close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Професійне самовизначення
учня 9-11 класу
з досвіду роботи
Шутофедової В.М.
ЗМІСТ СУПРОВОДУ ПІДЛІТКА В ПРОФЕСІЙНОМУ
САМОВИЗНАЧЕННІ ПОВ'ЯЗАНО З РІШЕННЯМ НАСТУПНИХ
ЗАВДАНЬ:
1) проведення інформаційної роботи;
2) навчання способам прийняття рішень
про вибір індивідуального освітнього
маршруту;
3) виявлення основних обмежувачів
(утруднень, проблем) вибору;
4) визначення готовності до самостійного
вибору профілю навчання;
5) визначення реальної проблеми
особистісно-професійного
самовизначення;
6) вивчення індивідуально-психологічних
особливостей особистості;
7) вивчення світу професій;
8) визначення психологічної готовності до
особистісно-професійному
самовизначенню;
9) корекція психологічної готовності до
особистісно-професійному
самовизначенню;
10) корекція вибору.
УСПІШНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРОФЕСІЙНОГО
САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ ПЕРЕДБАЧАЄ
СФОРМОВАНІСТЬ У ШКОЛЯРА:
. внутрішньої готовності до усвідомленої і
самостійного побудови, коригування та реалізації
перспектив свого розвитку (адекватний вибір
життєвого шляху, в тому числі професійного);
· готовність розглядати себе розвиваючим в часі і
самостійно знаходити особистісно значущі
мотиви в конкретній професійній діяльності
(мотивація до обраної діяльності).
МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА З
МЕТОЮ КОРЕКЦІЇ ПОДАЛЬШОГО
САМОВИЗНАЧЕННЯ:
1. Спостереження.
2. Аналіз документів і результатів діяльності.
3. Аналіз практичних дій учнів у школі, громадських місцях,у родині.
4. Анкетування.
5. Бесіди, інтерв'ю, тренінги, заняття.
6. Педагогічний експеримент.
7. Метод узагальнення незалежних характеристик.
ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ
- Загальні відомості про професію;
- Характеристика процесу праці;
- Санітарно-гігієнічні умови праці;
- Психофізіологічні вимоги професії до людини;
- Отримання спеціальної підготовки, економічна і правова боку професійної
діяльності
ЦІННОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ЗНАЧИМІСТЬ В
ПРОЦЕСІ САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНЯ:
- Самоствердження в суспільстві, в найближчому
соціальному середовищі - бути корисним суспільству;
- Авторитет у трудовому колективі;
- Визнання рідних, знайомих, друзів;
- Самовдосконалення і самовираження; цікава робота;
- Застосування свої знань, умінь, здібностей;
- Творчий характер праці;
- Стати майстром своєї справи;
- Романтика трудової діяльності;
- Матеріально-практичні, утилітарні цінності - хороший
заробіток;
- Посада, яка задовольняє особистість, перспектива
просування по службі.
МОТИВИ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ
По виду
- Загальна пояснення;
- Романтика професій;
- Мотиви пізнавального
характеру;
- Мотиви, в яких
підкреслюється суспільна
значущість професії;
- Посилання на приклад;
- Невмотивована вибір.
За характером
- Мотив, чітко і аргументовано
обгрунтовує доцільність
вибору даного напрямку
трудової діяльності;
- Мотивація нечітка,
недостатньо аргументована;
- Мотивація невпевнена,
неаргументована;
- Ніяк не аргументована
мотивація.
ПРОФЕСІЙНЕ
САМОВИЗНАЧЕННЯ ПІДЛІТКІВ
Перший етап — дитяча гра, під час якої
дитина перебирає на себе і різні
професійні ролі й «програє» окремі
елементи поведінки, пов'язаної з ними.
Другий — підліткова фантазія, коли
підліток бачить себе в мріях
представників тієї або іншої професії.
Третій етап, що охоплює весь підлітковий період,— попередній вибір
професії.
ШЛЯХ
ДО
ПРОФЕСІЇ
МЕТА:
підготувати учня до свідомого професійного
самовизначення шляхом активного впливу на
психологічну сферу особистості спеціальними
профорієнтаційними аспектами;
надати інформацію про можливості виробничого
навчання та здобуття професії;
формувати знання про психофізичні можливості,
про наявні і перспективні здібності учнів.
ВИЯВЛЕННЯ І ВРАХУВАННЯ
ПРОФІЛЬНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ
ТЕМПЕРАМЕНТУ
...Берись за то, к чему ты сроден,
коль хочешь, чтоб в делах
успешный
был
конец.
(І.О.Крилов)
Як у будівництві якість
фундаменту
визначає
архітектоніку усього будинку, так
і темперамент значною мірою
зумовлює динамічні і похідні
психічної діяльності особистості,
такі як темп, швидкість, ритм,
інтенсивність,
енергійність,
емоційність.
Визначення
темпераментної
структури
ВИЯВЛЕННЯ НАЯВНИХ РИС
ХАРАКТЕРУ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇХ
ВПЛИВ ПРИ ВИБОРІ ТА ОПАНУВАННІ
ПРОФЕСІЇ
Групи рис х-ру:
переконання та ідеали;
відношення до людей, суспільства;
відношення до себе;
відношення до справи, праці.
характер –
основа
особистості
(методика
Айзенка)
ВИЯВЛЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ
здатність до уважного і міцного
сприймання навчальної
інформації, її запам’ятовування,
мислительної переробки, тобто
аналізу і синтезу, узагальнення і
конкретизації, систематизації з
метою використання їх в
процесі постановки і
розв’язання різноманітних
навчальних, творчих завдань
(тест інтелекту (мет. Айзенка).
РЕФЛЕКСИВНА ГОТОВНІСТЬ
Самосвідомість – „ядро” особистості.
Необхідність усвідомлення себе суб’єктом
професійного визначення, тобто ініціатором,
організатором, реалізатором, від якого
залежить успіх при виборі професії.
Діагностика
В.Століна)
самоставлення
(методика
визначення рівня потреб і мотивів
самоусвідомлення,
самопізнання,
самореалізації,
самоорганізації,
самовиховання,
емоційних
компонентів
самосвідомості учнів в контексті професійної
визначеності.
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕРЕСІВ І
СХИЛЬНОСТЕЙ УЧНІВ ЗА П’ЯТЬМА НАПРЯМКАМИ
ПРОФЕСІЙ.
ТЕСТОВА ТАБЛИЦЯ СХИЛЬНОСТЕЙ (МЕТ. Є.КЛІМОВА)
тип
„Людина – природа”
„Людина – техніка”
„Людина – людина”
„Людина – знакові системи”
„Людина – художній образ”
ВИВЧЕННЯ ІНТЕРЕСІВ, НАХИЛІВ ТА ЗДІБНОСТЕЙ
Карта інтересів
А.Е.Гломштока
орієнтовнодіагностична
анкета інтересів
(мет.
С.Карпіловського
і Б.Федоришина)
Встановлення
професійного
типу особистості
за тестом
Голанда
Методика
«Оцінка
комунікативних і
організаторських
здібностей
особистості»
КОС- 1
ПОБУДОВА ГРАФІКУ ВИЯВЛЕННЯ ПРОФІЛЬНИХ
ІНТЕРЕСІВ
(ОРІЄНТОВНО-ДІАГНОСТИЧНА АНКЕТА
ІНТЕРЕСІВ (МЕТ. С.КАРПІЛОВСЬКОГО І
Б.ФЕДОРИШИНА)
10
виявлення групи профільних інтересів
учнів;
9
розглянути графік профільних
інтересів, виявити їх широту;
7
виділити певний перелік інтересів, а в
ньому – провідні і супутні інтереси;
5
оцінити прояв того чи іншого інтересу
кількісно та якісно;
3
ранжувати та порівняти інтереси.
1
8
6
4
2
0
КАРТА ІНТЕРЕСІВ А.Е.ГЛОМШТОКА
(ПРІОРІТЕТНІ СФЕРИ)
8
фізкультура і спорт
7
торгівля і сфера
обслуговування
сценічне мистецтво
6
5
4
педагогіка
2
легка і харчова
промисловість
біологія
1
медицина
3
0
ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ТИПУ ОСОБИСТОСТІ ЗА
ТЕСТОМ ГОЛАНДА
(ОПИТУВАЛЬНИК ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ (ОПС) Д.ГОЛАНДА
(МОДИФІКАЦІЯ В.СИНЯВСЬКОГО, О.ЯЩИШИНА).
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
побудова
профілю
класу
МЕТОДИКА «ОЦІНКА КОМУНІКАТИВНИХ І
ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ» КОС- 1
високий рівень КОС
високий рівень К, але
низький О
високий рівень О, але
низький рівень К
низький рівеньКОС
ЗДОРОВ'Я ТА ПРОФЕСІЯ
АНКЕТА
ЗДОРОВ'Я(за С. Н.
Чистяковою)
Медичні
протипоказання при
виборі професії.
АНКЕТА СТАРШОКЛАСНИКА
ВИРІШАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ У
ВИБОРІ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ
1.реальна можливість
працевлаштування за обраною
професією(42%),
2 .престиж професії,
3. можливість стабільного заробітку
(по25%).
4. місцезнаходження навчального
закладу.
1
2
3
4
ДИСКУСІЯ „ОСНОВНІ ПРИЧИНИ
ПОМИЛОК ТА УСКЛАДНЕНЬ ПРИ
ВИБОРІ ПРОФЕСІЇ”
1. Ставлення до вибору професії як до вибору пожиттєвого прихистку.
2. Орієнтація тільки на вищу освіту.
3. Слідування за стереотипом про непрестижність окремих важливих, вакантних і навіть оплачуваних професій і
занять.
4. Вибір професії «за компанію», щоб не відстати від друзів.
5. Перенесення власного ставлення до представника якої-небудь професії на саму професію.
6. Захоплення тільки якоюсь стороною професії.
7. Застарілі уявлення про характер праці в деяких сферах виробництва.
8. Невміння розібратися у власних здібностях, незнання чи недооцінка своїх фізичних можливостей, недоліків,
актуальних при виборі професії.
ОСОБИСТИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ПЛАН
КОМПЛЕКС ВПРАВ «МОЄ МАЙБУТНЄ»
МЕТА: СФОРМУВАТИ У ПІДЛІТКІВ ПРАГНЕННЯ ЗАЙМАТИ
АКТИВНУ ЖИТТЄВУ ПОЗИЦІЮ, БАЧЕННЯ ЖИТТЄВОЇ
ПЕРСПЕКТИВИ
« Д Е РЕ В О Н А Ш И Х
І Н Т Е РЕС І В І З Д І Б Н О С Т Е Й »
« Д Е РЕ В О М О ГО Ж И Т ТЯ »
Мета: активне усвідомлення
широкого кола своїх
можливостей. Усвідомлення
взаємозв'язку в житті людини її
можливостей і здібностей.
Мета: надати можливість
створити образ власного
майбутнього.
« П О ГЛ Я Д У М А Й БУ Т Н Є »
Мета: актуалізувати позитивну
мрію-намір учасників тренінгу,
сприяти чіткому усвідомленню
учасниками набутих знань і
навичок.
ПРОФ-КВЕСТИ
ЗНАЙОМСТВО З ПРОФЕСІЯМИ
Документ
Категория
Презентации по психологии
Просмотров
105
Размер файла
4 466 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа