close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Изготвяне на презентация за Публично-Частно

код для вставкиСкачать
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
ОБЩИНА БАТАК
ПЧП и концепция при изграждането
на ски писти и лифтове ''Остри връх'' в
РЦСТ ''Цигов чарк''
Програма ФАР 2004– Проект BG 2004/016-711.11.04
BG 2004/016-711.11.04/ESC/G/PPP/A-024/Se/1
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и
Република България
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Разработката е изготвена от екип в състав:
Арх. Антоанета Йовева - ръководител
Стойко Дошеков, икономист
Росица Тодорова, юрист
Разработката отразява позицията на авторите и Европейската
комисия не носи отговорност за съдържанието в него
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Съдържание:
1.Общи бележки
2.Юридическа рамка
3.Варианти и модели за ПЧП за
конкретния проект
4.Разпределение на отговорностите
и рисковете
5.Приложимост на моделите на ПЧП
6.Ефективност
7.Добри практики за ПЧП у нас
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Какво представлява публично-частното
партньорство?
•ПЧП е съвременна политическа и икономическа
стратегия за ускорено градско, общинско и
регионално развитие.
При ПЧП:
•Публичните партньори запазват дела си в
активите;
•Участието на публичните партньори/обществото
във вземането на решения се запазва;
•Съществува дългосрочен договор между
публичните и частните партньори
•Частният партньор има активи и важен дял при
вземането на решения, свързани с проекта
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
•ПЧП е дългосрочно договорно отношение между
лица от частния и публичния сектор за
финансиране, изграждане, реконструкция,
управление или поддръжане на инфраструктура с
оглед постигане на по-добро ниво на услугите,
където частният партньор поема риск,
напр.строителен и още поне един от двата риска –
за предоставяне на услуга или за нейното търсене
•ПЧП проектите представляват ефективно и
ефикасно решение за предоставянето на
обществени услуги.
•Насоките на ЕС за успешно ПЧП определят ПЧП
като “партньорство между публичния сектор и
частния сектор за целите на осигуряването на
проект или услуга, обикновено предоставяни от
публичния сектор”
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Частното участие в ПЧП проект може да поеме разни
функции и да бъде активна страна в проекта, при
договор с публичния сектор. То може да започне с
проектиране и планиране и да продължи със
строителство и/или възстановяване на активите, до
експлоатация и поддръжане на обекта. Може да
включва и осигуряването на финансирането, както и
задачата за оползотворяване на активите в края на
експлоатационния период.
•ПЧП е повече от участие на частния сектор в
процеса на предоставяне на обществени услуги. При
ПЧП, частен сектор участва в началното проектиране
и изграждане на инфраструктурни активи,
договорени от публичния сектор, докато в
традиционния модел публичният сектор остава
собственик, управляващ и финансиращ активите,
като поема всички рискове в процеса на
предоставяне на услугата.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Защо е необходимо въвждането на ПЧП?
•за да се осигури допълнителен капитал и възмож
ности за разсрочено плащане от публичния сектор;
•за да се предложат алтернативни умения за
управление и изпълнение (експертният опит и
квалификация на частните партньори);
•за да се предложат повече ползи на потребителя и
обществеността като цяло (нови и по-добри услуги);
•за да се дефинират по-добре нуждите и да осигури
оптимално използване на ресурсите;
•за да се осигурят иновационни подходи и трансфер
на знания;
•за да се създадат нови възможности за бизнес и
заетост;
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Ползите от ПЧП за частния сектор:
•Ресурсите
на
публичния
сектор/общините
насърчават развитието на частния сектор.
•Частният сектор ползва преференциално активи
на публичния сектор/общините – земя, сгради,
инфраструктура, природни ресурси.
•При договори със специални условия – частният
сектор получава голями обществени поръчки при
преференциални условия.
•Частният сектор също печели позиции/имидж за
следващи сделки, получава референции от
уважаван партньор.
•Печели от експлоатация на обекти и
предоставяне на услуги.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Ползите от ПЧП за публичния сектор:
•Ресурсите и потенциала на частния сектор се
използват за разрешаване на обществени
проблеми и развитие на общността. Това са
финансови ресурси, човешки, технически.
•Възможности за разсрочено плащане и набавяне
средства от частния сектор, когато не са налични в
бюджета.
•Поемането на рисковете -ценовия и времеви, и
предоставянето на по-добра услуга, прави ПЧП
проектите по-евтини.
•Публичният сектор има възможност да прехвърли
значителни или всички разходи към частния
сектор.
•Значително подобрение на качеството на услугите
и състоянието на публичната инфраструктура.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Различни модели/форми на ПЧП:
•Управление и поддръжка
•Проектиране и строителство
•Строителство до ключ и управление
•Облагородяване, ремонт и пристрояване на
инфраструктурен обект
•Купуване-разработване-експлоатиране
•Строителство-прехвърляне-експлоатиране
•Проектиране-изграждане-притежаванеексплоатиране-прехвърляне
•Изграждане-притежаване-експлоатиране
•Концесия
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Възможни области за сътрудничество чрез ПЧП
на местно равнище:
•Обществено обслужване:образование, култура,
социални дейности, информация, търговия,
хранене
•Комунални дейности: чистота, сметоизвозване,
снегопочистване, експлоатация на сметища
•Техническа инфраструктура: водоснабдяване,
канализация, газоснабдяване, пътища и
съоръжения, паркинги и гаражи
•Опазване на околната среда: пречистване на
питейни и отпадни води, обезвреждане на
отпадъци, рециклиране на отпадъци, озеленяване
•Обитаване: изграждане на сгради, реконструкция
на сгради, саниране на сгради
•Управление, възстановяване, поддържане на
природни ресурси: паркове и градини, Национални
паркове – рекултивация
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Инвестиционни дейности и услуги
Предмет на ПЧП „Изграждане на ски зона “Остри
връх” - инвестиционни дейности и услуги, за които
ще се търси партньорство с частния сектор за
компенсиране на недостатъчен бюджет, човешки
ресурси и технически възможности на Общината.
От страна на Общината се предлагат възможности
за обществени поръчки, концесии, СЕП свързани с
инвестиционните обекти, които следва да се
изградят на горски фонд, защитени територии,
публичина държавна / общинска собственост.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Проектът за ски зона- ски писти и ски лифтове до “Остри
връх” предвижда следните ски писти
N
Наимено
вание
Превише
ние в М
Дължи
на
писта
в М
1
Източна
566
3200
64000
лек,
разнообразен
19
синя
части
чна
2
Средна
566
2550
51000
лек,
разнообразен
24
синя
части
чна
3
От Остри
вр. Изток С
320
1200
18000
Стръмен,
разнообразен
със средни и
не
много
стръмни
места
27
червена
части
чна
4
От Остри
вр. ИзтокЮ
370
1400
18000
стръмен
26
червена
части
чна
5
Западна
566
3700
74000
лек,
разнообразен
16
синя
части
чна
6
Армани
476
3800
76000
плавен, лек
13
зелена
части
Площ
Характер на
на
профила
писти в
кв.м
Среден Труднос
наклон т
%
Залес
е
ност
Проектът за ски зона- ски писти и ски лифтове до “Остри връх” предвижда
следните ски писти
7
Покра
й път
надолу
от
межди
нна
290
8
Детска
20
150
400
9
Детска
25
100
300
3 552 35520
лек
9
зелена
частич
на
плавен
, лек
13
зелена
частич
на
плавен
, лек
25
зел/си
ня
частич
на
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
№ Наиме
нование
Дениве Дължина
лация съоръ
в м.
жение
Крайна Дълж.
Капа
ст. н.в. писта в цитет
м.
бр.ск./
ч
Тип
съоръ
жение
Начална
седал
ков
1956
1390
2550
2000
ст.надм
височ.
2
Средна
600
2560
3
От Остри
вр. Изток
С
320
900
влек
1720
1400
1200
800
4
От Остри
вр. Изток
Ю
370
950
влек
1870
1500
1400
800
6
Армани
476
3100
седал
ков
1956
1390
3800
2500
8
Детска
20
100
панич
ка
1930
1950
150
500
9
Детска
25
90
панич
ка
1925
1955
120
500
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Спецификация на дейностите, подобектите
и съоръженията:
Дейности – пешеходен туризъм, ски бягане, ски
спускане, ски слалом, фото лов, еко училище,
зимно и лятно ориентиране
Обекти за инвестиционни дейности:
-пълна реконструкция на път до х. Техеран,
-паркинги за 700 и 300 автомобила при начална
лифтова станция,
-информационен център,
- заведение за хранене от 80 места (начало лифт),
-ски гардероб и работилница,
- заведение за хранене от 60 места на междинна
станция на кабинков лифт,
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
-чайна 20 места при междинна станция на
кабинков лифт
-служебен паркинг на междинна станция до х.
Техеран – 50 коли
- чайна 12 кв.м. на крайната станция под върха,
-заслони от 40 кв. метра
-медицински пункт и планинска служба на вр.
Остри връх
-трафопостове за електрозахранване на горните
съоръжения
Съоръжения - кабинков лифт 6MGD, 2 бр.
стационарен влек - 2SL ; 2 бр. преместваеми
детски влекове-паничка, седалкова 4 местна
въжена линия
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Други обекти за финансиране от частни
партньори:
-Изграждане на фундаментите на двете лифтови
станции, фундаменти на стълбове, върху които
те ще бъдат монтирани, разходи за операторите
на лифта и други оперативни разходи по
поддръжката на съоръжението.
-Водозахранване на питейна вода при станциите
на седалковия лифт и кабинка
-Леглова база във връзка със ски зоната - нови
около 3 000 легла - в ниската част, предимно в
земеделски земи от ниска категория, в района на
яз. Батак и гр. Батак.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Пакети услуги :
•Предоставяне на подслон - нощувки, хранодни в
различни видове подслони;
•Предоставяне на транспотни услуги – обществен
транспорт до х. Техеран, рейс, микробус;
•Предоставяне на транспорт до вр.Остри връх - карти
за въжена кабинкова линия от начална станция до
вр. Остри връх и карти за стационарни влекове и
седалкова линия до Армани;
•Предоставяне на услуги в заведения за обществено
хранене – 2 чайни и 2 заведения за хранене;
•Поддържане на въжена линия и влекове;
•Поддържане на ски писти и заслони;
•Управление и поддържане на медицинско спасителна служба.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Цели, резултати от ПЧП:
-Мобилизиране на средства за фазите за проектиране
на обекта от парнтньорите – Община и частен сектор.
- Преструктуриране на плащанията за изграждане на
нови обекти (от частния сектор при условия
определени от Общината или държавата);
-Допълнително финансиране. Частният сектор
свободно използва кредити или налични средства,
които превишават възможностите на Общината;
-Повишаване ефективността на услугите
-Подобряване на качеството на обектите и
предлаганите услуги;
-Повишаване на ефективност при експлоатация на
ресурсите;
-Мобилизиране на частния сектор и включването на
негови представители в осъществяване на замяната
държавен общински фонд в района на ски зоната;
-По-добър контрол на процеса на развитието.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
В резултат от партньорството проекта ще
получи:
- Подобряване на транспортното обслужване и
поддържане на пътя
- Реализация и експлоатация на ски писти от вр.
Остри връх
-Създаване на възможност за избор от страна на
скиорите
-Реализация и експлоатация на:
• Кабинкова въжена линия - 6000м
• Седалкова въжена линия - 3 100 м
• Влекови въжени линии – 950 м и 900 м с дължина
1 200 и 1 400 м
•2 детски писти с влекове паничк
•Нови ски писти от вр.Остри връх до м. Техеран с
обща дължина 16 км и нова ски пътека до начална
кабинкова станция – 3552 м.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Интереси и ползи за частния и за публичния
сектори
•Община - решаване на остри социални проблеми
с безработица, изграждане на
структуроопределяща инфраструктура
•Банки - активизиране на капиталовия си ресурс
и привличане на стратегически инвеститори
•Строители и предприемачи - участие в
строителството на отделните обекти и печалби от
експлоатацията им
•Хотелиери - подобряване на туристическото
обслужване, предлагане на допълнителни услуги,
привличане на нови клиенти
•Собственик на ски съоръженията - повишаване
на приходите от дейността и осигуряване на
поддържането на съоръженията.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Интереси и ползи за частния и за публичния
сектори
•Спортни и младежки организации-изграждане на
нови съоръжения и писти, съпътствуващи
обслужващи обекти и реализация на приходи.
•Общият интерес на акционерите е осигуряване
на допълнителни източници на доходи и
утвърждаване на позициите си на туристическия
пазар.
•Общината има полза от тясно сътрудничество с
частния сектор за развитие на публичната
инфраструктура, предвид ограничените
възможности на държавния и общинските
бюджети. Без ресурсите и компетентността на
частния сектор, не е възможно да се посрещне
само с публични средства сериозен и мащабен
проект, какъвто е зоната за ски.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Ползата от публично-частното
партньорство:
•По-добро разпределение на риска
•По-добра мотивация за добри резултати
•По-ясна представа за нуждите от
определена услуга и проектирането и
изпълнението й
•По-точно съсредоточаване върху
съответните отговорности
•Продължителност на търговската
мотивация
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Роли/задачи на заинтересованите страни:
•Държавата – предоставя концесия за поддръжане
и експлоатация на съществуващи активи –
защитени територии на новосъздадано съвместно
акционерно д-во между Община и частни
предприемачи
•Общината/държава – предоставя възможност за
ПЧП за реализация, експлоатация, поддържане на
съоръжения и инфраструктура
•Общината – инициира създаване на партньорско
съвместно дружество с частния сектор
• Частния сектор (банки, финансиращи институции,
туристическите оператори, фирмите за различни
услуги) заедно или поотделно изграждат
инфраструктура (лифтове, писти, заведения за
хранене, ремонт на път, парнинги, информационен
център), експлоатират съоръженията и обектите,
предоставят услуги.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Обосновка за разработване на проекта
Общинска собственост върху земи в
предвидената зона за ски няма. Община Батак,
има 53 000 дка горски фонд в горски участък
Беглика. Ако се възстанови общинската
собственост върху тях, ще може да се направи
замяна на държавни с общински имоти в района
на обозначената ски зона. Възстановяването
няма да е в реални граници, а в територията,
която е нужна за ски зоната. Така ще ще се
направи замяна на държавен горски фонд с
общински, в какъвто попада предложената
територия за ски зона.
Условията за зимен туризъм са благоприятни.
За целогодишен също, предвид многообразието от
маршрути, дейности и природни забележителности
за посещение.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Климатичните условия на курорта предлагат
изключително благоприятни възможностти за
зимни спортове и туризъм за 5 месеца или 150 дни.
През зимния период се допуска 100 % натова
реност на легловата база и на съоръженията през
период от 65 дни. Обхваща пиковите моменти за
зимни спортове – около Нова година, зимната
ваканция на учениците, почивните дни около 3-ти
март, съботните и неделни дни на месеците
декември, януари и февруари.
За останалите 85 дни от зимния сезон като средно
претеглена величина се планира от 40% до 60%
натовареност, в зависимост от обектите за които се
отнася.
Летният сезон е много благоприятен за планински
туризъм в продължение на четири месеца или 120
дни. От тях се допуска 100% натовареност на
курорта през 30 дни - съботи и недели от периода...
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
... и част от пиковите месеци юли и август. Това е
времето когато работещото население ползва
своите отпуски. През останалите три месеца се
прогнозира заетост от 25% в зоната на яз.Батак.
Общината няма достатъчно финансови ресурси,
капацитет и опит в изграждане на мащабен обект
като ски зоната. Необходимо е мобилизиране на
инвеститори, готови да се включат в реализацията
на обекта, като им се предоставят активи и
възможности от страна на общината.
Гореизброените инвестиционни обекти за
реализация в ски зоната са възможност за
възвръщане на инвестициите и осъществяване на
печалби. Качеството на услугите, които могат да се
търсят от страна на частния сектор ще бъде повисоко. Създаването на ПЧП е възможност за
осъществяване на проекта, както и предпоставка
за кандидатстване за финансиране от структурните
фондове на ЕС.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
БРОЙ СКИОРИ – ОКОЛО 3000
ДЪЛЖИНА СКИ ПИСТИ – 16 КМ
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБЕКТИТЕ –
35 966 400 лв.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Юридическа рамка
Законодателство
Начини на прилагане на законодателството
Гаранции за прозрачност
Форми на участие
Концесия (държавна и общинска)
Три вида
Концесия за строителство
Концесия за услуга
Предоставянето на концесия включва:
Молител – кандидат за концесия
Подготвителни действия. Обхват.
Правни субекти
Правна рамка при общинска
собственост
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Избор на частен партньор
Договориране при специални условия,
когато се кани само един със уникални
възможности
Провеждане на тръжна процедура
Оценка на получените оферти
Структура и сключване на ПЧП
договор – приложени модели за
договори
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
1ви модел
Земя - държавна собственост,
Акционерно дружество (АД)
ПЪРВИ ЕТАП НА ПАРТНЬОРСТВОТО - обединаване със
съми шленици
ВТОРИ ЕТАП НА ПАРТНЬОРСТВОТО - инициативен
комитет регистрацията на акционерно дружество
ТРЕТИ ЕТАП НА ПАРТНЬОРСТВОТО “ПРАВО НА
РЕАЛИЗАЦИЯ” - подготовка и провеждане на конкурс за
концесионер
ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА ПАРТНЬОРСТВОТО “РЕАЛИЗАЦИЯ”
•Изпълнение на договора за концесия
•Реализацията на проекта
•Осигуряване на финансиране, субсидии (ЕС)
•Възлагане на поръчка за изпълнение на основните ски
съоръжения от съответните производители;
•възлагане на работни проекти за строителство.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Етапи на 1ви модел
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
(консултации с потенциални акционери)
Банка
Финансов
и институ
циции
ФИРМА
Холдинг
Община
БАТАК
Сдружение на частните
хотелиери и
ресторантьори
Спортна
организация
Други
потенциални
акционери
Път, паркинги,
ресторанти, чайни,
заслони и др.
със свое
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“.............. – АД”
ИЗПЪЛНИТЕЛ – ПРОЕКТАНТ
(ТУП СКИ ЗОНА Батак)
АГК
(решение по
проекта)
ОбС
приемане на
проекта
ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ
(ОВОС на ТУП)
Обществено
обсъждане на
ТУП
Върховен
съвет на
МРРБ
РЕШЕНИЕ
ОДОБРЯВАН
Е НА ТУП
ОБЯВЯВАНЕ НА ТУП В
“ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
Обществено
обсъждане на
ОВОС
Върховен
съвет на
МОСВ
РЕШЕНИЕ
ПРАВО НА РЕАЛИЗАЦИЯ
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
ПЪРВИ ЕТАП НА ПРОЕКТА
Общинска администрация
(доклад за възлагане на ППР)
КМЕТ
(Предложение за отпускане на средства от
бюджета на общината)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
(Решение)
ИЗПЪЛНИТЕЛ – ПРОЕКТАНТ
(ЗРП на проблемни територии)
Архитектурно
градоустройствена комисия АГК
(решение по проектите и
продължаване на проекта)
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
ВТОРИ ЕТАП НА ПРОЕКТА
КМЕТ
(Изпърнение на решение на
АГК)
ЛОБИРАНЕ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА СПОНСОРИ
Хотелиери
Реторантьо
ри
Спортни
дружества и
организации
Общински бюджет
Осигурени средства за
проектиране
ИЗПЪЛНИТЕЛ – ПРОЕКТАНТ
(Териториално устройствена
концепция)
Общинска администрация
АГК и ОбС– решение по
проекта
Централни
ведомства и
организации
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
ТРЕТИ ЕТАП НА
ПРОЕКТА
“Право на
реализация”
Министерство на
околната среда и водите
- Предложение до МС
Комисия за провеждане на конкурса
за избор на концесионер
Министерски съвет на
РБ
Решение
Лицензиран консултант
Изготвяне на тръжна
документация
ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС
за избор на концесионер
Кандидат 1
Кандидат 2
Комисия за избор на концесионер
Допускане до участие, оценка на
кандидатурите, доклад до МС
Министерски съвет на РБ
Разглеждане на доклада от комисията
Министерски съвет на РБ
Решение на МС за избор на
концесионер, обявяване в Държавен
вестник
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА ПРОЕКТА
ДРУЖЕСТВО С ПРАВА НА
КОНЦЕСИОНЕР
СХЕМА НА
ФИНАНСИРАНЕ
СОБСТВЕНИ
СРЕДСТВА
КРЕДИ
ТОРИ
Банки от
РБ
Банки от
ЕС
ПРОЕКТАНТ
Работни проекти
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Изводи:
Собствеността върху обектите – писти и
съоръжения след края на концесията
остава държавна.
Концесията не може да се продължи
повече от 35 г. Приходите се реализират в
тези години.
Обекти извън зона на писти, в зависимост
от условията, при които са получили
отстъпено право на строеж
– остават
собственост на тези, които са ги изградили
и експлоатират.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
2ри модел - Земя, където ще се развие ски
зона - публична общинска собственост в
горски фонд, АД
АД:
акционери – 76%
Община - 24 %
Протокол за изменения на ограниченията на
ЗМ ”БАТАШКИ СНЕЖНИК” и ЗТ Натура 2000:
•Изработване на проект (Концепция – схема, ТУП и ПУП) съдържащ
графичен материал и схеми
•Одобряване на проекта от ОС
•Кметът на общината внася проекта в РИОС
•РИОС указва препоръки и изисквания за обем и съдържание за
Доклад за Оценка на съвместимост в изпълнение на Наредбата за
оценка на съвместимостта (към Закона за Биоразнообразието)
•Кметът на община Батак възлага изготване Доклад за Оценка на
съвместимост за зоната и ОВОС
•Оценката и ОВОС се внасят в РИОС и се одобрява от Д-ция
Превантивна дейност на МОСВ, защото става въпрос за ЗМ и
територия попадаща в Натура 2000
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
2ри модел - Земя-публична общинска собственост
в горски фонд, АД
Общински съвет
Концесия за ски писти на
публична общинска
земя горски фонд
Смесено
Акционерно
д-во
Местни фирми,
финансови
институции,
стратегически
инвеститори
74%
Ски писти
Община Батак
26%
Частна общинска
земя (извън горски
фонд)
АД
Ски
съоръж.
ресторанти
чайни
Път, паркинги
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Община - съсобственик на обектите в ски зоната.
Задачи: контрол по спазване на природозащитните
(рекултивация и др.) мерки, контрол по реализацията и
експлоатация, следи за правилно прилагане и
последоватерно изпълнение на етапите от подробния план
за ски зоната и ограниченията му.
Всички акционери получават според активите си приходи
от експлоатацията на обектите.
Частният сектор влага своя дял от средства за
финансиране и изгражда предвидените обекти, като
получава и съответните приходи от тях.
Изводи: Собствеността върху писти и
съоръжения след края на концесията от
максимум 35 г. остава общинска. В АД има
съсобственост върху обекти, които са извън
трасета на писти по проценти, определени по
желание на акционерите, както е и срока на
договора за АД. Приходите се реализират в
тези години.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
3ти модел – Субсидии или концесия за скъпи
обекти, за по- малки обекти
други форми като Проектиране изгражданепритежаване- експлоатиране-прехвърляне
1. Субсидии, без концесия
Възможни са два варианта за достъп до ЕСФ:
А. Общината сама кандидатсва пред ЕСФ за
субсидии и има средства , за да е собственик
на ски писти и съоръжения.
Изграждане - Общината възлага с процедура
по ЗОП реализация на съоръженията и
обектите.
Експлоатацияи поддръжка - по ЗОП на частен
сектор или структура на общината/ общинско
предприятие на концесия до 35 г.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Б. Община и частни партньори кандидатстват
за субсидии и стават съсобственици по
договор на на ски писти и съоръжения.
Общината ръководи и контролира процеса по
реализация на проекта и създаване на ПЧП.
Финансиране от структирните фондове е
възможност за намаляване на цените при
експлоатацията.
Изводи:
Общината е собственик на ски писти и
съоръжения (кабинкова линия,
седалковия лифт и влекове), изграждане
и експлоатация – на концесия.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
3ти модел-Проектиране - изграждане-притежаване-експлоатиранепрехвърляне, субсидии от ЕСФ
Община Батак - ОС
Общинска концесия
в/у земя публ. общ. собственост
– горски фонд
за ски писти и съоръжения
ПСЕП
търгове
за строителство
и услуги
с отделни местни
предприемачи
Седалков
лифт
Кабинков
лифт
Ски писти
ОП
АД - Община
Батак
(сама или със
стратегически
финансов
партньор)
Общинска концесия –земя
Плащат на Общината за
право на строеж, правона
ползване, процент
собственост, конц.такса
Субсидии
от
структурни
фондове
на ЕС
(ЕСФ)
Предприемачи, финансови институции, фирми (услуги), строители, спортни два, други
поотделно получават концесия да изграждане на обекти
финансират и изграждат,
поддържат, експлоатират,
получават приходи
Път, паркинги, ресторанти, чайни,
заслони и др.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
2. Общинска концесия, АД
За скъпите обекти Общината и стратегически
инвеститор влизат в АД. Общ. актив може да
бъде общинска земя, публична общинска
собственост или авторитет и съдействия при
процедиране на планове и проекти.
АД – иска концесия от Общинския съвет за да
реализира ски писти и съоръжения.
Приходи – по договор на АД.
Изводи:
Собствеността върху писти и съоръжения
след края на концесията от максимум 35 г.
остава общинска.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
3ти модел баз субсидии, АД-Община Батак и стратегически инвеститор
Проектиране изграждане-притежаване-експлоатиране-прехвърляне
Община Батак - ОС
Общинска концесия
в/у земя публ. общ. собственост
– горски фонд
за ски писти и съоръжения
ПСЕП
търгове
за строителство
и услуги
с отделни местни
предприемачи
Седалков
лифт
Кабинков
лифт
Ски писти
ОП
Общинска концесия –земя
Плащат на Общината за
право на строеж, правона
ползване, процент
собственост, конц.такса
АД - Община
Батак
(сама или със
стратегически
финансов
партньор)
Предприемачи, финансови институции, фирми (услуги), строители, спортни два, други
поотделно получават концесия да изграждане на обекти
финансират и изграждат,
поддържат, експлоатират,
получават приходи
Път, паркинги, ресторанти, чайни,
заслони и др.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
3. Проектиране изграждане-притежаванеексплоатиране-прехвърляне за по- малките
обекти
•
•
•
•
Общината предлага търгове за концесия върху земя
(публична общинска собствност) на предприемачи за
изграждане, експлоатация и поддържане на обекти в
ски зоната – хотели, ресторанти,чайни, заслони, път,
паркинги.
Общината може да даде концесия на
частните
предприемачи
–
ресторантьори,
предоставящите услуги, тези които ще изграждат чайни
и заслони, ще подобрят и ще поддъжат пътя до х.
Техеран и двата паркинга и информационния център,
срещу някое от следните условия:
право на строеж,
право на ползване,
предоставят на Общината част от собствеността в
определени с договор проценти от или приходите на
обектите;
концесионна такса, ако е определена такава в договора.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Изводи:
Общината получава собствност върху
изградените обекти, след 35 години, когато
частния инвеститор се предполага да е
възвърнал вложенията си, ако е земя на
концесия.
Втора възможност: върху имоти-частна
общинска собственост покрай ски пистите право на строеж на партньорите за изграждане на
по-малки обекти – чайни, хотели, ски- гардероби,
и др. или прехвърля собственост върху земята за
изграждане на посочените обекти. Те остават
собственост на предприемачите.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Разпределение на отговорностите и
рисковете
Идентификация, разпределение и управление на
рисковете
- рискове на изграждането, проектирането и
планирането (напр. промяна на проекта, изискана от
оператора);
- рискове на строителството и развойната дейност
(неправилна оценка на очакваните разходи и срокове);
-рискове на изпълнението (липса на наличност на
активи, невъзможност да се покрият стандартите за
изпълнение, ефекти от законодателни и регулаторни
промени);
- рискове за приходите (промяна в търсенето на
услугите, слабо изпълнение на услугите, промени в
цените);
- екологичен риск (сложни процедури пред държавни
институции, обществено противопоставяне).
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Оценка на риска
Прехвърляне на риска
Управление на риска
Методи за управление на риска
План за управление на риска
Избягване на риска
Контролиране на риска
Трансфериране на риска
Поемане на риска
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Някои обективни рискове, свързани с условията и
даденостите в проектоски зоната и заданието за работа по
доклада са:
- Технически проблеми по планиране на строителство –
ограничения за териториите, обхванати от План за
управление ЗМ „Баташки снежник” и НАТУРА 2000. За да се
редуцира този риск е необходимо възлагане и разработване
на екологична оценка, за да изследват ограниченията на
НАТУРА 2000, както и на защитена територия „Баташки
снежник”. Планираните действия да са съвместими с Плана
за управление на защитената територия.
- Недостатъчна снежна покривка. Да се търсат начини за
създаване на изкуствен сняг от страна на частния сектор,
експлоатиращ писти и лифтове.
- Недостатъчен поток ползватели на туристически услуги.
Местен туристически съвет и Община да инициират способи
за редуциране на риска чрез предвиждане на рекламна
кампания за привличане на туристи целогодишно.
- Липса на местен капацитет за осигуряване на финансиране.
Да се предложат способи за редуциране чрез използване на
фондовете на ЕС за финансиране, както и възможности за
инвестиции от частни партньори.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Рискове за Общината (1ви модел)
Инфраструктурният проект се възприема като заплаха за
екологичното равновесие в района и страната, липса на
подкрепа от обществеността, отсъствие на интерес от
партньори, отказ за субсидии от ЕС, невъзможност за
реализация на проект за ПЧП поради недостатъчен
бюджет и недостъчни активи на общината
За ограничаване на риска: оценка на проекта върху
околната среда; информационни кампании преди старта
на проекта за намаляване на публичното недоверие;
активна промоция на проекта от Общината; преговори
със стратегически партньор; активно въвличане на
обществеността от началото на проекта; лобиране с
Областта и държавните институции за получаване на
разрешение за промяна на статута на ЗМ, както и за
планиране своевременно на целеви средства за проекта
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Рискове за Общината (2ри и 3ти модел)
•Невъзможност да се направи замяна на земя държавна
собственост срещу общинска публична
•Липса на подкрепа от обществеността, отсъствие на
интерес от финасови партньори, отказ за субсидии от ЕСФ
•невъзможност за създаване ПЧП–АД
•Недостатъчен бюджет и недостъчни активи
За ограничаване на риска
•оценка на въздействието на проекта върху околната среда
•преговори за намиране на стратегически партньор,
•Начини за успешно кандидатстване пред ЕСФ
•информационни кампании преди старта на проекта,
•активна промоция на проекта, активно въвличане на
обществеността от началото на проекта,
•Лобиране - с Областта и държавата за замяна на земя
(държ.- общ.) и разрешение за промяна на стратута на ЗМ,
•своевременно планиране на целеви средства за проекта
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Рискове за крупни инвеститори и частни предприемачи
Начални разходи, които може да не се покрият с очакваните
приходи за предопределения срок
За ограничаване на риска:
- планиране на приходи чрез използване на минал опит и
подобни проекти в търсенето и еластичността на цените;
- Инвестиционна оценка на прогнозните приходи от агенции
- Планиране на финансов резерв
- Гаранции, стимули, глоби
- Намаляване на кредитния риск чрез застраховка
- Застраховане на актива при прехвърляне
- Прилагане на фиксирана цена след приключване
строителните дейности при доставянето на публичната услуга
с възможност за увеличаване на цената на определени
периоди
- Проекта да е финансиран на основата на оптимална
комбинация от фиксиран и плаващ курс, за ограничаване
промяна на лихвените проценти
-Регулиране на цените на публичната услуга през периода на
договора по формула, съгласувана между страните
- При финансирането на строителните дейности, със заем,
заемодателят отпуска средства само, когато приходите,
генерирани от проектните дейности са достатъчни да покрият
главницата и лихвите на заема.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Приложимост на моделите за ПЧП
Цел и функции
Критерии на теста
•Политическа и законодателна рамка
•Пазарна среда и потенциал за постигане
на стойност за парите
•Въпроси от обществен интерес
•Съотнасяне към възможни референтни
проекти
Структурирана оценка
Резултат от теста за ПЧП
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Политическа и законодателна рамка
-Политическа воля – има за осъществяване на проекта
за ски зоната в схема на ПЧП
Обществената продкрепа - изключително важна
Обществено одобрение -при добре разпространена
информация и опуляризиряне на идеята за ски зона в
партньорство с частния сектор
-Законодателна рамка-няма пречки за създаване на
ПЧП при законово допустимо прехвърляне на публични
услуги към частния сектор.
Договор за ПЧП - Общината следва ясно да изиска
постигане на целите си и да не допуска нарушаването на
публичните интереси; да е в съответствие с действащите
закони и регламенти
-Административни пречки - не се очакват, не е
необходима специална организация или престуктуриране
на обществените услуги
Прогноза - оптимистична, не се очкват затруднения
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Пазарна среда и потенциал за
постигане на стойност за парите
- Интерес от страна на частния сектор за участие в
проект за ПЧП – очаква се, анкети и проучвания на
място между местни предприемачи
- Обемът на проекта за ски зоната - широк обхват
за компенсиране на разходите по транзакции, частният
партньор ще генерира достатъчно печелби и
спестявания по проекта
- Оперативно съдържание на проекта и спектъра
от услуги - възможно и приложимо прехвърляне на
услуги към частния сектор през целия жизнен цикъл
- Прехвърляне на риска – възможно, от публичните
власти към частния партньор, което да бъде направено
на базата на изходната спецификация
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Продължителност на експлоатационния период –
35 години коцесия позволява на частния партньор
да възстанови разходите по проекта и да акумулира
разумна печалба в продължителността на договорния
период, след 12- тата година - възвръщане и печалба.
Механизъм на плащане – от предлаганите услуги стимулиращ механизъм за възвръщане на
инвестициите, който е основан на измерване цените на
предоставените услуги
Наличието на грантове (безвъзмездна помощ) важен фактор в схемата за финансиране на проекта,
ПЧП е проекта е предпочитан за такива грантове от
структурните фондове на ЕС в сравнение с
традиционно изпълняван проект, да се кадидатства
пред оперативните програми на МРРБ
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Въпроси от обществен интерес
- Качеството и съответните нива на стандарт на
услугите - договорната основа на ПЧП, сигурност при
предоставянето на услуги
- Период от време за подготовката на проекта - 5
години, 3 етапа за изпълнение - общо 8 години
Частично предоставяне на услугите и печалба - след 3 и
5-тата години след първи и втори етапи, повече
приходи след 8-та година от реализация на всички
етапи. т.е. след минимум 13 години
- Намаляване на общата цена на проекта-приоритет
на проекти, които може да се финансират от извън
бюджетни източници – фондове на ЕС, за ефективност
на производителността и ранно прилагане
- Да не се изключва опит за ПЧП за реконструкция
на път, кабинков и седалков лифт - по-малко вероятно
и трудно, поради високата им стойност.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Съотнасяне към възможни референтни
проекти
Анализирани подобни референтни проекти за
ПЧП - Банско и Перелик
Структурирана оценка
Структурираният подход при прилагането на
предварителен тест за изпълнимост на ПЧП е
приложен, анализирани са всички съответни
критерии за оценка на жизнеспособността и
(предварителната) изпълнимостта на проекта.
Общата оценка е ДА, проектът може да се
изпълни като ПЧП при дадените условия и при
спазване на горепосочените препоръки и
указания.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Резултат от теста за ПЧП
-Оценката на приложимостта на ПЧП за
инфраструктурен проект е положителна - от анализа на
критериите за изпълнимост
-Предимствата - повече и прогнозата добра
-Предложени варианти за успешна реализация
-Безвъзмездна помощ от фондове на ЕС за поскъпите инвестиции – път и лифтове
- За по-малките обекти - по-бързо ще дадат приходи,
ако са налице основните съоръжения – път, лифтове и
писти, които основно ще привлекат потребители
Недостатъците на избора на ПЧП не посочваме.
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Ефективност
Индикативна стойност по уедрени показатели,
необходими ресурси (разходи) - по етапи
• 3 етапа за реализация на проекта
• Предоставяне на услугите и печалба след 3 и
5та години след реализация на първи и втори
етапи
Пълноценно предоставяне на услугите и повече
приходи след 8та година от реализация на всички
етапи, вкл. и след първите 5 години, необходими
за приемане на проектите и получаване на
концесия, т.е. след 13 години
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Приходи – разходи(инвестиции) в лв.
I ЕТАП вид на инвестиции 1-3г.
Кабинков лифт
20000000
Ски писти
650000
Стационарен влек
744000
Заведения за хранене 176200
Паркинг
20000
Градски транспорт
Път
6000000
ОБЩО
27790200
1-3г.
1361250
1072500
150000
60000
120000
2763750
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Приходи – разходи(инвестиции) в лв.
II
ЕТАП
Кабинков лифт
Стационарен влек
Ски писти
Заведения хранене
Заслони
Ски гардеробработилница
Паркинг
Градски транспорт
Други
Общо
4г. - 5г.
4г. - 5г.
744000
600000
70000
8000
2265000
70000
200000
25000
100000
200000
80000
2970000
1692000
300000
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Приходи – разходи(инвестиции) в лв.
III ЕТАП
6 – 8 г. 6 – 8 г.
Седалков лифт
6000000 4607500
Ски писта
378000
Кабинков лифт
Заведения хранене 8200
300000
Градски транспорт
300000
Други
80000
Общо
6386200 5287500
На всички етапи
Водозахранване
18000
Трафопостове
80000
ОБЩО
35966400
Презентация за ПЧП и концепция при изграждането на ски
писти и лифтове ''Остри връх'' в РЦСТ ''Цигов чарк''
Добри практики за Публично - частно
партньорство в България
•Стара Загора - използване на ПЧП при решаване на
обществено значими проблеми
•Златоград - Етнографски комплекс “Александрови
къщи”
•Банско - ПЧП – в проект: Териториално устройствен
план за извънселищна територия – “Ски зона с център
гр. Банско” и етапна реализация на инвестиционни
инициативи
•Ловеч - съвместно търговско дружество - СЕП
Габрово-право на собственост при определи
задължителни условия
•ПЧП в реализацията на СТЦ“Перелик” - Опитът на
Община Смолян
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
53
Размер файла
967 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа