close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
А?т?бе ?аласында?ы физикаматематика ба?ытында?ы Назарбаев
Зияткерл?к мектеб?н?? физика ж?не
химия п?н?н?? м??ал?мдер? Са?ынова
К.Т. Альжанов Б.
1
2
?
?
?
?
?
3
4
r ?k
2
| q 1 || q 2 |
1
F
?
?0 =
4???0 ? 2
R ? ?
S
l
5
6
7
диэлектрик
таза су
?тк?зг?штер
электролиттер
т?здар, с?лт?лер, ?ыш?ылдарды?
ер?т?нд?лер?
ток ?сер?нен о? ж?не тер?с иондар?а
ыдырауы
электролитт?к
диссоциация
CuSO4
тер?с иондар анод?а
о? иондар катод?а
тер?с иондар анод?а
о? иондар катод?а
Cu2++SO42-
электр тогы
Электролит ар?ылы ток ?ткенде электродта
зат б?л?ну?
электролиз
9
1834 жылы а?ылшын ?алымы Майкл Фарадей
электролизд? зерттеп, оны? за?дылы?тарын ашты.
Электролиз кез?нде электродта
б?л?нген затты? массасы
электролит ар?ылы ?ткен
зарядты? м?н?не тура
пропорционал
Майкл Фарадей (1791 ? 1867)
?Электролит?, ?электрод?,
?анод?, ?катод? терминдер?н
енг?зд?.
k ? затты? электрохимиялы?
эквивалент?
(электролит ар?ылы 1Кл заряд ?ткен кезде
б?л?н?п шы??ан затты? массасына те?
m ? kq
m ? k ? I ?t
*Катод* тобы
1.Электролит ер?т?нд?лер?ндег?
электр тогы.
*Электрод* тобы
3.Электролиз за?ы
11
Электролиз ? Электролит ер?т?нд?с?
немесе бал?ымасы ар?ылы
электр тогын ж?бергенде ж?рет?н
тоты?у - тоты?сыздану процес?.
12
ЭЛЕКТРОЛИЗД??
?ОЛДАНЫЛУЫ
Химиялы? таза заттар алу ?ш?н
Гальваностегия
Гальванопластика
Гальваностегия
Б?йымды коррозиядан
?ор?ап, ?за? бойы
?олдану ?ш?н асыл
металдан жасал?ан
?ор?аныш (ж??а
?абы?пен) ?абы?пен
?аптайды.
Гальваникалы? цехтар
к?птеген
металлургиялы? ж?не
бас?а зауыттарда бар.
Б?йымдарды асыл металдан жасал?ан
?ор?аныш ?абы?пен ?аптау
? Медаль мен тиындар жасау ?ш?н
?олданылады
Аккумулятор - ж?мыс ?стеуге
Рельефт?
заттарды?
?ажетт? химиялы? энергияны электролиз
к?мег?мен ?нем? жа?артып алып т?ратын(медаль-дарды?, гравюрлерд?? ж?не
т.б) к?ш?р-мес?н электролитт?к
элемент.
жолмен дайындау.
?йге тапсырма:
Есеп1.
К?м?с нитратыны? электролит ер?т?нд?с? ар?ылы 30 минут уа?ыт
бойы 6 A то? к?ш?н ж?мса?ан кезде ер?т?нд?ден б?л?н?п шы??ан
металл к?м?ст?? массасын аны?та?ыз.
Есеп 2.
Рымкеевич есептер жина?ынан
MS Excel ба?дарламасын пайдаланып шы?ару
Есеп 3.
Сулы ер?т?нд?лер электролизында инертт? электродтарды
?олдан?ан кезде анодта б?л?нет?н ?н?м мен электролизге
?шырайтын затты? арасында?ы с?йкест?кт? к?рсет???з:
Затты? формуласы
А) HgSO4
B) KF
C) HgCl2
D) RbOH
Анодта?ы ?н?мдер
1) F2
2) O2
3) Hg
4) H2
5) Cl2
6) H2, O2
19
20
Документ
Категория
Презентации по физике
Просмотров
76
Размер файла
1 931 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа