close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Участие в туристически изложения и панаир

код для вставкиСкачать
ВРЪЗКИ С
ОБЩЕСТВЕНОСТТА
ЕЛЕМЕНТ НА
КОМУНИКАЦИОНЕН МИКС
PR или Връзки с
обществеността
Цели
Аудитории
Методи и средства
Бюджет
Казуси
PR или Връзки с
обществеността
Цели
Известност (марка, фирма, персонал)
Доверие
Симпатия / привързаност / фенове и
почитатели
Положителни асоциации / асоциация с
определени дейности, характеристики,
качества
Убеденост в положителен принос на
компанията за икономика, общество,
околна среда
PR или Връзки с
обществеността
Цели и проблеми
Слаба известност, непознаване на продукта и
марката – енергийни напитки и средства - Dextro
Energy, хранителни добавки - Walmark
Отсъствие на доверие към качество на
хранителни продукти и напитки – съдържание на
консерванти, оцветители и добавки с лош
здравословен ефект, влияние върху
здравословно състояние
Липса на достатъчно лоялни към марката и
фирмата – служители, клиенти, местни жители
(например може да бъде Девин, Каменица,
Победа, Захарни заводи Горна Оряховица)
Негативен имидж
Компанията се възприема само като бизнес
ориентиран към печалба
PR или Връзки с
обществеността
Цели
Известност Dextro Energy, Monster, Durex
Доверие Девин Фреш, Павидера, Кисело мляко Верея
БДС, Walmark, Durex
Симпатия / привързаност / фенове и почитатели
Сладкарници Неделя, Дамяница АД, Bacardi Breezer,
Ginger, Jungle Bar, Happy Cafe
Положителни асоциации / асоциация с определени
дейности, характеристики, качества – напитки и храни,
Тенис клуб “Елит”, Ginger, Jungle Bar, Happy Cafe,
ресторант Прего, Сладкарници Неделя
Убеденост в положителен принос на компанията за
икономика, общество, околна среда – Девин,
Каменица, Победа, Захарни заводи Горна Оряховица,
БМ верига ресторанти, производители на сладоледи и
кисело мляко
Аудитории и методи и
средства
Клиенти – история на фирмата, разяснения,
извинения, научна и развлекателна информация,
игри и забавления, събития
Начин на производство на кисело мляко
и добив на минерална вода, виртуални
обиколки из завода за производство –
храни, напитки, хранителни добавки и
енергийни таблетки, организиране дни
на тениса, италианска кухня, кафето от
Африка, факти за полезността на бирата
и виното, историята и приложението на
презервативите, спортни и
развлекателни събития
Аудитории и методи и
средства
Служители – настоящи и бъдещи – вътрешни
комуникационни канали и средства, фирмени
събития, прояви с учащи
Обучения за персонала – нови технологии и
тенденции, конкурси за имена и опаковки на нови
продукти (храни, напитки и други стоки за
консумация), съзтезания между клонове и отдели
(екипи от различни ресторанти, от различни
дистрибутори, от производствен и търговски отдел),
празници за служители и техните семейства
Конкурси сред обучаващи се по специалностти
свързани с компанията – хранително-вкусова,
фармацевтика, био-технологии, спортни училища и
гимназии по туризъм, финансиране на проекти и
проучвания, в които да участват студенти и ученици
Аудитории и методи и
средства
Местна общност – финансиране и
подпомагане за съхранението, поддръжка и
реиновация на локални природни ресурси и
културно-историческо наследство, традиции и
социални ценности, образователни и други
институции, местен ландшафт и урбанистичен
дизайн
Защита и поддържане на природно и културно
наследство в Родопите (Девин, Каменица), Добруджа
(Изида) и Южно Черноморие (Победа), спонсориране
на плувен маратон Галата (БМ “Залива”), Рали Албена
(Ауди), детски площадки и градски градинки
(Сладкарници Неделя , Jungle Bar, ресторант Прего,
Happy Cafe), спортни бази (Monster)
Аудитории и методи и
средства
Обществеността – събития,
спонсориране на културни и спортни събития,
принос за опазване на околната среда и борба с
бедността, болести на века и др. чрез
финансиране и информационно-образователни
кампании
Подпомагане на селскостопански производители и
селски райони (вино, бира, кисело мляко, сокове),
организиране на кампании за интегриране и
подпомагане на социално уязвими членове на
обществото, за въвличане в решаването на
проблемите със СПИН, ранни аборти и изоставени
деца, за удоволствието и ползата от спорта и
общуването в реалния свят със семейство и приятели
(Bacardi Breezer. Monster, Durex, Nestle сладоледи,
Walmark, Победа, спортни клубове, кафе-барове и
сладкарници, коктейл-барове), за опазване на
околната среда – Pavidera, Девин, Каменица, Победа,
Аудитории и методи и
средства
Партньори – обучение, съзтезания,
финансиране на изследователски
проекти
Дистрибутори – обучения и награди, съзтезания
извън търговската дейност – бира, вино, храни и
напитки, Сладкарници “Неделя” за франчайзинг
получатели
Доставчици, изследователски институции –
обучения, финансиране и подпомагане на
дейността – производители на бира, вино,
кисело мляко и сладкарски изделия
Аудитории и методи и
средства
Медии и обществени лидери –
презентации, събития, форуми и
пресконференции, позициониране на продукта,
Форуми и дебати по значими социални и екологични
проблеми и теми, организиране на събития специално
за журналисти или за общественост, юбилейни
мероприятия – производители на храни и напитки,
Walmark и Monster за здравословен и активен начин
на живот, Durex за общуването с родители и за
сексуалния живот, участие в дегустации и пътувания,
в спортни събития, в представяне на нови продукти –
производители на храни и напитки, сладкарници
“Неделя”, кафе и коктейл-барове, участие във филми
и развлекателни предавания – Audi, сладкарници
Неделя, Каменица, Monster
Аудитории и методи и
средства
Медии и обществени
лидери – презентации,
събития, форуми и
пресконференции, позициониране
на продукта,
Управление на кризисни ситуации –
замърсявания, попадане на вредни
вещества и елементи, негативни
последствия от употреба на продукта,
аварии в производствени мощности,
инциденти със служители – щаб / офис
за прес-информация и пресконференции, за връзки с медиите
Аудитории и методи и
средства
Финансови компании и
институции, правителствени
институции, акционери –
доклади, презентации, лобиране,
партниране за решаване на значими
инфраструктурни и други обществени
проблеми,
Финансови отчети и доклади за социалната
отговорност – Девин, Каменица, Audi, Дамяница,
БМ верига, Сладканици “Неделя”, Durex,
Методи и средства
Публицистика, публичност –
изграждане и поддържане на имидж и
положителни асоциации за марката и
фирмата – събития, рекламнонасърчителни материали, собствени
комуникационни канали, участие в
обществени събития и изнасяне на
лекции, реч и т.н., спонсориране на
личности и събития
Методи и средства
Връзки с ключови обществени
групи и лидери, в т.ч. местни –
участие в конференции,
събития, асоциации,
обществени кампании и
чествания, посещения на
изложения и включване в
делегации
Бюджет
Разходи за персонал, консултанти,
участници, в т.ч. известни личности
Разходи за наемане на зали,
помещения, площи
Разходи за наемане на оборудване и
технически средства
Разходи за директно финансиране
(спонсорство, културно и природно
наследство, дарителство и др.)
Разходи за печатни средства и
съобщения в медиите
Разходи за пътувания, допълнителни
услуги
PR и ИУ-Варна
Аудитории
Методи и средства
PR и E.ON България
Цели
Аудитории
Методи и средства
PR и E.ON България
Цели
Доверие
Убеждаване в принос за развитие
на нови технологии в
енергетиката, за икономика на
Североизточна България, за
използване на алтернативна
енергия и опазване на околна
среда
Промяна на имиджа –
иновационна компания в полза на
потребители и стопански сектор
PR и E.ON България
Проблеми
Силно негативен имидж – качество,
нелоялност и некоректност към
потребители, липса на прозрачност
Не се познава ролята и значението на
компанията за местна икономика и
развитие на енергетиката
Потребителите считат, че
компанията ги “лъже”, “краде” и
т.н.
PR и E.ON България
Аудитории – Северозападна
България
Комисия за защита на потребителите –
представителство и местни
потребителски асоциации
Природозащитни НПО, пенсионерски
клубове и организации
Гимназии по електротехника и енергийни
технологии и Технически университети
Областни управи и общински
институции, в т.ч. отдел стопански и
финансов
PR и E.ON България
Аудитории – Северозападна
България
Браншови организации, крупни
индустриални производители и
компании
Съюзи и асоциации за организиране и
провеждане на културни, развлекателни
и спортни събития
БНТ – Варна, Русе, Шумен, местни
телевизионни центрове и радио-канали,
регионални печатни издания, Интернет
сайтове за област Варна, Шумен,
Силистра, Добрич, Русе и т.н.
PR и E.ON България
Аудитории – Северозападна
България
Местни научно-изследователски
институции
Местни социални институции
Местни спортни отбори
PR и E.ON България
Аудитории – България
Медии специализирани в области
икономика, финанси, енергетика
Комисията за енергийно и водно
регулиране
Комисия за защита на
потребителите
Асоциации и съюзи за
алтернативна и чиста енергия,
изследователски институции
PR и E.ON България
Методи и средства
Дни на енергетиката – запознаване с
работата на Е.ОН – представители на
потребители, ученици и деца (по физика
и др.)
Ден на отворени врати всеки месеца –
въпроси и отговори,
Финансиране на екологични кампании
Събития посветени енергоспестяване и
с въвличане на възрастни хора и деца
PR и E.ON България
Методи и средства
Регулярни прес-конференции или пресинформация за медии – един път
седмично
Съвместни прес-конференции и
кампании с природозащитни
организации – алтернативна енергия и
енергоспестяващи технологии
Конкурси и награди за млади
специалисти, ученици и други, за хора в
пенсионна възраст (над 70 г.)
Финансиране на проекти в училища и
университети
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
15
Размер файла
264 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа