close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Законодателни промени 2014 г - ODIT.info DocStore :: Документи

код для вставкиСкачать
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Законодателни промени
2014
Ноември 2013 г.
ЗИД на ДОПК
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
•
Закон за изменение и допълнение на Данъчноосигурителния процесуален кодекс (Обн. Дв., бр. 98 от
12.11.13г., в сила от 01.12.13г.). Промени, свързани с
единната сметка, а в ЗДДС – самоначисляване на ДДС.
•
Законопроект за изменение и допълнение на Данъчноосигурителния процесуален кодекс (Сигнатура 302-01-30,
дата на постъпване в НС 22/10/2013, приет от Комисия по
бюджет и финанси на 24/10/2013. Промени, свързани с
въвеждане на фискален контрол, отсрочване и
разсрочване.
НАП - модерна и ефективна приходна администрация
в услуга на обществото
2
Последователност на погасяванията
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
• Променя се нормата на чл. 169 от ДОПК, като се предоставя
възможност за погасяване първо главниците за данъци и
осиг.вноски с изтекъл срок за плащане. По този начин се
спира начисляването на лихви и се предотвратява
натрупването на нови задължения.
• Предоставя
се възможност в производството по
принудително изпълнение по ДОПК да се дава разрешение
за извършване на неотложни плащания от длъжника за
всички видове публични задължения.
• Отлага се с една година (до 1 януари 2014 г.) прилагането на
реда по чл. 169, ал. 4 от ДОПК за погасяване на публичните
задължения, на които срокът за плащане е изтекъл преди 1
януари 2008 г.
НАП - модерна и ефективна приходна администрация
в услуга на обществото
3
Отсрочване и разсрочване
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
• Създава се нов Раздел Іа „Отсрочване и разсрочване на
задължения, установявани от НАП” в Дял четвърти, Глава
двадесет и втора, с който се предвижда правна възможност за
разсрочване и отсрочване на задължения за данъци и
задължителни осигурителни вноски при облекчени условия
за по-дълъг период и в по-голям размер.
Целта е задължените лица във временно финансово
затруднение да могат да обслужват текущите си задължения
за данъци и осигурителни вноски.
НАП - модерна и ефективна приходна администрация
в услуга на обществото
4
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
Процедура за административно
сътрудничество
• Регламентира се практическото прилагане на процедурата
за административно сътрудничество на Република
България с другите държави - членки на Европейския съюз,
съгласно Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари
2011 г. относно административното сътрудничество в
областта на данъчното облагане, транспонирана в
националното законодателство от 1 януари 2013 г., чрез:
1. Създаване на специална разпоредба за разкриване на
банкова тайна.
2. Задължения за автоматичен обмен на информация.
НАП - модерна и ефективна приходна администрация
в услуга на обществото
5
ДОПК - обмен
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
Обхват
трудови правоотношения – работодатели (справка)
по чл. 73а от ЗДДФЛ
доходи от управление и контрол – платци
приложение към д-я по чл. 55 от ЗДДФЛ
застрахователни обезщетения по застраховки
„Живот” – застрахователи
доходи от пенсии - НОИ и Д-ва ДПО
доходи от собственост или продажба и замяна на
недвижимо имущество – приложение към д-я по чл.
55 от ЗДДФЛ
доходи от наем или друго предоставяне за ползване
на недвижимо имущество – приложение към д-я по
чл. 55 от ЗДДФЛ
Собственост - Агенция по вписванията
НАП - модерна и ефективна приходна администрация
в услуга на обществото
6
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
Промени в ЗДДФЛ в сила от
01.01.2014 г.
Въвежда се възможност за избор относно
реда на облагане за физическите лица,
регистрирани
като
земеделски
производители, които са регистрирани по
ЗДДС. Те вече няма да се облагат задължително
с данък върху годишната данъчна основа (като
ЕТ), а само ако изберат този ред на облагане.
Декларацията за упражняване на правото на
избор за 2014 г. ще се подава в срок до 31
януари 2014 г.
Създава се изрична законова регламентация, за
физическите лица, извършващи стопанска
дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ да не могат да
ползват преотстъпване на данък по реда на ЗКПО
НАП - модерна и ефективна приходна администрация
в услуга на обществото
7
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
Промени в ЗДДФЛ в сила от
01.01.2014 г.
Постепенно
се
намалява
ставката
на
окончателния данък за придобитите от местни
физически лица доходи от лихви по депозитни
сметки в търговски банки. Ставката за 2014 г.
ще бъде 8 на сто.
Отпада
задължението
за
подаване
на
декларация за дължими данъци по чл. 55, ал. 1
от ЗДДФЛ от предприятия, за които се прилага
схема за централизирано разплащане.
Доходите от субсидии на регистрираните
земеделски производители за 2009 г. и
предходни години, придобити през 2013 г.
отново няма да подлежат на облагане.
НАП - модерна и ефективна приходна администрация
в услуга на обществото
8
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
Промени в ЗКПО в сила от
01.01.2014 г.
Отписвания и обезценки на вземания и
задължения – уеднаквяване, откъсване от теченето
на давностния срок
Разходи, представляващи неизплатени
доходи на местни физически лица – разширяване на
обхвата на изключенията с възнаграждения,
различни от заплати, стига да са задължителни
Нов ред за данъчно стимулиране при предоставяне
на стипендии
Промени в реда за преотстъпване на корпоративен
данък за производствена дейност – изисквания за наети
работници и служители
НАП - модерна и ефективна приходна администрация
в услуга на обществото
9
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
Промени в ЗКПО в сила от
01.01.2014 г.
Освобождаване от облагане на доходи на ЧЮЛ от
лихви по облигации, издадени от МЮЛ и от лихви по
заеми, предоставени от ЧЮЛ на МЮЛ, средствата за
които са набрани от ЧЮЛ чрез емитиране на облигации
Прецизиране прилагането на режима, действащ
съгласно Директива 2003/49/ЕО (намалена данъчна ставка
за лихви и роялти)
Променя се състава на нарушението при скрито
разпределение на печалбата – наказание няма да се
налага, ако данъчно задълженото лице, което е
извършило скрито разпределение на печалбата,
посочи това обстоятелство в данъчната си
декларация.
НАП - модерна и ефективна приходна администрация
в услуга на обществото
10
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
Промени в Кодекса за социално
осигуряване
Нова ал. 5 на чл. 7 в КСО, с която се въвежда
възможност самоосигуряващите се лица да
заявят кои задължения за осигурителни
вноски за ДОО погасяват в случаите на
няколко публични задължения, сроковете за
които са изтекли.
При заявяване на това обстоятелство от
самоосигуряващите се лица пред НАП редът
по единната сметка няма да се прилага по
отношение на заявените задължения.
Въведени управителите на клоновете
ТД като осигурени за всички осигурени
рискове
НАП - модерна и ефективна приходна администрация
в услуга на обществото
11
Наредба Н-8
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
Обвързване на декларация обр.1 и
декларация обр.6
Изчислени задължения за ДОО, ДЗПО и
здравноосигурителни вноски от декларация
обр.1 и съпоставени с декларираните
задължения с декларация обр.6
Осигурителите, които имат повече от 10
осигурени лица подават декларации обр.1, 3
и 6 само по електронен път, чрез
класифициран електронен подпис
НАП - модерна и ефективна приходна администрация
в услуга на обществото
12
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА
СТОЙНОСТ
ОТСТРАНЯВАНЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ С ПРАВТО НА ЕС
изменено е правилото за определяне на данъчната основа при
бартер (чл. 26, ал. 7 от ЗДДС)
в случаите на бартер, когато доставката е между свързани лица
данъчната основа на всяка от доставките към датата на
възникване на данъчното събитие е пазарната цена на
доставяната стока или услуга (чл. 26, ал. 8 от ЗДДС)
изменено е правилото за определяне на данъчната основа при
безвъзмездно извършване на услуга от държател/ползвател за
подобрение на нает или предоставен за ползване актив (чл. 27,
ал. 2 от ЗДДС)
изменено е правилото за определяне на данъчната основа при
дерегистрация по ЗДДС на наличните стоки или услуги, които са
активи (нова чл. 27, ал. 5 от ЗДДС)
НАП - модерна и ефективна приходна администрация
в услуга на обществото
13
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА
СТОЙНОСТ
ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА
изменение на чл. 92 от ЗДДС:
- отменена е поредността на извършването на прихващането
на задължения
- въпреки възложена ревизия за данъка по чл. 92, ал. 3
от ЗДДС в 30 дневен срок от връчване на заповедта за
ревизия се прихваща или възстановява разликата между
декларирания данък и очакваните начисления. АПВ в този
случай подлежи на обжалване по реда за обжалване на
обезпечителни мерки
ПРОМЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДИРЕКТИВА 2013/43/ЕС ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ НА ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО ПО ОТНОШЕНИЕ
НА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНО И ВРЕМЕННО (ДО КРАЯ НА 2018 Г.)
ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ ВЪВ
ВРЪЗКА С ДОСТАВКИ НА НЯКОИ СТОКИ И УСЛУГИ, ПРИ
КОИТО СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ИЗМАМИ
С измененията е въведено обратно начисляване за нова
категория стоки - зърнени и технически култури. Основната
цел с въвеждането на подобна мярка е в краткосрочен план
да се намали в значителна степен нивото на данъчните
измами и да се увеличат приходите.
НАП - модерна и ефективна приходна администрация
в услуга на обществото
14
КАСОВА ОТЧЕТНОСТ
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
Данък за доставка, за която се прилага специалния
режим става изискуем на датата на получаване на
цялостно или частично плащане
- доставки, за които не се прилага специалния
режим на касова отчетност на ДДС
особените доставки – ВОД, ВОП, обратно
начисляване, туристически услуги и пр.
ВНИМАНИЕ: за доставка към нерегистрирано лице не
се прилага касова отчетност
- регистрационен режим
- публичен регистър
НАП - модерна и ефективна приходна администрация
в услуга на обществото
15
КАСОВА ОТЧЕТНОСТ
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
Правото на приспадане на данъчен кредит за начислен данък за
получена доставка, за която се прилага специалния режим,
възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане
изискуем, без значение статутът на получателя
- правото на данъчен кредит за лице, прилагащо специалния
режим, възниква винаги за данъчния период, през който е
извършено цялостно или частично плащане
- горното правило не се прилага за начислен данък за
получена доставка, която е изключена от обхвата на специалния
режим, т.е. право на данъчен кредит се упражнява по общите
правила на закона, например ВОП
- документиране: фактура, известие към фактура и
допълнителен протокол при:
получено плащане - за изискуемост на данъка от
доставчика, прилагащ касова отчетност и упражняване на
данъчния кредит от получателя (протокола се издава от
доставчика и е и за двете лица)
направено плащане, за доставка, за която
доставчикът не прилага касова отчетност, за упражняване право
на данъчен кредит – протокола се издава от получателя, прилагащ
касова отчетност и е само за нето
дерегистрация – за изискуемост на отложения данък
и ползване на данъчен кредит от доставчиците, които не са
регистрирани за касова отчетност
НАП - модерна и ефективна приходна администрация
в услуга на обществото
16
КАСОВА ОТЧЕТНОСТ
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДДС
Недостатъци:
Увеличава се административната тежест за лицата поради изключително сложното
документиране
Промени в софтуерните продукти
Затруднява се контролната дейност на органите по приходите
В случаите, когато получател по доставка, за която се прилага касова отчетност е регистрирано
ДЗЛ, което ще използва получената доставка за дейности или доставки извън независимата
икономическа дейност или за освободени доставки, т.е. за него няма да е налице право на
приспадане на данъчен кредит – налице е риск от загуба за бюджета на приходи от данък върху
добавената стойност, тъй-като за такъв получател няма стопански стимул да покаже плащането.
Въвеждането на режим за касова отчетност само за доставки, за които плащанията са извършени
по банков път, без да са регламентирани случаите, в който по една доставка се извърши плащане
в брой – създава проблеми и трудности по прилагането на режима.
Допълнително ангажиране на ресурси от страна на Агенцията по администрирането на лицата.
Подаването на заявления за прилагане на режима от голям брой лица би довело до невъзможност
за извършване на проверките качествено в предвидените срокове.
НАП - модерна и ефективна приходна администрация
в услуга на обществото
17
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
Въпроси
НАП - модерна и ефективна приходна администрация
в услуга на обществото
18
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
НАП - модерна и ефективна приходна администрация
в услуга на обществото
19
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
73
Размер файла
217 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа