close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация на PowerPoint

код для вставкиСкачать
Проект “Подготовка на българската администрация
за ефективна защита на националния интерес в
Европейския съюз”
III. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: „Предоставяне на
консултантски услуги за надграждане на страницата
на координационния механизъм по въпросите на ЕС
(www.euaffairs.government.bg) и създаване на
Консултативен център”
Обособена позиция III
Специфичната цел на III-та обособена позиция е:
Прилагане на иновативни практики за сътрудничество с
администрациите от други държави-членки на ЕС с координационни
функции по въпросите на ЕС, с гражданите и бизнеса чрез създаване
на Консултативен център на страницата на координационния
механизъм по въпросите на ЕС.
Целеви групи
Потребителите на страницата на координационния механизъм по
въпросите на ЕС, включително служители от държавната
администрация на централно ниво, областно и общинско ниво,
структури от други държави-членки на ЕС с координационни функции
по въпросите на ЕС, представители на гражданското общество и
бизнеса.
Предоставяне на консултантски услуги за надграждане на страницата на координационния механизъм по въпросите на
ЕС (www.euaffairs.government.bg) и създаване на консултативен център
Основни дейности
•
•
•
•
Изработване на „Механизъм за функциониране на Консултативния център
чрез Интернет страницата на координационния механизъм по въпросите
на Европейския съюз” - одобрен.
Изработване на „Концепция за обновяване на дизайна и надграждане на
функционалността на страницата на координационния механизъм по
въпросите на ЕС“ - одобрена.
Разработване на новата функционалност към страницата на
координационния механизъм по въпросите на ЕС, с интерфейс на
български и английски езици и подготовка за мигриране на
съществуващата информация – в процес на изпълнение.
Инсталация и внедряване на платформата върху продуктов сървър,
осигурен от Възложителя.
Предоставяне на консултантски услуги за надграждане на страницата на координационния механизъм по въпросите на
ЕС (www.euaffairs.government.bg) и създаване на консултативен център
Основни дейности (продължение)
•
•
•
•
Провеждане на пълни тестове на новата функционалност.
Разработване на потребителска и техническа документация на български
език. Обучение на служители на Възложителя за администриране и
моделиране на новата функционалност.
Провеждане на Кръгла маса в гр. София за 60 участника, за представяне на
внедрената функционалност на страницата на координационния
механизъм по въпросите на ЕС с интерактивни инструменти, обслужващи
функционирането на Консултативния център. – планирана за 19.09.2013 г.,
с участие на представители на партньора по проекта – ГСЕВ на Р. Франция.
Техническа и гаранционна поддръжка на Интернет страницата на
координационния механизъм и приложния софтуер за срок от 24 месеца от 20.09.2013 г. до 19.09.2015 г.
Предоставяне на консултантски услуги за надграждане на страницата на координационния механизъм по въпросите на
ЕС (www.euaffairs.government.bg) и създаване на консултативен център
Преглед на добри практики за провеждане на консултации
с помощта на инструменти за интерактивна комуникация в
Интернет
Прегледът е с фокус върху страни с различно ниво на развитие на
електронните консултации – Нидерландия и Естония (с внедрено
национално електронно ID), Франция, Великобритания, Германия,
Дания, Финландия, Литва, Полша, Словения, България (с внедрени един
или повече публични портали за консултиране), Ирландия Швейцария,
Кипър (с основен метод – имейл консултации), а също и порталите за
консултиране на Европейската комисия.
Предоставяне на консултантски услуги за надграждане на страницата на координационния механизъм по въпросите на
ЕС (www.euaffairs.government.bg) и създаване на консултативен център
Добри практики (продължение)
Съпоставени са:
• Обхвата на консултациите и целевите групи;
• Начина на представяне на консултациите;
• Условията за участие;
• Публичността на коментарите/ защитата на личната информация;
• Основните инструменти за участие в процеса на консултации.
Предоставяне на консултантски услуги за надграждане на страницата на координационния механизъм по въпросите на
ЕС (www.euaffairs.government.bg) и създаване на консултативен център
Добри практики (интерактивни инструменти)
Има значително разнообразие в използваните интерактивни средства:
• Най-широко се използват коментари към консултация с възможност за
качване на файл – блог формат;
• За фокусирано събиране на обратна връзка и мнения се използват
въпросници с комбинация от затворени и отворени въпроси –
Интернет анкета;
• За дискусии извън обсега на конкретните консултации се използват
(ограничено) форум и/ или чат;
• Излъчване на живо на заседания на различни административни органи в
Интернет и достъп до видео архив.
Предоставяне на консултантски услуги за надграждане на страницата на координационния механизъм по въпросите на
ЕС (www.euaffairs.government.bg) и създаване на консултативен център
Изглед на
блог консултация
Предоставяне на консултантски услуги за надграждане на страницата на координационния механизъм по въпросите на
ЕС (www.euaffairs.government.bg) и създаване на консултативен център
Изглед на
консултация
с анкета
Предоставяне на консултантски услуги за надграждане на страницата на координационния механизъм по въпросите на
ЕС (www.euaffairs.government.bg) и създаване на консултативен център
Информационна консултативна система на механизма за
координация по европейските въпроси
Мисия: Предназначението на Системата [www.euaffairs.government.bg] е да
предоставя на гражданите на България, бизнеса и нестопанските
организации официална информация за позициите на България в
процеса на вземане на решения в Европейския съюз, актуална
информация за европейските политики, както и възможност за
участие в процеса на консултиране при вземане на решения по
важни за страната въпроси от европейския дневен ред и
законодателство. Поддържането на информацията и на английски
език осигурява възможност за информиране и на всички
заинтересовани от държавите членки на ЕС относно българските
намерения в процеса на вземане на решение в ЕС.
Предоставяне на консултантски услуги за надграждане на страницата на координационния механизъм по въпросите на
ЕС (www.euaffairs.government.bg) и създаване на консултативен център
Информационна консултативна система на механизма за
координация по европейските въпроси
Визия: Утвърждаване на Информационната консултативна система на
механизма за координация по европейските въпроси в Република
България [www.euaffairs.government.bg] като полезен инструмент за
гражданите, бизнеса и организациите, търсещи информация по
европейските въпроси и политики, основно място за активна
дискусия и ефективно изразяване на мнения при формиране на
българските позиции в процеса на вземане на решения в
Европейския съюз.
Предоставяне на консултантски услуги за надграждане на страницата на координационния механизъм по въпросите на
ЕС (www.euaffairs.government.bg) и създаване на консултативен център
Структура на Системата
Системата е структурирана съобразно две основни функции:
•
информационна функция – институционална информация за
координацията по европейските въпроси, официална информация по
актуални въпроси, новини, автоматизирана публикация на новини от
сайтове със сходна тематика и др. - достъпна за всички;
•
консултативна функция – обособена като виртуален Консултативен
център – достъпна за регистрираните потребители.
Информационната и консултативна система ще бъде разработена от екипа на
Агенция СТРАТЕГМА на базата на модерна собствена система за управление
на съдържанието с отворен код, като се мигрира настоящото съдържание на
страницата.
Предоставяне на консултантски услуги за надграждане на страницата на координационния механизъм по въпросите на
ЕС (www.euaffairs.government.bg) и създаване на консултативен център
Обновяване и надграждане на функционалността на
страницата на координационния механизъм по въпросите на
ЕС
•
Потребителският интерфейс ще бъде разработен при съблюдаване на
спецификациите за семантично представяне на информацията CSS2 и
CSS3, спецификациите на W3C за XHTML 1.x. за постигане на
универсалност на изгледа при всеки модерен Интернет браузър.
•
В Системата ще бъдат изготвени и интегрирани помощни страници.
•
Достъпът до Системата за хора с увреждания ще бъде осигурен в
съответствие с Препоръките за достъпност на Интернет съдържание
(WCAG 2.0).
•
Системата ще бъде конфигурирана с интерфейс и възможност за превод
на съдържанието на български и английски езици.
Предоставяне на консултантски услуги за надграждане на страницата на координационния механизъм по въпросите на
ЕС (www.euaffairs.government.bg) и създаване на консултативен център
Информационна функция на Системата
•
Институционална информация - специално място ще бъде отделено на
представяне на участниците в координационния механизъм по въпросите
на ЕС.
•
Актуална информация - всички новини, свързани с взетите от СЕВ
решения, както и новини за актуални събития, решения и др. в ЕС.
•
Информация от външни източници – системата ще поддържа
функционалност за периодично и автоматично зареждане с документи
от страници на европейски или национални институции (ЕК, ЕП, Съвета
на ЕС, зелените и бели книги на ЕС).
Предоставяне на консултантски услуги за надграждане на страницата на координационния механизъм по въпросите на
ЕС (www.euaffairs.government.bg) и създаване на консултативен център
Системата ще дава информация за работата на
следните основни участници в координационния
механизъм по европейските въпроси
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Дирекция „Координация
по въпросите на
Европейския съюз“
(зам.) МИНИСТЪР НА
ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СЪВЕТ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ВЪПРОСИ
МИНИСТЕРСТВО НА
ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Генерална дирекция
„Европейски въпроси“
Дирекция „Политики и
институции на
Европейския съюз“
35 работни групи
Дирекция
"Международно право и
юридически въпроси"
Постоянно представителство
на Република България към
Европейския съюз
Предоставяне на консултантски услуги за надграждане на страницата на координационния механизъм по въпросите на
ЕС (www.euaffairs.government.bg) и създаване на консултативен център
Автоматично зареждане на информация в Системата
RSS емисии
Администратор на
Информационната
част
Одобряване
Зелени и бели книги:
Семантичен анализ
на страници
Предоставяне на консултантски услуги за надграждане на страницата на координационния механизъм по въпросите на
ЕС (www.euaffairs.government.bg) и създаване на консултативен център
Публикувана
информация
в Системата
Излъчване на заседания на СЕВ в Интернет
Уеб/ HD камера
Видео сървър: хостван
или наета услуга
Аудио и видео сигнал
за излъчване
Излъчено
видео предаване
Администратор на
Информационната
част
Активиране
/ спиране
Предоставяне на консултантски услуги за надграждане на страницата на координационния механизъм по въпросите на
ЕС (www.euaffairs.government.bg) и създаване на консултативен център
Страница на
излъчване в
Системата с
права за
достъп
Консултативна функция на Системата
Предпоставки за създаване на консултация по конкретна тема:
•
Публикувано резюме на рамкова позиция или друг документ от системата
Eunet в папка за автоматичен обмен с Консултативния център и получено
известите от мениджър на Системата.
•
Публикувана нова зелена и бяла книга на ЕС и получено известите от
мениджър на Системата.
•
Идентифицирана важна тема от годишна и/или шестмесечна програма с
приоритетни за България теми.
•
Идентифицирана друга важна тема от екипа на Консултативния център.
Предоставяне на консултантски услуги за надграждане на страницата на координационния механизъм по въпросите на
ЕС (www.euaffairs.government.bg) и създаване на консултативен център
Участници в Консултативния център
Консултативната функция е достъпна за Регистрирани потребители,
представящи граждани, бизнес или нестопански организации:
•
Регистрация – Всеки Интернет потребител може да попълни
регистрационна форма. За потвърждаване на регистрацията се използва
валиден имейл адрес. Регистрацията е активна след одобрение от
Администратор на Системата.
•
Представител на организация попълва допълнителна информация, която я
идентифицира.
Регистрирани потребители от служебната система EUnet се предвижда да
влизат в Системата със своята регистрация в системата Eunet. За целта се
предвижда да се използва протокол OpenID или подобен.
Предоставяне на консултантски услуги за надграждане на страницата на координационния механизъм по въпросите на
ЕС (www.euaffairs.government.bg) и създаване на консултативен център
Участие в Консултация
Системата показва списък на всички активни консултации и архив.
•
По подразбиране инструментът за консултиране е формуляр за коментари
към консултация по създадена тема с възможност за прикачване на файл.
Коментарите не се публикуват автоматично и не изискват модериране.
•
Може да бъде избран и алтернативен инструмент към страницата на
консултация по създадена тема: формуляр за публични коментари (блог
дискусия) с възможност за прикачване на файл; или създаване на онлайн
въпросник.
•
Всеки участник в консултация решава кои негови коментари са публични
и кои не.
Предоставяне на консултантски услуги за надграждане на страницата на координационния механизъм по въпросите на
ЕС (www.euaffairs.government.bg) и създаване на консултативен център
Участие в Консултация (продължение)
Вход на регистриран
потребител
Преглед на списък
от консултации
Попълване на
форма за коментар
Попълване на анкета
за коментар
Получаване на известие за нов
коментар от Администратор на
Консултативната част
Избор на
консултация
Предоставяне на консултантски услуги за надграждане на страницата на координационния механизъм по въпросите на
ЕС (www.euaffairs.government.bg) и създаване на консултативен център
Други функции на Консултативния център
•
Улесняване на достъпа до европейски консултации на портала Вашият
глас в Европа – индикатор на броя на активните консултации във всеки
момент, директни препратки към най-новите от тях и др.
•
Участие в дискусии във форум с основна цел обсъждане на въпроси извън
обсега на темите за консултиране.
•
Излъчване на заседанията на СЕВ по Интернет с достъп на служебни
потребители до тях и възможност за коментари в паралелен чат.
•
Възможност за експорт на всички коментари към дадена консултация или
тема във форума за обобщаването им от Администратор на
Консултативния център и изготвяне на версии за качване в Системата и за
информация на участниците в процеса по вземане на решение по темата.
Предоставяне на консултантски услуги за надграждане на страницата на координационния механизъм по въпросите на
ЕС (www.euaffairs.government.bg) и създаване на консултативен център
Благодарим ви за вниманието!
Възложител:
Изпълнител:
Министерски съвет
на Република България
Агенция Стратегма ООД.
Дирекция „Координация по
въпросите на Европейския съюз”
Предоставяне на консултантски услуги за надграждане на страницата на координационния механизъм по въпросите на
ЕС (www.euaffairs.government.bg) и създаване на консултативен център
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
10
Размер файла
852 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа