close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

извештај за работата во 2012 година

код для вставкиСкачать
Царинска управа
на Република Македонија
ИЗВЕШТАЈ ЗА
РАБОТАТА ВО 2012
ГОДИНА
Скопје, Април 2013
Ванчо Каргов
vanco.kargov@customs.gov.mk
Резиме
Должности и обврски на Царинската
управа
Да ги штити финансиските интереси на Република
Македонија
Да ги штити здравјето и животот на луѓето и животна
околина
Да спречува и открива недозволена трговија и тероризам
Да одржува и унапредува конкуентен економски амбиент
Да обезбеди исполнување на условите во областа на
царината за членство во ЕУ
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Резиме
Реализирани реформи и резултати
во 2012
Основи за рефоми и работа се Стратешки план и
Повеќегодишен акционен план, станадардите на ЕУ, СЦО и
други меѓународно признаени најдобри практики
Унапредено е управувањето со човечките ресурси посебно кај
вработувањето и унапредувањето, стручното оспособување и
интегритетот на вработените
Унапредени се механизмите за спроведување на
административни постапки, за безбедност, комуникација,
транспарентност, ИКТ поддршка, како и за управување со
финансиските и нефинансиските ресурси
Започната е постапка за имплементирање на стандардот за
квалитет ISO 9001:2008
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Резиме
Реализирани реформи и резултати
во 2012
Ревидирани се постојните и воведени се нови механизми
за поедноставување, унапредување на условите за
спроведување на царинските и акцизните формалности,
посебно преку можностите на Е_Царина
Како резултат, намалено е времето за спроведување на
царинските постапки и издавањето извозни и увозни
дозволи и други документи, зголемено е користењето на
поедноставените постапки и постапките со економски ефект,
како и користењето на можностите од договорите за
слободна трговија
Унапредена е соработката со бизнис заедницата и
зголемена е транспарентноста и отвореноста за соработка
со јавноста
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Резиме
Реализирани реформи и резултати
во 2012
Реализирано е натамошно унапредување на царинското
разузнавање, анализата на ризик, физичката и документарна
контрола и заштита на правата од интелектуална сопственост,
како и контролата после царинење
Откриени се голем број случаи за избегнување плаќање јавни
давачки, нелегална трговија со дрога, оружје, животни,
културно наследство, фалсификувана стока, лекови, храна,
нафтени деривати, готови пари и др.
Откриени случаи на лажни и невалидни документи за
царинска вредност, потекло на стоки, тарифа и други
документи, со цел избегнување плаќање на увозни давачки
Остварен и натфрлен планот за наплата на јавни приходи
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Регулаторна рамка
Царинска регулатива
Воведена е можност за ослободување од плаќање на увозни
давачки за спортска опрема и реквизити кои спортските
федерации ги добиваат како подарок од странски донатори и
увезена спортска опрема и реквизити купени со парични
средства добиени како подарок
Одложена е примената на влезна и излезна збирна
декларација
Олеснет е и поедноставен увозот на мали пратки
Донесена е редовна Одлука за распоредување на стоките на
форми на извоз и увоз со која се дефинирани формите на
слободен увоз и извоз врз основа на дозвола, одобрение,
согласност, решение, односно потврда
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Регулаторна рамка
Царинска тарифа
Намалени или укинати 88 царински стапки за повеќе
видови на стоки, како што се:
Саден и семенски материјал
Репроматеријали за прехрамбената индустрија
Бел и на други видови шеќери
Мотокултиватори
Спортски справи, скии и други спортски реквизити
Одделни необработени благородни метали
Овие мерки се насочени кон намалување на трошоците и
зголемување на конкурентноста на земјоделските и
преханбените производи, индустриското производство,
како и на транспортниот сектор
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Регулаторна рамка
Царинска тарифа
Се укинаа или намалија царинските давачки и на уште 128
тарифни ознаки, со примена од 2013 година, на следните
видови стоки:
Примарни форми на полиетилен терафталат и фолии од
полиетилен терафталат
Репроматеријали за резервни автомобилски делови
Алатни машини
Железнички товарни вагони
Автобуси, нови и употребувани
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
ЕУ Интеграција
Усогласување на царинското
законодавство
Во август 2012 година Владата донесе измени на Одлуката за
усогласување и менување на Царинската тарифа за 2012
година, со цел усвојување на Регулативата на Комисијата за
имплементација (ЕУ) бр. 155/2012
Во декември 2012 година Владата донесе измени на
Одлуката за усогласување и менување на Царинската тарифа
за 2013 година која е усогласена со измените на
Комбинираната номенклатура (Сл.весник на ЕУ бр. L304 од 31
октомври 2012 година)
Царинската управа на веб страната објави корелациони
табели на Царинската тарифа 2013/2012 и 2012/2013, кои
се користат како олеснување при спроведување на
тарифните и нетарифните мерки
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
ЕУ Интеграција
Усогласување на царинското
законодавство
Во август 2012 година Владата донесе измени и
дополнувања на Уредбата за применување на регулативите
на Европската Комисија за распоредување на одредени
стоки во Комбинираната номенклатура со која се усвојуваат
47 регулативи на Европската Комисија донесени во
периодот од април 2011 година до април 2012 година
Во 2012 година се донесени измени и дополнувања на
Законот за царинската тарифа со кои се врши
хармонизација со регулативата на Советот (ЕЕЗ) бр.2658/87
за тарифна и статистичка номенклатура и Општа царинска
тарифа
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
ЕУ Интеграција
Усогласување на царинското
законодавство
Подготвени се и измени и дополнувања и на Правилникот
за начинот на пополнување на царинската декларација и
кодексот на шифри што се употребуваат
Подготвено Упатство за употребата и начин на пополнување
на царинска декларација за транзитна постапка изготвена со
употреба на техника на електронска обработка на податоци
(ЕРП транзитна декларација)
Подготвено ново Упатство за транзитна постапка Б-1
Подготвено ново Упатство за гаранции во транзитна
постапка Б-2
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
ЕУ Интеграција
Усогласување на царинското
законодавство
Подготвено ново Упатство за транзитна постапка во
железничкиот сообраќај Б-3
Подготвено Упатство за спроведување на испитна постапка
и постапка на наплата на царински долг Б-4
Подготвен Кодекс на шифри за пополнување на царинска
декларација изготвена со употреба на техника на
електронска обработка на податоци
Сите овие документи се подготвени во рамки на ИПА 2008
Проектот за воспоставување на нов компјутеризиран
транзитен систем (НКТС)
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
ЕУ Интеграција
Поврзаување со царинските
информатички системи на ЕУ
Имплементација на Новиот компјутеризиран транзитен
систем (НКТС)
Во февруари 2012 година Владата донесе ревидиран Национален
план за имплементација на заедничкиот транзитен систем НКТС во
РМ
Екипирано е Одделението за гранични и транзитни формалности,
според тековните потреби
Назначени се национален, регионални и локални координатори за
транзит
Во тек е воспоставување на Хелп деск, со водење сметка за
рационално и ефикасно искористување на расположивите ресурси
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
ЕУ Интеграција
Поврзаување со царинските
информатички системи на ЕУ
Имплементација на Новиот компјутеризиран транзитен
систем (НКТС)
Oбуки, подготвка на економските оператори и подигнување на
јавната свест за НКТС:
- Во февруари 2012 држана обука за 9 ИКТ ескперти и администратори
- Во март 2012, во рамки на Советодавното тело, на 4 стопански комори,
асоцијации на шпедитери и транспортери, разни кластери, беше
презентиран и НКТС
- Во април 2012 одржани 4 обуки на 25 обучувачи за НКТС
- Во мај 2012, во рамки на ИПА 2008 Проектот за воведување на НКТС,
организирана обука за 27 обучувачи за процедурите за гаранции во НКТС
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
ЕУ Интеграција
Поврзаување со царинските
информатички системи на ЕУ
Имплементација на Новиот компјутеризиран транзитен
систем (НКТС)
Oбуки, подготвка на економските оператори и подигнување на
јавната свест за НКТС:
Во јуни 2012, во соработка со ИПА
2008 проектот „Поддршка во
воведувањето на НКТС“,
организиран семинар за
седумдесеттина претставници на
шпедитерски и софтверски
компании
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
ЕУ Интеграција
Поврзаување со царинските
информатички системи на ЕУ
Имплементација на Новиот компјутеризиран транзитен
систем (НКТС)
Oбуки, подготвка на економските оператори и подигнување на
јавната свест за НКТС:
Во
на Програмата
Царина
2013,
Ворамки
јуни 2012,
во соработка
со ИПА
во,
во проектот
јули 2012„Поддршка
во Охрид организирана
2008
во
дводневна
работилница
на
воведувањето на НКТС“, тема „Патот
кон
пристапување
кон Конвенцијата
за
организиран
семинар
за
заедничка
транзитна
постапка ина
седумдесеттина
претставници
Конвенцијата
ЕЦД“. Присуствуваа
шпедитерскиза
и софтверски
делегати
од Австрија, Бугарија,
компании
Романија, Словенија, Унгарија, Хрватска,
како и земјите кандидати за членство –
Исланд, Македонија, Србија, Турција и
Црна Гора и потенцијалните земји
кандидати – Албанија, Босна и
Херцеговина, Косово и DG TAXUD.
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
ЕУ Интеграција
Поврзаување со царинските
информатички системи на ЕУ
Имплементација на Новиот компјутеризиран транзитен
систем (НКТС)
Oбуки, подготвка на економските оператори и подигнување на
јавната свест за НКТС:
Во
на Програмата
Сорамки
цел проширување
на Царина 2013,
во,
во јули 2012 во
организирана
информациите
одОхрид
проблематиката
дводневна
работилница
на царинското
работењена
дотема „Патот
кон
пристапување
кон Стопанската
Конвенцијата за
стопанските
субјекти,
заедничка
и и
комора натранзитна
Републикапостапка
Македонија
Конвенцијата
за ЕЦД“.
Царинската управа,
воПрисуствуваа
рамките на
делегати
од
Австрија,
Бугарија,
активностите на Советодавното
Романија,
Словенија,
Унгарија, Хрватска,
тело, во јули
2012 организирана
како
и земјитена
кандидати
за членство
–
презентација
тема: „Патот
за
Исланд,
Македонија,
Србија, Турција
пристапување
кон Конвенцијата
за и
Црна
Гора итранзитна
потенцијалните
земји
заедничка
постапка
и
кандидати
–
Албанија,
Босна
и
ЕЦД Конвенцијата“.
Херцеговина, Косово и DG TAXUD.
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
ЕУ Интеграција
Поврзаување со царинските
информатички системи на ЕУ
Имплементација на Новиот компјутеризиран транзитен
систем (НКТС)
Oбуки, подготвка на економските оператори и подигнување на
јавната свест за НКТС:
- Во октомври и декември 2012 се одржани 3 работилници, на кои
учествуваа 107 лица (економски оператори и царински застапници) за
начинот на спроведување на транзитната постапка со употреба на НКТС
- Заради запознавање на промените во врска со употребата на банкарските
гаранции во царинските постапки, во текот на декември 2012 организиран
е семинар за банкарскиот сектор на кој учествуваа 33 учесници
- На веб страната на Царинската управа воведено е посебено заглавие во
кое се објавени сите релевантни информации во врска со НКТС
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
ЕУ Интеграција
Поврзаување со царинските
информатички системи на ЕУ
Пристапување кон Интегрираната тарфина околина на ЕУ
(Integrated Tariff Environment - ITE)
Во ноември 2012 започна имплементацијата на ITE) на ЕУ,
финансирана од ИПА 2009 фондовите, кој опфаќа
- Tарифен систем на ЕУ
- Задолжителни тарифни информации на ЕУ
- Распределба на царински квоти
- Надзор на стоки
- Царински систем за попис на хемиски супстанци на ЕУ
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
ЕУ Интеграција
Програма на ЕУ Царина 2013
Претставници на Царинската управа учествуваа на
следниве обуки, работилници, семинари и работни средби
Годишен состанок на работната група Electronic Customs Group, правни и
ИТ аспекти (март, Белгија)
ИТ обуки за апликациите: централни сервиси/референтни податоци и
централни сервиси/менаџмент на информации (април, Белгија)
Работилница на тема транзитна тест апликација (мај, Белгија)
Работилница на тема „Патот кон пристапување кон Конвенцијата за
заедничка транзитна постапка и Конвенцијата за ЕЦД” (јули, Охрид)
Состанок на ECG (Electronic Customs Group) (октомври, Белгија)
Годишен состанок на работната група Electronic Customs Group, правни и ИТ
аспекти, на кој беа презентирани тековните планови за развој на нови
царински ИТ системи за заедничко користење во ЕУ (ноември, Белгија)
Обуки за новни во заедничкиот системски интерфејс, заедничката
комуникациска мрежа, безбедносни стандарди итн.
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
ЕУ Интеграција
Развој на административниот
капацитет по стандардите на ЕУ
Преку TAIEX инструментот за техничка помош, во мај 2012,
во Охрид организирана работилница на тема
„Распоредување на стоки“, на која учествуваа царински
службеници од Македонија, Албанија и Косово
Донесен Деловник за работа на Комитетот за усогласување
и следење на исполнувањето на препораките од
царинските упатства (customs blueprints)
на Европската комисија
Европската комисија одобри финансирање на проект за
развој на инфраструктура на граничните премини помеѓу
Република Македонија и Република Грција - BORDER IN, во
рамки на Програмата IPA за Прекугранична соработка
2007-2013
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
ЕУ Интеграција
Развој на административниот
капацитет по стандардите на ЕУ
Одобрени проекти во програмата ИПА за 2012 и 2013 година:
Проект за засилување на оперативните и институционалните капацитети на
Царинската управа за ефикасни и ефективни контроли, како и за набавка на
опрема за царинската лабораторија
Проект за надградба на објектите за царинење на граничниот премин за
патен промет Табановце, што се очекува да отпочне да се реализира во 2014
година. Проектот предвидува проширување на постоечкиот царински
терминал со дополнителни објекти
Проект за надградба на објектите за царинење и инспекција на
граничниот премин за патен промет Ќафасан,што се очекува да отпочне
да се реализира во 2015 година. Проектот предвидува изградба на нов
терминал за стоково царинење
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Човечките ресурси во Царинската
управа
Основи
Со измени на Законот за Царинска управа воведена е
можност за прераспоредување на вработените на работни
места со различен статус
Со зимени на Колективниот се уреди постапката на
Комисијата за селекција и избор при вработување
Донесен е нов Деловник за работа на Комитетот за развој
на институционалниот и административниот капацитет
На крајот на 2012 година во Царинската управа беа
вработени 1.167 лица
Над 50% од вработените се со високо образование, а околу
67% директно работат на спроведување на царинските
постапки и контрола на примената на законите
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Човечките ресурси во Царинската
управа
Вработување
Во февруари е донесен План за вработување во Царинската
управа за 2012 година
Донесено Упатство за подготовка на тест во постапка на
селекција и избор по јавен оглас
Донесена нова Оперативна инструкција за спроведување на
интерен оглас за пополнување на слободно работно место
Донесена Програма за волонтирање, врз чија основа беа
ангажирани 10 волонтери
Во 2012 година работен однос во Царинската управа по
различни основи стекнаа 25 лица, а работниот однос им
престана на 42 лица
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Човечките ресурси во Царинската
управа
Обуки и стручно оспособување
Донесена Стратегија за обуки и стручно оспособување на
царинските службеници 2012 - 2014
Донесена Програма за обуки и стручно оспособување за
2012 година
Донесена Насока за спроведување на постапка за оценување
на обуката
Донесена е Насока за утврдување на потреби од обука
Донесена е Насока за спроведување на менторска програма
Донесено Упатство за спроведување на стручен испит на
Царинска управа
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Човечките ресурси во Царинската
управа
Реализирани обуки
Програмата за обуки и стручно оспособување на
Царинската управа е реализизирана 86% и тоа:
Олеснување и забрзување на трговијата – 100% реализирани
Контрола на примената на законите – 74% реализирани
Човечки ресурси – 100 % реализирани
Организација на работа - 82% реализирани
Логистичка поддршка - 75% реализирани
Одржани се вкупно 290 настани во вид на обуки,
презентации работилници, семинари и студиски посети
Присуствуваа 3.189 учесници од Царинската управа
Во просек секој од учесниците има добиено по околу 84
часа обука
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Човечките ресурси во Царинската
управа
Реализирани обуки
Основна обука за царински надлежности завршија 60
царински службеници
Преку TAIEX беа одржани 12 работилници во Република
Македонија и 10 студиски посети во странство
Преку Програмата за техничка помош од Холандија беа
организирани 8 обуки
Во соработка со Амбасадата на САД и Програмата EXBS
беа организирани 6 обуки
Во рамките на Програмата Customs 2013 беа организирани
12 активности
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Човечките ресурси во Царинската
управа
Реализирани обуки
Преку системот за следење на електронско учење беа
поставени курсеви на следниве теми:
Единствено одобрение за
поедноставени постапки (4
часа) – 119 учесници
EORI (30 минути) – 102
учесници
Контрола на прекурзори (3
часа) – 149 учесници
Преглед на контејнери (4 часа)
– 192 учесници
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Човечките ресурси во Царинската
управа
Реализирани обуки
Преведен поставен и курс за контрола на движење на
акцизни стоки
Потпишан е Меморандум за соработка со Европската
Комисија за превод на курсот за анализа на ризик
Одржани се обуки за имплементацијата на ISO
9001:2008
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Човечките ресурси во Царинската
управа
Интегритет
НЕ
Човечките ресурси во Царинската
управа
Интегритет
Во рамки на Секторот за професионална одговорност е
формирано Одделение за интегритет
Донесено Корисничко упатство за евидентирање на
дисциплински постапки и тужби од вработени во еДМС
Донесено ново Упатство за ротација на царинските
службеници
Изменет и дополнет Правилникот за начинот на
унапредување на царинските службеници
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Човечките ресурси во Царинската
управа
Интегритет
Донесена е Оперативна инструкција за системот на самооценување на работата на царинските службеници
Донесено Упатство за спроведување анкета за испитување
на социјалната клима на работното место
Донесен Кодекс на однесување на царинските
службеници од Одделението за прекршочна постапка
Донесен План за спроведување на активностите од
Државната програма за превенција и репресија на
корупцијата 2011-2015
Донесено Корисничко упатство за пристап до персоналното
досие преку електронскиот систем за управување со
документи (еДМС)
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Човечките ресурси во Царинската
управа
Интегритет
Спроведени внатрешни инспекции по организациони
единици:
2008 2009 2010 2011 2012
Централна управа
Регионална Царинарница Скопје
Регионална Царинарница Куманово
Регионална Царинарница Штип
Регионална Царинарница Гевгелија
Регионална Царинарница Битола
Вкупно
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
17
9
2
8
5
35
8
4
4
2
53
14
5
3
10
3
20
4
4
7
20
11
6
4
4
5
5
1
7
4
46
58
86
45
49
Човечките ресурси во Царинската
управа
Интегритет
Спроведени внатрешни истраги по организациони
единици:
2008 2009 2010 2011 2012
Централна управа
Регионална Царинарница Скопје
Регионална Царинарница Куманово
Регионална Царинарница Штип
Регионална Царинарница Гевгелија
Регионална Царинарница Битола
Вкупно
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
20
44
33
22
18
22
25
24
24
11
12
140
127 11
2
12
65
18
15
3
6
5
41
16
40
15
10
8
8
15
5
5
12
5
93
87
Човечките ресурси во Царинската
управа
Интегритет
Донесени дисциплински и други мерки
2008 2009 2010 2011 2012
Опомени
Намалување на платата
Парична казна
Раскинување на работен однос
Кривична пријава
Суспендирање
Вкупно
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
-
-
1
110
90 85
35
42
13
46
27
111 10 10
11
16
1
302
185 12
1
9
4
64 73
17 41
5
14
5
3
5
100
3
143
Човечките ресурси во Царинската
управа
Мерење на успешноста
Изменета Оперативната инструкција за системот на
оценување на работата на царинските службеници во делот
на периодот на оценување
Ревидирано Упатството за мерење на успешноста на
управните постапки во Царинската управа
Извршени 20 внатрешни ревизии врз чија основа до
надлежните организациони единици се предложени 73
препораки за подобрување на работењето. Од нив, 61
препораки се веќе реализирани, а 12 се во тек на
реализација
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Човечките ресурси во Царинската
управа
Наградување и унапредување
Донесено е Упатство за доделување награди и признанија
со кое се уредува изгледот, критериумите и постапката за
доделување на признанија од Царинската управа
Со измени и дополнувања на Правилникот за начинот на
унапредување на царинските службеници, воведени се
нови оценки: „се истакнува“, „задоволува“, „делумно
задоволува“ и „не задоволува“
Донесени се 59 одлуки за зголемен износ во висина од
15% од основната плата за тековниот месец за царински
службеници поради особено ангажирање во
извршувањето на работите и задачите од работното место
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Човечките ресурси во Царинската
управа
Нагадување и унапредување
Доделени награди и признанија
ЦИ Богородица, најдобра гранична ЦИ за I и II квартал
ЦИ Табановце автопат, најдобра гранична ЦИ за III и IV квартал
ЦИ Скопје 3, најдобра внатрешна ЦИ за I, II и III квартал
ЦИ Скопје 2, најдобра внатрешна ЦИ за IV квартал
Пригодни ковани пари –269 вработени
Пофалници и плакети на 9 царински службеници
Царински плакети на 7 надворешни организации и 9 физички лица
Парични награди за 3 најдобро изработени статии од студенти на
тема ,,Границите разделуваат, Царината поврзува“
Парични награди на 10 најдобри цртежи изработени од ученици од основни
училишта на тема „Границите разделуваат, Царината поврзува“
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Надлежности и организација
Основи
Во согласност со насоките на Владата, во 2012 година
Царинската управа започна со активности за
имплементирање на стандардот за квалитет ISO 9001:2008
Правилникот за организација на работата и Правилникот за
систематизација на работните места во 2012 година
претрпеа неколку измени со цел реализација на проектот
на Владата „Нема погрешна врата“
Донесено Упатство за начинот на формирање и следење
на работата на работните тела со кое се пропишува
начинот на формирање на работните тела, водење на
евиденција, следење и информирање за работата и
реализацијата на нивните задачи
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Надлежности и организација
Административни постапки
Донесено е Упатство за изглед и структура на документација,
согласно барањата на стандардот ISO 9001:2008
Согласно барањата на стандардот ISO 9001:2008, донесена е
Процедура за депозитар на документација
Донесено Корисничко упатство за архивска обработка на
електронски барања од странки
Донесено Корисничко упатство за работа со системот за
Интероперабилност, кој до крајот на 2012 година е
користен 4.554 пати
Во текот на 2012 година во ЕДМС имаше 1.161 корисници,
а креирани се 73 илјади предмети и 186 илјади документи
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Надлежности и организација
Безбедност и комуникации
Донесено Упатство за работа со системот за
видеоконференција. Во системот се вклучени 200
корисници од органите на државната управа, а до крајот
на 2012 година се реализирани 1.934
видеоконференциски присуства на седниците на
Комисијата за економски систем и на Владата на
Република Македонија. Во рамки на Царинската управа во
системот се вклучени 50 корисници кои во текот на 2012
година оствариле 1.545 видеоконференцски повици
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Надлежности и организација
Безбедност и комуникации
Донесено ново Упатство за начинот на издавање и одземање
на службена легитимација на царинските службеници
Донесен нов Правилник за формата, содржината и начинот
на издавање и одземање на службената легитимација на
царинските службеници
Набавени дефибрилатори и организирана обука за
користење и управување со дефибрилатор
Донесени Планови за заштита и спасување за сите
организациони единици, поединечно
Надграден системот за видео надзор во делот на места
каде се врши физички преглед на стоката
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Надлежности и организација
ИКТ Поддршка
Донесено Упатство за превентивно одржување на ИКТ
системите, со кое се утврдуваат постапките за континуирано
следење, контрола, проверка и одржување на ИКТ системите
Донесено Упатство за обезбедување непрекинатост на
деловните процеси во случај на технички проблеми
поврзани со МАКЦИС
Изменето и дополнето Упатството за постапување со ИКТ
системите од аспект на ИКТ безбедноста
Изменето и дополнето Упатството за управување со
животен циклус на апликации и ИКТ системи
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Надлежности и организација
ИКТ Поддршка
На крајот на 2012 година во Царинската управа во
функција беа 43 апликации, поддржани со масовна
хардверска и комуникациска опрема
Нивното користење е уредено со упатства, прирачници и
стандардни оперативни процедури
За секоја апликација се назначени функционални проект
менаџери и ИКТ инженери одговорни за техничка
поддршка
Просечната достапност на ИКТ системите и апликациите
изнесуваше 99.7%, со што е постигната поставената цел од
99,5%
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Надлежности и организација
ИКТ Поддршка
Софтверски апликации на Царинската управа
Бр.кори Бр.при
сници стапи
1
A SYCU D A -Систем за обработка на царински декларации
2,132
2,047,812
2
3
EXIM -Електронски систем за издавањ е на увозни и извозни дозволи
EXIM -Електронски систем за тариф ни квоти
3,540
3,540
69,701
3,937
4
EXIM -Електронски систем за транзитни дозволи
634
8,294
5
ЕД М С - Електронски систем за управувањ е со докум енти
1,161
325,424
6
П ЕК -П ортал за електронска ком уникација со надвореш ни корисници
350
15,391
7
И нтернет портал на Ц аринска управа
163,148
1,868,907
8
И нтранет портал на Ц аринска управа
1,161
1,652,316
9
LU CA -Систем за управувањ е со човечки ресурси и евиденција на ф инансиско и
115
84,239
73
31
м атеријално работењ е
10
Систем за евиденција на дисциплински м ерки
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Надлежности и организација
ИКТ Поддршка
Софтверски апликации на Царинската управа
Бр.кори Бр.при
сници стапи
11
A SYCU D A -Систем за обработка на царински декларации
2,132
2,047,812
12
EXIM -Електронски систем за издавањ е на увозни и извозни дозволи
3,540
69,701
13
EXIM -Електронски систем за тариф ни квоти
3,540
3,937
14
EXIM -Електронски систем за транзитни дозволи
634
8,294
15
ЕД М С - Електронски систем за управувањ е со докум енти
1,161
325,424
16
П ЕК -П ортал за електронска ком уникација со надвореш ни корисници
350
15,391
17
И нтернет портал на Ц аринска управа
163,148
1,868,907
18
И нтранет портал на Ц аринска управа
1,161
1,652,316
19
LU CA -Систем за управувањ е со човечки ресурси и евиденција на ф инансиско и
115
84,239
73
31
м атеријално работењ е
20
Систем за евиденција на дисциплински м ерки
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Надлежности и организација
ИКТ Поддршка
Софтверски апликации на Царинската управа
Бр.кори Бр.при
сници стапи
21
СЕМ С-Систем за електронска разм ена на пораки во југоисточна европа
202
1,511
22
Систем за наплата
701
251,187
23
E-Lohn Систем за Разм ена на податоци со им атели на одобренија
197
359
24
Систем за следењ е на возила со GPS
36
291
25
П осебна евиденција за потребите на О дделение за разузнавањ е
12
1,484
26
Евиденција за прием на странки
12
56
27
Хелп деск
5
3,560
28
Евиденција на работно врем е
1,161
977,387
29
Е-Learning
446
4,408
30
Систем за евиденција на одлож ена наплата на царински долг -м одул за
927
361
одобренија
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Надлежности и организација
ИКТ Поддршка
Софтверски апликации на Царинската управа
31
Систем за евиденција на одлож ена наплата на царински долг -м одул за
Бр.кори Бр.при
сници стапи
12
1,586
83
198,252
гаранции
32
SEED 2 -Систем за разм ена на електронски податоци со соседни држ ави
33
СИ М -Систем за инф орм ирањ е на м енаџм ентот
645
39,477
34
СИ М -м одул за електронско издавањ е на ТИ Р сертиф икати
645
582
35
СИ М -м одул анализа на ризик и резултати од изврш ени контроли
645
30,459
36
СИ М -м одул обем на работа
645
9,977
37
СИ М -м одул база на царински обврзници
645
37,809
38
СИ М -м одул за акцизи
645
5,508
39
ЕД Д А -електронски дневник на дневни активности
645
10,583
40
Ц Л О -Ц ентрална листа на осом ничени
73
632
41
СИ М -м одул надзор на пазарот
645
220
42
БО РД ЕР -Електронски контролник за затворањ е на царински постапки
927
657,021
43
Систем за таргетирањ е на различн и проф или и стоп листи
927
4,236
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Олеснување и забрзување на
царинските постапки
Царински и акцизни постапки
Изменето Упатство за начинот и постапката на одобрување
на одложување на плаќање на царинскиот долг, со кое се
уредува употребата на една иста гаранција за обезбедување
на плаќање на одложене царинскиот долг до 30 дена и до 10
дена
Донесено Упатство за издавање и употреба на
задолжителна информација за потекло
Донесено Упатство за прием на царинска декларација
пред ставање на стоката на увид, со кое се уредуваат
приемот и проверката, прегледот и проценка на
документите поврзани со стоката која треба да влезе или
излезе од царинското подрачје на Република Македонија
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Олеснување и забрзување на
царинските постапки
Царински и акцизни постапки
Донесено Упатство за примена на законот за превоз во
патниот сообраќај, со кое се уредуваат овластувањата,
надлежностите и постапките на царинските службеници при
вршењето надзор на превоз на патници и стоки во
меѓународниот патен сообраќај
Донесено Корисничко Упатство за работа со
информацискиот систем „ДАНИС“ со кое се уредуваат
начинот и надлежностите за преглед, обработка и
евидентирање на податоци за издадени акцизни дозволи и
одобренија за акцизно повластено користење, акцизни
пријави и извршени уплати на акциза
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Олеснување и забрзување на
царинските постапки
Царински формалности
Од јануари 2012 година, на
ГП Табановце (кон Србија) е
овозможено целосно
извозно царинење.
Обезбедени се и нови
деловни простории за
сместување и
транспарентен пристап на
превозниците, економските
оператори и царинските
застапници
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Олеснување и забрзување на
царинските постапки
Царински формалности
Од
јануари
2012 година,
На ЦИ
Богородица
(кон на
ГП
Табановце
(кон Србија)
Грција),
обезбедени
нови е
овозможено
целосно
транспарентни
услови за
извозно
директнацаринење.
отворена
Обезбедени
комуникацијасесои нови
деловни
простории
за
економските
оператори,
сместување
ии
превозниците
транспарентен
пристап на
царинските застапници.
превозниците, економските
оператори и царинските
застапници
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Олеснување и забрзување на
царинските постапки
Царински формалности
Отворена е нова ЦИ за спроведување царински постапки во
железничкиот сообраќај во индустрискиот дел на Скопје,
каде што се лоцирани голем дел од царински и други
складишта, индустриски објекти
На граничниот премин Ќафасан Царинската управа воведе
извозно царинење на лесно расиплива стока и стока која е
едноставна за физички преглед
Со цел да се елиминира непотребното дуплирање на
царинските постапки и транзитирање на нецаринета стока, во
2012 година престана со работа ЦИ Пошта Битола
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Олеснување и забрзување на
царинските постапки
Царински формалности
Зголемен на 20 бројот на ЦИ во кои може да се спроведува
увозно царинење на возила
Ново Упатство за минималните услови и начинот на
определување на работниот простор каде стоката во
товарни моторни возила се става на увид и се врши преглед
од страна на царинските органи
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Олеснување и забрзување на
царинските постапки
Е_Царина
Започнат развој на нов софтвер за обработка на царински и
акцизни документи
Подготвени се Прирачник за промена на IP адресите на VPN
корисниците кај државните органи и Прирачник за промена
на име на сервер на АСИКУДА клиент за корисниците од
надворешниот домен
Донесено Упатство за електронско издавање на ТИР
сертификати, До крајот на 2012 година се издадени 1.515 TIR
сертификати по електронски пат
Овозможожено плаќање на административни такси до 250
денари да се вршат преку СМС
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Олеснување и забрзување на
царинските постапки
Е_Царина
Електронски едношалтерски систем за издавање увозни и
извозни дозволи - EXIM
Донесено Корисничко упатство за обработка на тарифните квоти
преку EXIM
Донесено Упатство за распределба на тарифни квоти според
принципот „прв дојден прв корисник“
Донесено Упатството за примена на хартиени документи во случај
на технички проблеми во EXIM
Донесени Упатство и Прирачник за примена на надлежностите на
Царинската управа за управување со EXIM
Воведен Модул за транспортни дозволи, за електронска обработка
на меѓународните дозволи за транспорт на стоки и патници
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Олеснување и забрзување на
царинските постапки
Е_Царина
Електронски едношалтерски систем за издавање увозни и
извозни дозволи - EXIM
СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТА НА ЕXIM
Опис
Број на инволвирани државни институции
Број наекономски оператори корисници на EXIM
Издадени увозни, извозни и транзитни дозволи преку EXIM
Поднесени барања за тарифни квоти преку EXIM
Просечно време за добивање на дозвола преку EXIM
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
2009
2010
15
15
300
520
28,614
5,616
2011
16
2012
16
1,857
3,540
52,118 66,781
71,467
5,202
3,860
4,091
7,4 часа 5,6 часа 2,5 часа 1,5 часа
Олеснување и забрзување на
царинските постапки
Е_Царина
У В О З Н И И И З В О З Н И Д О З В О Л И И З Д А Д Е Н И П Р Е К У E X IM
Б р о ј н а и зд а д е н и д о зво л и
И м е н а д озв о л а та
2009
Д о к ум ен т за ветер и н ар н а п р о вер к а н а п р од ук ти за и схр ан а н а ж и во тн и и
2 0 10
20 11
2 0 12
265
381
4 61
577
353
361
52 0
6 09
1,28 2
3,0 10
12,6 94
12 ,89 3
14 ,0 37
23,972
25,277
27,375
33
90
10 8
106
323
1,110
1,10 2
1,051
1,291
4 ,4 83
5,928
6,94 3
О д о бр ен и е за уво з н а оп асн и и д ру ги в и д ов и н а хем и ка л и и
2 23
712
8 27
1,146
Д о зв ол а за тр ан сп ор т/тр ан зи т н а оп асн и м атер и и
20 4
8 15
88 0
90 7
С огл асн о ст за ц а ри н ењ е н а п ре д м ети за оп ш та уп отр еб а
3,8 83
6 ,891
7,710
8,237
П отвр д а за и звр ш ен ор ган ол еп ти ч ки п р егл е д и зем ен и м о стр и
1,6 36
5,4 0 6
8,596
9 ,4 64
351
285
257
266
4 ,751
4 ,565
2,458
1,8 90
2 8,6 32
5 2,0 8 1
6 6,8 18
71,4 64
ветер и н ар н и м ед и ц и н ск и п ом а гал а п р и увоз
В етер и н ар ен вл езен д ок ум ен т за ж и ви ж и в отн и
В етер и н ар ен вл езен д ок ум ен т за п р ои зво д и од ж и во ти н ск о п отек л о
С огл асн о ст п р атк ата со хр ан а,п р ои зво д и и м атер и ја л и к о и д оаѓаа т во
к он та кт со хр ан ата д а вл езе н а тер и то р и ја та н а Р М
О д о бр ен и е за п р ен есува њ е (тр ан сф ер )н а о ру ж је и м ун и ц и ја п р и уво з
Д о зв ол а за и зво з и увоз н а оп о јн и д р о ги ,п си хо тро п н и суп стан ц и и и
п р ек ур зор и
О д о бр ен и е за уво з н а л ек ови и м ед и ц и н ск и п ом агал а
У ве рен и е за и зво з и и зн есувањ е н а н еза ш ти тен и к у л ту рн и д об р а
Д р уги д озво л и
В куп но:
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Олеснување и забрзување на
царинските постапки
Е_Царина
Електронско управување со царински постапки со
економски ефект - E-Lohn
Надградена апликацијата за издавање одобренија за увоз за
облагородување (E-Lohn) со електронско аплицирање и добивање
одобренија за сите видови на постапки со економски ефект и
следење на раздолжувањето на постапката на увоз за
облагородување
Подговени Прирачник и Упатство за користење и работа со E-Lohn
Досега се регистрирани 197 корисници во E-Lohn, и истите имаат
поднесено 359 барања, од кои 65 се одобрени
ВО ТЕК Е ИНТЕНЗИВНА ПРОМОЦИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СИСТЕМОТ
E-Lohn
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Олеснување и забрзување на
царинските постапки
Е_Царина
Портал за електронска комуникација - ПЕК
Преку ПЕК надворешните корисници можат 24/7 да пребаруваат
од Царинската управа над 70 стандардни, електронски
контролирани барања
Регистрирани
над 350одобрение
надврешни
кориснициувоз,
Поедноставено барање
за привремен
барање непотполна
декларација, барање задолжителна тарифна информација, барање
Примени
надод12,7
илјади
електронски
барања
(19,7 илјади
во
ослободување
плаќање
увозни
давачки, барање
за подигање
на контролни
2011
и 4барање
илјадипоедноставена
во 2010 година),
на кои
управа
испрати
марки,
постапка
приЦаринската
увоз, барање
поедноставена
11,5
илјади
илјади
во 2011примач,
и 4 илјади
постапка
при електронски
извоз, барање одговори
за издавање(4,6
статус
на овластен
Барање
одговори
во
2010
година).
поедноставена постапка при увоз, збирен извоз по карго манифест, барање за
претходен преглед, пријава за планирани количини идр.
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Олеснување и забрзување на
царинските постапки
Обем на извршени работи
СО СТО ЈБ А Н А И ЗД А Д ЕН И Ц А РИ Н СК И И А К Ц И ЗН И О Д О Б РЕН И ЈА
В ид на одобрение
2011
2012/
2012
2011
234
337
О добрение за извоз за облагородувањ е
13
4
О добрение за царинско складирањ е
78
66
1
14
200
314
О добрение за локално царинењ е при увоз
46
77
О добрение за локално царинењ е при извоз
76
105
О добрение за овластен прим ач во транзит
55
96
О добрение за овластен испраќач
23
36
393
479
95
115
298
364
580
770
57
77
33
122
95
103
-9
-12
13
114
31
29
41
13
86
20
66
190
20
2,790
3,450
660
О добрение за царинско застапувањ е
321
354
Л иценца за царинско застапувањ е
913
1,035
Ц арински постапки со економ ски еф ект
326
421
О добрение за увоз за облагородувањ е
Д руги видови одобренија
П оедноставени царински постапки
А кцизи
А кцизни дозволи
О добренија за акцизно повластено користењ е
Задолж ителна тариф на инф орм ација
О добрение за одобрен извозник
В купно
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Издадени царински и
акцизни одобренија и
лиценци
Олеснување и забрзување на
царинските постапки
Обем на извршени работи
К О РСИ ТЕЊ Е Н А Д О ГО В О РИ ТЕ ЗА СЛ О Б О Д Н А ТРГО В И ЈА В О
2012 ГО Д И Н А (В о м илиони денари)
И звоз
Д оговорна страна
ЕУ
У чество
(%)
105,132.3
76.4
671.6
0.5
506.4
0.4
37,795.2
26.1
23,195.3
16.9
А лбанија
2,619.0
1.8
860.6
0.6
БиХ
4,075.7
2.8
2,294.3
1.7
Ц рна Гора
1,483.8
1.0
71.0
0.1
К осово
12,718.1
8.8
787.2
0.6
Србија
13,161.6
9.1
14,351.0
10.4
Х рватска
3,727.3
2.6
4,802.3
3.5
9.7
0.0
29.0
0.0
2,348.0
1.6
8,602.3
6.3
506.6
0.3
116.7
0.1
144,942.6
100.0
137,553.0
100.0
М олдавија
В купно
(%)
В редност
71.5
Ц ЕФ ТА
Украина
У чество
103,621.3
ЕФ ТА
Турција
В редност
У воз
Еефекти од користењето
на пеференцијалното
потекло на стоките,
согласно договорите за
слободна трговија
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Олеснување и забрзување на
царинските постапки
Обем на извршени работи
О Б ЕМ Н А РЕА Л И ЗИ РА Н И Ц А РИ Н СК И П О СТА П К И
2012
2011
Трназит
419,232
437,650
-18,418
И звоз
178,224
190,973
-12,749
102,402
111,958
-9,556
73,714
77,182
-3,468
2,108
1,833
275
394,188
388,920
1,820
Редовен увоз
256,552
266,988
-10,436
П оедноставена постапка при увоз
100,045
86,021
14,024
7,446
9,112
-1,666
20,937
20,895
42
2,516
2,660
-144
458
636
-178
6,234
2,608
3,626
23,734
23,717
17
1,015,378
1,041,260
-29,330
В ид на царинска постапка
Редовен извоз
П оедноставена постапка при извоз
П риврем ен извоз
У воз
Ц аринско складирањ е
П риврем ен увоз
Увоз на приврем ено извезена стока
П реработка под цар.контрола и униш тувањ е
Н епотполни декларации
Реекспорт
В купно
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
2012/2011
Обем на
реализирани
царински
постапки по
видови
Олеснување и забрзување на
царинските постапки
Обем на извршени работи
О Б РА Б O ТЕН И Д ЕК Л А РА Ц И И СП О РЕД В И Д Н А ТРА Н СП О РТ
Б ројна обработени декларации
В ид на транспорт
(во илјади)
У воз
П атен сообраќај
Ж елезнички сообраќај
А вио сообраќај
П ош тенски сообраќај
Д руги видови сообраќај
В купно
И звоз
Транзит
В купно
370
191
356
917
4
3
63
69
19
8
0
28
2
0
0
0
0
0
395
202
419
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
2
1
1,016
Обем на
реализирани
царински
постапки
според вид на
транспорт
Олеснување и забрзување на
царинските постапки
Обем на извршени работи
Реализиран промет на товарни моторни возила
П РО М ЕТ Н А ТО В А РН И М О ТО РН И В О ЗИ Л А (ТМ В )В О 2012 ГО Д И Н А (В о илјади)
В ид на
пром ет
В лез
П олни
К осово
Србија
Б угарија
Б лац Јаж ин В куп Табано П елин В куп
е
це
67.9
3.1
но
вце
це
но
Грција
А лбанија
Д еве Д елче Н ово В куп Д ојр Б огоро М еџит В куп Стењ Ќ аф а
Б аир
во
Село
71.0
119.9
0.0
119.9
21.7
15.1
11.8
но
ан
дица
48.6
31.7
120.6
лија
но
10.5 162.8
е
сан
Св. Б лат В куп
Н аум
о
1.4
30.5
0.9
1.5
но
Се
вкупно
34.3
436.6
7.5
0.0
7.5
110.6
0.0
110.6
17.1
10.9
4.3
32.3 23.0
110.9
4.2
138.1
0.4
17.0
0.6
0.1
18.1
306.6
60.4
3.1
63.5
9.3
0.0
9.3
4.6
4.2
7.5
16.3
8.7
9.7
6.3
24.7
1.0
13.5
0.3
1.4
16.2
130.0
73.5
1.2
74.7
127.3
0.0
127.3
24.0
13.5
22.3
59.8
11.4
224.4
10.3 246.1
1.3
33.8
0.9
1.2
37.2
545.1
П олни
65.5
0.0
65.5
93.4
0.0
93.4
10.3
5.3
12.1
27.7
3.0
49.5
3.0
55.5
0.3
21.3
0.6
0.5
22.7
264.8
П разни
8.0
1.2
9.2
33.9
0.0
33.9
13.7
8.2
10.2
32.1
8.4
174.9
7.3
190.6
1.0
12.5
0.3
0.7
14.5
280.3
20.8 408.9
981.7
П разни
И злез
В купно
141.4
4.3
145.7
247.2
0.0
247.2
45.7
28.6
34.1 108.4
43.1
345.0
2.7
64.3
1.8
2.7
71.5
П олни
73.0
0.0
73.0
204.0
0.0 204.0
27.4
16.2
16.4
60.0 26.0
160.4
7.2
193.6
0.7
38.3
1.2
0.6
40.8
571.4
П разни
68.4
4.3
72.7
43.2
0.0
18.3
12.4
17.7
48.4
184.6
13.6
215.3
2.0
26.0
0.6
2.1
30.7
410.3
43.2
17.1
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Основна рамка
Ревидирана Стратегија за управување со ризик
Годишен Акционен план за спроведување на Стратегијата
за управување со ризик за 2012 година
Ревидирана Стратегија за спречување нелегална трговија
со тутун и тутунски производи
Акционен план за 2012 година за реализација на
Стратегијата за спречување нелегална трговија со тутун и
тутунски производи
Ревидирана Стратегија за спречување нелегална трговија
со наркотички дроги
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Основна рамка
Акционен план за 2012 година за реализација на
Стратегијата за спречување нелегална трговија со
наркотички дроги
Ревидирана Стратегија за заштита на права од
интелектуална сопственост
Акционен план за 2012 година за реализација на
Стратегијата за заштита на права од интелектуална
сопственост
Минимални квантитативни цели за спречување
нелегална трговија и за олеснување на трговијата за 2012
година по организациони единици
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Основна рамка
Донесени измени и дополнувања на Деловникот за работа
на Комитетот за контрола и безбедност и на Деловникот за
работа на Комитетот за управување со ризик
Подгтовена Стратегија за меѓусебно признавање на
царинските контроли со соседните држави
Усогласен Договор за царинска соработка со Црна Гора
Царинската управа е назначена за Координатор на
Инспекцискиот совет (каде членуваат функционери на
органи на државна управа со надлежности да вршат
инспекциски надзор)
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Основна рамка
Подготвен и усогласен Меморандум за соработка со МЕПСО
Започната со организација на Меѓународна конференција
за употреба на специјална опрема за царински надзор
Во соработка со царинската служба на Азербејџан,
Царинската управа започна со организација на меѓународна
конференција за царински мерки за заштита на културното
наследство
Започнати активности за воспоставување систем за размена
на информации со Управата за заштита на културно
наследство
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Основна рамка
Подготвен работен процес за царинска управна постапка и
Работен процес за застапување пред судовите
Започната со организација на Меѓународна конференција
за употреба на специјална опрема за царински надзор
Започната подготовка на Упатство за чување на доказен
материјал поврзан со сите видови истражни и судски
постапки (кривични, прекршочни, парнични, управни,
дисциплински и др. предмети)
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Царинско разузнавање
Ново Упатство за работа на Одделението за разузнавање,
воведени се 18 обрасци за разузнавачкиот циклус и
воведена е посебна евиденција на разузнавачките
активности
Донесено Упатство за работа со апликацијата за
пребарување на вести од интернет страниците на
новинските агенции и други медиуми
Донесено Упатство за работа со апликацијата за девизни
контролниција за евиденција на внесени и изнесени готови
пари и хартии и за комуникација со Управата за финансиско
разузнавање. Ревидирано е Корисничкото упатство за
користење на апликацијата за девизни средства
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Анализа на ризик
Започната изработка на нова апликацијата „Надзор на
пазарот“ која ќе ја забрза постапката за изготвување и
евидентирање на „Известувања за спречување на пуштање
на стоки во слободен промет“
Донесен Прирачник за користење на апликацијата за
контрола на престој на странски моторни возила во
царинското подрачје на Република Македонија
користењето на ANPR
Донесено Упатство за користење на системот за
информирање (нотификации) за промена на податоци
на компании и статус на лица во истите
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Анализа на ризик
Донесени Упатство за селекција на пратки пред
пристигнување и Прирачник за работа со модулот за
селекција на пратки преку SEED 2, со кои се уредува
начинот на селекција на пратки пред пристигнување на
територијата на Република Македонија
Донесено Упатство за водење статистика на увоз, извоз и
транзит, нивна анализа и предлози за преземање мерки
Започнат проект за автоматизирање на селекцијата во
авионскиот патнички сообраќај пред пристигнување и
пред полетување, како и на брзите пратки - RAAVIO модул
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Царинска контрола и истраги
Ново Упатство за работа на Одделението за истраги со кое
се уредува работата на службеници во правосудната
полиција по службена должност или по наредба на Јавното
обвинителство, а согласно новините во ЗКП
Подготвено Упатството за постапување по писмена
наредба за примена на посебни истражни мерки
Ново Упатство за верификација на докази за
преференцијално потекло на стоката, со кое се
унапредува начинот на контрола и верификација на
доказите за потекло согласно договорите за слободна
трговија склучени со ЕУ, ЕФТА, ЦЕФТА, Турција и Украина
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Царинска контрола и истраги
Изменето и дополнето Упатството за поднесување на
кривична пријава, со цел негово усогласување со новиот
Закон за кривична постапка
Начинот на ажурирање и користење на електронската
евиденција на кривични пријави е уредено со Упатство за
работа со електронската евиденција на кривични пријави
Ново Упатство за начинот и постапката на приведување,
лишување од слобода и задржување на осомничено лице,
со кое се регулира начинот и постапката на приведување,
лишување од слобода и задржување на осомничено лице
според новиот ЗКП
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Царинска контрола и истраги
Донесено Упатство за транспорт на осомничено лице, со
кое се уредува начинот на транспортирање (превезување)
на лице осомничено дека сторило кривично дело
Ново Упатство за ракување и употреба на огнено оружје и
муниција во Царинската управа, со кое се прецизираат
безбедносните правила на чување, носење, ракување и
употреба на оружјето и муницијата
Донесено Упатство за работа со електронската евиденција
на заплени, со кое се уредува начинот на ажурирање и
користење на електронската евиденција на заплени
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Постцаринска контрола
Донесено Упатство за вршење теренска контрола на
иматели на одобренија за царински постапки со економски
ефект (царинско складирање, увоз за облагородување,
преработка под царинска контрола, привремен увоз и извоз
за облагородување)
Започнато ревидирање и усогласување на постоечкото
Упатство за контрола на трговски друштва со препораките
на WCO, како и за воспоставување систем за контрола на
производството на акцизни добра врз основа на
нормативите
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Бр.
акции
Ед.
мерка
Коли
чина
Спречување нелегална трговија со наркотички
дроги, психотропни супстанци и прекурзори
25
Кг
Спречување нелегална трговија си оружје и
распрскувачки материи и предмети
11
Парче
1.877
Заштита на културното наследство на Република
Македонија
2
Парче
460
Спречување на нелегална трговија со живи животни
5
Парче
2.264
Спречување илегална имиграција
6
Лица
14
25
Евра
705.000
Спречување недозволено пренесување на готови
пари и хартии од вредност
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
700
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Бр.
акции
Ед.
мерка
Коли
чина
Спречување неовластено тргување со лекови и
медицински помагала
31 Парче 118.000
Спречување неовластена трговија со прехранбени
производи
25 Парче
Кг
Спречување нелегална трговија со цигари и други
тутунски производи
60 Парче 310.000
Спречување забранета употреба на екстра лесно
гориво
28 Парче
28
Спречување нелегална трговија со облека, модни
дотатоци, текстилни производи, репроматеријали
86 Парче
Кг
М²
78.000
4.500
17.000
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
30.000
5.600
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Бр.
акции
Ед.
мерка
Коли
чина
Спречување нелегална трговија со бижутерија,
галантерија и предмети и накит од благородни
метали
32
Спречување нелегална трговија со козметика,
парфеми, средства за хигиена и сл
31
Парче
15.000
Спречување нелегална трговија со други видови стока
82
Парче
92.000
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Парче 16.000
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Спречување нелегална трговија со наркотички дроги,
психотропни супстанци и прекурзори
513 кг марихуана
запленета во декември
2012 година на влез на ГП
Ќафасан (Албанија), во
координација на
Царинска управа и МВР.
Дрогата беше скриена
во специјален бункер во
ТМВ кое превезувало
цемент
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Спречување нелегална трговија со наркотички дроги,
психотропни супстанци и прекурзори
25
513кгкгмарихуана
марихуана
запленета во декември
2012 година на излез
наГП
влез на
ГП
Табановце
(Србија).
Ќафасан
(Албанија),
во
Дрогата
бешена
скриена
координација
во
ПМВ воуправа
внатрешните
Царинска
и МВР.
делови
набеше
вратите
и во
Дрогата
скриена
шалт
таблата
во специјален
бункер во
ТМВ кое превезувало
цемент
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Спречување нелегална трговија со наркотички дроги,
психотропни супстанци и прекурзори
1,650
кг хероин запленет
25 кг марихуана
запленета
во
декемвриво2012
декември
година
2012
на
излез
година
на ГП
наТабановце
излез на
(Србија).
Дрогата
беше
ГП Табановце
(Србија).
скирена
патник
во
Дрогатакај
беше
скриена
автобус
со крајна
ПМВ во внатрешните
делови на вратите
дестинација
Виена и во
шалт таблата
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Спречување нелегална трговија со наркотички дроги,
психотропни супстанци и прекурзори
9.4 кг кг
1,650
хероин
хероин
запленет
запленет
во октомври
2012година
година
декември 2012
на излез на ГП Деве
Баир
Табановце
(Србија). Дрогата беше
(Бугарија).
скирена кај
Дрогата
беше
патник
скриена
во
автобус
во
браниците
со крајна
на ПМВ
дестинација Виена
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Спречување нелегална трговија со оружје и
распрскувачки материи и предмети
120 парчиња муниција
запленета во октомври
2012 година на ГП
Ќафасан – влез, од
македонски државјанин.
Муницијата беше
скриена во најлонска кеса
под седиштето за
совозачот во ПМВ
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Спречување нелегална трговија со оружје и
распрскувачки материи и предмети
120 парчиња муниција
40 парчиња метални
запленета во октомври
боксирачи запленети во
2012 година на ГП
декември 2012 година на
Ќафасан – влез, од
ГП Блаце кај македонски
македонски државјанин.
државјанин.
Муницијата беше
Боксирачите беа скриени
скриена во најлонска кеса
во најлонска кеса во
под седиштето за
автобус на релација
совозачот во ПМВ
Скопје – Нови Пазар
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Заштита на културното наследство на Република
Македонија
262 артефакти од
територијата на Македонија
(монети, оловни печати идр.)
запленети во септември 2012
година на аеродромот
Александар Велики во Скопје,
од странски државјанин.
Најголем дел потекнуваат од
III-IV век, а останатита се од
различни временски периоди,
вклучително и од п.н.е
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Заштита на културното наследство на Република
Македонија
143
и 55 од
артефакти
262 монети
артефакти
од
територијата
територијата
на на
Македонија
Македонија
запленети
воидр.)
(монети, оловни
печати
септември
2012
година на2012
ГП
запленети во
септември
Табановце
– железничка
година на аеродромот
станица.
Најголем
Александар
Велики дел
во Скопје,
потекнуваат
од II – III век
од странски државјанин.
Најголем дел потекнуваат од
III-IV век, а останатита се од
различни временски периоди,
вклучително и од п.н.е
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Спречување нелегална трговија со живи животни
4 единки КАМЕЛЕОН
(Bradypodion pumilum – Cape
dwarf cameleon) заштитени
со CITES – Конвенцијата за
меѓународна трговија со
загрозени видови на дивата
флора и фауна, запленети на
ГП Табановце во ноември 2012
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Спречување нелегална трговија со живи животни
450
4
единки
црвеноушести
КАМЕЛЕОНжелки,
(Bradypodion
откриени
во pumilum
март 2012
– Cape
dwarf cameleon)
година
на излез на
заштитени
ГП
со CITES – Конвенцијата
Табановце
Желките се за
меѓународна
пронајдени
вотрговија
торба , патник,
со
загрозени видови
македонски
државјанин
на дивата
во
флора и фауна,
автобус
на релација
запленети
Охрид на
ГП Табановце во ноември 2012
Белград
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Спречување нелегален пренос на готови пари и хартии
од вредност
318 илјади евра привремено
задржани во ноември 2012 на
излез на ГП Табановце
сокриени во ранец на возачот
на ПМВ
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Спречување нелегален пренос на готови пари и хартии
од вредност
318 илјади денари
евра привремено
900
привремено
задржани на
во ноември
влез на ГП
2012 на
излез на ГП
Ќафасан.
Денарите
Табановце
беа
сокриенивовопластична
ранец на возачот
скриени
вреќа
на багажниот
ПМВ
во
простор на
патнички автобус
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Спречување нелегална имиграција
Нелегален мигрант откриен
на ГП Богородица, влез, во јуни
2012 година. Мигрантот бил
скриен во багажниот простор
на ПМВ, наменет за резервна
гума.
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Спречување нелегална миграција
Нелегален 4мигрант
откриен
Откриени
странски
на ГП Богородица,
влез,
нелегални
мигранти
во во јуни
2012 година.
Мигрантот
бил
август
2012 година
на влез
на
скриен
во багажниот
простор
ГГП
Богородица.
Скопје.
на ПМВ, наменет
резервна
Мигрантите
билеза
скирени
во
гума.со турски регистарски
ТМВ
таблички натоварено со
моторно масло наменето за
Косово.
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Спречување нелегална трговија со лекови и медицински
помагала
78 илјади парчиња лекови
запленети во декември 2012
на ГП Табанавоце. Лековите
биле скриени во багажен дел
на ПМВ со македонски
регистарски таблички
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Спречување нелегална трговија со прехранбени
производи
4.500 парчиња лепчиња за
сендвичи запленети во
ноември 2012 година на ГП
Деве Баир (кон Бугарија)
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Спречување нелегална трговија со цигари и други
тутунски производи
345 кутии цигари откриени
на излез на ГП Делчево ,
сокриени под здолништето во
хулахопките на сопругата на
возачот на автомобил со
бугарски регистарски
таблички
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Спречување на незаконско користење на екстра лесно гориво за
греење
Земање на гориво од резервор
за лабораториско
испитување
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Спречување нелегална трговија со облека, модни
дотатоци, текстилни производи, репроматеријали
Над 2000 кг текстилен
материјал, запленет од
фирма во Штип, за кој не биле
платени увозни давачки (лон)
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Нелегална трговија со галантерија и златни предмети
и накит
4.500 парчиња бижутерија и 6
кг монистри запленети во
јули 2012 година на ГП
Богородица
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Нелегална трговија со козметика, парфеми, средства за
хигиена и сл.
Повеќе од 28 илјади козметички
препарати запленети во јули
2012 година на ГП Богородица
(депилатори, стерилизатори,
машина за топење восок,
фенови, тоалетни води, гелови,
шампони, сапуни, жилети, четки
за коса, четки за бричење,
стапчиња за крварење и друго )
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Спречување нелегална трговија со други видови стока
Запленети 770 најнови
модели на мобилни
телефони ( iPHONE 4, HTC,
NOKIA, SAMSUNG) во
јануари 2012 година на ГП
Аеродром Александар
Велики
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Спречување нелегална трговија со други видови стока
Над
5 тони 770
ѓубриво
Запленети
најнови
запленето
во јули 2012
модели на мобилни
година
на ЦИ
Струмица.
телефони
( iPHONE
4, HTC,
NOKIA, SAMSUNG) во
јануари 2012 година на ГП
Аеродром Александар
Велики
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Резултати од физичка контрола
Непочитување на правилата за управување со странски
возила и за јавен превоз
Поради непочитување на прописите за управување со
странски моторни возила во Република Македонија, во 2012
година Царинската управа во 119 случаи привремено задржа
119 возила
Самостојно или во соработка со Државниот инспекторат за
транспорт, Царинската управа во 2012 година откри 97 случаи
на непочитување на прописите во меѓународниот превоз на
патници
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Резултати од документарна контрола
Невали
дни
Фактури (пониска вредност)
Фалси
фикати
Друго
Вкупно
16,588
12
3,692
20,292
218
11
64
293
457
0
115
572
Цертификати за преференцијално
потекло
Несоодветно тарифно распоредување
Други документи за пресметка на
Во 2012 година, во Царинската лабораторија се анализирани 513 мостри (430
1,059
0
12
1,071
увозни
во 2011давачки
година). Притоа, во 285 случаи е констатирано дека стоката била
распоредена
несоодветна
тарифна ознака.
Други
видовивоневалидни
документи
Вкупно
29
0
0
29
18,351
23
3,883
22,257
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Резултати од постцаринска контрола
Број на контроли
2012
2011
Контрола на трговски друштва
55
52
Контрола на иматели на акцизни одобренија
55
43
Контрола на иматели на одробренија за увоз за
облагородување
222
227
Контрола на иматели на одобрени за царинско складирање
153
148
36
18
1,175
972
231
0
1,927
1,461
Контрола на иматели на други одобренија со економски ефект
Контрола на поедноставени царински постапки
Контрола на иматели на одобренија за царинско застапување
ВКУПНО
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Вкупно
Контрола на примена на законите
Преземени правни мерки
Донесени 1.047 решенија за дополнителна наплата на 800
милиони денари увозни и акцизни давачки, од кои:
Бр.
Милиони
решенија
МКД
Несоодветно тарифно распоредување
98
9
Невалидни и фалисификувани фактури
164
46
Невалидни и фалисификувани докази за
преференцијално потекло
145
10
Недеклариран увоз и документи за
утврдување царинска основица
543
400
Акцизи и други давачки
30
156
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Преземени правни мерки
Донесени 91 кривична пријава против 111 физички лица
и 31 правни лица, од кои:
Невалидни и фалсификувани документи
Недозволено тргување со наркотички дроги
Физички
лица
Правни
лица
52
21
26
-
Недозволена трговија со цигари
2
-
Недозволена трговија со оружје
4
-
32
5
Кривични пријави по други основи
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Преземени правни мерки
Поднесени 737 прекршочни пријави, од кои:
Царински прекршоци
674
Девизни прекршоци
18
Акцизни пекршоци
45
Решени 1.657 прекршочни предмети (од повеќе години)
Изречени глоби на вкупен износ од 91 милиони денари
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Меѓународни активности
Учество во 9 меѓународни акции
Внесени 130 предмети во CEN базата
20 информации за заплена на дрога во ЗКА
38 информации за заплена на стока до SELEC
Редовна соработка со UNODC
Континуирана размена на информации преку EU TWIX
Редовна соработка со царинските служби на Србија, Косово,
Албанија, Бугарија, Хрватска, Германија, Франција и
Шведска
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Заштита на права од интелектуална
сопственост
Воведена IPM (Interfaced
Public Member)
платформата на СЦО и
подготвено Упатство за
администрирање и
користење на IPM
платформата
Во јануари 2012 година започна нов проект за изработка на посебен
модул во рамки на Интегрираниот информативен систем за
електронска евиденција и администрирање на активностите поврзани
со заштитата на правата од интелектуална сопственост
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Заштита на права од интелектуална
сопственост
Во рамки на Програмата на СЦО
за заштитата на правата од
интелектуална сопственост,
Царинската управа на Република
Македонија учествуваше во 3
последователни оперативни
мисии на СЦО во ЕЛ Салвадор,
спроведена во регионот на
Средна Америка, Карипските
земји и дел од Јужна Америка,
2011 година, во Африканскиот
регион во Того и во Кенија, јули
2012 година, како и во Источно Африканскиот регион, во Џибути
и во Кенија, декември 2012
година
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Заштита на права од интелектуална
сопственост
ЗАДРЖАНИ ПРОИЗВОДИ ВО 2012 ГОДИНА ПОРАДИ СОМНЕВАЊЕ ДЕКА
ПОВРЕДУВААТ ПРАВО ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
Во 149 акции
привремено
задржани 341
илјади парчиња
стока поради
основано
сомневање дека
повредуваат право
од интелектуална
сопственост
Вид на производи
Ед.
мерка
Облека, додатоци и други
производи и репроматеријали
Парче
Обувки и додатоци
Парфеми, дезодоранси,
козметика и сл.
Количина
(во 000)
106
Пар
21
Парче
58
Телефони, ИТ, аудио, видео,
делови и опрема и сл.
Парче
74
Авто делови и опрема
Лекови
Друго
Парче
Парче
Парче
31
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
6
45
Контрола на примена на законите
Заштита на права од интелектуална
сопственост
Поинтересни случаи:
Над 43 илјади парчиња
фалсификувана боја за
чевли од словенечката
трговска марка Ilirija
запленети во Јануари
2012. Декларираната цена
изнесуваше 0,3 денари по
парче, додека пазарната
цена на оригиналниот
производ изнесува 35
денари односно повеќе од
10 пати
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Заштита на права од интелектуална
сопственост
Поинтересни случаи:
Над 1.500 парчиња
фалсификувани лекови од
трговските марки Viagra,
Pfizer, Cialis, Kamagra, Oral
Jelly и Levitra.
Фалисфикуваните лекови
се запленети во посебна
акција на наплатна рампа
на автопат
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Заштита на права од интелектуална
сопственост
Поинтересни случаи:
Околу 20.000 парчиња
фалсификувани
миризливи освежувачи за
воздух за возила од
трговските марки BMW,
Audi, Mercedes-Benz и
JULIUSSÄMANNLTD чија
вредност на пазарот би
изнесувала околу 700
илјади денари
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Заштита на права од интелектуална
сопственост
Поинтересни случаи:
Над 7.000 парчиња
фалсификувана детски
папучи на трговската
марка Nike запленети во
јуни 2012 година. Стоката
била декларирана на
износ од 320 илјади
денари, додека пазарната
вредност на оригиналната
стока би изнесувала околу
2 милиони денари
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Контрола на примена на законите
Наплатени приходи
Вид на приход
Царини
Во милиони денари
2012
2011
%
4,066
3,779
7.59
ДДВ
41,041
41,322
-0.68
Акцизи
16,587
15,559
6.61
2,231
1,064
109.68
63,925
61,724
3.57
Надоместоци
Вкупно
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Односи со јавноста
20 години независна и самостојна царинска служба на
Република Македонија
Промовирана
Монографија на
Царинската управа
„20 години за
иднината на
Македонија“
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Односи со јавноста
20 години независна и самостојна царинска служба на
Република Македонија
Отворање на централна
Промовирана
прослава (Зоран
Монографија
на
Ставрески, потпретседател
Царинската
на Владата управа
на Република
„20
години
за
Македонија и министер за
иднината
финансии,наВанчо Каргов,
Македонија“
директор и Дритон Фејза,
заменик директор на
Царинска управа)
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Односи со јавноста
20 години независна и самостојна царинска служба на
Република Македонија
Отворање
на централна
За 10 најдобри
цртежи
прослава
(Зоран
изработени од ученици од
Ставрески,
потпретседател
основни училишта
и3
на
Владата
на
Република
најдобри статии
Македонија
изработени иодминистер
студентиза
на
финансии,
Ванчо Каргов,
тема „Границите
директор
и Дритон
Фејза,
разделуваат,
царината
заменик
директор
на
поврзува“,
беа врачени
Царинска
награди. управа)
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Односи со јавноста
20 години независна и самостојна царинска служба на
Република Македонија
За 10
најдобри
Во
рамки
на цртежи
изработени од ученици
од
одбележувањето
на
основни училишта
јубилејот
20 годинии 3
најдобри статии
Царинска
управа,
изработени оде студенти на
реализирана
тема „Границите акција,
крводарителска
разделуваат,
На
третата поцарината
ред ваква
поврзува“,
врачени
акција,
во 5беа
пункта
во
награди. Македонија,
Република
собрани се 136 единици
крв.
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Односи со јавноста
Информативен музејски простор
Во септември 2012 година
Царинската управа постави
привремен Информативен
музејски простор на
аеродромот „Александар
Велики“. Целта на музејот е
подобрување на
информираноста и
знаењето на патниците за
нивните права и обврски
при влегување и
излегување од царинското
подрачје на Република
Македонија.
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Односи со јавноста
Интернет и интранет
Ново Упатство за начинот и постапката на објавување содржини
на интернет страницата и интранет порталот на Царинската управа
Поставени се 6 нови наслови: за 20 годишнината од ЦУРМ, 60
години СЦО, НКТС (Нов компјутеризиран транзитен систем),
Транспортни дозволи во Нетарифни мерки, нов наслов Обрасци и
нов модул Правосилни пресуди по поднесени кривични пријави
Отворен е профил за следење на статистики на Google
Воведени нови модули: Фотогалерија, Објава на аудио и видео
записи и Електронски весник. Унапреден е модулот Прашања и
одговори и Интерактивната мапа е дополнета со информации за
внатрешните испостави
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Односи со јавноста
Интернет и интранет
На веб страницата се објавени 589 информации
Веб страницата беше посетена 1.876.044 пати од страна на
13.600 посетители
Од страна на посетителите се испратени 1.176 прашања,
жалби и сугестии, од кои, одговорено е на 639
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Односи со јавноста
Претставки и предлози и слободен пристап до
информации
Во 2012 година се примени 9 претставки и предлози и по
истите е соодветно постапено. Согласно Законот за
слободен простап до информации од јавен карактер во
2011 година се примени 6 барања. Царинската управа
позитивно одговори на 5 барања, едно барање беше
препратено до друга институција – имател на
информацијата.
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Односи со јавноста
Отворена телефонска царинска линија - 197
На отворената царинска
телефонска линија (197)
добиени се вкупно 26.103
повици или во просек 71
повици на ден
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Царинска соработка
Соработка со бизнис заедницата
Советодавно тело:
- Одржани 8 редовни состаноци
- Донесен Деловник за работа
Презентиран концептот ОЕО,
НКТС, IPM базата на СЦО, новини
во EXIM,
- Презентирано стоково царинење
на гранични премини,
поднесување транзитна
декларација пред ставање стока
на увид, намалување на
банкарска гаранција
- Донесени над 30 заклучоци
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Царинска соработка
Соработка со бизнис заедницата
По повод одбележувањето
на
Советодавно
тело:
90-годишен
во
-совојот
Одржани
8 редовнијубилеј,
состаноци
година
-февруари
Донесен 2012
Деловник
за работа
Стопанската
на ОЕО,
Презентиранкомора
концептот
Македонија
ѝ додели
на новини
НКТС, IPM базата
на СЦО,
Царинската
во EXIM, управа награда за
партнер
на
-најдобар
Презентирано
стоково
царинење
Стопанската
на
на граничникомора
премини,
Македонија
одтранзитна
сите државни
поднесување
институции.
декларација пред ставање стока
на увид, намалување на
банкарска гаранција
- Донесени над 30 заклучоци
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Царинска соработка
Соработка со бизнис заедницата
По
одбележувањето
Воповод
септември
2012 година на
е
совојот
90-годишен
јубилеј,
потпишан Меморандум за во
февруари
соработка2012
меѓугодина
Царинската
Стопанската
комора
на
управа и Imperial Tobacco
TKS.
Македонија ѝ додели на
Царинската управа награда за
најдобар партнер на
Стопанската комора на
Македонија од сите државни
институции.
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Царинска соработка
Соработка со бизнис заедницата
Во
2012 година
По септември
повод 5 годишнината
оде
потпишан
Меморандум
за
своето работење
во Република
соработка
меѓу
Царинската2012
Македонија,
во септември
управа
и Imperial
Tobacco TKS.
година Лукоил
Македонија
на
Царинската управа на
Република Македонија ѝ
додели Плакета за
благодарност за постојаната
поддршка и помош во развојот
на компанијата.
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Царинска соработка
Соработка со бизнис заедницата
Во
година потпишан
По август
повод 2012
5 годишнината
од
е
Меморандум
своето
работењезаворазбирање
Република
со
Japan Tobacco
International
за
Македонија,
во септември
2012
Западен
Балкан.Македонија на
година Лукоил
Царинската управа на
Република Македонија ѝ
додели Плакета за
благодарност за постојаната
поддршка и помош во развојот
на компанијата.
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Царинска соработка
Соработка со бизнис заедницата
Во август 2012
година
потпишан
Компанијата
„Фени
индустри“
е Меморандум
разбирање
АД,
наплатенитеза
средстава
за
со Japan Tobacco
International за
уништување
на фалсификувани
Западен Балкан.
производи
оваа година реши да
ги донира во хуманитарни цели
за набавка на детски
креветчиња за градинката во
Неготино.
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Царинска соработка
Соработка со Царина - Царина
На 26 јануари 2012 година се
одбележа 60 години од
формирањето на СЦО. По тој
повод, СЦО додели 7
сертификати за заслуги на
истакнати царински
службеници и 3 признанија за
заслуги на надворешни
соработници за исклучителен
придонес во развојот на
меѓународната царинска
соработка.
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Царинска соработка
Соработка со Царина - Царина
Во
20122012
година,
во Баку,
На април
26 јануари
година
се
за
време на
одбележа
60годишната
години од средба
на
директоритенанаСЦО.
царинските
формирањето
По тој
служби
од Европскиот
повод, СЦО
додели 7 регион на
СЦО,
Царинската
управана
на
сертификати
за заслуги
Република
Македонија и
истакнати царински
Царинската
на
службеницислужба
и 3 признанија
за
Азербејџан
потпишаа Договор
заслуги на надворешни
за
соработка изавзаемна
помош
соработници
исклучителен
по
царински
прашања.
придонес
во развојот
на
меѓународната царинска
соработка.
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Царинска соработка
Соработка со Царина - Царина
април 20122012
година,
во Баку,
Во декември
година
за време нана
годишната
средба
делегација
Царинската
на директорите
на царинските
служба
на Азербејџан
оствари
служби од Европскиот
официјална
посета на регион на
СЦО, Царинската
управа
Царинската
управа
на на
Република Македонија
Македонијакаде
и беа
Република
Царинскатаинформации
служба на за
разменети
Азербејџан потпишаа
Договор
активностите
што се преземаат
соработка и взаемна
за осовременување
на помош
по царинскиработење
прашања.и се
царинското
посочија домените за можна
натамошна продлабочена
соработка
Изабела
Шери
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Царинска соработка
Соработка со Царина - Царина
Водекември
мај 2012 година,
Владата на
Во
2012 година
САД преку на
Програмата
за
делегација
Царинската
контрола
извозот иоствари
гранична
служба
на на
Азербејџан
безбедност посета
на Царинската
официјална
на
управа ѝ донираше
опрема
Царинската
управа на
наменета за
борба против
Република
Македонија
каде беа
нелегалната
трговија и за
разменети
информации
криминалот (термални
активностите
што се преземаат
двогледи,
ноќни визири,
за
осовременување
на
фиберскопи,
опрема за
царинското
работење
и се
откривање
на јонизирачко
посочија
домените
за можна
зрачење и алат).
натамошна
продлабочена
соработка
Изабела
Шери
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Царинска соработка
Соработка со Царина - Царина
Во
на
Во мај
јуни2012
2012година,
година Владата
Царинската
САД
преку
Програмата за
управа
и Националната
контрола
извозот иуправа
гранична
даночна инацаринска
на
безбедност
на
Царинската
Унгарија потпиша Протокол за
управа
ѝ донираше
опрема
соработка
за имплементација
наменета
за борба
против
на Протокол
5 за взаемна
нелегалната
трговија
и по
административна
помош
криминалот
(термални
царински прашања
од
двогледи,
ноќни
визири,
Договорот за стабилизација и
фиберскопи,
опремаРепублика
за
асоцијација помеѓу
откривање
јонизирачко
Македонијана
и ЕЗ
и нејзините
зрачење
и
алат).
земји членки.
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Царинска соработка
Соработка со Царина - Царина
Во октомври
2012 година,
во
јуни 2012 година
Царинската
Таормина,
Италија, потпишан е
управа и Националната
Протокол
електронска
даночна изацаринска
управа на
размена
царински
податоци
Унгарија на
потпиша
Протокол
за
помеѓу
царинските
управи на
соработка
за имплементација
Република
Косово
и Република
на Протокол
5 за взаемна
Македонија
за усогласен
административна
помош сет
по на
податоци
ќе се разменуваат
царински кои
прашања
од
по
електронски
пат преку и
Договорот
за стабилизација
користење
SEED. Република
асоцијацијана
помеѓу
Македонија и ЕЗ и нејзините
земји членки.
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Царинска соработка
Соработка со Царина - Царина
ВоВоноември
2012
година,
сево
октомври
2012
година,
одржа
свечена
церемонија
по е
Таормина,
Италија,
потпишан
повод
завршувањето
на
Протокол
за електронска
проектот
- Проект
за
разменаМАТРА
на царински
податоци
техничка
соработка помеѓу
помеѓу царинските
управи на
Даночната
царинска
управа
РепубликаиКосово
и Република
наМакедонија
Холандија за
и Царинската
усогласен сет на
управа
на
Република
податоци кои ќе се разменуваат
Македонија
2010-2012,
како
по електронски
пат преку
продолжение
претходниот
користење нанаSEED.
петгодишен билатерален проект
за техничка соработка помеѓу
овие две институции.
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Царинска соработка
Соработка со Царина - Царина
Во
ноември 2012
година, се
Највисокото
раководство
на
одржа
свечена
церемонија
по
Царинската управа на Словенија
повод
завршувањето
на
помина
дел од нивниот
проектот
- Проект
за
годишен МАТРА
одмор на
седумдневна
техничка
соработка
помеѓу
велосипедска
тура на
низ
Даночната
царинска управа
Република иМакедонија.
Во
на
Холандија
и
Царинската
август 2012 година тие возеа
управа
на Република
низ источна
Македонија, при
Македонија
2010-2012,
како
што ги посетија Гиновци,
продолжение
на претходниот
Кратово, Пробиштип,
Лесново,
петгодишен
билатерален
проект
Кочани, Берово,
Струмица,
Нов
за
техничка
соработка
помеѓу
Дојран, Дојран и Скопје.
овие две институции.
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Царинска соработка
Соработка со Царина - Царина
Граничен премин
Стење на
Највисокото
раководство
на
граница
со
Албанија.
Колегите
Царинската управа на Словенија
од царинските
служби на
помина
дел од нивниот
двете држави
садат
годишен
одморзаеднички
на седумдневна
дрвца
велосипедска
тура на низ
Република Македонија. Во
август 2012 година тие возеа
низ источна Македонија, при
што ги посетија Гиновци,
Кратово, Пробиштип, Лесново,
Кочани, Берово, Струмица, Нов
Дојран, Дојран и Скопје.
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Царинска соработка
Соработка со Царина - Царина
СоГраничен
цел унапредување
на протокот
премин Стење
на
награница
стоки преку
граничните
со Албанија. Колегите
премини
со Република
од царинските
службиГрција,
на
Стопанската
комора
на
двете држави
заеднички
садат
Македонија
во
соработка
со
дрвца
Канцеларијата за врски на
Република Грција и со поддршка на
Царинската управа во декември
2012 година организираше средба
со македонските и грчките
прекугранични служби на
граничниот премин Богородица –
Евзони.
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Царинска соработка
Соработка со Царина - Царина
СоВоцел
октомври
унапредување
2012 година
на протокот
во
наИстанбул,
стоки преку
на Царинската
граничните
премини
управа ѝсое Република
доделен Медал
Грција,
на
Стопанската
честа за успешен
коморапридонес
на
и
Македонија
посветеност
вово
соработка
спречувањето
со
Канцеларијата
на илегалнатазатрговија
врски насо
Република
супстанции
Грција
кои ја
и со поддршка на
Царинската
осиромашуваат
управаозонската
во декември
2012
обвивка,
година
воорганизираше
рамки на
средба
соПрограмата
македонските
за заштита
и грчките
на
прекугранични
животната средина
служби
нана
граничниот
Обединетипремин
нации, Богородица
во
–
Евзони.
соработка со СЦО.
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Царинска соработка
Соработка со Царина - Царина
Потпишан Протокол за електронска размена на царински податоци
помеѓу царинските управи на Македонија и Албанија
Во јуни 2012 година е донесено Упатство за користење на
Заедничкиот контакт центар Ѓуешево со кое се уредува начинот на
комуникација помеѓу Царинската управа и Заедничкиот контакт
центар Ѓуешево
Прифатен е предлоготот од ЦЕФТА Секретaријатот според кој,
Царинската управа на Република Македонија во 2013 година ќе
претседава со Подкомитетот за царини и правила за потекло.
Програмата е подготвена.
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Царинска соработка
Меѓуинституционална соработка
Преку видеоконференцискиот систем на Царинската управа воведена е
видеоконференциска врска и присуство на членовите на Владата на
Република Македонија и директорите на органите на извршната власт
на седниците на Комисијата за економски систем и на Владата.
Државното правобранителство и Царинската управа потпишаа
Протокол за електронска размена на писмена
Централниот регистар на Република Македонија на Царинската
управа ѝ додели Плакета за успешна деловна соработка.
Националниот координативен центар за интегрирано гранично
управување на Царинската управа ѝ додели Плакета за даден особен
придонес во развојот на интегрираното гранично управување.
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Транспарентност и соработка во
областа на царината
Царинска соработка
Соработка со институциите во образовниот систем
Склучен Меморандум за соработка со Факултетот за туризам и
бизнис логистика – Гевгелија при Универзитетот Гоце Делчев –
Штип.
Спроведена е летната пракса на која учествуваа 86 студенти кои се
запознаа со улогата и надлежностите на Царинската управа.
Во јуни 2012 година Царинската управа донесе Програма за
волонтерство за 2012 година
Беа ангажирани 10 заинтересирани кандидати кои извршуваа волонтерска
работа во во организационите единици на Царинската управа во
времетраење до 5 месеци.
Извештај за работата на Царинска управа во 2012
Царинска управа
на Република Македонија
ИЗВЕШТАЈ ЗА
РАБОТАТА ВО 2012
ГОДИНА
Скопје, Април 2013
Ванчо Каргов
vanco.kargov@customs.gov.mk
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
17
Размер файла
10 525 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа