close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация Елена Иванова

код для вставкиСкачать
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестира във вашето бъдеще !
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
по проект
«ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ
ЗА УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ»
Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG051PO001-7.0.01-0024-С0001
08.07.2013 г. Плевен, Хотел РОСТОВ
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестира във вашето бъдеще !
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ
Сдружение
«Развитие на личността и човешките общности»
В ПАРТНЬОРСТВО С
THE RICKTER COMPANY LIMITED ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
и
Сдружение «Регионален център за подпомагане на
стопанските предприемачи» Плевен
Максимална обща сума на проекта - 172 969.12 лева
Период на изпълнение 01.05.2012 г. - 31.07.2013 г.
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестира във вашето бъдеще !
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
Какво направихме?
Адаптирахме и
приложихме
инструмента
Rickter® - нов
модел за оценка и
развитие на
компетенциите на
пазара на труда в
Област Плевен
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестира във вашето бъдеще !
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
Защо го направихме?
За да се насърчи транснационалното
сътрудничество
За да се предоставят равни
възможности при решаване на
проблема с трайната заетост чрез
обмен на опит
За добавяне на стойност към
прилаганите политики на пазара на
труда.
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестира във вашето бъдеще !
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
Защо го направихме?
За да се трансферира и обогати съществуващ опит като
се адаптира, апробира и промотира иновативен модел
за предоставяне на активни услуги на пазара на труда
За да се повиши капацитета на организации,
подкрепящи бизнеса, безработни и заети лица в
процеса на изграждане на качество и
конкурентоспособност на работната сила
За да се изгради неформална устойчива мрежа в
рамките на ЕС за идентифициране на приоритети и
осъществяване на общи дейности в областта на
ефективна и трайна заетост и мултиплициране на
модела в други сфери и области на въздействие
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестира във вашето бъдеще !
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
За кого го направихме?
в полза на над 60 представители на
организаци, подкрепящи бизнеса,
безработните и заетите лица,
мотивирани да предлагат нови, индивидуално
ориентирани услуги от комплексен тип
да прилагат нови методи за оценка и
развитие на ключови компетентности
да спазват утвърдени стандарти за
качестно и ефективност на предлаганите
услуги
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестира във вашето бъдеще !
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
За кого го направихме?
300 активно търсещи работа лица,
мотивирани да изследват възможности във
връзка с предпочитаното за тях бъдеще
да поемат отговорност за собствените цели
да изработят свой план за действие
да се включат активно в процеса на
планиране на собственото кариерно
развитие.
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестира във вашето бъдеще !
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
За кого го направихме?
300 работещи лица, готови
да формулират ключовите си
компетентности и силни страни
да идентифицират умения и стратегии, за
да са по-резултатни - за себе си и за своя
работодател
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестира във вашето бъдеще !
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
За кого го направихме?
50 работодатели,
които вярват, че компетентната работна сила е
ключов фактор за успех,
готови са да приемат промяната
нуждаят се от точна и вярна преценка за
необходимите квалификации и компетентности на
работната сила
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестира във вашето бъдеще !
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
Как го направихме?
Дейности по проекта:
Социологическо проучване в Плевенска област
с 547 заети, 500 безработни лица, 101 работодатели и
50 ключови експерти на пазара на труда
- анализ на нуждите,
- анализ за сферите на приложение и
- подходите при прилагане на модела Rickter ®
в България
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестира във вашето бъдеще !
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
Как го направихме?
Дейности по проекта:
Работно посещение във Великобритания
– демонстриране и запознаване с ползите на
модела Rickter ® , съвместни консултации
– разработване на план за действие по неговото
адаптиране и апробиране
Работно посещение в България
– съвместни консултации - адаптиране на
инструмента за работа в България
– обучение на екип от експерти за неговото
прилагане
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестира във вашето бъдеще !
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестира във вашето бъдеще !
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
Как го направихме?
Дейности по проекта:
Апробиране на инструментариума
Супервизия и поддържащо обучение на
практикуващите експерти
10 обучени експерти приложиха инструмента Rickter®. за
оценка и развитие на компетенциите на територията на област
Плевен при:
300 безработни, 300 заети лица и 50 работодатели
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестира във вашето бъдеще !
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестира във вашето бъдеще !
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
Как го направихме?
Дейности по проекта:
Ръководство за прилагане на модела и
доклади от проведените проучвания 500 екземпляра
– Повишаване информираността
– Разпространение и мултиплициране на резултатите от
проекта
– Подпомагане на организации и институции, работещи за
формиране и прилагане на политики на пазара на труда
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестира във вашето бъдеще !
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
Как го направихме?
Дейности по проекта:
Международна конференция
– Международна конференция в гр. Плевен с 80 участници
Информационна кампания
–
–
–
–
–
Встъпителна и заключителна пресконференции
10 публикации в местни и национални медии
Информационен ден в гр. Плевен
Разработен интернет сайт www.jobsinovations.com
3 информационни табели , 500 дипляни, 800 флаери
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестира във вашето бъдеще !
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
Показатели за успеха?
Обучени са 10 практикуващи експерти
да прилагат модела Rickter ®. в България
Проведени са 650 оценки с модела
Rickter ®.
Генерирани са 650 доклада за оценка
на въздействието
Над 20 на сто от безработните лица,
при които приложихме модела
Rickter ® вече са започнали работа.
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестира във вашето бъдеще !
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
Показатели за успеха?
Създадено е Ръководство за прилагане на
модела и доклад от проведените
проучвания
Подписано е Споразумение за работа в
транснационална европейска мрежа за
осигуряване на трайна заетост
Двете български организации – партньори
станаха асоциирани членове на Rickter
Company, Великобритания.
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестира във вашето бъдеще !
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
КАК ПРОДЪЛЖАВАМЕ НАПРЕД?
През следващите 15 месеца ще приложим
модела Rickter ® при 300 безработни
младежи. Финасирането на този проект е
осигурено от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО „БЕЗ ГРАНИЦИ –
КОМПОНЕНТ 1” - Фаза 2
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестира във вашето бъдеще !
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
КАК ПРОДЪЛЖАВАМЕ НАПРЕД?
Ще регистрираме нова социална услуга
на пазара на труда в област Плевен, която
ще бъде лицензирана от НАПОО като
“Център за информиране и
професионално ориентиране”.
Ще предоставяме информация,
консултации,оценка и обучение за
развитие на ключови компетентности за
заетост.
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестира във вашето бъдеще !
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
КАК ПРОДЪЛЖАВАМЕ НАПРЕД?
Ще търсим нови партньори в страната
и чужбина за разширяване на
транснационалната мрежа
Ще търсим нови източници на
финансиране
Ще работим с нови рискови групи на
пазара на труда
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестира във вашето бъдеще !
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
БЛАГОДАРИМ НА:
Партньорите от THE RICKTER
COMPANY LIMITED ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,
преди всичко на Нан Ууд и Кийт Стед - за
всеотдайната подкрепа и методическата
помощ!
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестира във вашето бъдеще !
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
БЛАГОДАРИМ НА:
Практикуващите експерти – за
професионализма и усилията, който
вложиха в този проект!
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестира във вашето бъдеще !
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
БЛАГОДАРИМ НА:
Институциите и Бюрата по труда в
Област Плевен, които ни
съдействаха
Работодателите, които повярваха в
ползата от съвместната ни дейност
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестира във вашето бъдеще !
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
Благодарение на всички вас
разполагаме с един успешен
«ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ ЗА
УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ»
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Инвестира във вашето бъдеще !
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
Благодаря за вниманието!
За контакти с нас:
Плевен,ул.Ал.Стамболийски 1
Тел.064/800 277
Е-майл: rlco@abv.bg
www.jobsinovations.com
“Тази презентация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието
на документа се носи от Сдружение „Развитие на личността и човешките общности” и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че тази презентация отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство
на труда и социалната политика.”
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
7
Размер файла
1 737 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа