close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - Оқушылар мен

код для вставкиСкачать
?1 Урицк орта мектеб?
Жамбыл Жабаев
Ленинградты?
?рен?м
Усабаева Г.Т.
Сарык?л -2010 ж.
Жамбыл Жабаев
18461945
?Жамбыл деген
? жай атым,
Халы? ? мен??
шын атым.?
Саба?ты? ма?саттары:
? б?л?мд?л?к:о?ушыларды? Жамбыл
Жабаевты? ?м?р? мен
шы?армашылы?ынан ал?ан
м?л?меттер? бойынша б?л?м? мен
да?дыларын арттыру.
? Дамытушылы? ма?саты: ?ле?д?
м?нерлеп айт?ыза отырып,
о?ушыларды? т?л м?дениет?н, с?з
байлы?ын, с?зд?к ?орын, к?ркем
шы?армашылы? ?аб?леттер?н
дамыту. Сатылай кешенд? талдау
технологиясыны? элементтер?н
?олдануды б?лу.
? Т?рбиел?к: о?ушылар?а Жамбыл
Жабаевт?? ?ле??н?? мазм?нын,
та?ырыбы мен нег?зг? ойын
ме?герте отырып, оларды?
бойында ?аза? хал?ына, ?аза?
т?л?не деген с?й?спенш?л?к сез?м?н
?алыптастыру, олар?а эстетикалы?
патриотты? т?рбие беру.
? Саба?ты? т?р?:аралас саба?
? ?д?с-т?с?лдер: сатылай кешенд?
талдау технологиясыны? элементтер?.
? ?олданылатын к?рнек?л?ктер: интерактивт?к та?та.
? Презентация
? Мп3
? Хронологиялы? кесте
? П?наралы? байланыстар: орыс
?дебиет?, орыс т?л?, ?нер, ?аза? т?л?
Жамбыл
Жабаев ? 100
жаса?ан а?ын
Жамбыл Жабаев халы? а?ыны,
Жамбыл облысы Мойын??м
ауданында ту?ан. Халы? ауыз
?дебиет?н?? ?р? ?к?л?. С?й?кт?
шы?армашылы?ы ? айтыс.
Батырлар туралы ?з хал?ын
?ор?а?ан ерл?к ?стер? туралы
жырла?ан а?ын. Со?ыс
жылдарында ?оршауда?ы
Ленинград ?аласын ?ор?а?ан
батырлар?а арнап жаз?ан
?Ленинградты? ?рен?м? атты
?ле?? к?п ?лтты ке?ес
?дебиет?н?? е? ?зд?к
шы?армасы. 1934 жылы
Алматыда республикалы?
айтысты? лауреаты, СССР
мемлекетт?к сыйлы?ыны?
лауреаты, 1941 жылы Ленин
ж?не Е?бек ?ызыл Ту
орден?мен марапаттал?ан.
Дмитрий Шостакович
? 7 Ленинградты? симфониясы. 1942
жылы жазыл?ан. Ленинградты?
?а?армандар?а арнал?ан.
Ленинградты? ?рен?м.
(?ле?н?? сатылай кешенд? талдауды?
сызбасы)
Ленинградты? ?рен?м!
Ленинградты? ?рен?м!
Ма?танышым сен ед??!
Нева ?зен?н с?йк?мд?
Б?ла?ымдай к?рем?н.
К?п?р?не ?арасам,
К?мкерген су к?лем?н,
?ркеш-?ркеш жарас?ан
Шо?ылардай дер ед?м.
Сапырыл?ан к?к те??з
Шомылдырып кемер?н!
Шамы к?ндей жайна?ан,
Аспан?а ?йлер бойла?ан.
Ар?а т?тып алыста,
Айбыным деп ойла?ам!
Жаса?ам жо? ?м?рд?
Жау со??анын к?ргел?,
Т?ккен?м жо? тер?мд?,
Шер ?ыл?алы кеуден?.
Жасал?ан жо? салтанат
Жауды? болу?а ермег?,
Жауда ?алып Ленинград,
Жарал?ам жо? к?нгел?!Жаса?амын ?м?рд?
Жау б?ткенд? же?гел?;
Саудыратып с?йег?н,
Топыра??а к?мгел?.
Судай тасып ел кег?.
Жолды кернеп ?ол кетт?
Сендерге дем бергел?,
Нева алабын ?ор?а?дар,
Ленинградты? ерлер?,
?рпа??а ?лг? болы?дар,
Заманымны? ?рнег?.
Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
Мне в струе степного ручья
Виден отблеск невской струи.
Если вдоль снеговых хребтов
Взором старческим я скользну
Вижу своды ваших мостов
И балтийскую голубизну,
Фонарей вечерних рой,
Золоченых крыш острия?
Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
Не затем я на свете жил
Чтоб разбойничий чуять смрад;
Не затем вам, братья, служил,
Чтоб забрался ползучий гад
В город сказочный, в город- сад
Не затем к себе Ленинград
Взор Джамбула приворожил!
А затем я на свете жил,
Чтобы сброд фашистских громил,
не успев отпрянуть назад,
Волчьи кости свои сложил
У священных ваших оград.
Вот зачем на север бегут
Казахстанских рельс колеи,
Вот зачем Неву берегут
Ваших набережных края,
Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
?ле?н?? жасау тарихы
? 1941-1945 жылдар б?зд?? Отанымыз ?ш?н е?
ауыр жылдар болды. Гитлер баста?ан нем?с
бас?ыншылары со?ыс жарияламай жер?м?зге
енд?. Нева жа?асында?ы Ленинград ?аласы 900
к?н ?оршауда ?алды. Хал?ымыз ?ш?н б?л
к?ндер ? з?лмат к?ндер болды. Осы ?ай?ылы
жа?дай?а байланысты Жамбыл ?з?н??
?Ленинградты? ?рен?м? атты ?ле??н арнады.
? Глоссарий:
? ?оршау ? блокада, осада;
? З?лмат ?трагедия, бедствие;
? Арнады ? посвятил.
Топтарда ж?мыс ?стеу:
II топ
I топ
III топ
1 топты? с?ра?тары
1.?ле?н?? авторы.
2.?ле?н?? та?ырыбы.
3.Жанр т?р?.
2 топты? с?ра?тары
1.?ле?н?? нег?зг? идеясы.
2.?ле?де неше шума?
бар?
3.?ле?де неше тарма?
бар?
3 топты? с?ра?тары
1.?ле?дег? буна?
саны ?анша?
2. ?ле?де эпитеттерд?
табы?дар.
3. Те?еуд?? мысалын
келт?р??дер.
?Ленинградты? ?рен?м? ?ле?н?? сатылай
кешенд? талдау сызбасы:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Авторы ? Жамбыл Жабаев.
Та?ырып ? халы?аралы? досты?ы, Отанды с?йспенш?л?к.
Жанр т?р? ? поэзия (?ле?).
Идеясы ? автор та?ырып ар?ылы ?з?н?? сез?м?н,
к?з?арасын бейнелейд?. Жау?а ? со??ы беру,
ленинградты? т?р?ындарыны? ерл?г?н жырлау.
2 шума?.
33 тарма?.
1 буна?.
?деби теориялы? ??ымдар:эпитеттер ? к?к, с?йк?мд?,
заманымны? ?рнег?. Те?еу ? б?ла?ымдай, ?ркеш-?ркеш
жарас?ан, шо?ылардай, судай.
?ле?н?? т?рбиел?к м?н?: б?р халы?тар достасып, б?рге
жау?а ?арсы шы?ып, Отанымызды с?й?п, ма?таныш ет?п,
Ел?м?зд? ??рметтеп, б?рл?к пен ынтыма??а ?мтылу.
С?зд?к ж?мысы
Бер?лген ?
с?здерд? аударып,
с?з т?ркестер?н жаса?дар.
??рен ? жас?сп?р?м ?рпа?,
жетк?ншек.
?К?мкерген ? жиектеген.
? Айбын ? ?а?арлы, с?сты, з?рл?.
? жау ? д?шпан, шап?ыншы.
?Шер ? ?ай?ы-?ас?рет, уайым.
М?т?нд? о?ып, бер?лген м?л?меттерд? ?олданып,
хронологиялы? кесте жасау.
Жамбыл Жабаев (1846-1945) к?рнект? ?аза? а?ын- импровизаторы. Жамбыл Жабаев
1846 жылды? 28 а?панында ?аз?рг? Алматы облысыны? Жамбыл ауданында д?ниеге
келген.Ол ?аза? даласында танымал болды. Ата?ты о?ан ?ыр?ыз батыр эпосы
?Манас? шы?армасыны? ?з?нд?с? мен шы?ыс поэмалары ?Шахнамэ? ж?не ?Мы? б?р
т?н? ?келд?.
Октябрь кезе??не дей?н Жамбылды? айтыстары мен ?ле?дер? са?талмады, ?рпа?тан
?рпа??а ауызша бер?л?п отыр?ан. Оларды? кейб?р б?л?ктер? ?ана ?ал?ан. Оларды?
?ш?ндег? аса танымалдары: ?Мен?? ?кеме?, ?Шабдан?а?, ?Шалтабай?а?, ??алиге?
т.б.
1916 жыл?ы ?лт- азатты? к?тер?л?с кез?нде Жамбыл халы?пен б?рге болып,
к?тер?л?ске белсенд? ?атысады. А?ын ?з ?ле?дер?мен к?тер?л?ске ?атысушыларды
патша режим?не ?арсы т?ру?а ша?ырды. Осы жылдары Жамбыл ?З?лд? б?йры??,
?Патша ?м?р? таралды? атты ?ле?-жырларын шы?арды.
Жамбыл 1917 жыл?ы ?азан т??кер?с?нен ку?гер? болып, ?аза? хал?ы ?м?р?н?? барлы?
жа?ынан жа?аруын ?з к?з?мен к?рд?.
1919 жылы Жамбыл Жет?су а?ындарыны? слётына ?атысты. 1934 жылы Жамбыл
халы? ?нерпаздарыны? I республикалы? съезд?не ?атысып, на?ыз халы? а?ыны
екенд?г?н д?лелдейд?. 1936 жылы М?скеуде ?аза? ?нер?н?? онк?нд?г? ?тк?з?лд?.
1938 жылы Жамбыл шы?армашылы?ыны? 75 жылды?ына орай о?ан ??тты?тауларды
сол кездег? танымал жазушылар мен Р.Роллан, К.Причард, М.Шолохов ж?берд?.
?лы Отан со?ыс жылдары кез?нде шы?арыл?ан ?М?скеу? ж?не та?ы да бас?а
?ле?дер? же??ске жетуге к?п ?лес ?осты. Со?ыс жылдарында Жамбыл жалынды,
?тк?р ?ле?дер?мен хал?ымызды бейб?т ел?м?зге т?т?иылдан тиген жаудан кек алу?а
ж?герленд?рд?.
?м?рд?? со??ы жылдарында жи? нау?астан?ан Жамбыл 100 жас?а ая? бас?анда, 1945
жылы 22- маусымда ?айтыс болды.
Жамбыл Жабаев ?ле?дер? ?аза? поэзиясыны? дамуына к?п ?лес ?ос?ан.
Хронологиялы? кесте
?
жылдар
о?и?алар
?ле?дер?
1.
1846
Жамбыл д?ниеге келд?.
2.
1916
Жамбыл к?тер?л?ске
?атысады.
?З?лд? б?йры??, ?Патша
?м?р? таралды?.
3.
1917
?азан т?нкер?с?н??
ку?гер? болды
?Мен?? ?кеме?,
?Шабдан?а?,
?Шалтабай?а?,
??алиге?
4.
1919
Жет?су а?ындарыны?
слетына ?атысты
5.
1934
1 Республикалы?
слет?не ?атысты
6.
1936
М?скеуде ?аза?
?нер?н?? онк?нд?г?
?тк?з?лд?
7.
1938
Ромен Роллан мен М.
Шолохов 75
жылды?ымен
??тты?тады
8.
1945
?айтыс болды
?М?скеу?
? О?улы?тан 1 шума?ты
м?нерлеп о?у.
?Егер б?з Жамбыл
даналы?ын т?у ет?п,
?лылы?ын ?ла?ат т?тып
жатса?, оны? басты
себеб? Жамбыл
арманыны? адамзатты?
арман а?сарымен
?ласып жат?анды?ында.
Сонды?тан да ?аза?ты?
Жамбылына
адамзатты? Жамбылы
рет?нде ??рмет к?рсет?п,
?лмес рухыны?
алдында басымызды
ием?з?
Н.?.Назарбаев
С?ра?-жауап
? Жамбыл ?ай жылы ту?ан?
? ?ле? ?ай кезде жазыл?ан?
? ?андай Жамбылды? ?ле?дер?н б?лес??дер?
? Жамбыл Жабаевты? ?ле?дер? ?аза?
поэзиясыны? дамуына ?андай ?лес
?ос?ан?
? Саба?та ?андай жа?а с?здерд? б?лд??дер?
? Елбасымыз Н.?. Назарбаев Жамбыл
туралы не дед??
Не
б?лд?м?
Не
б?лем?н?
Не
б?лг?м
келед?
?
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
123
Размер файла
629 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа