close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ИНТЕРНЕТ

код для вставкиСкачать
ИНТЕРНЕТ
Видове мрежи
1. Локална мрежа
2. Учрежденска мрежа
3. Глобална мрежа
Богдан Шишеджиев - ИНТЕРНЕТ
1
Топология на локални мрежи
Бъс – обща шина
Топология - звезда
Пръстен
Богдан Шишеджиев - ИНТЕРНЕТ
2
История на Интернет
Начало – 1960 - ARPANET
ARPA (U.S Defense Department's Advanced
Research Projects Agency)
1970 – Създаване на съвремените протоколи
1980 – Интернет
1990 - WEB
Богдан Шишеджиев - ИНТЕРНЕТ
3
Идентификация на компютрите
1. Адрес на контролера
48 bit Ethernet адрес
2. IP адрес
32 bit
194.141.3.18
3. Име на машината
suntu.tu-sofia.acad.bg
bg – България
uk – Великобритания
fr – Франция
de – Германия
edu – Образование
mil – Военни
gov – Правителствени
com – Бизнес
net – организация на мрежата
ru – Русия
it - Италия
Богдан Шишеджиев - ИНТЕРНЕТ
4
4. URL (Unified Resource Locator)
услуга://име на машината:port/дир1/дир2/име на ресурс
http://www.tu-sofia.acad.bg/bul/main-bg.htm
Богдан Шишеджиев - ИНТЕРНЕТ
5
ПРОТОКОЛИ В ИНТЕРНЕТ
Йерархия на протоколите
1. Етернет
2. IP
3. UDP,TCP
4. Приложен протокол - до 7-мо ниво
гейтуей B
гейтуей A
Други протоколи - DNS
Богдан Шишеджиев - ИНТЕРНЕТ
6
Комуникационни протоколи
Гейтуей А
Гейтуей B
IP
TCP
IP
SMTP
IP
Мила
EE
IP
Богдан Шишеджиев - ИНТЕРНЕТ
E
IP
IP
SMTP
TCP
Мила
E
7
Услуги в Интернет
1. Локални
File – file///c|MyDocuments/Protocole.doc
2. Електронна поща
протоколи – SMTP, POP3
mailto:name@adress
3. WEB
протокол – http
http://....
4. FTP
протокол – FTP
ftp://....
5. Telnet
Богдан Шишеджиев - ИНТЕРНЕТ
8
Търсене на информация в Интернет
Yahoo – www.yahoo.com
•Google – www.google.com
•Lycos и др.
Синтаксис на езика за търсене
+course +database -basic
Богдан Шишеджиев - ИНТЕРНЕТ
9
Езици в Интернет
Маркери, които ограждат части от текста
<tag parameters> text </tag>
• HTML
<TABLE align="center" bgcolor="#f2ebdb" cellpadding="0"
cellspacing="0" border="0" width=780>
<TR>
<TD width="424"><img src="/site/banner/head/mediapool.gif"
width="400" height="100"></TD>
<TD colspan="-2" width="240">
<center>
<img src="/site/images/MART2.gif" width="139" height="140">
</center>
</TD>
<TD width="116">
<div align="right"><a href="http://www.lukoil.bg" target="_blank">
<img src="/site/banner/lukoil_new.gif" width="95" height="120" border="0"></a>
</div>
</TD>
</TR>
</TABLE>
Богдан Шишеджиев - ИНТЕРНЕТ
10
•XML
<?xml version="1.0" ?>
- <PERIODIC_TABLE>
- <ATOM>
<NAME>Actinium</NAME> <ATOMIC_WEIGHT>227</ATOMIC_WEIGHT>
<ATOMIC_NUMBER>89</ATOMIC_NUMBER>
<OXIDATION_STATES>3</OXIDATION_STATES>
<BOILING_POINT UNITS="Kelvin">3470</BOILING_POINT>
<SYMBOL>Ac</SYMBOL>
- <DENSITY UNITS="grams/cubic centimeter"> <!-- At 300K --> 10.07
</DENSITY>
<ELECTRON_CONFIGURATION>[Rn] 6d1 s2
</ELECTRON_CONFIGURATION>
<ELECTRONEGATIVITY>1.1</ELECTRONEGATIVITY>
<ATOMIC_RADIUS UNITS="Angstroms">1.88</ATOMIC_RADIUS>
<ATOMIC_VOLUME UNITS="cubic
centimeters/mole">22.5</ATOMIC_VOLUME>
<SPECIFIC_HEAT_CAPACITY UNITS="Joules/gram/degree
Kelvin">0.12</SPECIFIC_HEAT_CAPACITY>
<IONIZATION_POTENTIAL>5.17</IONIZATION_POTENTIAL>
-<THERMAL_CONDUCTIVITY UNITS="Watts/meter/degree Kelvin">
-<!-- At 300K --> 12 </THERMAL_CONDUCTIVITY>
</ATOM> … </PERIODIC_TABLE>
Богдан Шишеджиев - ИНТЕРНЕТ
11
Други елементи и езици
DTD, XML-Schema
XSL(T)
Богдан Шишеджиев - ИНТЕРНЕТ
12
Програмни езици
Клиент
Javascript
Java applet
ActiveX
Различни Add-ins (Macromedia
Flash и Shockwave)
Сървър
JSP
Java servlet
ASP
CGI – Perl, C
php
Богдан Шишеджиев - ИНТЕРНЕТ
13
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
34
Размер файла
170 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа