close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

MS PowerPoint

код для вставкиСкачать
Оцінка вимог ЄС до валідації
методів випробування
харчових продуктів за
показниками безпечності та
розроблення пропозицій щодо
впровадження у практику
діяльності УЛЯБП АПК
Виконав: Петров А.Ю.
Науковий керівник: к. фіз-мат.н Цициліано О. Д.
МЕТА РОБОТИ
Оцінювання вимог Європейського Союзу
до
здійснення
валідації
методів
випробування харчових продуктів за
показниками безпечності та розроблення
процедури
щодо
впровадження
у
практичну діяльність УЛЯБП АПК.
ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сучасний стан регламентації
вимог щодо здійснення оцінки
придатності методів
випробування.
ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ
Предметом дослідження роботи є
вивчення особливостей застосування
валідованих методик щодо безпечності
харчових продуктів для ВЛ з метою
забезпечення
належності
якості
результатів випробувань та підвищення
якості продукції .
Використані матеріали
Матеріали досліджень, методики, процедури,
інструкції за якими в основному працюють
ВЛ, стандарт ДСТУ ISO/IEC 17025:2006,
Директива ЄС 96/23, Рішення 657/2002 ЄС та
інші.
Застосовані методи
Аналізу
Порівняння
Узагальнення
Актуальність теми
В Україні на даний момент відсутні узагальнені
правила та процедури валідації методів випробувань
що
створює
перешкоди
та
складності
для
лаболаторій які впроваджують систему менеджменту
якості та готуються до акредитації в НААУ на
відповідність ДСТУ ISO/IEC – 17025:2006. Тому
використання та узагальнення підходів до здійснення
валідації методів які використовуються в ЄС буде
корисним
для
більшості
випробувальних
лаболаторій.
В И М О Г И Д О В Л З Г І Д Н О Д С Т У I S O / I E C 17 0 2 5 : 2 0 0 6 П Р И
З Д І Й С Н Е Н Н І О Ц І Н К И П Р И Д АТ Н О С Т І ( В А Л І Д А Ц І Ї ) М Е ТОД І В .
Приміщення та умови довкілля;
Персонал, компетентність та методи її оцінки;
Методи випробувань (порядок вибору методів, оцінка
їх придатності до цільового використання, оцінка
невизначеності вимірювань);
Устаткування;
Оцінювання придатності;
Контроль яко сті (забезпечення яко сті через
впровадження внутрішньолабораторного контролю та
участь у міжлаборатоних порівняннях)
ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ДОСТОВІРНІСТЬ
РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ ПРИ З ДІЙСНЕННІ ВА ЛІДАЦІЇ:
ОЦІНКА ПРИДАТНОСТІ (ВА ЛІДАЦІЯ)
( з г і д н о Д С Т У I S O / I E C 17 0 2 5 : 2 0 0 6 )
підтвердження шляхом дослідження та
надання об’єктивних доказів того, що
конкретні вимоги до специфічного цільового
використання виконуються, тобто, це дії, які
доводять, що певна методика, процес,
обладнання, сировина, діяльність або
система дійсно дають очікуваний результат.
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ВА ЛІДАЦІЇ В ВЛ
По-перше, відсутність в Україні єдиного
методичного документу з питань валідації методик.
По-друге, відсутність практичного досвіду валідації
методик у співробітників випробувальних
лабораторій.
По-третє, неможливість проведення значного числа
випробувань під час валідації.
По-четверте, питання мінімізації витрат на
оцінювання придатності.
Блок схема процесу валідації методики
Деталізація
вимог
Визначення
характеристик
методики
Так
Перевірка відповідності
характеристик методики
вимогам
Удосконалення
методики
Ні
Заявка стосовно
придатності
Методика
відповідає
вимогам
так
ні
Методику можна
вдосконалити
Заявка стосовно
непридатності
Види аналітичних методів випробувань згідно
Рішення 657/2002 ЄС
Скринінг - метод - це методи, які використовуються для
визначення наявності речовини або класу речовин на
належному рівні. Ці методи мають високу пропускну
здатність
при
проведенні
випробувань
зразків
і
використовуються для "відсіювання" великих вибірок зразків
на потенційно недостовірні результати. Вони спеціально
призначені для того, щоб уникну ти помилкових достовірних
результатів.
Підтверджуючий метод - методи, які надають повну або
додаткову інформацію, що дозволяє ідентифікувати речовину
і, при необхідності, визначити його кількісно на відповідному
рівні.
КЛАСИФІКАЦІЯ СКРИНІНГОВИХ
МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ:
(згідно Рішення 657/2002 ЄС)
За
-
принципом виявлення:
Біологічні методи дослідження
Біохімічні методи дослідження
Фізико-хімічні методи дослідження
За ст упенем кількісного визначення:
- Якісні
- Напівкількісні
- Кількісні
Межа
виявлення
CCβ
Вирішальна
межа
CCα
Правиліність /
повернення
Прецензійність
Селективність /
Спецефічність
Застосованість/
Стійкість/
Стабільність
ПРОЦЕДУРА ВА ЛІДАЦІЇ МЕТОДІВ
( З Г І Д Н О Р І Ш Е Н Н Я 6 57 / 2 0 0 2 Є С )
Скринінгові
методи
+
+
+
Підтвержуючі
методи
+
+
+
+
ПРАКТИЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Розроблення процедури “Оцінювання придатності
аналітичних методів випробування
Рішення
657/2002 ЄС”
Мета :
Процедура розроблена з метою регламентації
та технічної деталізації умов проведення
оцінювання придатності методик
випробуванния харчових продуктів за
показниками безпечності
Українська лабораторія якості і безпечності продукції АПК
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Керівник ВЛ
___________
”___” _____________ 2012 р.
Задокументована процедура
Пр.1-2012
ОЦІНЮВАННЯ ПРИДАТНОСТІ АНАЛІТИЧНИХ МЕТОДІВ
ВИПРОБУВАННЯ ЗГІДНО РІШЕННЯ 657/2002 ЄС
Екземпляр № ______
Місце знаходження екземпляру ______________
Київ 2012
ЗМІСТ
1 . Мета
2.Область використання
3.Нормативні посилання
4.Терміни та визначення
5.Скорочення
6.Відповідальність
7.Основна час тина
ПРОЦЕДУРА ОЦІНКА ПРИДАТНОСТІ МЕТОДІВ
ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ НАСТ УПНІ ЕТАПИ :
деталізація вимог до структури методики та
її характеристик ;
метрологічна експертиза документу, що
регламентує методику;
дослідження методики;
співставлення визначених характеристик
методики з вимогами НД;
заява про відповідність
ВИСНОВКИ
1. В процесі аналізу вимог документів Європейського
Співтовариства за якими здійсніється валідація
методів були індетифіковані критерії по яким
здійснюється валідація в випробувальних
лаболаторіях.
2.
Проведено аналіз Рішення 657/2002 ЄС з метою
адаптації досвіду проведення валідації аналітичних
методик випробування харчових продуктів.
3. Розроблено документовану процедуру “Оцінювання
придатності аналітичних методів випробування
харчових продуктів за показниками безпечності
згідно Рішення 657/2002 ЄС”.
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Документ
Категория
Презентации по психологии
Просмотров
21
Размер файла
686 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа