close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Управління процесом формування ІК

код для вставкиСкачать
Управління процесом
формування ІК-компетентності
педагогів школи
семінар
заступників директорів шкіл з
навчальної роботи
06.12.2012 р.
Ми змінили своє оточення
так радикально, що тепер
повинні змінювати себе,
щоб жити в цьому новому
оточенні
Норберт Вінер,
американський вчений,
математик і філософ
ХХI століття – ера
інформаційних технологій
Формування інформаційної компетентності –
важлива задача освіти
ІТ у сучасному суспільстві
Навички ХХІ століття
Потреба в сучасних
засобах навчання
Єдині стандарти та
технології навчального
процесу
За наступними напрямами:
Стандарт на зміст
Стандарт на технології, що
затверджені у навчальному процесі
7
Стандарт кваліфікаційних вимог до
учасників навчального процесу
Стандарт на ресурси
Істинним орієнтиром шкільних
предметів
бути
нез найбільш
наука,соціально
не значимих
Педагог – має
представник
однієї
людських професій, праця якого спрямована на розвиток і
література,
не історія і не географія, а
формування людини.
Стрімке зростання обсягів інформації й упровадження інформаційних
соціальна
діяльність
самої
дитини
технологій в усі сфери
життєдіяльності людини
висувають
перед педагогами
важливі завдання щодо підготовки молоді до життя й активної діяльності в
Джон НаДьюї
умовах глобалізації, модернізації й інформатизації всього суспільства.
сьогодні, без використання інформаційно-комунікаційних засобів не можливо
забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів.
Сучасний рівень розвитку ІКТ значно розширює можливості
доступу до інформації для учителів та учнів, створює середовище, метою якого є
підготовка майбутнього покоління до життя в інформаційному суспільстві. Тому
нині є Сучасний
актуальною проблема
і розвитку інформаційної
урокформування
має змінитися!
компетентності вчителя.
Істинним орієнтиром шкільних
предметів має бути
не наука, не
БАЗОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА
література, не історія
і не географія, а
соціальна діяльність самої дитини
Фахова
Соціальна
Джон
Дьюї
Загальнокультурна
Громадянська
Сучасний урок має змінитися!
Здоров’я зберігаюча
Інформаційна
Істинним орієнтиром шкільних
Інформаційна
предметів має бути
не наука, не
Здатність
до пошуку, обробки,
література, збереження
не історія
не географія, а
і створенняіінформаційних
ресурсів та обміну ними
соціальна діяльність самої дитини
Джон Дьюї
Здатність до використання
інформаційно-комунікаційних технологій,
орієнтуватися в інформаційному просторі,
володіти й оперувати інформацією
відповідно до потреб ринку праці
Застосовування інформаційно-комунікаційні
технології в професійній діяльності
та повсякденному житті, раціональне
використання комп'ютера й комп'ютерних
засобів при розв'язуванні задач, пов'язаних
з опрацюванням інформації, її пошуком,
систематизацією, зберіганням
Сучасний урок має змінитися!
Будувати інформаційні моделі
й досліджувати їх за допомогою
засобів ІКТ
Проект Вчитель школи
Проект Сайт школи
Програма
інформатизації
школи
Проект Матеріально-технічна база школи
Проект Управління школою
Проект Інформаційна культура випускників
Проект Нова якість освітніх послуг
Проект Вчитель школи
Мета:
Підвищення ІКТ - компетентності
вчителів школи
Сприяти формуванню
позитивного відношення і
мотивації до підвищення
ІКТ - компетентності у
вчителів школи
Розробити
систему
підвищення ІКТ компетентності
вчителів
Організувати діяльність
консультативної служби за
оцінкою ІКТ і пошуку шляхів
їх впровадження в учбововиховний процес школи
Проект Вчитель школи
Очікувані результати:
Досягнуте позитивне відношення і створена
мотивація педагогів до підвищення своєї ІКТкомпетентності
Створена система підвищення ІКТ-компетентності
вчителів, проведення курсів підвищення
кваліфікації і професійної перепідготовки
педагогічних, адміністративних кадрів в області
нових інформаційних технологій
Надається методична і консультативна допомога
педагогам по використанню ІКТ в педагогічному
процесі школи
До 2011 року довести відсоток вчителів, навчених в
області ІКТ технологій, до 85% від загальної
кількості ; підвищити відсоток уроків, на яких
застосовуються ІКТ технології до 90%
Проект Сайт школи
Мета:
Розробка і створення сайту школи
Очікувані
результати:
Розробити структуру
сайту, створити і
налаштувати сайт
Організувати
інформаційну підтримку
сайту педагогами,
адміністрацією
Розроблена структура сайту,
створений сайт і працює
Організована підтримка сайту
учнями, педагогами, адміністрацією
Проект
Матеріально-технічна база школи
Створити єдину
локальну
мережу школи
Сформувати
шкільну
медіатеку
Відновити
комп'ютерну техніку
в комп'ютерних
класах
Оснастити
комп'ютерами
робочі місця
адміністрації
Створити
стаціонарні
і мобільні
медіакабінети
Проект
Матеріально-технічна база школи
Створення єдиної
локальної мережі школи,
що охоплює
комп'ютерні класи,
бібліотеку,адміністрацію
Оновлення сучасною
комп'ютерною технікою
комп'ютерних класів,
придбання цифрового
фотоапарата,
проекторів
Формування
і поповнення
шкільної медіатеки
Створення стаціонарних і
мобільних медіакабінетів
для МО вчителів початкових класів,
суспільно-гуманітарного,
природничо-математичного
циклів,бібліотеки
Проект
Управління школою
Створити БД школи
«Обдаровані діти»,
«Медалісти», розробити
системи більш частого
оновлення БД
Автоматизована система
управління школою
«1С: Хронографія. Школа»
впроваджена
і використовується
в управлінні школою
Впровадити
автоматизовану
систему
управління школою
(1С: Хронографія.
Школа)
БД розширена для
управління персоналом,
учбовим процесом, її
оновлення відбувається
не рідше 1 разів
на тиждень
Мета :
Оновлення змісту навчання школярів, розширення
спектру освітніх послуг, зміна методів і форм
організації надання освітніх послуг
Задачі:
використовувати електронні матеріали разом з
традиційними в навчанні, контролі, самонавчанні і
самоконтролі;
впровадити інформаційні технології в освітню
практику всіх освітніх областей;
активізувати інноваційну діяльність педагогів в ІКТнасиченому освітньому середовищі: участь в
конкурсах педагогічних ініціатив;
розвинути системи додаткової освіти для
максимального задоволення творчих запитів вчиться;
розширити застосування ІКТ в учбовому процесі;
створити видавничий центр школи
Очікувані
результати:
в навчанні, контролі, самонавчанні і самоконтролі
активно використовуються ЦОРи, інтерактивні
технології;
кабінети інформатики, дистанційної освіти
продуктивно використовуються для
самопідготовки вчителів і учнів;
створення банку цифрових освітніх ресурсів по
кожному предмету;
участь вчителів в конкурсах педагогічних ініціатив;
організація роботи курсів і факультативів по різним
предметам
Підвищити якість навчання школярів за рахунок
освоєння
інформаційних
технологій,
що
забезпечують самостійність роботи кожного учня
Мета :
Очікувані результати:
Задачі:
активна участь школярів в Інтернет-проектах,
олімпіадах, конкурсах, конференціях і т.п. учбової
діяльності з використанням ІКТ;
формувати уміння застосовувати інформаційні
технології в різних видах творчої (учбовій і
позашкільній) діяльності;
створення науково-дослідницьких суспільств учнів,
визначення напрямів дослідницької
учні школи беруть участь в Інтернет-проектах, олімпіадах,
конкурсах, конференціях по предметах;
створені творчі об'єднання учнів, які активно використовують
ІКТ;
створені науково-дослідні суспільства учнів, які активно
використовують
постійно готувати вчителів до набуття ними практичних навичок
роботи в новому інформаційному середовищі, використовуючи
різні форми методичної діяльності
створити творчу
групу вчителів з
різних предметів
для розробки,
апробації та
впровадження
новітніх засобів
навчання на базі ІКТ
методи навчання
Управління
діяльністю
педагогічних
кадрів
спланувати методичним об’єднанням
роботу консультативних пунктів,
семінарів, майстер-класів з
використання ІКТ у навчальновиховному процесі, брати участь у
спільних науково-освітніх проектах,
Інтернет-комунікаціях
розміщувати
розроблені
вчителями навчальні
матеріали на
власних веб-сайтах і
сайті школи
використовувати цифрові освітні
ресурси: мультимедійні навчальні
комплекси, електронні підручники,
планшети, педагогічні програмні
засоби, колекції мережі Інтернет у
навчально-виховному процесі
навчальна діяльність;
навчально-методична діяльність;
методична підтримка навчально-виховного процесу;
самостійна робота учасників навчально-виховного
процесу
тематичні педагогічні ради;
підвищення кваліфікації педагогічної майстерності та
кваліфікаційної категорії кадрів;
методична рада;
робота з новоприбулими фахівцями «Школа молодого
вчителя»;
шкільні методичні об’єднання;
творча група педагогів;
робота вчителів за темами самоосвіти;
самоменеджмент педагога;
семінари-практикуми;
атестація;
педагогічний моніторинг;
поширення педагогічного досвіду
самоосвіта;
вивчення перспективного досвіду колег;
підтримка педагога з боку адміністрації;
власний досвід інформаційної діяльності;
навчання за науково виваженою спеціальною програмою
Intel@ Навчання для майбутнього
Запровадження
інформаційно-комунікаційних
технологій в сучасній освіті
дасть змогу реалізувати низку
актуальних
завдань
при
переході до інформаційного
суспільства.
Якщо ми зосередимо
зусилля
суспільства
і
передусім освіти і науки на
розвитку людини, на тому, аби
створити всі передумови, щоб
кожна особистість була здатна
до
самопізнання
і
саморозвитку,
щоб
у
дорослому житті, у суспільнокорисному виробництві себе
реалізувати, то матимемо і
динамічний
економічний
розвиток, і щасливих людей.
Василь Кремень, Президент АПН України
Проведення тренінгу
за новим Основним очно-дистанційним курсом
Intel@Навчання для майбутнього
на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 Димитровської міської ради
Донецької області
11 педагогів школи виявили бажання пройти навчання за програмою
Дистанційного курсу Intel@Навчання для майбутнього. Вони взяли участь у очних
тренінгах, та завершили навчання. Всі портфоліо розміщені на вікі-сторінці
тренінгу.
Басов А.І. Навчальний проект з біології
Беспалий А.О. Навчальний проект з інформатики
Буторіна Н.О. Навчальний проект з історії України
Кондратьєва Т.А. Навчальний проект зі світової літератури
Корнієнко С.А. Навчальний проект з математики
Кузьміна Р.П. Навчальний проект з основ здоров'я
Лях В.О. Навчальний проект з фізики
Сидоренко Л.А. Навчальний проект з української мови
Тамаза Р.Л. Навчальний проект з музики
Томнюк Л.М. Навчальний проект з географії
Федорова І.А. Навчальний проект з фізичної культури
Ось так ми починали
На базі ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 Димитровської міської ради для одинадцяти вчителів
в червні 2012 року відбувся очний тренінг, на якому вчителі мали змогу
ознайомитися з особливостями Дистанційного курсу Intel@Навчання для
майбутнього.
Роль учителя:
координатор,
РР
партнер,
співавтор,
консультант
Вчителі школи щорічно приймають участь у
професійному Всеукраїнському конкурсі «Учитель року»:
• 2010р. – Тамаза Р.Л. вчитель музики – переможець
міського етапу в номінації «музика»;
• 2011р. – Кузьміна Р.П. вчитель образотворчого мистецтва
– переможець міського етапу, лауреат обласного етапу в
номінації «образотворче мистецтво»;
• 2011р. – Кондратьєв А.В. вчитель історії – переможець
міського етапу в номінації «Історія»;
• 2011р. – Кондратьєва Т.А. вчитель світової літератури –
ІІ місце у міському етапі в номінації «зарубіжна
література»;
• 2011р. - Луніна Л.В. вчитель початкових класів – лауреат
міського етапу конкурсу в номінації «вчитель початкових
класів»;
• 2012р. – Нікуліна О.О. вчитель початкових класів –
учасник конкурсу відео уроків «Педагогіка здоров’я
Василя Сухомлинського: діалог поколінь»
30
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Для
створення
єдиного
інформаційного
простору
школи
впроваджується «Курс «Школа»».
Педагогічні працівники школи навчалися на курсах підвищення
кваліфікації в облІППО, а також на базі школи.
Створена система електронного документообігу. Педагоги готують
звіти та календарно-тематичне планування в електронному вигляді.
Змінилась якість і кількість використання ІКТ в навчальновиховному процесі.
В 2011-2012 навчальному році в шести класах встановлені
комп'ютери, а також є точки доступу до мережі Internet, встановлено
4 проектори з екранами.
Адміністрація школи використовує можливості Інтернету в
управлінні школою по електронній пошті.
Створено сайт школи. Збільшилась кількість працівників, які
використовують комп'ютерну техніку
і Інтернет в профільній
діяльності.
В школі стало нерідкісним поява самостійно розроблених цифрових
ресурсів. Зросла кількість вчителів, які прийняли участь в конкурсах
з використанням ІКТ.
Поступово відбувається зростання часу, яке проводять за
комп'ютером учні з освітньою метою, за рахунок організації
дослідницької і проектної діяльності.
31
Володіння роботою на комп’ютері на більш високому
рівні дало можливість учням прийняти участь в Інтернетолімпіадах та конкурсах.
За результатами учні отримали сертифікати за участь у:
• міжнародній грі з російської мови «Русский медвежонок –
языкознание для всех» – 6;
• Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч» – 4;
• VIII міжнародній олімпіаді з основ наук:
математика – 10;
фізика – 1;
інформатика – 1;
української мова – 2;
історія – 1
32
В 2010 році учениці 10-Б класу: Роме Альона, Настечко
Катерина, Ткачук Ганна переможці
І етапу обласного
конкурсу «Моя школа майбутнього» в номінації – Віртуальна
подорож «Моя школа майбутнього».
Протягом двох останніх років шкільний загін ЮІР
приймає активну участь у обласному конкурсі відеороликів
під час рейду «Увага – діти на дорозі!»:
2011рік - ІІІ місце;
2012 рік – отримали подячний лист від начальника
ГУМВС України в Донецькій області генерала – майора
міліції В.Б. Дубовика.
Вчителі української мови та літератури Островерхова
Н.В., Кондратьєва Т.А., Сидоренко Л.А, разом з учнями,
взяли участь у конкурсі «Samsung назустріч знанням 2012» за
участю компанії «Samsung Electronics Україна». Учні
підготували есе на тему «Інноваційні технології – краще
життя» і розмістили на сайті компанії «Samsung».
• Більш активне використання можливостей мережевого
спілкування, участь в різних мережевих заходах,
дистанційних конкурсах, вікторинах, олімпіадах.
• Організація проектної діяльності з активною участю учнів
в створенні проектно-дослідницьких робіт.
• Недостатня
забезпеченість
навчального
закладу
сучасними
електронними
посібниками.
Необхідне
регулярне придбання ЦОРів для роботи педагогів.
• Сильною ланкою школи є дистанційна освіта, але поки що
недостатньо розвинута система участі педагогів в
дистанційних семінарах, форумах, вебінарах, педрадах.
• Розробка
ефективних
способів
використання
Електронного журналу в кожному класі.
• Змінна якості внутрішньошкільного документообігу.
• Продовження навчання педагогів школи ефективним у
роботі інструментам ІКТ.
• Регулярне оновлення інформації на сайті школи.
• Проведення декади інформатизації, в рамках якої вчителі
проведуть для своїх колег відкриті уроки, позакласні
заходи з використанням ІКТ.
• Створення в школі умов для мотивації педагогів до
створення блогів, сайтів, авторських ЦОРів.
• Перспективне оновлення комп'ютерної техніки.
Тільки взаємодія всіх учасників системи
може дати інноваційний результат
Держави
Експертів
Освітян
Батьків
Медиків
Розробників
ЕЗНП
Інвесторів
Істинним орієнтиром шкільних предметів
має бути не наука, не література, не
історія і не географія, а соціальна діяльність
самої дитини
Джон Дьюї
Сучасний урок має змінитися!
Документ
Категория
Презентации по психологии
Просмотров
86
Размер файла
9 316 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа