close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Повишаване квалификацията
на учителите от гимназия
ОСВАЛД - Рига
Знаете ли, все още вярвам, че ако Земята оцелее,
върховното достойнство на човечеството винаги ще
е УЧИТЕЛЯ.
Р. Рождественски
Основна административна цел –
развитие на персонала, чрез постоянно
подобряване на педагогическите умения
на учителите.
Цели на квалификацията:
Развитие на професионалните
компетентности,
Формиране на устойчиви навици за
постоянна рефлексия между
педагогическия процес и резултатите му.
Задачи:
поддържане и усъвършенстване на
професионалните умения на всички учители
в
съответствие
със
съвременните
изискванията;
създаване на условия за индивидуално
професионално развитие на учителите в
съответствие с потенциала им;
съживяване на професионалното творчество,
духа на конкуренцията на педагогическите умения;
Удоволетворение на потребността на учителите
да търсят и развиват съвременен педагогически
опит,
педагогически
иновации
и
научни
постижения.
Училищен модел за повишаване на
квалификацията:
индивидуално
на училищно ниво
на градско ниво
на държавно ниво
на международно ниво
Индивидуално ниво
Осъществява се под формата на самостоятелно
изучаване на теоретични въпроси, усвояване
на методики, технологии.
В края на учебната година квалифициращият
се прави кратък отчет по поетите
ангажименти за самообразование и представя
свое портфолио. /Портфолио на педагога/
Количеството и обема на квалификация се
определя индивидуално за всеки.
Портфолио на учителя
Общи сведения
Образование, стаж
Документи за
количеството часове от
посетени
квалификационни форми
Дипломи, грамоти
Резултати от
педагогическата
дейност
Ниво на
успеваемост
Участие в
конкурси
Участие в
олимпиади
Научно-методическа
дейност
Тема на
самообразованието
Открити уроци,
изказвания, доклади
по темата на
самообразованието
Методически
принос-тестове,
контролни работи
Изпълнение
задълженията като
класен ръководител
План за
възпитателната
работа
Работа с родителите
Постиженния на
класните
ръководители
Рефлексия
Личен план за
професионалното
образование
Самооценка на
учителя
Квалификация на училищно ниво
участие в педагогическите съвети;
работа в методическите обединения;
открити уроци и извънкласни дейности;
предмети седмици;
«кръгли маси» - дискусии («Моят педагогически
опит»);
консултации за провеждане на современни уроци;
семинари–тренинги
за
усвояване
на
нови
педагогически технологии.
Квалификация на градско ниво
предметно-методически и тематически
семинари в Рижския образователноинформационен методически центърRIIMC;
конкурси «Учител на годината»;
педагогически четения;
конференции;
Майсторски класове и др.
На държавно ниво
в рамките на държавен проект "Поддръжка
на официалния език и двуезичното
образование" ((LVA) учителите имат
възможност да получат сертификат за
повишино професионално образование (LAT2);
участие в проекти на Европейски социални
фондове "Конкурентоспособност и
оптимизация на системата за педагогическо
образование"
На международно ниво
международни конференции и семинари
( обмен на добър педагогически опит,
участие в международни проекти SELF,
eTWINNING, Comenius).
Система за повишение на
квалификацията
Педагогическият колектив е разнороден по
возраст, педагогически опит,
професионализъм. По тази причина въпросът
за квалификация се решава индивидуално.
Колективът условно е разделен на три групи,
които се отличават по равнище на
педагогическото майсторство.
Первая группа
педагогов
Группа
становления
педагогического
мастерства. Ее
составляют
молодые учителя
Вторая группа
педагогов
Третья группа
педагогов
Группа совершенствования
педагогического
мастерства. Педагоги этой
группы имеют возможности
совершенствования своего
профессионального уровня
посредством наращивания
количества знаний о новых
методиках, приемах,
технологиях и умений на
курсах повышения
квалификации.
Обладают высокими
педагогическими
способностями.
Главные проводники
новых технологий. Итог
работы – печатный
материал, описание
методик, разработка
дидактических
материалов, создание
учебников.
Първа група
педагози
Втора група
педагози
Трета група
педагози
5 учители
57 учители
5 учители
От 2008/2009 уч.г. до 2010/2011уч. г.
учителите от училище са участвали в
3056 часа курсове за повишение на
професионалната им квалификация.
Учители 1 – 4 клас
Повишаване квалификацията на
учителите 1 – 4 клас
От 2008/ 2009 уч.г. до 2010/2011 уч.г.
всички начални учители са участвали в
квалификационни курсове.
Количество часове на посетените
квалификационни курсове за три години
Количество часове на посетените
курсове за три години
Изводи:
В училището има равномерно провеждане на
квалификационни събития.
Квалификацията се провежда в съответствие с
перспективите на училището.
Информация за професионалните курсове всеки
учител може да намери на сайта на Рижския
образователен и информационно-методически
център www.riimc.lv
и на сайта на
Министерството за образование и наука ЛР
www.visc.gov.lv
“… това, което ние знаем –
е ограничено, а това, което
ние не знаем – е
безкрайно”
(Апулей)
Благодаря за вниманието!
Очакваме въпроси
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
12
Размер файла
976 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа