close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Әр түрлі ортадағы электр тогы

код для вставкиСкачать
Металдарда?ы электр тогы
иондар
Заряд тасушылар
электрондар
Сu
Рикке т?ж?рибес?
Мандельштам-Папалекси
(1913ж) Стюарт-Толмен(1916ж)
e
? 1,8 ? 10 Кл / кг
Al
Cu
Бейне
материал
Бейне
материал
?ала жел?с? ? 1жыл-Q=3,5млн.Кл
Салма?ын ?лшеу
Заряд тасымалдауда иондар
?атыспайды.
?дету-тежеу-инерция-ток
L=500м v=300м/c
11
me
Вольт-амперл?к
сипаттама
Металда?ы заряд
тасушылар- электрондар!
С?йы?тарда?ы электр тогы
Бейне
материал
Диэлектриктер-дистелген су.
?тк?зг?штер- т?здарды?, ?ыш?ылдарды? суда?ы ер?т?нд?лер?.
Жартылай ?тк?зг?штер-бал?ытыл?ан селен
Бейне
материал
Электролитт?к диссоциация(б?лу)
Электролиз
CuSO
Фарадей за?ы
m ? m0 N i ?
k ?
M
?
q
N A q0i
?
MI ? t
N A en
M
N A en
Вольт-амперл?к
сипаттама
4
? Cu
?2
?2
? SO 4
Ионды? ?тк?зг?шт?к!
Зат тасымалдануы
? kI ? t
?олданылуы:
1. Таза металдарды алу.
2. Гальваностегия.
3.Гальванопластика
Газдарда?ы электр тогы
Ауа - диэлектрик
-электр тасымалдау жел?лер?
- ауалы? конденсатор
- контакт?л? ?ос?ыштар
Ионизаторды? ?сер?нен газ
?тк?зг?шке айналады.
U ?? E ?? F ?? a ?? ? ?? n ?? I ?
U
F ? ? at
n ? ? I ? nq
E ?
F ? qE a ?
d
m
Ауа - ?тк?зг?ш
- найза?ай
- электр ?ш?ыны
- металды п?с?ру
Ионизаторлар: жалын,
ультрак?лг?н, рентген,
радиактивт? с?улелер
t
Бейне
материал
Бейне
материал
Бейне
материал
Газда?ы разряд т?рлер?:
А) сол?ын разряд
?) до?алы? разряд
Б)т?жд?к разряд
В) ?ш?ынды? разряд
Жартылай ?тк?зг?штердег? электр тогы
Жартылай ?тк?зг?штерд?? металдардан айырмашылы?ы
а) ?рт?рл? менш?кт? кедерг?
? м ет ? ? ж / о ? ? диэл
?) R(t) ?т?уелд?л?г? ?рт?рл?
б) жартылай ?тк?зг?штердег? ?R?
жары?тандыру?а байланысты (?шк?
фотоэффект)
?зд?нд?к ?тк?зг?шт?к
Ковалентт?к байланыс
Электронды- кемт?кт?к ?тк?зг?шт?к
?оспалы ?тк?зг?шт?к
5валентт?? 4валентт?
Электронды ?тк?зг?шт?к
n- типт?. Кемт?ктер аз
3валентт?? 4валентт?
Кемт?кт? ?тк?зг?шт?к
p- типт?. Электрондар аз
Жартылай ?тк?зг?штердег? электр тогы
2 жартылай ?тк?зг?шт?ктерд?? т?й?су?
Тура ?тк?зг?шт?к
Кер? ?тк?зг?шт?к
I ? 0
I ? ?лкен
Нег?зг? емес q ж?зеге асады
Нег?зг? q ж?зеге асады
Жартылай?тк?зг?шт? диод:
?
?
?
?
I ?
3 жартылай ?тк?зг?шт?ктерд?? т?й?су?
I ? 0
Жартылай ?тк?зг?шт? транзистор:
U кр
IЭ
Эмиттер т?збег?
IН
IК
Коллектор т?збег?
U шыг
Вакуумдег? электр тогы
Вакуум
p ?? p атм
10
? 13
I ? 0
мм .сын .баг
q тасушылар жо?
Термоэлектронды? эмиссия
Катодты ?ыздырса? ,ток
пайда болады
m?
Керек:
0
Т.Э.Э.- t ? ерк?н электрондарды? ?булануы?
Диод
2
2
? Aшыг
f ( зат )
f ( t)
Триод
Электронды? шо?тар. Э.С.Т.
-денеге тигенде оларды ?ыздырады;
e -тежелген кезде рентгенд?к с?улелер шы?ады;
кейб?р заттарды? жар?ырауы;
магнит ?р?с?нде ауыт?иды
Документ
Категория
Презентации по физике
Просмотров
799
Размер файла
609 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа