close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

официална - Право на ЕС

код для вставкиСкачать
Европейски съюз:
500 млн. души – 27 държави
Държави, членки на Европейския съюз
Страни кандидатки
Основатели
Нови идеи за траен мир и благополучие…
Конрад Аденауер
Алчиде Де Гаспери
Уинстън Чърчил
Робер Шуман
Жан Моне
Символите на ЕС
Европейското знаме
Европейският химн
9 май - Ден на Европа –
Девизът –
Обединен в многообразието
23 официални езика
Разширяване: от шест до 27 държави
1952 г.
1990 г.
1973 г.
1995 г.
1981 г.
2004 г.
1986 г.
2007 г.
Голямото разширяване –
обединяване на разделена Европа?
41992 г.
41998 г.
Падане на Берлинската стена – край на
комунизма
Начало на икономическата помощ:
програма ФАР
Критерии за присъединяване към Съюза
• демокрация и върховенство на закона
• функционираща пазарна икономика
• способност за прилагане на законите на
ЕС
Начало на официалните преговори за
разширяване
42002 г.
Зелена светлина за разширяването на
срещата на върха в Копенхаген
42004 г.
10 нови страни членки на ЕС: Естония,
Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша,
Словакия, Словения, Унгария, Чешка
република
42007 г.
България и Румъния се присъединяват към
ЕС
Страни, кандидатки за членство
Хърватия, Бивша югославска република Македония, Турция
© Reuders
41989 г.
Договорите – демократично сътрудничество,
основано на закона
1958 г.
1952 г.
Договорите от Рим: Европейска
икономическа общност
Европейска общност за атомна енергия
(ЕВРАТОМ)
Европейска общност за въглища и стомана
2009 г.
1987 г.
Договор от Лисабон
Единен европейски акт:
Единен пазар
2003 г.
1999 г.
Договор от Ница
Договор от Амстердам
1993 г.
Договор за Европейски съюз Маастрихт
Договорът от Лисабон – Европа през XXI век
Договорът ще направи Европейския съюз:
По-ефикасен
Опростени процедури, постоянен
председател на Европейския съвет и др.
По-демократичен
Засилена роля на Европейския и
националните парламенти, „Гражданска
инициатива“, Харта на основните права и др.
По-прозрачен
По-ясни отговорности, по-голям достъп за
обществеността до документи и заседания и
др.
По-единен на
световната сцена
По-сигурен
Върховен представител за външната
политика и др.
Нови възможности за борба с изменението
на климата и тероризма, сигурност на
енергоснабдяването и др.
Прозрачен Съюз в услуга на гражданите
Уебсайтът на Европейския съюз
europa.eu
Милион и половина документи, достъпни за
обществеността
Център за контакти Europe Direct
Отговори на вашите въпроси:
00 800 6 7 8 9 10 11
Информационни пунктове Europe Direct
Над 400 информационни пункта за ЕС в цяла Европа
Документи на Европейския съюз
Достъп до вътрешни документи по заявка
Европейски омбудсман
Разглеждане на жалби срещу европейската
администрация
Никифорос Диамандурос, европейски омбудсман
Население на ЕС и на други държави
Население в милиони, 2009 г.
1339
500
307
ЕС
Китай
128
142
Япония
Русия
САЩ
Площ на ЕС и на други държави
Площ, 1 000 км²
16 889
9327
9159
4234
365
ЕС
Китай
Япония
Русия
САЩ
Богатството на ЕС и на други държави
38 700
27 800
25 100
12 508
9819
12 200
4 400
3329
1 326
ЕС
Китай
468
Япония
Русия
САЩ
Размер на икономиката: Брутен вътрешен продукт
в милиарди евро, 2008 г.
ЕС
Китай
Япония
Русия
САЩ
Богатство на глава от населението: Брутен вътрешен
продукт на глава от населението, 2008 г.
3
131
Малта
Люксембург
Кипър
Словения
0.3
9
20
30
43
Естония
Белгия
49
Словакия
34
62
Латвия
Нидерландия
63
Литва
43
68
Ирландия
Дания
77
83
Австрия
Чешка република
92
93
Португалия
Унгария
България
111
230
Румъния
Гърция
244
Обединено кралство
Италия
Финландия
Полша
Германия
Швеция
Испания
Франция
295
305
313
357
410
506
544
Площ на страните от ЕС
Площ в 1 000 км²
21.5
9.3
Швеция
7.6
5.5
5.4
5.3
4.5
3.3
2.3
2.0
1.3
0.8
0.5
0.4
България
Дания
Словакия
Финландия
Ирландия
Литва
Латвия
Словения
Естония
Кипър
Люксембург
Малта
8.4
10.0
Унгария
Австрия
10.5
Чешка република
10.6
10.8
Белгия
Португалия
11.3
Гърция
Нидерландия
16.5
38.1
Румъния
Полша
60.1
Италия
45.8
61.6
Обединено кралство
Испания
64.4
Франция
Германия
82.1
Колко души живеят в ЕС?
Население в милиони, 2009 г.
общо 500 млн.
БВП на глава от населението: разпределение на
богатството
БВП на глава от населението, 2008 г.
Индекс със средна стойност за 27-те страни членки 100
271
137
135 123
122 118
117 116 115
114 107
103 101 100
95 94
91
80 76 76
72 68 63
61 58 56
България
Румъния
Латвия
Полша
Литва
Унгария
Естония
Словакия
Португалия
Малта
Чешка република
Словения
Гърция
Кипър
ЕС-27
Италия
Испания
Франция
Белгия
Финландия
Германия
Обединено кралство
Дания
Швеция
Австрия
Нидерландия
Ирландия
Люксембург
46 40
Как ЕС разполага със своите средства?
Общ бюджет на ЕС за 2010 г.: 141,5 млрд. евро
= 1,20% от брутния национален доход
Граждани, свобода,
сигурност и правосъдие
2%
ЕС на световната сцена:
включително помощи за развитие
6%
Природни ресурси:
селско стопанство, околна среда
41%
Други, администрация
6%
Устойчив растеж:
работни места, конкурентоспособност,
регионално развитие
45%
Изменение на климата – глобално
предизвикателство
За да сложат край на глобалното затопляне, през 2007 г.
лидерите на ЕС решиха:
4
4
4
да намалят емисиите на парникови
газове с 20 % до 2020 г. (30 % ако и други
развити държави поемат подобен ангажимент)
да подобрят енергийната ефективност
с 20 % до 2020 г.
да увеличат дела на възобновяемата
енергия на 20 % до 2020 г.
Енергийни източници в един променящ се свят
Видове горива, използвани в ЕС
през 2008 г. като процент от
общия сбор
Дял на горивата, внасяни от държави извън ЕС през
2008 г.
100%
Петрол
36%
84%
Газ
25%
60%
54%
45%
Въглища
18%
Атомно гориво
13%
Възобновяеми
енергийни източници
8%
0%
Въглища Петрол
Газ
Атомно Възобногориво
вяеми
(уран)
Всички
видове
гориво
Заетост и растеж
Предизвикателства:
4Демография – европейците живеят по-дълго и имат по-малко деца
4Глобализация – европейската икономика се конкурира с икономики от други
части на света
4Изменение на климата – емисиите на парникови газове трябва да намалеят
Решения:
Европейските лидери се споразумяха за съвместна стратегия за:
4Повече научни изследвания и иновации
4По-динамична бизнес среда
4Инвестиции в хората
4По-екологична икономика
Изследователска дейност – инвестиции в
обществото на знанието
Разходи за изследователска и развойна дейност, 2006 г. (% от
БВП)
3.4%
3.0%
2.6%
1.8%
1.3%
ЕС
Цел на ЕС
за 2010 г.
Китай
Япония
САЩ
Солидарност в действие: европейска политика
на сближаване
2007-2013 г.: Инвестиции в размер на 347 млрд. евро за
инфраструктура, бизнес, околна среда и обучение на работници от
по-необлагодетелствани региони или социални групи
4
Регионален фонд
4
Социален фонд
4
Кохезионен фонд
Цел „Сближаване“: региони с БВП
на глава от населението под 75 %
от средния за ЕС. 81,5 % от
фондовете се изразходват за тази
цел.
Цел „Регионална
конкурентоспособност и заетост“.
Еврото – единна европейска валута
Може да се използва навсякъде в
еврозоната
4Монети: една страна с национални
символи и една обща страна
4Банкноти: без национална страна
Страни от ЕС, използващи еврото
Страни от ЕС, не използващи еврото
Справяне с инфлацията
Европейски икономически и паричен съюз: стабилни цени
16
14
12
10
8
6
4
2
Средно годишно равнище на инфлацията в 15-те страни от ЕС,
използващи еврото през 2008 г.
2009f
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
0
Единният пазар: свобода на избора
Единният пазар доведе до:
значително намаление на цените на
много продукти и услуги, включително за
интернет достъп и самолетните билети.
40% намаление на цените на
телефонните разговори от 2000-2006 г.
2,8 милиона нови работни места
Четири свободи на движение:
© Getty Images
4 стоки
4 услуги
4 хора
4 капитали
Свобода на движение
„Шенген“:
4
4
4
© Corbis
4
Отсъствие на полицейски или митнически проверки
по границите на повечето страни от ЕС
Засилен контрол по външните граници на Съюза
По-тясно сътрудничество между полицейските
органи в различните държави-членки
Възможност за закупуване и внос на всякакви стоки
за лична употреба при пътуване в държави от ЕС
Обучение в чужбина
Над два милиона млади хора са учили или са
се обучавали в други европейски държави
благодарение на програмите на ЕС:
4 Коменски: училищно образование
4 Еразъм: висше образование
4 Леонардо да Винчи: професионално обучение
4 Грюндвиг: образование за възрастни
© Getty Images
4 Младеж в действие: доброволен труд и неформално
обучение
Подобряване на здравето и околната среда
Замърсяването не признава граници – необходими са
съвместни действия
Дейността на ЕС допринася за:
4
4
4
4
4
4
4
© Van Parys Media
4
по-чисти води за къпане
много по-малко киселинни дъждове
разпространение на безоловния бензин
свободно и безопасно изхвърляне на стари електроуреди
строги правила за безопасност на храните от стопанството до трапезата
по-екологично чисто и качествено селско стопанство
по-ефикасни здравни предупреждения върху цигарите
регистрация и контрол на всички химични вещества (REACH)
4
Харта на основните права
4
Съвместна борба срещу тероризма
4
Сътрудничество между полицейските и
съдебните органи на различните
страни членки
4
Координирана политика за убежище и
имиграция
4
Сътрудничество в областта на
гражданското право
© European Union Police Mission
Зона на свобода, сигурност и правосъдие
ЕС: носител на мир и просперитет
4
4
4
Правила за световна
търговия
Обща външна политика и
политика на сигурност
Помощи за развитие и
хуманитарна помощ
ЕС ръководи операции по поддържане на мира и
възстановяване на обществения ред в разрушени от
войни държави, като например Босна и Херцеговина.
ЕС – основна търговска сила
Дял от световната
търговия със стоки
(2007 г.)
Дял от световната
търговия с услуги
(2007 г.)
ЕС
17%
Други
53,2%
ЕС
28,5%
САЩ
14,5%
Други
40,6%
Япония
5,8%
Китай
9,5%
САЩ
18,2%
Китай Япония
5,9%
6,8%
ЕС предоставя най-голяма част от помощта за
развитие в света
ЕС предоставя 60% от всички помощи за развитие
93€
53€
44€
ЕС
Япония
САЩ
Официална помощ за развитие на глава от
населението, 2007 г.
Три главни действащи лица
Европейският парламент –
Гласът на гражданите
Йежи Бузек, Председател на
Европейския парламент
Еврпейският съвет
и Съветът на министрите –
гласът на държавите-членки
Херман ван Ромпой, Председател на Европейския съвет
Европейската комисия –
защита на общия интерес
Жозе Мануел Барозу, Председател на Европейската
комисия
Институциите на ЕС
Европейски съвет (не е
среща на върха)
Европейски парламент
Съд на ЕС
Не “Европейски
съд”
Сметна
палата
Европейска инвестиционна
банка
(не е ЕБВР)
Съвет на министрите
(Съвет на ЕС)
Европейска комисия
Икономически и социален
комитет
Комитет на регионите
Органи, агенции и
служби на ЕС
Европейска централна
банка
Как се създават европейските правни актове
Граждани, групи по интереси, експерти: дискусии,
консултации
Европейска комисия: представяне на официално
предложение
Европейски парламент и Съвет на министрите:
(съвместно)
приемане на акта
Национални (и местни) органи: прилагане
Европейска комисия и Европейски съд: контрол на
прилагането
Европейски парламент – гласът на гражданите
4 Взема решения за европейските закони и бюджета заедно със
Съвета на министрите
4 Демократичен надзор на цялостната дейност на ЕС
Брой на членовете на ЕП, избрани в отделните ДЧ
Австрия
17
Ирландия
12
Малта
Белгия
22
Испания
50
Нидерландия
25
Унгария
22
72
Обединено
кралство
72
Финландия
13
5
Словения
7
България
17
Италия
Германия
99
Кипър
6
Полша
50
Франция
72
22
Латвия
8
Португалия
22
Чешка
република
22
13
Литва
Румъния
33
Швеция
18
Словакия
13
Общо
Гърция
Дания
Естония
6
Люксембург
12
6
752
Европейските политически партии
Брой места в Европейския парламент
по политически групи
(януари 2010 г.)
Алианс на либералите и
Демократите за Европа
84
Група на Европейската народна партия
(Християндемократи)
265
Група на зелените/
Европейски свободен алианс
55
Прогресивен алианс на
социалистите и демократите
184
Европейска обединена
левица – Северна зелена левица
35
Група на европейските
консерватори и реформисти
54
Общо : 736
Група на Европа на свободата
и демокрацията
32
Независими
членове 27
Съвет на министрите – гласът на държавитечленки
4 Един министър от всяка страна от ЕС
4 Председателство: ротационна смяна на всеки
шест месеца (освен Съветът по общи въпроси)
4 Взема решения за законите и бюджета на ЕС
(най-често съвместно с ЕП)
Произнася се с квалифицирано мнозинство или
единодушие
4 Решения по всички управленски въпроси
Няма постоянен състав и мандат
Съвет на министрите – брой гласове по
държави-членки
Германия, Франция, Италия и Обединеното кралство
29
Испания и Полша
27
Румъния
14
Нидерландия
13
Белгия, Чешка република, Гърция, Унгария и Португалия
12
Австрия, България и Швеция
10
Дания, Ирландия, Литва, Словакия и Финландия
7
Естония, Кипър, Латвия, Люксембург и Словения
4
Малта
3
Общо:
345
„Квалифицирано мнозинство“
за повечето решения:
255 гласа и мнозинство на държавите-членки
От 2014 г.: 55% от държавите-членки с 65% от населението
Европейски съвет - среща на върха
Държавните или правителствените ръководители на всички ДЧ
+ председателя на ЕК
(участват член на ЕК и ВПЕСВОС)
4Заседава поне 4 пъти годишно
4 Определя общите насоки за политиките на ЕС
Постоянен председател: днес Херман ван Ромпой
Върховен представител по въпросите на
външните работи и политиката на сигурност
Катрин Аштън
Двойна роля: Председател на
заседанията на Съвета по външните
работи и Заместник-председател на
Европейската комисия
Отговаря за общата политика по
външните работи и сигурността
Ръководител на Европейската служба
за външни действия
Европейска комисия – защита на общия интерес
27 независими членове, по един от
всяка държава-членка
4Предлага проектите за актове
4Изпълнителен орган по възложение
4Пазител на Договорите
4Представлява ЕС на международната сцена
Европейски съд – защита на закона
27 независими съдии, по един от
всяка държава-членка
4Тълкува европейските правни норми
4Гарантира, че те се прилагат еднакво
във всички страни от Съюза
Европейска сметна палата: отговорно
използване на вашите пари
27 независими членове
4Проверява дали средствата
на ЕС
се изразходват правилно
4 Може да извършва одит на всяко
лице или организация, боравещи
със средства на ЕС
Европейска централна банка: управление на
еврото
4Гарантира ценовата стабилност
4Контролира паричното предлагане и
определя лихвените проценти
4Работи независимо от правителствата
Жан-Клод Трише
Председател на
Европейската централна банка
Европейски икономически и социален комитет:
гласът на гражданското общество
344 членове
4Представлява профсъюзи,
работодатели, фермери,
потребители и др.
4Предоставя съвети относно нови
закони и политики на ЕС
4Насърчава участието на
гражданското общество в
дейностите на ЕС
Комитет на регионите: гласът на местните
управителни органи
344 членове
4Представлява градове, региони
4Предоставя съвети относно нови
закони и политики на ЕС
4Насърчава участието на местните
управленски органи в дейностите
на ЕС
Служители в институциите на ЕС
Комисията назначава около 23 000 служители на постоянен
договор и 11 000 служители на временен договор
Други европейски институции: около 10 000
4Служители на постоянен договор
4Избрани чрез конкурс
4Представители на всички държави-членки
4Заплати, определени със закон
4Администрацията на ЕС струва 15 евро годишно на
всеки европейски гражданин
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
73
Размер файла
10 763 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа