close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Excel программасында мјліметтер

код для вставкиСкачать
Excel программасында
м?л?меттер ?орымен ж?мыс
жасау
Сынып: 8
Саба? та?ырыбы: Excel программасында м?л?меттер ?орымен ж?мыс жасау.
Саба? ма?саты:
Бiлiмдiлiк. Электронды? кестен? м?л?меттер базасы рет?нде ?олдану
т?с?лдер?мен танысу; М?л?меттер базасында ?рт?рл? белг?лер?не ?арай
м?л?меттерд? ?здеу ?рекеттер?н ме?геру; М?л?меттерд? с?рыптап ?йрену.
Дамытушылы?: О?ушыларды? компьютердi ме?геру да?дыларын, а?паратты?
сауаттылы?ын дамыту.
Т?рбиелiк: Балаларды сауатты азамат болу?а, е?бекс?йгiштiкке т?рбиелеу.
Саба?ты? т?рi: Жа?а саба?.
Саба?ты ж?ргiзу ?дiсi: Баяндау.
Саба?та пайдаланатын к?рнекiлiктер: ДЭЕМ, проектор, о?улы?тар.
Саба? барысы:
?. ?йымдастыру кезе?i.
О?ушыларды орындарына отыр?ызып, саба??а дайындаймын.
Келмеген о?ушыларды аны?тап, балаларды т?гендеймiн.
??. О?ушы бiлiмiн жан-жа?ты тексеру.
Алды??ы саба?тарда таныс?ан материалдарды с?ра?тар ?ойып,
?айталап ?темiн.
1. Диаграмма не ?ш?н ??рылады?
2. Диаграммалар шебер? ?алай ж?мыс жасайды?
3. Диаграмманы? ?андай типтер? бар?
4. Диаграмманы? типтер?н сипатта?ыз.
???. Жа?а материалды игеруге дайынды?.
Excel программасын м?л?метер ?оры рет?нде пайдалану?а болады.
Б?з м?л?меттер ?орын жасап, оны? ?ш?ндег? элементтер?н?? ?рт?рл?
белг?лер?не ?арай керект? а?паратты ?здеу мен оларды с?рыптау ?с?н
?арастырамыз.
IV. Жа?а саба?ты т?сiндiру.
Кестен? суретке с?йкес келет?ндей К?н ж?йес?ндег? планеталар туралы м?л?метпен
толтырып, Планеталар деген атпен са?та?ыз.
Кестеде ?олданылатын ?лшем б?рл?ктер?:
? Орбита бойынша айналу периоды ? жыл;
? Планетаны? К?ннен ?ашы?ты?ы ? млн км;
? Экваторлы? диаметр? ? мы? км;
? Массасы ? х1024кг
1. Автофильтрд? пайдалану.
Автофильтрд? пайдалану ?ш?н Данные ?Фильтр ?Автофильтр командасын
орындаймыз. Н?тижес?нде мынадай
батырмалар пайда болады. Осы
батырмаларды тыш?анны? сол жа?ымен шерту ар?ылы ?рб?р ?р?стег? м?л?меттерд?
екшеп алу?а болады.
Автофильтрд? пайдалана отырып, ?С? немесе ?Ю? ?рп?нен басталатын, массасы
600 1024 кг-нан кем планеталарды ?зде??з. Ол ?ш?н:
1. Данные ?Фильтр ?Автофильтр командасын орындаймыз. Осы кезде
м?л?меттер базасыны? ?рб?р ?р?с?нде батырмалар пайда болуы керек.
2. Планета ?р?с?ндег?
батырманы шерт???з.
3. Ползовательский автофильтр (пайдаланушы автофильтр) с?хбат
терезес?нде ИЛИ (НЕМЕСЕ) ауыстыр?ышын ?осып, сол жа? ?р?стерде РАВНО (ТЕ?)
шартын та?дап, о? жа? ?р?стерде С*, Ю* ?р?птер?н тер?п жазы?ыз да, ОК
батырмасын шерт???з.
4. Масса ?р?с?ндег?
батырманы шерт???з де, Шарт ... (Условие ...) б?л?м?н
та?да?ыз.
5. Ползовательский автофильтр (пайдаланушы автофильтр) с?хбат
терезес?нде Масса ?р?с?нде батырманы шерт?п, МЕНЬШЕ (АЗ) шартын та?дап, сол
жа?ында пернелер та?тасынан 600 санын тер?п жазы?ыз.
6. Данные ?Фильтр ?Отобразить все (Деректер?Фильтр?Барлы?ын к?рсету)
командасын орында?ыз.
Автофильтрд? пайдаланып, ?з бет???зше орында?ыз :
1. Экваторлы? диаметр? 50 мы? км-ден ж?не массасы 4*1024 кг-нан кем емес
планеталарды ?зде??з (Меркурий, Марс, Плутон);
2. К?ннен ара ?ашы?та?ы 100 млн км-ден аспайтын, массасы 3*1024 ? 500-1024 кг
аралы?ында болатын ж?не 2-ден арты? сер?г? бар планеталарды ?зде??з (Венера,
Жер, Нептун);
V. Жа?а материалды т?сiнгендiгiнi? ал?аш?ы тексерiлуi.
О?ушыларды? с?ра?тарына жауап берiп, т?сiнбеген жерлерiн ?ыс?аша ?айталап
?темiн. Балаларды компьютерге отыр?ызып, Excel программасымен ж?мыс
жасат?ызамын.
VI. Жа?а бiлiмдi пысы?тау.
Жа?а саба?ты ?орытып, ?ыс?аша ?айталап ?темiн.
А) М?л?меттер базасы деген не?
Б) Кестен?? кез-келген айма?ын м?л?меттер базасы рет?нде ?арастыру?а бола ма?
VII. О?ушылар бiлiмiн ба?алау. ?йге тапсырма.
Жа?а саба??а белсендi ?атынас?ан о?ушыларды? бiлiмдерiн ба?алап, клас?а
хабарлаймын.
?йге тапсырма: Excel программасы терезе элементтерiн ?айталау, аны?тама
?ызметiн ?айталау.
Документ
Категория
Презентации по биологии
Просмотров
21
Размер файла
312 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа