close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация на PowerPoint

код для вставкиСкачать
Семинар
„УЧАСТИЕ НА ДЕЦА В ПРАВНИ
ПРОЦЕДУРИ”
17 - 18.05.2012г.
„Гранд хотел Хебър“, гр. Пазарджик
Подготвил:
Мариана Шотева, Районен съд – Пазарджик
МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНИ
СТАНДАРТИ ЗА ДЕТСКО
ПРАВОСЪДИЕ
Видове международни стандарти
според задължителността им
Задължителни – ратифицирани по реда на чл. 5,
ал.4 от КРБ (в сила за България и с предимство
пред вътрешното право, което им противоречи).;
Препоръчителни – установени с препоръки,
решения и декларации, които развиват и
конкретизират задължителните стандарти на
основата на анализ на най-добрите практики по
прилагането им. Винаги изискват специално
инкорпориране.
КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО НА
ООН / в сила за България от 1991г./
Главният съществуващ международен инструмент
в областта на закрила на правата на децата,
включително срещу сексуална експлоатация е
Конвенцията за правата на детето на ООН
(наричана за краткост по-долу КПД, ООН, 1989 г.).
Тя защитава децата от всички форми на сексуална
експлоатация и насилие, отвличане, търговия и
трафик, както и всякаква друга форма на
експлоатация и на жестоко и нечовешко
отношение.
КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО НА ООН
Член 34 от КПД изисква страните – членки да
защитават децата срещу „всички форми на
сексуална експлоатация и сексуално насилие”,
включително подбуждане или принуждаване на дете
да се занимава с каквато и да е незаконна сексуална
дейност, експлоатация на деца с цел проституция
или друга незаконна сексуална практика и
експлоатация на деца с цел производство на
порнографски представления и материали.
Факултативен протокол към КПД относно търговията са
деца, детската проституция и детската порнография
/Ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 31.10.2001г.
в сила от 18.01.2002г./
По отношение на сексуалната експлоатация на деца,
единственият
универсален
договор,
свързан
конкретно с тази тема е Факултативния протокол
към Конвенцията за правата на детето относно
търговията с деца, детската проституция и детската
порнография
(ООН,
2000
г.).
Протоколът
криминализира определени актове, свързани с
продажбата на деца, детската проституция и детската
порнография, включително опита, съучастието и
участието.
Факултативен протокол към КПД относно търговията са деца,
детската проституция и детската порнография
Протоколът не обхваща обстойно и подробно въпроси
като съдебни процедури, съобразени с децата въпреки,
че постановява минималните стандарти на закрила на
деца жертви в наказателно производство. Протоколът
предвижда правото на жертвите да претендират за
компенсация.
Той насърчава укрепването на
международното сътрудничество и подпомагане, и
приемането на извънтериториални закони, но не
предвижда освобождаването от принципа на двойна
наказуемост.
Факултативен протокол към КПД относно търговията с
деца, детската проституция и детската порнография
Чл.8 от ФП към КПД относно търговията с деца,
детската проституция и детската порнография , гласи
:”Държавите страни приемат подходящи мерки, за да
защитят правата и интересите на децата-жертви на
практики, забранени по този протокол, на всички фази
на наказателното производство и в частност чрез :
а/признаване уязвимостта на децата жертви и приемане
на процедури за признаване на техните специални
потребности, включително като свидетели;
Факултативен протокол към КПД относно търговията са
деца, детската проституция и детската порнография
б/ уведомяване на децата жертви за техните права, тяхната
роля и обхвата , протичането и развитието на
производството и за хода на техните дела;
в/осигуряване на възможност възгледите, нуждите и
потребностите на децата жертви да бъдат представени и
обсъдени в производството, когато техните лични интереси
са засегнати, по начин , който съответства на процедурните
правила на националното законодателство;
г/осигуряване на подходящо обслужване на деца жертви по
време на наказателния процес;
Факултативен протокол към КПД относно търговията са
деца, детската проституция и детската порнография
д/запазване по подходящ начин на тайната на самоличността
на децата жертви и предприемане на мерки в съответствие с
националното законодателство , за да се предотврати
нежелателното разпространение на информация, която може
да доведе до разкриване на самоличността на децата ;
е/ осигуряване , в подходящи случаи, безопасността на децата
жертви, както и на техните семейства и свидетели от заплахи
и отмъщение;
ж/избягване на ненужно закъснение при разглеждане делата и
изпълнение на заповеди или решения, присъждащи
компенсации за деца жертви.
Факултативен протокол към КПД относно търговията са
деца, детската проституция и детската порнография
.....
3. Държавите страни гарантират, че при отношение
на системата на наказателното правораздаване към
деца –жертви на нарушения, описани в този протокол,
НАЙ-ДОБРАТА ЗАКРИЛА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА
ДЕТЕТО Е ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ;
......
6.Нищо в този член не може да се тълкува като
противоречащо или несъвместимо с правата на
обвиняемите за честен и безпристрастен процес.
НАСОКИ относно правораздаването по въпроси
свързани с деца жертви или свидетели на
престъпления
НАСОКИТЕ са приети с Резолюция 2005/20 на
икономическият и социален съвет на ООН на 22 юли
2005г.
В структурно отношение Насоките се състоят от 15
раздела, обединяващи 46 члена.
В съдържателно отношение – документът
представлява детайлно представяне и разширено
интерпретиране на основаните принципи на
Конвенцията за правата на детето и конкретните
права на детето, въвлечено в системата на
наказателното правораздаване.
Не се създава ново право
Универсалност на насоките – с тях се изяснява
смисъла на употребени и установени норми и
стандарти, както и ръководни принципи за тяхното
прилагане.
В самата Резолюция се прави връзка с ключовите
текстове на Конвенцията – чл.3 и чл.39 , както и с чл.8
от Факултативния протокол към Конвенцията за
правата на детето относно търговията с деца, детската
проституция и детската порнография.
ОСНОВНИ ПОСЛАНИЯ НА НАСОКИТЕ
НАЙ-ДОБРИТЕ ИНТЕРЕСИ НА
ДЕТЕТО-ключов принцип
1. ДЕТОТО Е РАВНОСТОЕН УЧАСТНИК в
наказателният процес и неговите показания
не трябва да бъдат подценявани или
пренебрегвани / чл.18 и др. от Насоките/
- за да се преодолее омаловажаването на
показанията на детето , трябва да се
променят системата и възрастните , а не
детето да се изключи от важните участници в
процеса.
2.Системата на наказателното правосъдие трябва да
се промени, за да се пригоди към спецификата на
детето, което участва в процеса.
Промяната , както сочат Насоките, следва да се
извършат в посоки :
- първо – създаване на система за специално и
продължаващо обучение на специалистите
- второ – създаване на нови материални условия за
участието на детето:
Две направления
- чрез промени в законите
- чрез създаване и обзавеждане на специални
помещения и въвеждане на нови технически
средства,особено значение се придава на
материалните условия – осигуряване на
специализирани стаи за разпит на деца,
интердисциплинарни услуги за деца-жертви,
локализирани на едно място, модифицирани съдебни
зали,адекватна система за известяване, както и други
подходящи мерки ,улесняващи даването на показания
– използване на видеозапис,отделни чакални в
сградата на съда и др.
КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
Спазването на КПД и Протоколите към нея се наблюдава от
Комитета по правата на детето, който стига до заключението, че
децата в Европа не са достатъчно защитени срещу сексуална
експлоатация и насилие.Комитетът например препоръча на
държавите да развият ефективна система за съобщаване и
разследване в рамките на следствена и съдебна процедура,
съобразена с децата, като се избегнат повторните разпити на
деца жертви, за да се осигури по-добра закрила на децата
жертви, включително защита на правото им на лична тайна.
Конвенция за престъпления в кибернетичното
пространство / ETS 185, Съвет на Европа , 2001 г./
Конвенция за престъпления в кибернетичното
пространство / ETS 185, Съвет на Европа , 2001 г./
Конвенцията за престъпления в кибернетичното
пространство
(ETS 185, Съвет на Европа, 2001 г.) съдържа конкретна
разпоредба в член 9, която криминализира детската
порнография при употреба на компютърна система. Тя
съдържа дефиниция на детската порнография и
призовава държавите - членки да криминализират
производството, предлагането/предоставянето на достъп
до, разпространението/пренасянето, предоставянето и
притежаването на детска порнография.
КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА
ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ТРАФИКА НА ХОРА
През май 2005 г. се приема
Конвенция на Съвета на Европа за действие срещу трафика
на хора
(CETS 197). Конвенцията съдържа дефиниция на трафика на
хора в член 4, като обръща специално внимание на жертвите
под 18 години. Тя съдържа конкретни разпоредби по
отношение на децата жертви на трафика. Също така по
време и след разследването, както и по време на съдебните
процедури, жертвите получават специална защита. По
отношение на децата, се взема предвид най-добрия интерес
на детето.
Препоръка (2001) 16 на Съвета на Европа за
защита на децата срещу сексуална експлоатация
Тя призовава за криминализиране на актове, които
представляват сексуална експлоатация на деца, по-точно
детска проституция, детска порнография и трафик на
деца с цел сексуална експлоатация. Тя също така
предвижда държавите да осигурят специални мерки за
децата жертви на сексуална експлоатация по време на
съдебните процедури и да гарантират, че правата на
детето са защитени по време на производството, че
съдебните органи ще разглеждат тези дела с приоритет и,
че срокът на давност за наказателно производство
започва да тече, когато детето стане пълнолетно.
Рамковото решение на ЕС относно правното
положение в наказателното производство на
жертвите на престъпления
През 2001 г. Съветът на Европейския съюз прие Рамково
решение относно правното положение в наказателното
производство на жертвите на престъпления (2001/220/ПРВ), в
което са предвидени специални защитни мерки за жертвите на
престъпления. Когато е необходимо да се защити жертва от
даване на показания в открито заседание, съдът може да реши
жертвата да свидетелства по начин, който позволява това.
Държавите ще насърчат персонала, участващ в производството
или работещ с жертвите, да премине през специално обучение,
по-точно по отношение на най-уязвимите групи.
КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА СРЕЩУ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И
СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ
Ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 2.11.2011 г. - ДВ, бр. 90 от 2011 г., с
резерви по чл. 20, параграф 4, чл. 21, параграф 2, чл. 24, параграф 3 и декларация по чл. 37,
параграф 2. Издадена от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г., в сила за
Република България от 1.04.2012 г.
Цели на Конвенцията за закрила на децата срещу
сексуална експлоатация и сексуално насилие
ДВЕ ОСНОВНИ ЦЕЛИ
- превенция и борба срещу сексуалната експлоатация и
сексуалното насилие на деца
- закрила на правата на децата жертви
“жертва” е “всяко дете предмет на сексуална експлоатация
или сексуално насилие”Важно е да се отбележи , че
обстоятелствата на сексуална експлоатация и сексуално
насилие не трябва да бъдат установени преди детето да бъде
сметнато за жертва.
КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ЗАКРИЛА
НА ДЕЦАТА СРЕЩУ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И
СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ
Превантивни мерки и помощ на жертвите
Крайната цел в борбата срещу сексуалното насилие и
сексуалната
експлоатация
трябва
да
бъде
предотвратяване на такива действия,изключително
важно е да се осигури децата, които са вече жертви на
такива престъпления да получат най-добрата
възможна подкрепа, защита и помощ/ такава е целта
на текстове на на глава ІV /.
Глава VІІ-следствие, наказателно преследване и
процесуално право
В тази Глава,се разглеждат аспекти, свързани с етапите на
следствието и наказателното преследване на актове, свързани
със сексуална експлоатация и сексуално насилие на деца,
договарящите страни искат да подчертаят изключителното
значение на това да се гарантира, че процедурите надлежно
отчитат особената уязвимост на децата, които преминават през
такива процедури като жертви или свидетели
Договарящите страни са взели предвид, че редица разпоредби
трябва да бъдат приети, за да се изпълни съобразена с децата и
защитна процедура за децата жертви в наказателното
производство. Обаче изрично се подчертава, че тези мерки не
трябва да нарушават правата на защита и принципите на
справедлив процес, както са постановени в член 6 от ЕКПЧ
Глава VІІ-следствие, наказателно преследване и
процесуално право
Централният въпрос е свързан със свидетелските показания на
детето, които представляват основно предизвикателство в
процедурите на много Държави, в този контекст за Държавите
е изключително наложително да приемат процедурни правила,
гарантиращи и защитаващи свидетелските показания на
децата.
По тази причина Конвенцията постановява два общи
принципи така, че следствието и съдебното производство на
актове на сексуална експлоатация и сексуално насилие на деца
трябва винаги да бъдат проведени по начин, който защитава
най-добрите интереси и права на децата и трябва да се стремят
да избегнат влошаването на травмата, която вече са
преживели.
Защита на децата от повторна травма
В Конвенцията се съдържа изричен текст, който има за цел да защити
децата, които са жертви на сексуална експлоатация или сексуално
насилие, по-точно да предотврати допълнително травмиране чрез
контакт с предполагаемия извършител на престъплението в
помещенията на следствените служби и в съда. Тази разпоредба важи
за всички етапи на наказателното производство (включително
следствието) с определени изключения: следствените служби и
съдебните органи трябва да могат да се откажат от това изискване в
най-добрите интереси на детето (например, когато детето иска да
присъства на изслушването) или когато контактът между детето и
предполагаемия извършител е необходим или полезен, за да се
гарантира, че производството се осъществява по удовлетворителен
начин (например, когато е необходима очна ставка).
Глава VІІ-следствие, наказателно
преследване и процесуално право
Конвенцията признава принципа, съгласно който следствието и
производството трябва да се разглеждат като приоритетни и без
неоправдано забавяне, тъй като прекалената продължителност на
производството може да бъде изтълкувана от децата жертви като
отхвърляне на техните показания или отказ да бъдат изслушани и това
може да усили травмата, която те вече са преживели. Договарящите
страни по този начин подчертават, принципа, постановен в Член 6 на
ЕКПЧ, който гласи, че „всеки има право на (...) изслушване в рамките на
разумно време” и, че в производство, в което участват деца, този
принцип трябва да се прилага с особено внимание. Това е особено
вярно, когато са предприети мерки, включващи отделяне на
предполагаемия извършител или жертвата от неговото или нейното
семейство.
Страните трябва да предприемат необходимите законодателни или
други мерки, за да се осигури ефективно следствие и наказателно
преследване на престъпленията съгласно Конвенцията.
Право на информация
Постановява се правото на децата (и техните семейства или законни
представители) да бъдат информирани за развитието на следствието и
производството, в което те участват като жертви. В това отношение
разпоредбата предвижда жертвите да бъдат информирани за правата
им и услугите на тяхно разположение, освен ако те не желаят да
получат такава информация, както и за последващите действия по
тяхната жалба, обвиненията, общият напредък на следствието или
производството и ролята им, както и решението, произнесено по
делото им. Договарящите страни подчертават значението на
задължението да се информират децата и семействата им, когато
лице, което е съдено или осъдено за сексуални престъпления срещу
въпросното дете, е пуснато на свобода, поне в случаите, когато това е
необходимо (например в случаите, когато съществува риск от
отмъщение или сплашване, или когато жертвата и извършителя
могат да се сблъскат лице в лице, защото живеят близо един до друг).
Тази информация трябва да се предостави „по начин, съобразен с”
възрастта на детето.
Връзка с други международни инструменти
Изрично договарящите се страни гарантират, че
Конвенцията не пречи на правата и задълженията,
произтичащи от разпоредбите на Конвенцията за
правата на детето на ООН и Протокола към нея и
посочват, че Конвенцията утвърждава закрилата,
предостатвена от тези инструменти на ООН и
развива стандартите , заложени в тях.
Стандарти на ООН
Конвенция за правата на детето, в сила за България от 1991 г.
ФП към КПД относно търговията с деца, детската проституция и
детската порнография, в сила за България от 2002 г.
Протокол за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика
на хора и по-специално на жени и деца, допълващ Конвенцията срещу
транснационалната организирана престъпност;
Конвенция на СОТ относно забраната и незабавни действия за
ликвидирането на най-тежките форми на детски труд;
Резолюция на ГА S-27/2 „Свят, достоен за децата”;
Декларация за основните принципи на правосъдие за жертвите на
престъпления и злоупотреба с власт (Резолюция на ГА на ООН 40/34,
1985 г.);
Виенска декларация относно престъпленията и правосъдието (РГА 55/59,
2000 г.) и плановете за действие за изпълнението й по отношение на
свидетелите и жертвите на престъпления и младежкото правосъдие (РГА
56/261, 31.01.2002 г.);
Насоки за правораздаване относно децата, жертви и свидетели на
престъпления (анексирани към Резолюция 2005/20 на ИСС);
Декларация и План за действие от Стокхолм;
Ангажимент и План за действие от Будапеща;
Глобални ангажименти от Йокохама.
Стандарти на Съвета на Европа
Европейска конвенция за упражняването на правата на детето
Европейска социална харта;
Конвенция за престъпления в кибернетичното пространство;
Конвенция за борбата с трафика на хора;
Конвенция (201) за защита на децата от сексуална експлоатация и
сексуална злоупотреба;
Препоръка R(2001)16 на Съвета на министрите за защита на децата от
сексуална експлоатация;
Препоръка R (97) 13 за заплахите срещу свидетелите и правата на защитата;
Препоръка R (85)11 относно положението на жертвите в рамките на
наказателното право и процес;
Препоръка R (87)21 относно помощта за жертвите от престъпления и
превенция на виктимизацията;
Препоръка R (2001)11 относно водещите принципи в борбата срещу
организираната престъпност;
Препоръка R (2000)11 относно действията срещу трафика на хора с цел
сексуална експлоатация;
Препоръка R (96)8 за наказателната политика в Европа в периода на
промени;
Препоръка No R (91) 11 относно сексуалната експлоатация, порнографията,
проституцията и трафика на деца и младежи.
Стандарти, въведени от ЕС
Харта на основните права (2007/C 303/01);
Резолюция за защита на свидетелите в борбата срещу
международната организирана престъпност;
Рамково решение на Съвета относно борбата със
сексуалната експлоатация на деца и детската
порнография (2004/68/JHA);
Рамково решение на Съвета относно борбата с
трафика на хора (2002/629/JHA);
Рамково решение на Съвета от 15.03.2001 г. относно
правното положение в наказателното производство на
жертвите от престъпления (2001/220/JHA);
Декларация на министрите от Лука.
Добри практики
1.“синя стая“ – Полша
2.“исландска къща“
БЛАГОДАРЯ
ЗА
ВНИМАНИЕТО
Семинар
„УЧАСТИЕ НА ДЕЦА В ПРАВНИ
ПРОЦЕДУРИ”
17 - 18.05.2012г.
„Гранд хотел Хебър“, гр. Пазарджик
Подготвил:
Мариана Шотева, Районен съд – Пазарджик
СТАНДАРТИ ЗА РАЗПИТ НА
НЕПЪЛНОЛЕТНИ И МАЛОЛЕТНИ
ЛИЦА, УЧАСТНИЦИ В ПРАВНИ
ПРОЦЕДУРИ
/ПРОЕКТ/
МОТИВИ
РАТИФИЦИРАНИ МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ
ПРАКТИКА НА РАЗСЛЕДВАНЕ
СТАТИСТИКА
НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНИРАНЕ
НА РАБОТАТА НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ НА
ОРГАНИТЕ ЗА ЗАКРИЛА ПРИ СЛУЧАИ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ
ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ И ПРИ КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ
ДОБРА ПРАКТИКА В ДРУГИ СТРАНИ
НАЦИНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
2. Закон за закрила на детето
-чл.1, ал.2 “Държавата защитава и гарантира
основните права на детето във всички сфери на
обществения живот за всички групи деца съобразно
възрастта,
социалният
статус,
физическото,
здравословното и психическо състояние, като
осигурява на всички подходяща икономическа,
социална и културна среда, образование, свобода на
възгледите и сигурност
НАЦИНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
1. НПК
- чл.262 “когато е необходимо ,
съдебното заседание или отделни съдебни
действия се провеждат извън помещението на
съда”.
чл.140, ал.5 “Разпит на малолетен и
непълнолетен свидетел в страната може да се
извърши
при
необходимост
и
чрез
видеоконференция.”
НАЦИНАЛНО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Чл.281,ал.1,т.6
НПК
показанията
на
свидетел, дадени по същото дело пред съдия
в ДП или пред друг състав на съда, се
прочитат, когато:
……………..
т.6 свидетелят е малолетен и при разпита му
са присъствали обвиняемият и неговият
защитник.
Какво обхващат минималните
стандарти за разпит на деца?
Целия процес:
Преди разпита
По време на разпита
След приключване на разпита
Разписват процедурите и професионалната
етика.
СТАНДАРТИ ЗА РАЗПИТ
Стандарти за разпит
Стандарт 1. Гарантиране на най-добрия интрес на детето
чрез
осигуряване
на
мултиинституционален
и
мултидисциплинарен подход
Описание: При сигнал за насилие над ненавършило
пълнолетие лице в рамките на 48 часа, да се проведе
междуинституционална среща. Свикването на срещата е
задължително
и
необходимо
за
планиране
на
взаимодействието на органите по закрила на детето, както и
да се гарантира най-добрия интерес на детето при взимане
на съответните административни и правни решения.
Очакван резултат: Предприети мерки, адекватни на найдобрия интерес на детето – мерки за закрила, правни мерки
и пр.
Стандарти за разпит
Стандарт 2. Избягване на повторното травмиране на
детето с включването му в многобройни процедури и
разпити.
Описание: Проверката по случая се извършва като в
хода на проверката не се предприемат действия с
участието на детето. Разпитът на ненавършилото
пълнолетие лице е основание за започване на
досъдебно производство.
Очакван резултат: Минимален брой процедури и
разпити с ненавършилото пълнолетие лице
Стандарти за разпит
Стандарт 3 Детето свидетел се нуждае от специална
подготовка, съобразена с неговите възрастови особености
и психично състояние.
Описание: Разпитът на ненавършилото пълнолетие
лице, жертва и / или свидетел на престъпление, се
извършва само след осъществена подготовка за разпита.
Очакван резултат: Детето е в състояние да предостави
надеждна за целите на правосъдието информация, без
преживяване на допълнителен стрес от обстановката и
разпита.
Стандарти за разпит
Стандарт 4. Разпитът на ненавършилото пълнолетие
лице, жертва и или свидетел на престъпление, се
провеждат от специалисти в дружелюбна към детето
обстановка
Описание: Разпитът на ненавършило пълнолетие лице,
жертва
на
престъпление,
се
извършва
в
специализирано
помещение
за
разпит,
по
специализирана методика за разпит на деца и пред
съдия.
Очакван резултат: Избегнато е допълнително
травмиране на детето и осигуряване на надеждна за
правосъдието информация
Стандарти за разпит
Стандарт 5. Разпитът на ненавършило пълнолетие
лице, свидетел на престъпление, по възможност се
провежда еднократно
Описание: Разпитът на ненавършило пълнолетие
лице, свидетел на престъпление, се провежда
еднократно пред съдия.
Очакван резултат: Предотвратяване на
допълнително травмиране и събрана надеждна
информация за целите на правосъдието
Стандарти за разпит
Стандарт 6. Ограничаване събирането на една и съща
информация от детето в хода на процеса
Описание: Видео и звукозаписът, изготвени по време на
разпит, се ползват за изготвяне на експертизи
Очакван резултат: Ограничено е събирането на една и
съща информация от детето по време на процеса,
намален е рискът от повторно травмиране и е
осигурена информация за специалистите.
Стандарти за разпит
Стандарт 7. Съобразяване на разпита с индивидуалите
особености на детето
Описание: Продължителността и темпът на разпита се
съобразяват с индивидуалните особености на
ненавършилото пълнолетие лице, със специализираната
методика за разпит и с условията за разпит.
Очакван резултат: Осигурено достатъчно време за
разпита при съобразяване с особеностите и достойнството
на детето.
Стандарти за разпит
Стандарт 8. Гарантиране
противоречиви интереси
правата
на
детето
при
Описание: Ненавършилото пълнолетие лице има право
на особен[1] представител, когато неговите интереси са в
противоречие с тези на неговия законен представител.
Очакван резултат: Защитени са правата на детето в
случаите на противоречиви интереси с неговите
родители, попечители или настойници.
Стандарти за разпит
Стандарт 9. Гарантиране на получаването на
информация от ненавършило пълнолетие лице, за
което са възникнали права на пострадал
Описание: Малолетното или непълнолетно лице
получава пълна информация на всяка фаза от
производство, съобразно неговите права и интереси,
чрез законен или особен представител.
Очакван резултат: На пострадалото дете е гарантирано
правото на информация.
Стандарти за разпит
Стандарт 10. През целия период на участие в правни
процедури, детето е обект на закрила
Описание: Отдел „Закрила на детето” е отговорен за
цялостната подкрепа и наблюдение на случая на
ненавършилото пълнолетие лице.
Очакван резултат: Осигурена подкрепа на детето, според
нуждите му
Стандарти за разпит
Стандарт 11. Специализирана подготовка за
професионалистите, работещи с детето.
Описание: Осигурена е специализирана подготовка чрез
задължително обучение на всички, специалисти, които ще
работят с децата в рамките на правните процедури
Очакван резултат: Осигурено е познаване на особеностите
на детето, участник в правни процедури
Стандарти за разпит
Стандарт 12. Финансово обезпечаване на
специализирания разпит на малолетно и непълнолетно
лице
Описание: Финансовото обезпечаване на разпита на
деца гарантира свободно придвижване и достъп до
специализираната стая за разпит на деца за всяко дете,
което е жертва или свидетел на престъпление
Очакван резултат: Организацията и провеждането на
специализиран разпит на малолетно или непълнолетно
лице е финансово обезпечено. Гарантиран е достъп до
специализирано помещение за разпит на всяко дете,
пострадало или свидетел на престъпление.
Стандарти за разпит
Стандарт 13. Задължително водене на статистика
относно случаите на разпит на деца, преминали през
специализираните помещения за разпит
Описание: С цел да се гарантира политиката по
превенция, воденето на статистика на случаите на
насилие над малолетни или непълнолетни лица е
задължителна.
Очакван резултат: Осигурено е набирането на
статистическа информация относно движението на
наказателните производства, в хода на които са
извършени разпити в специализираните помещения за
разпити на деца за целите на местната и национална
политика за превенция на насилието над деца.
БЛАГОДАРЯ
ЗА
ВНИМАНИЕТО
Семинар
„УЧАСТИЕ НА ДЕЦА В ПРАВНИ
ПРОЦЕДУРИ”
17 - 18.05.2012г.
„Гранд хотел Хебър“, гр. Пазарджик
Подготвил:
Мариана Шотева, Районен съд – Пазарджик
МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНИ
СТАНДАРТИ ЗА ДЕТСКО
ПРАВОСЪДИЕ
Видове международни стандарти
според задължителността им
Задължителни – ратифицирани по реда на чл. 5,
ал.4 от КРБ (в сила за България и с предимство
пред вътрешното право, което им противоречи).;
Препоръчителни – установени с препоръки,
решения и декларации, които развиват и
конкретизират задължителните стандарти на
основата на анализ на най-добрите практики по
прилагането им. Винаги изискват специално
инкорпориране.
КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО НА ООН / в сила за България от
1991г./
Главният съществуващ международен инструмент
в областта на закрила на правата на децата,
включително срещу сексуална експлоатация е
Конвенцията за правата на детето на ООН
(наричана за краткост по-долу КПД, ООН, 1989 г.).
Тя защитава децата от всички форми на сексуална
експлоатация и насилие, отвличане, търговия и
трафик, както и всякаква друга форма на
експлоатация и на жестоко и нечовешко
отношение.
КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО НА ООН
Член 34 от КПД изисква страните – членки да
защитават децата срещу „всички форми на
сексуална експлоатация и сексуално насилие”,
включително подбуждане или принуждаване на дете
да се занимава с каквато и да е незаконна сексуална
дейност, експлоатация на деца с цел проституция
или друга незаконна сексуална практика и
експлоатация на деца с цел производство на
порнографски представления и материали.
Факултативен протокол към КПД относно търговията са
деца, детската проституция и детската порнография
/Ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 31.10.2001г.
в сила от 18.01.2002г./
По отношение на сексуалната експлоатация на деца,
единственият
универсален
договор,
свързан
конкретно с тази тема е Факултативния протокол
към Конвенцията за правата на детето относно
търговията с деца, детската проституция и детската
порнография
(ООН,
2000
г.).
Протоколът
криминализира определени актове, свързани с
продажбата на деца, детската проституция и детската
порнография, включително опита, съучастието и
участието.
Факултативен протокол към КПД относно търговията са деца,
детската проституция и детската порнография
Протоколът не обхваща обстойно и подробно въпроси
като съдебни процедури, съобразени с децата въпреки,
че постановява минималните стандарти на закрила на
деца жертви в наказателно производство. Протоколът
предвижда правото на жертвите да претендират за
компенсация.
Той насърчава укрепването на
международното сътрудничество и подпомагане, и
приемането на извънтериториални закони, но не
предвижда освобождаването от принципа на двойна
наказуемост.
Факултативен протокол към КПД относно търговията с
деца, детската проституция и детската порнография
Чл.8 от ФП към КПД относно търговията с деца,
детската проституция и детската порнография , гласи
:”Държавите страни приемат подходящи мерки, за да
защитят правата и интересите на децата-жертви на
практики, забранени по този протокол, на всички фази
на наказателното производство и в частност чрез :
а/признаване уязвимостта на децата жертви и приемане
на процедури за признаване на техните специални
потребности, включително като свидетели;
Факултативен протокол към КПД относно търговията са
деца, детската проституция и детската порнография
б/ уведомяване на децата жертви за техните права, тяхната
роля и обхвата , протичането и развитието на
производството и за хода на техните дела;
в/осигуряване на възможност възгледите, нуждите и
потребностите на децата жертви да бъдат представени и
обсъдени в производството, когато техните лични интереси
са засегнати, по начин , който съответства на процедурните
правила на националното законодателство;
г/осигуряване на подходящо обслужване на деца жертви по
време на наказателния процес;
Факултативен протокол към КПД относно търговията са
деца, детската проституция и детската порнография
д/запазване по подходящ начин на тайната на самоличността
на децата жертви и предприемане на мерки в съответствие с
националното законодателство , за да се предотврати
нежелателното разпространение на информация, която може
да доведе до разкриване на самоличността на децата ;
е/ осигуряване , в подходящи случаи, безопасността на децата
жертви, както и на техните семейства и свидетели от заплахи
и отмъщение;
ж/избягване на ненужно закъснение при разглеждане делата и
изпълнение на заповеди или решения, присъждащи
компенсации за деца жертви.
Факултативен протокол към КПД относно търговията са
деца, детската проституция и детската порнография
.....
3. Държавите страни гарантират, че при отношение
на системата на наказателното правораздаване към
деца –жертви на нарушения, описани в този протокол,
НАЙ-ДОБРАТА ЗАКРИЛА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА
ДЕТЕТО Е ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ;
......
6.Нищо в този член не може да се тълкува като
противоречащо или несъвместимо с правата на
обвиняемите за честен и безпристрастен процес.
НАСОКИ относно правораздаването по въпроси
свързани с деца жертви или свидетели на
престъпления
НАСОКИТЕ са приети с Резолюция 2005/20 на
икономическият и социален съвет на ООН на 22 юли
2005г.
В структурно отношение Насоките се състоят от 15
раздела, обединяващи 46 члена.
В съдържателно отношение – документът
представлява детайлно представяне и разширено
интерпретиране на основаните принципи на
Конвенцията за правата на детето и конкретните
права на детето, въвлечено в системата на
наказателното правораздаване.
Не се създава ново право
Универсалност на насоките – с тях се изяснява
смисъла на употребени и установени норми и
стандарти, както и ръководни принципи за тяхното
прилагане.
В самата Резолюция се прави връзка с ключовите
текстове на Конвенцията – чл.3 и чл.39 , както и с чл.8
от Факултативния протокол към Конвенцията за
правата на детето относно търговията с деца, детската
проституция и детската порнография.
ОСНОВНИ ПОСЛАНИЯ НА НАСОКИТЕ
НАЙ-ДОБРИТЕ ИНТЕРЕСИ НА
ДЕТЕТО-ключов принцип
1. ДЕТОТО Е РАВНОСТОЕН УЧАСТНИК в
наказателният процес и неговите показания
не трябва да бъдат подценявани или
пренебрегвани / чл.18 и др. от Насоките/
- за да се преодолее омаловажаването на
показанията на детето , трябва да се
променят системата и възрастните , а не
детето да се изключи от важните участници в
процеса.
2.Системата на наказателното правосъдие трябва да
се промени, за да се пригоди към спецификата на
детето, което участва в процеса.
Промяната , както сочат Насоките, следва да се
извършат в посоки :
- първо – създаване на система за специално и
продължаващо обучение на специалистите
- второ – създаване на нови материални условия за
участието на детето:
Две направления
- чрез промени в законите
- чрез създаване и обзавеждане на специални
помещения и въвеждане на нови технически
средства,особено значение се придава на
материалните условия – осигуряване на
специализирани стаи за разпит на деца,
интердисциплинарни услуги за деца-жертви,
локализирани на едно място, модифицирани съдебни
зали,адекватна система за известяване, както и други
подходящи мерки ,улесняващи даването на показания
– използване на видеозапис,отделни чакални в
сградата на съда и др.
КОМИТЕТ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
Спазването на КПД и Протоколите към нея се наблюдава от
Комитета по правата на детето, който стига до заключението, че
децата в Европа не са достатъчно защитени срещу сексуална
експлоатация и насилие.Комитетът например препоръча на
държавите да развият ефективна система за съобщаване и
разследване в рамките на следствена и съдебна процедура,
съобразена с децата, като се избегнат повторните разпити на
деца жертви, за да се осигури по-добра закрила на децата
жертви, включително защита на правото им на лична тайна.
Конвенция за престъпления в кибернетичното
пространство / ETS 185, Съвет на Европа , 2001 г./
Конвенция за престъпления в кибернетичното
пространство / ETS 185, Съвет на Европа , 2001 г./
Конвенцията за престъпления в кибернетичното
пространство
(ETS 185, Съвет на Европа, 2001 г.) съдържа конкретна
разпоредба в член 9, която криминализира детската
порнография при употреба на компютърна система. Тя
съдържа дефиниция на детската порнография и
призовава държавите - членки да криминализират
производството, предлагането/предоставянето на достъп
до, разпространението/пренасянето, предоставянето и
притежаването на детска порнография.
КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА
ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ТРАФИКА НА ХОРА
През май 2005 г. се приема
Конвенция на Съвета на Европа за действие срещу трафика
на хора
(CETS 197). Конвенцията съдържа дефиниция на трафика на
хора в член 4, като обръща специално внимание на жертвите
под 18 години. Тя съдържа конкретни разпоредби по
отношение на децата жертви на трафика. Също така по
време и след разследването, както и по време на съдебните
процедури, жертвите получават специална защита. По
отношение на децата, се взема предвид най-добрия интерес
на детето.
Препоръка (2001) 16 на Съвета на Европа за
защита на децата срещу сексуална експлоатация
Тя призовава за криминализиране на актове, които
представляват сексуална експлоатация на деца, по-точно
детска проституция, детска порнография и трафик на
деца с цел сексуална експлоатация. Тя също така
предвижда държавите да осигурят специални мерки за
децата жертви на сексуална експлоатация по време на
съдебните процедури и да гарантират, че правата на
детето са защитени по време на производството, че
съдебните органи ще разглеждат тези дела с приоритет и,
че срокът на давност за наказателно производство
започва да тече, когато детето стане пълнолетно.
Рамковото решение на ЕС относно правното
положение в наказателното производство на
жертвите на престъпления
През 2001 г. Съветът на Европейския съюз прие Рамково
решение относно правното положение в наказателното
производство на жертвите на престъпления (2001/220/ПРВ), в
което са предвидени специални защитни мерки за жертвите на
престъпления. Когато е необходимо да се защити жертва от
даване на показания в открито заседание, съдът може да реши
жертвата да свидетелства по начин, който позволява това.
Държавите ще насърчат персонала, участващ в производството
или работещ с жертвите, да премине през специално обучение,
по-точно по отношение на най-уязвимите групи.
КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА СРЕЩУ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И
СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ
Ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 2.11.2011 г. - ДВ, бр. 90 от 2011 г., с
резерви по чл. 20, параграф 4, чл. 21, параграф 2, чл. 24, параграф 3 и декларация по чл. 37,
параграф 2. Издадена от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г., в сила за
Република България от 1.04.2012 г.
Цели на Конвенцията за закрила на децата срещу
сексуална експлоатация и сексуално насилие
ДВЕ ОСНОВНИ ЦЕЛИ
- превенция и борба срещу сексуалната експлоатация и
сексуалното насилие на деца
- закрила на правата на децата жертви
“жертва” е “всяко дете предмет на сексуална експлоатация
или сексуално насилие”Важно е да се отбележи , че
обстоятелствата на сексуална експлоатация и сексуално
насилие не трябва да бъдат установени преди детето да бъде
сметнато за жертва.
КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ЗАКРИЛА
НА ДЕЦАТА СРЕЩУ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И
СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ
Превантивни мерки и помощ на жертвите
Крайната цел в борбата срещу сексуалното насилие и
сексуалната
експлоатация
трябва
да
бъде
предотвратяване на такива действия,изключително
важно е да се осигури децата, които са вече жертви на
такива престъпления да получат най-добрата
възможна подкрепа, защита и помощ/ такава е целта
на текстове на на глава ІV /.
Глава VІІ-следствие, наказателно преследване и
процесуално право
В тази Глава,се разглеждат аспекти, свързани с етапите на
следствието и наказателното преследване на актове, свързани
със сексуална експлоатация и сексуално насилие на деца,
договарящите страни искат да подчертаят изключителното
значение на това да се гарантира, че процедурите надлежно
отчитат особената уязвимост на децата, които преминават през
такива процедури като жертви или свидетели
Договарящите страни са взели предвид, че редица разпоредби
трябва да бъдат приети, за да се изпълни съобразена с децата и
защитна процедура за децата жертви в наказателното
производство. Обаче изрично се подчертава, че тези мерки не
трябва да нарушават правата на защита и принципите на
справедлив процес, както са постановени в член 6 от ЕКПЧ
Глава VІІ-следствие, наказателно преследване и
процесуално право
Централният въпрос е свързан със свидетелските показания на
детето, които представляват основно предизвикателство в
процедурите на много Държави, в този контекст за Държавите
е изключително наложително да приемат процедурни правила,
гарантиращи и защитаващи свидетелските показания на
децата.
По тази причина Конвенцията постановява два общи
принципи така, че следствието и съдебното производство на
актове на сексуална експлоатация и сексуално насилие на деца
трябва винаги да бъдат проведени по начин, който защитава
най-добрите интереси и права на децата и трябва да се стремят
да избегнат влошаването на травмата, която вече са
преживели.
Защита на децата от повторна травма
В Конвенцията се съдържа изричен текст, който има за цел да защити
децата, които са жертви на сексуална експлоатация или сексуално
насилие, по-точно да предотврати допълнително травмиране чрез
контакт с предполагаемия извършител на престъплението в
помещенията на следствените служби и в съда. Тази разпоредба важи
за всички етапи на наказателното производство (включително
следствието) с определени изключения: следствените служби и
съдебните органи трябва да могат да се откажат от това изискване в
най-добрите интереси на детето (например, когато детето иска да
присъства на изслушването) или когато контактът между детето и
предполагаемия извършител е необходим или полезен, за да се
гарантира, че производството се осъществява по удовлетворителен
начин (например, когато е необходима очна ставка).
Глава VІІ-следствие, наказателно
преследване и процесуално право
Конвенцията признава принципа, съгласно който следствието и
производството трябва да се разглеждат като приоритетни и без
неоправдано забавяне, тъй като прекалената продължителност на
производството може да бъде изтълкувана от децата жертви като
отхвърляне на техните показания или отказ да бъдат изслушани и това
може да усили травмата, която те вече са преживели. Договарящите
страни по този начин подчертават, принципа, постановен в Член 6 на
ЕКПЧ, който гласи, че „всеки има право на (...) изслушване в рамките на
разумно време” и, че в производство, в което участват деца, този
принцип трябва да се прилага с особено внимание. Това е особено
вярно, когато са предприети мерки, включващи отделяне на
предполагаемия извършител или жертвата от неговото или нейното
семейство.
Страните трябва да предприемат необходимите законодателни или
други мерки, за да се осигури ефективно следствие и наказателно
преследване на престъпленията съгласно Конвенцията.
Право на информация
Постановява се правото на децата (и техните семейства или законни
представители) да бъдат информирани за развитието на следствието и
производството, в което те участват като жертви. В това отношение
разпоредбата предвижда жертвите да бъдат информирани за правата
им и услугите на тяхно разположение, освен ако те не желаят да
получат такава информация, както и за последващите действия по
тяхната жалба, обвиненията, общият напредък на следствието или
производството и ролята им, както и решението, произнесено по
делото им. Договарящите страни подчертават значението на
задължението да се информират децата и семействата им, когато
лице, което е съдено или осъдено за сексуални престъпления срещу
въпросното дете, е пуснато на свобода, поне в случаите, когато това е
необходимо (например в случаите, когато съществува риск от
отмъщение или сплашване, или когато жертвата и извършителя
могат да се сблъскат лице в лице, защото живеят близо един до друг).
Тази информация трябва да се предостави „по начин, съобразен с”
възрастта на детето.
Връзка с други международни инструменти
Изрично договарящите се страни гарантират, че
Конвенцията не пречи на правата и задълженията,
произтичащи от разпоредбите на Конвенцията за
правата на детето на ООН и Протокола към нея и
посочват, че Конвенцията утвърждава закрилата,
предостатвена от тези инструменти на ООН и
развива стандартите , заложени в тях.
Стандарти на ООН
Конвенция за правата на детето, в сила за България от 1991 г.
ФП към КПД относно търговията с деца, детската проституция и
детската порнография, в сила за България от 2002 г.
Протокол за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика
на хора и по-специално на жени и деца, допълващ Конвенцията срещу
транснационалната организирана престъпност;
Конвенция на СОТ относно забраната и незабавни действия за
ликвидирането на най-тежките форми на детски труд;
Резолюция на ГА S-27/2 „Свят, достоен за децата”;
Декларация за основните принципи на правосъдие за жертвите на
престъпления и злоупотреба с власт (Резолюция на ГА на ООН 40/34,
1985 г.);
Виенска декларация относно престъпленията и правосъдието (РГА 55/59,
2000 г.) и плановете за действие за изпълнението й по отношение на
свидетелите и жертвите на престъпления и младежкото правосъдие (РГА
56/261, 31.01.2002 г.);
Насоки за правораздаване относно децата, жертви и свидетели на
престъпления (анексирани към Резолюция 2005/20 на ИСС);
Декларация и План за действие от Стокхолм;
Ангажимент и План за действие от Будапеща;
Глобални ангажименти от Йокохама.
Стандарти на Съвета на Европа
Европейска конвенция за упражняването на правата на детето
Европейска социална харта;
Конвенция за престъпления в кибернетичното пространство;
Конвенция за борбата с трафика на хора;
Конвенция (201) за защита на децата от сексуална експлоатация и
сексуална злоупотреба;
Препоръка R(2001)16 на Съвета на министрите за защита на децата от
сексуална експлоатация;
Препоръка R (97) 13 за заплахите срещу свидетелите и правата на защитата;
Препоръка R (85)11 относно положението на жертвите в рамките на
наказателното право и процес;
Препоръка R (87)21 относно помощта за жертвите от престъпления и
превенция на виктимизацията;
Препоръка R (2001)11 относно водещите принципи в борбата срещу
организираната престъпност;
Препоръка R (2000)11 относно действията срещу трафика на хора с цел
сексуална експлоатация;
Препоръка R (96)8 за наказателната политика в Европа в периода на
промени;
Препоръка No R (91) 11 относно сексуалната експлоатация, порнографията,
проституцията и трафика на деца и младежи.
Стандарти, въведени от ЕС
Харта на основните права (2007/C 303/01);
Резолюция за защита на свидетелите в борбата срещу
международната организирана престъпност;
Рамково решение на Съвета относно борбата със
сексуалната експлоатация на деца и детската
порнография (2004/68/JHA);
Рамково решение на Съвета относно борбата с
трафика на хора (2002/629/JHA);
Рамково решение на Съвета от 15.03.2001 г. относно
правното положение в наказателното производство на
жертвите от престъпления (2001/220/JHA);
Декларация на министрите от Лука.
Добри практики
1.“синя стая“ – Полша
2.“исландска къща“
БЛАГОДАРЯ
ЗА
ВНИМАНИЕТО
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
35
Размер файла
6 910 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа