close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентација на новите органи и тела на Стопанската комора

код для вставкиСкачать
Во рамките на Стопанската комора на
Македонија, како застапник на интересите на
македонското стопанство, формирани се:
- 19 здруженија по дејности
- 54 групации
- 4 асоцијации
- 9 деловни совети со комори од други
земји, деловни клубови
- 15 регионални комори
- 3 мешовити комори.
Ново формирани Групации
Се формираа нови групации согласни интересите на нашите членки.
Вкупно од 2005 година до денес конституирани се 54 групации во
рамките на здруженијата на Комората. Набројуваме само некои од
нив:
•Групација на агенции за недвижности
•Групација на авто-такси превозот
•Групација на кабелските оператори
•Групација на друштва за управување со фондови
•Групација за еколошки консалтинг
•Секција на продукциите
•Секција на агенциите за односи со јавноста
•Секција на медиумите
•Секција на дистрибутерите на филмска и тв програма
•Секција на агенциите за маркетинг
•Групација на менаџмент консултанти и тренинг организации
•Групација за климатизација, греење,ладење и проветрување
•Групација на инвеститори на МХЕЦ
Бизнис-настани
Во текот на 2005-2010, па се до денес во Комората се одржаа:
•Вкупно 2.825 настани/редовни состаноци на здруженија и групации,
презентации, бизнис форуми, семинари, обуки и слично, на кои учествувале
вкупно 97.265 претставници на фирми.
•Просечно во секој работен ден во комората на овие настани присуствувале по
околу 110 претставници на фирми.
Одржани се 579 меѓународни активности (бизнис форуми, контакти со
меѓународни асоцијации во земјата и во странство, саемски манифестации,
презентации на домашни и странски компании)
•Одржани се 184 семинари, обуки, трибини и проектни ангажмани од
домашњен и меѓународен карактер.
•Потпишани се 42 протоколи и меморандуми за соработка со домашни и
странски институции и асоцијации.
•Комората разви широк асортиман на услуги кои пред се ги нуди на своите
членки, а голем е бројот на заинтересираните субјекти за овие услуги од
земјата и странство.
Комората со својот обучен тим со догогодишно искуство работи на
имплементација и сертификација на системите за квалитет кај членките
на Комората.
•Во 40 компании имплементиран е систем за менаџмент со квалитетот
согласно ИСО 9001
•Во 36 компании имплементиран е системот за безбедност на храната,
познат како систем за анализа на критични контролни точки -HACCP
•Имплементација на систем за менаџмент со животната средина
согласно ИСО 14001 во 6 компании.
•Стопанската комора на Македонија, во соработка со British Standard
Institution (BSI) ја продолжува успешната соработка и на полето на
сертификации на системи за менаџмент со квалитетот согласно ИСО
9001 во 25 компании, ресертификации во 18 компании и
континуирани проверки на имплементираните менаџмент-системи во
околу 180 претходно сертифицирани фирми
Во Вашата бизнис канцеларија во изминатио период
издадени се 56.033 разни документи за ефикасно
водење на бизнисот на компаниите.
Секој работен ден просечно се издаваат околу 80
разни документи за потребите на фирмите.
Асоцијации
За време на овој пет годишен период на барање
на членките на Комората формирани се нови
асоцијации како :
•Македонска асоцијација за енергетика (МЕА),
•Македонска асоцијација на рударството (МАР),
• Македонска асоцијација на пакувачи на
производи и заштитан а животната средина
како израз на потребата на компаниите
заеднички да дебатираат производителите и
корисниците.
Клубови
Во периодот од 2005 година до денес формирани се неколку нови клубови со
цел постигнување на поголема оперативност и следење на најновите движења
од домен на нивното работење. Така фромирани се:
•Клуб за соработка со земјите од Бслики исток и Магреб (Јордан,
Палестина, Либан, Сирија, Ирак, Иран, Кувајт, Обединети Арапски
Емирати, Катар, Бахреин, Саудиска Арабија, Египет) и МАГРЕБ (Либија,
Тунис, Алжир и Мароко),
•Македонско-хрватски деловен клуб,
•Македонско-кинески деловен клуб,
•Клуб за соработка меѓу македонските и француските земји и
франкофонските земји.
Во сите овие Клубови членуваат и македонски и странски компании кои го
гледаат интересот а нивна соработка а истите се поддржани од странските
амбасади во Република Македонија.
Веб-порталот на Комората www.mchamber.mk
само во текот на минатата година е посетен од
над 1.188.000 посетители; внесени се повеќе од
300 тендери; ажурирани се повеќе од 17000
македонски компании во регистерот на компании;
објавени се повеќе од 328 македонски понуди;
внесени се 8600 странски компании од 55 земји;
внесени се вкупно 1.280 понуди/побарувачки и
направен е електронско поврзување со над 260
македонски со странски компании.
Стопанската комора на Македонија, во
напорите да го прошири асортиманот на
услугите за своите членки, слично како и во
другите комори со доброволно членство во
развиените западноевропски земји, го
разработи Проектот:
ПОКРОВИТЕЛСТВО НА СТОПАНСКАТА
КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА.
Комората има потпишано повеќе од 180 договори за соработка
со странски и домашни институции и организации, како на
пример:
International Chamber of Commerce - ICC(1994)
Eurochambres – Association of European Chambers of Commerce
(2003)
ГС1 – EAN International (1994)
Association of Balkan Chambers - ABC (1998)
Balkan Center for Trade Promotion - BCTP (1998)
Central European Initiativeе- CEI;
IBCC/ATA International Guarantee Chain;
Central European Chamber of Commerce Initiative (CECCI);
South Eastern Cooperation Initiative – SECI
Стопанската комора на Македонија е единствената
деловна асоцијација во Република Македонија која
поседува сертификат за имплементирање на
европските стандарди.
Процесот на воведувањето на ИСО 9001 во Комората
започна во септември 2008 година, а сертификацијата
заврш во јуни 2009 година од страна на БСИ. (
Британскиот институт за стандардизација). Со тоа
Стопанската комора на Македонија ја потврди
заложбата за примена на европските стандарди во
своето работење, а преку тоа и промоција на
стандардите за квалитет и кај своите фирми-членки.
Стопанската комора на Македонија
како деловна асоцијација
и натаму го држи приматот со
најбројно членство од
15.000 фирми-членки
Целосната организациска
инфрастуктура на Комората и
нејзиното бројното членство
ја ставија оваа институција на листата
на институции со најголем број
реализрани настани и активности сите
изминати години
ПРОМОЦИЈА НА
ОРГАНИТЕ И ТЕЛАТА НА
СТОПАНСКА КОМОРА НА
МАКЕДОНИЈА
2010-2015
ПРЕТСЕДАВАЧ
НА
СОБРАНИЕ
на
СТОПАНСКА КОМОРА НА
МАКЕДОНИЈА
АНТОНИ
ПЕШЕВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА
УПРАВЕН ОДБОР и
ПРЕТСЕДАТЕЛ
на
СТОПАНСКА КОМОРА
НА МАКЕДОНИЈА
БРАНКО
АЗЕСКИ
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ
НА СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
•Д-р ГЛИГОР БИШЕВ
•МИНЧО ЈОРДАНОВ
•СТРАШО МИЛКОВСКИ
•ИЛИЈА ГЕЧЕВ
•ЖИВКО МУКАЕТОВ
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
НА
СТОПАНСКА КОМОРА НА
МАКЕДОНИЈА
Д-р ГЛИГОР
БИШЕВ
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
НА
СТОПАНСКА КОМОРА НА
МАКЕДОНИЈА
МИНЧО
ЈОРДАНОВ
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
НА
СТОПАНСКА КОМОРА НА
МАКЕДОНИЈА
СТРАШО
МИЛКОВСКИ
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
НА
СТОПАНСКА КОМОРА НА
МАКЕДОНИЈА
ИЛИЈА ГЕЧЕВ
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
НА
СТОПАНСКА КОМОРА НА
МАКЕДОНИЈА
ЖИВКО
МУКАЕТОВ
ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР
НА СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
•д-р Димитар Хаџимишев, "Топлификација"
•д-р Ристо Јанески, Рафинерија за нафта "Окта"
•Аце Антевски, "Раде Кончар"ДОО
•Борислав Трповски, "Тетекс"
•Трајко Гогов, "Сточарство Богданци"
•Исак Шеху, Кнауф Радика" АД
•Ремзи Абдулаи, "Вардар Доломит"
•Славе Јорданов, ДООЕЛ "Тинг"
•Ѓорѓи Петрушев, "Тиквеш"
•Симон Наумоски, АД "Витаминка”
ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР
НА СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
•М-р Сашо Давитковски, "Скопски Пазар"
•Николајчо Николов, Рудник "Бучим"
•Ѓорѓи Јанчевски, НЛБ „Тутунска банка“
•Димитар Танурков, „ЕЛЕМ-Eлектрани на Македонија“
•Д-р Клаус Милер, „Македонски телеком“
•Илија Спировски, „ЕВН Македонија“
•Максим Прохоров, „Рудник Саса“
•Иван Петрески, „Фершпед“
•Ристо Ташев, „Жито Вардар“
•Лидија Групчева, „Империјал Тобако ТКС“
ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР
НА СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
•Сава Димитрова „Европа“
•Арбен Абдурамани „Везе Шари“
•Весна Миладинова „Албатрос“
•Благој Стојчев „Млин Стојчев“
•Новак Лучиќ „Макотен“
•Александра Наќева Ружин „Еуролинк осигурување“
•Кристина Камчева „ККС Класик“
•Александра Дилеска „Публицис“
•Горан Рафајловски „Рафајловски консалтинг“
•Снежана Јовановска-Трајковска „Орфеј“
•Виктор Божиновски ЈП „Водовод“
•Зоран Тодоровски „Рио Кафе“
ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР
НА СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
•Стојан Давчев "Дасто"ДООЕЛ
•Добре Иванов "Силекс"
•Кенан Идризи „Ренова“
•Андреја Саздов „АБЦ Консалтинг“
•Борче Таневски УКИМ Завод за испитување на
материјалите „Скопје“
•Владо Јовановски „БК Маркети“
•Мирјана Марковска „М&А Консалтинг“
ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕ
НА КОМОРА
•Илија Спировски, ЕВН Македонија
•Димитар Танурков, ЕЛЕМ-Електрани на Македонија
•Ристо Наумов, Арчелормиттал
•Зоран Стојановски, Факом
•Цане Павлески, ФОД
•Владо Атанасовски, Вабтек-МЗТ
•Тошо Тошевски, Весна САП
•Ангеле Димовски ,Монтинг енергетика
•Славе Јорданов, Тинг
•Живко Мукатеов, Алкалоид АД
•Владимир Туџаров, Реплекфарм АД
•Трајче Николовски, ТГС Скопје
•Ефтимиос Василопулос, Васидора
•Весна Миладинова, Албатрос
•Ваит Ракипи Единство ,Струга
•Марјана Перковска, Ист Комерц САНДА
ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕ
НА КОМОРА
•Драги Милошевски, Печатница Киро Дандаро
•Влатко Димитровски, Европа 92
•Атанас Киров, Димко Митрев АД
•Трајко Трпевски, ДГ Бетон АД •Цвета Баџакова, Баџак Инженеринг •Борис Танески, УКИМ Завод за испитување на материјалите
•Кенан Идризи, Ренова
•Исак Шеху, Кнауф Радика
•Трајче Серафимов, Тондах Македонија
•Димитар Ѓеорѓиев, АД неметали Огражден
•Влатко Ѓорѓиевски, МИК Свети Николе
•Ристе Бошевски, ЗК Пелагонија
•Ѓорѓи Петрушев, Тиквеш
•Коста Ташков, Брилијант Штип
•Лидија Групчева, Империал Тобако ТКС АД
•Михал Трендафилов, Леснина инженеринг
•Горан Божиновски, Технокооп
ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕ
НА КОМОРА
•Звонко Стојчев, Скопски пазар АД
•Куртиш Џафери, Агрополог с.Желино
•Бејтула Селмани, Бис оил
•Лазо Узунчев, ЕуроМедиа
•Мирјана Марковска, Андревска М & А
•Гоце Серафимовски, Алфи-Ви компани
•Зоран Тодоровски, Рио кафе
•Спасе Јакимов, Туртел АД
•Благоја Крстевски, Македонски железници транспорт АД
•Љубен Василески, АД „Галеб“
•Ѓорѓи Апостолов ,“Соаре“ ЉР
•Кире Крстевски, хотел "Молика"
•Весна Станоевска хотел, "Александар Палаc"
•Љупчо Андрески, ТА "Путник Алта Турс"
•Виктор Божиновски, ЈП Водовод - Куманово
•Лазо Иваноски, ЈП Пазари – Битола
•Владимир Ефтимовски, Инвест банка
ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕ
НА КОМОРА
•Јованка Јолеска-Поповска, Прокредит банка
•Викторија Миљовска, Еуролинк осигурување
• Антони Пешев, УЛТРА - Скопје
•Лупчо Каров, БВБ Продукција К-15 Телевизија
•Андреја Саздов, АБЦ-консалтинг
•Максим Прохоров, Рудник Саса
•Орце Димитровски, Палтекс
•Веле Стефановски, Стопанска банка
•Кире Стефановски, Енигма
•Раде Христовски, Кандико
•Костадин Јанков, Ф-ка за кабли Неготино
•Развигор Бошевски, Фени-индустри
•Орце Давчев, Брако
•Новак Лучиќ, Макотен Гевгелија
•Вили Кичуков, Живинарска фама Втеринар Гевгелија
•Шериф Алиу, Бетон Труст
•Меџит Цапа, Дебарски бањи
ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕ
НА КОМОРА
•Радован Ангелески, ТИМ Инженеринг
•Касим Реџепи, Перпарими
•Благој Ситновски, МК Голден текс
•Александар Цветанов, Мак прогрес
•Добре Иванов, Силекс
•Михаил Салтировски, Агрокуманово Куманово
•Благоја Бајдовски, Екстра Меин
•Кире Колески, Екстра скопско
•Бојан Ковачевски, Унипласт
•Симон Наумоски, Витаминка
•Горан Попоски, Мермерен комбинат
•Горан Рафајловски, Рафајловски консалтинг
•Николајчо Николов, Рудник Бучим
•Елена Пандева, Китрозевска ДТТ Жикол
•Борислав, Трповски Тетекс
•Илија Бреслиски, Бетон
•Стојанчe Стојанов, БИМ
•Илија Колев, Стрмош
Документ
Категория
Презентации по истории
Просмотров
44
Размер файла
3 623 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа