close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Slide 1

код для вставкиСкачать
РЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА
УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ
ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ
В държавен вестник бр. 44 от 27.05.2014 г. е
публикувана Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 2 от 14.04.2003г.
за признаване на завършени етапи на
училищно обучение или степени на
образование
и
професионална
квалификация по документи, издадени от
училища на чужди държави.
Промените влизат в сила от 28.06.2014г.
С посочената наредба се определят условията и редът
за признаване на завършени етапи на училищно
обучение
или
степени
на
образование
и
професионална квалификация по документи, издадени
от училища на чужди държави.
При същите условия и ред се извършва
признаване и на завършена в училище на чужда
държава учебна година или учебен срок като
установени форми, в които се организира
обучението за завършване на етап или степен на
училищно образование и професионална
квалификация.
Завършено образование и обучение в училище
на чужда държава се удостоверява с документ,
издаден
от
училище,
създадено
по
законоустановения ред в страната, в която са
издадени документите, и считано за част от
системата на светското училищно образование
на съответната държава.
Завършено образование и обучение в училище на
чужда държава се удостоверява и с документ, издаден
от компетентен орган, определен като такъв от
законовите разпоредби на съответната държава.
Признаване на училищно обучение, образование и
професионална квалификация
Признаването е официално писмено потвърждение на
съответствието на завършени етапи на училищно
обучение или степени на образование и професионална
квалификация в училище на чужда държава с тези в
системата на народната просвета в Република
България.
Признаването на завършени етапи на училищно
обучение или степени на образование и
професионална квалификация по документи,
издадени от училища на чужди държави се
извършва
с
цел:
1.достъп до обучение в системата на училищното
образование;
2.достъп до обучение в системата на висшето
образование;
3.улесняване на достъпа до пазара на труда;
4.Достъп до кандидатстване за придобиване на
.правоспособност за управление на МПС
Признаването на завършени от І до VІ клас
включително се извършва от директора на
приемащото училище, в което лицето желае
да
продължи
обучението
си.
Желаещите признаване на завършени от I до
VI клас включително
по документи,
издадени от училища на чужди държави,
подават следните документи до директора
на училището:
1.заявление;
2.документ за училищно образование;
3.документ, в който се посочва какви права дава
документът по т. 2 за продължаване на
образованието, в случаите, когато това не е посочено
в документа по т. 2;
4. превод на български език на документите по т. 2, 3 от
заклет преводач;
5. документ за последния завършен клас в българско
училище (ако има такъв) преди обучението в училище на
чужда държава;
Документите по т.2,3 и 4 се подават в оригинал, а
документите за последния завършен клас в българско
училище - в оригинал или копие, заверено от нотариус
или от училището, издало документа.
Допълнително при необходимост се представят и други
документи, свързани с признаването, посочени от
комисията или директора на приемащото училище.
Документите за завършени от І до VІ клас
включително се подават в училището, в което лицето
желае да продължи обучението си.
Документите по т. 2 и 3 се легализират,
превеждат и заверяват в съответствие с
Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуждестранни публични
актове, с подписаните договори между
Република България и държавата, в която са
издадени, или по реда на Правилника за
легализациите, заверките и преводите на
документи и други книжа.
ВАЖНО!
За да бъдат валидни в България и да могат да послужат пред
българските институции, издадените от друга държава
документи на български граждани следва да бъдат
допълнително оформени по определен начин, който зависи
от това, дали съответната държава е страна по Хагската
конвенция, дали между нея и Република България има влязъл
в сила и все още действа Договор за правна помощ или тази
държава не попада в нито една от първите две групи
държави.
Страните по ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ изискват
АПОСТИЛ:
Всички документи издадени от властите в чуждата
държава, страна по Хагската конвенция, следва да
бъдат оформени с апостил, поставен от нейното
Министерство на външните работи.
Превод на български език
Документите, оформени с апостил, трябва да
бъдат преведени на български език по един
от двата посочени по-долу начини:
1/ от консулски или дипломатически
служител в държавата по произход на
документа;
2/ от оторизирана от Министерството на
външните работи на Република България
Агенция за преводи /ЗАКЛЕТ ПРЕВОДАЧ/.
Заверка на превода
Преводът на документа трябва да бъде заверен от
сектор „Легализации и заверки” в Дирекция „
Административно обслужване на български и
чужди граждани (АОБЧГ) на Министерството на
външните работи на Република България.
Същият режим се прилага и спрямо българските
документи, предназначени да произведат действие
на територията на някоя от посочените държави страни по конвенцията.
Съгласно Хагската
конвенция
апостилът
/apostille/ може да
се състави както на
един от езиците на
Конвенцията
(английски
или
френски), така и на
националния език
на
държавата,
издаваща апостила.
Според Хагската конвенция всеки апостил има квадратна форма със страна
най-малко 9 см. и трябва да съответства на ОБРАЗЕЦА съгласно Приложението
към Конвенцията (чл. 4 от Конвенцията). Задължителни реквизити на апостила
са:
- име на държавата, издаваща апостила;
- имена на лицата, подписали документа, който се удостоверява с апостила;
- длъжност на лицата, подписали документа;
- наименование и печат на учреждението, издало документа, удостоверен с
апостила;
- наименование на града, в който е поставен апостилът;
- дата на поставяне на апостила;
- име на органа, който поставя апостила;
- номер на апостила;
- печат на учреждението, поставило апостила;
- подпис на длъжностното лице, поставило апостила.
Държавите, ратифицирали Конвенцията, са: Австрия, Австралия,
Андора, Антигуа и Барбуда, Аржентина, Армения, Барбадос,
Бахами, Беларус, Белгия, Белиз, Босна и Херцеговина, Ботсвана,
Бруней, България, Великобритания, Венецуела, Германия, Гърция,
Израел, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипър, Китай –
само за специалните административни райони Хонг Конг и Макао,
Колумбия, Латвия, Лесото, Либерия, Литва, Лихтенщайн,
Люксембург, Мавриций, Македония, Малави, Малта, Маршалови
острови, Мексико, Намибия, Ниуи, Нова Зеландия, Норвегия,
Панама, Португалия, Румъния, Руска Федерация, Салвадор, Самоа,
Сан Марино, Свазиленд, Сейнт Кидс, Сейшели, Словения, Суринам,
САЩ, Тонга, Тринидад и Тобаго, Турция, Унгария, Фиджи, Франция,
Холандия, Хърватска, Чешка република, Швейцария, Швеция,
Южна Африка, Япония.
За справки МВнР: http://www.mfa.bg/pages/51/index.html .
СТРАНИ, С КОИТО БЪЛГАРИЯ ИМА СКЛЮЧЕНИ
ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ
За държавите, с които Република България има
подписани двустранни договори за правна помощ,
в които са залегнали текстове за освобождаване на
документите от легализация с апостил, издадените
от чуждата държава документи следва да
носят
щемпел на оторизираното в договора
ведомство. Така издаденият документ се признава
от българските институции и се нуждае единствено
от превод на български език и заверка на превода.
СПИСЪК
НА
ДЪРЖАВИТЕ,
С
КОИТО
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИМА ПОДПИСАНИ
ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ:
Австрия, Алжир, Азербайджан, Армения, Беларус,
Виетнам, Грузия, Гърция, Италия, Йемен, Кипър, КНДР,
Куба, Кувейт, Либия, Македония, Монголия, Полша,
Румъния, Руска Федерация, Сирийска Арабска
Република, Сърбия /договорът с бивша ФНР Югославия
се прилага и за държавите Босна и Херцеговина,
Словения и Хърватска/, Узбекистан, Украйна, Франция,
Чехия /правориемник по договора е и Словакия/.
Моля да имате предвид, че посоченият списък не е с
постоянен характер!
ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЪРЖАВИ
В случай че документите не притежават или не
могат да бъдат снабдени с апостил, за да
произведат действие на територията на България,
те трябва да бъдат удостоверени (легализирани)
съгласно общоприетата практика:
изисква се документът да бъде заверен от
Министерството на външните работи на
издаващата държава
щемпелът на Министерството на външните
работи на чуждата държава следва да бъде
удостоверен/легализиран
от
българското
дипломатическо
или
консулско
представителство в тази държава.
Когато в издаващата държава няма българско
посолство/ консулство:
Щемпелът на Министерството на външните работи
на издаващата държава следва да бъде
удостоверен/легализиран от посолството на тази
държава в столицата на трета държава, което е
акредитирано и за България. След това, подписът и
заверките на консулската служба на това посолство
трябва да бъдат заверени и от консулската служба
на българското посолство в тази държава.
Процедура по признаване
При признаване на завършен І - VІ клас
директорът на приемащото училище извършва
оценка на представените документи и издава
заповед за признаване и записване в училището
или за отказ за признаване, като отчита:
1. продължителността на обучението;
2. вида на училището, в което е проведено
обучението;
3. изучаваните учебни предмети (ако има
такива);
4. правата, които дава документът в
страната, в която е издаден.
Съгласно чл. 9. от Наредбата, лицата, на които е
признат завършен клас - I до VІ включително, по
документи, издадени от училище на чужда държава,
не полагат приравнителни изпити.
ВАЖНО!!!!
Директорът се произнася по всеки
конкретен случай на признаване в
срок до 10 дни, считано от датата на
представяне на документите.
Важно е да знаете, че:
Срокът посочен в Наредбата може да бъде
удължен в случаите, в които документите, са
недостатъчни за вземане на решение и се налага
да се изиска допълнителна информация. В този
случай, при изявено писмено желание, лицето
може да посещава училището с разрешение на
директора.
Директорът отказва признаване, като отчита:
o продължителността на обучението;
o вида на училището, в което е проведено
обучението;
o изучаваните предмети /ако има такива/;
o правата, които дава документът в страната, в
която е издаден.
Отказ може да се направи, когато документите са
издадени от училище на друга държава, което не е
признато от компетентен държавен орган на
съответната страна за част от системата й за светско
училищно образование
Отказът задължително се мотивира. Директорът
на приемащото училище писмено уведомява
заинтересувания за мотивите за отказа.
Важно е да имате предвид за различията в
образователните системи на отделните държави
/начална възраст за постъпване в училище,
продължителността на отделните етапи/степени,
системите за оценяване/.
Особености на процедурата
Не се заплаща такса за разглеждане на документите.
Не се издава удостоверение за признат клас/срок.
Ученици, на които е признат от I до IV клас, не полагат
приравнителни изпити.
Когато ученик, завършил клас в българско училище, е
допуснат за обучение два или повече класа по-нагоре в
училище на чужда държава, съответните класове се
признават като последователни след последния
завършен клас в българското училище.
Лицата, обучавали се една или повече учебни години в
училище на чужда държава, могат по своя преценка, а за
непълнолетните по преценка и желание на родител
(настойник или попечител), да повторят в българско
училище последния признат клас. При изразено писмено
желание на лицето или родителя (настойника или
попечителя) до директора на училището то не полага
приравнителни изпити за класа, който повтаря.
Когато се разглежда документ за завършен учебен срок в
страна, в която не се оформят срочни оценки, годишната
оценка в българското училище се оформя съгласно
държавното образователно изискване за системата на
оценяване.
Съгласно § 1. от Допълнителните разпоредби на наредбата,
лица, които поради природни бедствия, крупни аварии или
военни действия на територията на държавата, в която са се
обучавали, или други независещи от тях причини не могат да
представят документи за завършени етапи на обучение,
степени на образование и професионална квалификация,
могат да поискат установяване на тези факти по реда на
Гражданския процесуален кодекс.
Признаването на завършени от VІІ до последен
гимназиален клас, както и на завършено
основно и на средно образование и/или на
професионална квалификация се извършва от
експертна комисия към всеки регионален
инспекторат по образование (РИО). Комисията е
седемчленна и се определя със заповед на
министъра на образованието и науката по
предложение на началника на РИО.
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
30
Размер файла
1 733 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа