния път за
поддържане на емоционалното здраве.
В заключение, полагането на грижи за самите себе си във физическо
и психическо отношение, ще задълбочи онази връзка със самите вас
и ще увеличи енергията, доверието и самоуважението ви.
Това ще рефлектира върху публиката, която ще бъде впечатлена от
оратора.
Стъпки за проектиране на презентация
Езикът на тялото и словесния език
Общо взето, добре е да се знае, че:
70 % от информацията се предава посредством тялото;
50% от информацията се предава посредством жестове;
20% от информацията се предава чрез гласа;
10% от информацията се предава посредством думите.
Това означава, че начина на предаване на посланието е толкова
важен, колкото и самото послание.
Стъпки за проектиране на презентация
Езикът на тялото
Езикът на тялото: Какво е по-подходящо: да останете седнали по
време на речта или да сте прави?
Това зависи от дадения човек и как той се чувства по-удобно,
необходимо е, обаче, да напомним, че ако сте прави, публиката се
увлича повече. Има хора, които обичат да се движат между
публиката, за да я увличат или за да постигнат даден резултат.
Визуалният контакт с публиката е от решаващо значение за
установяване на връзка с нея. Важно е погледът да е насочен към
събеседника, а не да се движи системно нагоре или надолу за дълги
периоди от време.
Изражението на лицето трябва да е съобразено с темата, за която се
говори. Например: ако искате да разсмеете публиката, изражението
трябва да бъде радостно.
Стъпки за проектиране на презентация
Езикът на тялото
Избягвайте да прекалявате с жестикулациите, ако прекалявате,
рискувате да разсеете публиката. И обратно – използвайте ги, когато
искате да придадете разпаленост на даден важен момент.
Общо взето, можем да кажем следното:
Използвайте очите си, за да установите визуален контакт
със събеседниците си, да създадете връзка с тях и да
подчертаете интереса, който изпитвате към тях.
Направете всичко възможно да останете прави и почти да не
сядате, за да улесните визуалния контакт и да увлечете
максимално публиката.
Използвайте ръцете и движенията си, за да придадете
разпаленост на важен аргумент или за да преминете от един
аргумент към друг.
Усмихвайте се, така че да предавате спокойствие на
събеседниците си.
Стъпки за проектиране на презентация
Словесният език
Словесният език
Директният език обикновено е по-добър от
енергичния глас е по-ефикасен от равнодушния.
индиректният,
а
Стремете се да формулирате къси изречения. Едно прекалено
дълго изречение може да не бъде разбрано от публиката, а и може да
направи така, че оратора да загуби нишката на речта си.
Уместно е да избягвате клетви и непристойни думи. Също така, ако не
сте сигурни в значението на дадена дума, или я избягвайте, или я
вижте в речника, преди да я използвате. Готовите или идиоматични
изрази трябва “категорично да отсъстват”.
Използваният език трябва де е приспособен към публиката, към която
речта е насочена, независимо от разглеждания аргумент.
Стъпки за проектиране на презентация
Визуални помощни средства
Използването на помощни средства може да подсили това, за което
се говори, както и да бъде от помощ за изразяване на трудни понятия.
Тези инструменти имат за цел да улеснят запомнянето, пораждайки и
поддържайки високо нивото на интерес.
По време на своето изложение, ораторът трябва да подреди мислено
речта си по такъв начин, че да може да я възобнови и в случай на
прекъсвания.
Между различните инструменти, с които разполагаме, можем да
посочим следните:
Хартиен носител;
Дъска;
Дъска с подвижни листа;
Прожекционен апарат;
Видео;
Диапозитиви;
Слайдове.
Стъпки за проектиране на презентация
Визуални помощни средства
Как да използваме дъската с подвижни листа?
Проверете дали статива е стабилен;
Разположете статива така, че всички да го виждат добре;
Изложете предварително в синтетичен вид съдържанието на
всеки лист;
Не обръщайте гръб на аудиторията докато говорите;
Застанете отстрани на статива и винаги гледайте публиката;
Използвайте показалка или маркер за обозначаване на дадена
специална точка на листа.
Стъпки за проектиране на презентация
Визуални помощни средства
Прожектиране на слайдове
Проектирането на слайдове е предназначено за изложения пред
многобройна публика, така че да позволи на всички да виждат, дори и
от определено разстояние.
Проверете залата, в която ще се състои презентацията, за да
определите с точност местата на електрическите контакти.
Проверете дали светлината не пречи да се вижда ясно това,
което ще се прожектира и дали може да бъде своевременно
регулирана.
Преди да започнете презентацията, уверете се, че прожектора
работи перфектно.
Застанете така, че да не пречите на никого да вижда.
Стъпки за проектиране на презентация
Как да овладеем нервите си
Страхът да се говори пред публика е най - разпространеният вид
социално безпокойство и измъчва и тези, които са непринудени във
всички останали сфери. Може да бъде много градивен, но при условие, че
бъде надлежно превърнат в сигурност.
Ето съветите на експертите за преодоляване на тази преграда:
Подгответе се добре по темата: по този начин ще придобиете
повече лекота и ще бъде възможно да надмогнете напрежението.
Преди да излезете на сцената си поемете дълбоко въздух,
задържайки дъха си за няколко секунди. Повторете операцията 3 или
4 пъти.
Приемете сухата уста и треперещите ръце като нещо нормално –
като доказателство за това, че тялото се подготвя за усилието.
Не пийте кафе или други стимулиращи напитки, увеличават
безпокойството!
Този, който идва да ви слуша го прави, защото желае да чуе това,
което вие знаете, следователно контрола на ситуацията е във
вашите ръце.
Заемете най-удобната за пас поза: седнали или прави.
Упражнявайте се, представяйки си мислено ситуацията, която се
развива по превъзходен начин и без никаква несигурност.
Стъпки за проектиране на презентация
Красноречие и въображение
Красноречие и въображение
Говоренето пред публика не нищо е друго освен израз на личността,
културата и чувствителността на оратора, способността му да отстоява
собствените си идеи, както и да бъде убедителен в предложенията си.
Лекторът, това е мъж или жена, който на база натрупания в живота си
опит, теоретически би трябвало да притежава чувствителност,
способна да предизвика въображение в аудиторията.
Трябва да успее да доведе в собствения си свят, до собствените си
идеи, възможно най-голяма част от аудиторията.
Този резултат може да се постигне или програмирайки нещата с ясно
хладнокръвие, или оставяйки се съзнателно да бъде воден от
собствените си чувства. И в двата случая се касае за изява на
собствената личност и чувствителност.
Стъпки за проектиране на презентация
Красноречие и въображение
Един лектор, дори и случаен, никога не трябва да позволява на
публиката да му въздейства емоционално, напротив, аудиторията е
тази, която трябва да бъде обекта на неговия ясен анализ и по-надолу
ще разберем защо.
Задачата на лектора е да накара другите да изживеят емоции от
думите, а не той самия да се загуби в емоции.
Тъй като дадена реч може да бъде сама по себе си въздействаща и
емоционална, не е необходимо, следователно, да превъплъщавате
емоционалната същност на думите. Ако разказвате историята на
афганистанско сираче, което, след като е било изгубено през войната в
продължение на месеци, намира отново майка си, която е считало за
мъртва, не можете да избухнете в ридания. Трябва да направите така,
обаче, че да оставите да се долавя от думите вашата тъга, вашата
гражданска болка и вашето осъждане на войната.
Стъпки за проектиране на презентация
Красноречие и въображение
Публиката трябва да чувства, че историята, която слуша, ви е трогнала
дълбоко и е достигнала до вашето сърце преди да достигне до
другите.
В много училища по комуникация, за научаване на изкуството да се
говори пред публика, се използват специфични театрални и
драматични техники, става дума за методи, които по ефикасен и
развлекателен начин позволят на бъдещите оратори да придобият
доверие в самите себе си, да възстановят жестикулацията си, да
координират тона си, точно така, както се случва и на актьорите в
театъра.
Тези техники служат, за по-добро отъждествяване с публиката,
отъждествяването с чувствата представлява всъщност
чувствителност към чувствата на другите и е изключително полезно
за влизане в синхрон с аудиторията.
Стъпки за проектиране на презентация
Красноречие и въображение
Добре е да помним, че публиката много бързо се ориентира какво
е нивото на емоционална обвързаност на оратора и е в състояние
да разбере дали лектора си играе на думи или казва обосновани неща.
Контролираното красноречие и емоционалната обвързаност, искрено
насочена към удовлетворяване на присъстващата публика, изглежда
са истинските печеливши оръжия на словесната комуникация.
Който може да въздейства върху другите има успех! Това произтича от
осъзнаването на собствените способности и идеи.
Стъпки за проектиране на презентация
Въображение и желание
Въображение и желание
Този, който иска да натрупа опит в говоренето пред публика или го
избере за своя професия, преди всичко, трябва да бъде способен да
накара публиката да изживее във въображението си онова, което миг
преди започването на речта е било негово изключително притежание.
За постигане на тази цел, е важно от техническа гледна точка, да се
приложат три съвсем отделни елемента:
1. Да се следи внимателно логическото развитие на всяка
отделна точка от речта.
2. Да се следи дали развоя на речта следва
последователността на отделните точки, които сте си
набелязали.
3. Уверете се, че всички точки от речта водят постепенно към
крайната цел.
Стъпки за проектиране на презентация
Въображение и желание
Някои полезни съвети:
Избягвайте по всякакъв начин много дългите отклонения;
Намеквайте само за всичко онова, което считате за
странично спрямо целта ви.
Избягвайте пътищата, които водят в неутрални зони, които
са далеч от целта на вашата реч.
Не използвайте в подкрепа на възгледите си елементи, за
които не сте сигурни, защото аргументите ви могат да загубят
значението си.
Бъдете последователни! Помнете, че когато говорите пред
публика, сте подложени на изпитание. Ако за улесняване на
разбираемостта от страна на аудиторията, се дават примери, те
трябва да бъдат бързи, защото от даден пример може да
възникне друго разискване, което не засяга речта ви. В края на
краищата, не трябва да изпускате от поглед целта си.
Стъпки за проектиране на презентация
Въображение и желание
Очевидно е, че лектора трябва да има предвид емоционалните
скандирания на своята публика, адаптирайки се непрекъснато към
настроенията и към измененията, които по време на дадена реч са
необходими за една добра словесна комуникация, като никога да губи
от поглед целта на своята реч.
Да се адаптирате към настроенията на публиката означава да
приложите по време на словесното излагане на съдържанието
всички полезни стратегии, за да стане ефикасна и изтънчено
пленителна вашата аргументация.
В някои моменти би била полезна някоя шега, в други някой весел
афоризъм, в трети някакъв цитат и т.н.
Стъпки за проектиране на презентация
Въображение и желание
Трябва да направите всичко възможно, за да стане вашата словесна
комуникация ефикасна и проникваща, а за да направите това, трябва:
Да успеете за заинтригувате присъстващата публика;
Да успеете да се харесате;
Да успеете на предадете усещания.
С други думи, трябва да разясните на другите вашето послание и не
правете грешката да се стремите да се харесат вашите думи, да
мислите как да спечелите аплодисменти.
Да комуникираме означава да въздействаме, но най-вече да
разясняваме и да поемаме отговорността да си признаем, че всеки
път, когато публиката не разбира нашето съобщение, вината е наша.
Херб Коен, който е считан за един от най-големите преговарящи в
света твърди, че не е важно онова, което се казва, а как се казва,
кога се казва, къде се казва.
Стъпки за проектиране на презентация
Въображение и желание
Можем да твърдим, следователно, че словесната комуникация е
форма на съблазън.
И наистина, да заинтригуваме, да се харесаме, да предизвикаме
емоции у публиката, която ни слуша, означава да я съблазним,
следователно да се говори пред публика е форма на съблазън.
Най-интересният аспект на говоренето пред публика е изкуството да
можете да се харесвате, изкуството да обвържете вашите аргументи в
един приятно убедителен стил, способен да убеждава, да трогва, да
развлича и, защо не, да кара вашите събеседници да мечтаят.
Мъжете и жените от цял свят използват съблазънта за да завладеят
партньора или да го накарат да се влюби. В действителност не
разменят ли те усещания, целейки да се харесат и да заинтригуват?
Всеки лектор трябва да вижда публиката
като партньор, когото да накара да се влюби,
да завладее, да очарова.
Стъпки за проектиране на презентация
Въображение и желание
Не правете грешката да мислите, че тези твърдения са банални.
Светът е пълен със способни мениджъри, които въпреки това са
фалирали в целите си, защото не са били в състояние да комуникират
с хората си, създавайки конфликти и недоволство, които са се
пренесли във фирмите им.
Да съблазним публиката или човека, с когото разговаряме, не
само ни прави приятни, но и помага да постигнем целите си, като
ни поставя в силна позиция спрямо другите.
Документ
Категория
Презентации по психологии
Просмотров
43
Размер файла
485 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа