close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
НОВАТА ОСП НА ЕС:
ПО-ГЪВКАВА И ПО-ЗЕЛЕНА
Дирекция “Директни плащания и пазарна подкрепа”
Министерство на земеделието и храните
28.11.2013 г.
2015 – начало на новата ОСП
Гарантиране на добри нива на финансиране на ОСП
на ниво ЕС
Запазване на водещото място на директните
плащания като форма на подкрепа на доходите
Засилване на екологичния елемент в І стълб на ОСП
Предоставяне на повече гъвкавост за ДЧ
Укрепване на пазарните мерки
Засилване на връзката ОСП – други политики и
инструменти за финансиране със средства от ЕС
Нов облик на директните плащания
Източник: ЕК
В новата ОСП земеделските стопани ще имат достъп до:
Задължителни схеми (всички
държави членки на ЕС):
–
(+)
Схема за базово плащане (с права за
плащане или преходната опростена
СЕПП)
–
“Зелено” плащане
–
Схема за млади земеделски стопани
Доброволни схеми (по избор на
държавите членки):
–
Обвързано плащане
–
Подпомагане за райони с природни
ограничения
–
Схема за преразпределително плащане
Всички плащания отговарят на изискванията за кръстосано съответствие
или
Опростена схема за дребни земеделски стопани (доброволна за държавите
членки и по избор на фермера)
Специфично плащане за памук – за България, Гърция, Испания и Португалия
Активен фермер
Не се подпомагат ФЛ и ЮЛ, чиито площи са основно (над 50%)
площи, естествено поддържани в състояние, подходящо за
паша или обработка и върху тях не се извършват минимални
дейности
Негативен списък – лица, които оперират летища, железопътни
услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите
имоти, спортни игрища и места за отдих
Гъвкавост:
ДЧ могат да разширяват списъка
ДЧ могат да изключват от подпомагане ФЛ и ЮЛ, чиято
основна дейност не е земеделска или земеделската им
дейност е незначителна част от общата им дейност
Директни плащания – национални тавани
за България за периода 2014-2020 г.
850,000,000
800,000,000
792,449,000
793,226,000
794,759,000
796,292,000
796,292,000
2016
2017
2018
2019
2020
750,000,000
721,251,000
700,000,000
650,000,000
642,103,000
600,000,000
550,000,000
500,000,000
2014
2015
Национален таван, евро
Преходна национална помощ
Приложима само за държавите членки, прилагащи
СЕПП, по решение на държавата
Изцяло базирана на схемите за национални
доплащания, прилагани през 2013 г.
Намаляващ размер до 2020:
75 % през 2015 г.
70 % през 2016 г.
65 % през 2017 г.
60 % през 2018 г.
55 % през 2019 г.
50 % през 2020 г.
Обвързани плащания
Доброволно прилагане от ДЧ
За изрично изброени в регламента сектори
Само на сектори или на региони, в които специфични
видове селскостопански
практики
или специфични
селскостопански
сектори
претърпяват
определени
трудности и са особено важни по икономически и/или
социални и/или екологични причини.
Отпуска се само в необходимата степен, за да се
създаде стимул за поддържане на настоящите равнища
на производство във въпросните региони.
Финансиране: не повече от 13% от тавана + 2% за
протеинови култури
Зелено плащане
Задължителна за прилагане от ДЧ и фермерите
Плащане за допустимите хектари по Схемата за единно
плащане на площ (Схемата за базово плащане )
Бюджет – 30% от директните плащания
Зелени дейности:
Диверсификация на културите
Поддържане на съществуващите постоянно затревени
площи
Екологично насочени площи
Гъвкавост:
Еквивалентни практики, определени в
приложение към регламента или национални схеми за
сертифициране на екологичните практики
Диверсификация на културите (1)
ОБРАБОТВАЕМА
ЗЕМЯ (ха)
БРОЙ РАЗЛИЧНИ
КУЛТУРИ
(най-малко)
10 - 30
2
>30
ОСНОВНИ
КУЛТУРИ
МАКСИМАЛЕН
ПРАГ НА
ОСНОВНАТА
КУЛТУРА (%)
1
75
1
75
1+2
95
3
Диверсификация на културите (2)
Изчисляване на дяловете на различните култури
При смесени култури - култури на отделни редове, всяка култура
съставлява най-малко 25% от площта, културите се считат за
различни култури. Делът на различните култури се изчислява, като
се раздели площта със смесените култури на броя на културите.
Засяване на смес от семена - една култура („смесена култура”).
Под-сеитба - площ с една култура (основната) култура.
Площта заета от дадена култура може да включва елементи на
ландшафта, които не се приспадат от допустимата площ.
Срок (период) за изчисляване на относителния дял на различните
култури
Най-подходящата част от период на отглеждане, като се вземат
предвид традиционните практики на отглеждане в национален
контекст.
Държавите-членки
информират
земеделските
производители за този период. Всеки хектар се отчита само
веднъж в една година за заявяване.
Поддържане на постоянно
затревените площи
Държавите определят чувствителни екологични
постоянно затревени площи в рамките на зоните по
Натура 2000 и въвеждат забрана за тяхното разораване.
Държавите могат да разширят тази забрана и върху
други части от страната.
На национално ниво е задължително да се запази
съотношението между декларираните през 2012 г. плюс
ново декларираните през 2015 г. постоянни пасища и
декларираната през 2015 г. обща земеделска площ.
При неспазване на това съотношение – се въвежда
забрана на индивидуално ниво за разораване на пасища
и задължение за преобразуване на земя в постоянно
затревена площ.
Екологично насочени
площи (ЕНП)
Когато обработваемата земя на земеделското стопанство е повече от
15 ха, минимум 5 % от нея трябва да са ЕНП.
Списък ЕНП: угари, тераси, елементи на ландшафта, буферни ивици,
горско-земеделски системи, ивици допустима площ на границата с
гори, площи с бързорастящи видове, залесени площи по ПРСР, площи
с междинни култури или зелено покритие, площи с азотфиксиращи
култури.
До 2018 год. в Системата за идентификация на земеделските парцели
трябва да се създаде референтен слой за ЕНП.
Гъвкавост: До 1 август 2014 год. България трябва да избере кои от
списъка с ЕНП ще са приложими на територията на страната.
Регионално прилагане с цел формиране на непрекъснати ЕНП – засяга
всички фермери от обособения от ДЧ регион.
Колективно прилагане – на доброволен принцип фермерите сключват
договор за съвместно прилагане на ЕНП.
Еквивалентни практики
Еквивалентните практики следва да включват подобни на
зелените задължения и да имат равностоен или по-висок
положителен ефект върху околната среда.
Възможните еквивалентни практики са определени в
приложение към проекта на регламент за директните
плащания и трябва да бъдат покрити от:
Агроекологични ангажименти, поети по Регламент
1698/2005 или новия Регламент за РСР.
Национални или регионални сертификационни схеми,
свързани с околната среда.
Европейската комисия преценява дали предложените от
държавата еквивалентни практики отговарят на
приложението към проекта на регламент за директните
плащания.
Намаление на директните плащания
Задължително: намаление с най-малко 5% на директните
плащания, превишаващи 150 000 евро
Гъвкавост:
ДЧ може да замени намалението на плащанията с
прилагане на схема за преразпределително плащане,
при отделяне на повече от 5% от тавана за директни
плащания
ДЧ може да вземе решение преди прилагане на
намалението
да
се
приспадат
действително
направените разходи, свързани с труд (заплати,
осигуровки, данъци), свързани със земеделската
дейност на лицето
Преразпределително плащане
Доброволно за държавите членки
Може да се прилага като алтернатива на намалението на
директните плащания
Бюджет – максимум 30% от ДП
Надбавка над плащането по СЕПП (активираните права за
плащане) за първите хектари на един фермер – до 30 ха
(или до средния размер на стопанството когато е над 30
ха)
Надбавката не може да превишава 65% от средното
плащане на хектар
Плащане за млади земеделски
стопани
Задължителна за държавите членки
Бюджет – до 2% от директните плащания
„Млади земеделски стопани“ означава физически лица:
а) които за пръв път създават земеделско стопанство като
ръководители на стопанството или които вече са създали такова
стопанство в рамките на пет години преди подаването за пръв път на
заявление по схемата за основно плащане или по схемата за единно
плащане на площ и
б) които са на не повече от 40 години в годината на подаване на
заявлението.
За период от най-много пет години.
Размер на плащането: 25 % от стойността на плащането по СЕПП
(правата
на
плащане,
притежавани
от
селскостопанския
производител), умножено по броя на допустимите хектари в
границите от 25 ха до 90 ха.
Схема за дребни земеделски стопани
Доброволна за държавите членки и по избор на фермерите
Бюджет – до 10% от директните плащания
Замества плащанията по всички останали схеми
През периода на участие в схемата земеделските стопани трябва да
поддържат най-малко такъв брой хектари, който съответства на броя
на отговарящите на условията за подпомагане хектари, декларирани
през 2015 г.
Подпомагане по схемата – между 500 евро и 1250 евро:
сума, която не превишава 25 % от средното национално плащане
на бенефициент;
сума, която съответства на средното национално плащане на
хектар, умножена по цифра, която съответства на броя хектарите,
като максимумът е пет;
сума, равна на общата стойност на директните плащания, които
трябва да се разпределят на земеделските стопани всяка година.
2014 – преходна година
СЕПП
Обвързана подкрепа – до 6,5% от средствата за
директни плащания
Схеми
за
национални
доплащания
към
директните плащания
Гъвкавост
Възможност
за
прилагане
на
схемата
за
преразпределително плащане още от 2014 г.
Възможност за прехвърляне на средства между
стълбовете
Кръстосано съответствие
Добро земеделско
и екологично
състояние (ДЗЕС)
Законоустановени
изисквания за
управление (ЗИУ)
Изискванията се прилагат за селскостопанската
дейност на стопанина и земеделската площ на
стопанството
Неспазване на изискванията за КС
два типа неспазване – по небрежност и умишлено
при небрежност:
намаление на подпомагането с 1%, 3% или 5%,
в зависимост от тежестта на неспазването
втора поредна година – намаление до 15%
при умишлено неспазване
намаление от 15% до 100% от субсидията
Законоустановени Изисквания за Управление
включени в Приложение II на Регламент 73/2009
въвеждат се по график:
2012 г. – Част А: околна среда; обществено здраве и
здраве на животните; идентификация и регистрация
на животните
2014 г. – Част Б: обществено здраве, здраве на
животните и на растенията; обявяване на болести
2016 г. – Част В: хуманно отношение към животните
Списък на ЗИУ, приложими от 2012
ЗИУ 1 – опазване на дивите птици;
ЗИУ 2 – опазване на подземните води от замърсяване,
причинено от определени опасни вещества;
ЗИУ 3 – опазване на околната среда и по-специално на
почвата при употребата на утайки от отпадъчни води;
ЗИУ 4 – опазване на водите от замърсяване с нитрати;
ЗИУ 5 – опазване на хабитатите и дивата флора и фауна;
ЗИУ 6 – регистрация и идентификация на свине;
ЗИУ 7 – регистрация и идентификация на едър рогат
добитък (ЕРД);
ЗИУ 8 – регистрация и идентификация на овце и кози.
Списък на ЗИУ, приложими от 2014
ЗИУ 9 – ограничения при използването на препарати
за растителна защита
ЗИУ 10 – ограничения за употребата на определени
субстанции с хормонално или тиреостатично
действие и на бета-антагонисти при животни
ЗИУ 11 – законодателство за храните и фуражите
ЗИУ 12 – профилактика и контрол на трансмисивни
спонгиформни енцефалопатии
ЗИУ 13, 14 и 15 – контрол на болестта шап,
везикулозна болест по свинете и болестта син език.
Ръководство за прилагане на ЗИУ
Всички задължения за земеделския стопанин от
Законоустановените изисквания за управление, които
се прилагат в България от 2012 г. са подробно
разписани в Ръководството за прилагане на
законоустановените изисквания за управление
Ръководството е публикувано на електронната
страница на Министерство на земеделието и храните
в
рубрика
“Кръстосано
съответствие”
(http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/cro
ss_compliance.aspx )
Пазарни мерки
Национална програма за подпомагане на лозаровинарския сектор за периода 2014-2018 г.
Националната програма по пчеларство за периода
2014-2016 г.
Подпомагане на организации на производители на
плодове и зеленчуци
Схема „Училищен плод”
Национална лозаро-винарска
програма
1.
2.
Бюджет - 133 810 000 евро (26 762 000 евро на година).
Мерки, прилагани досега - „Преструктуриране и
конверсия на винени лозя” и „Промоции в трети страни”,
„Застраховане“
Нови мерки
Мярка „Събиране на реколтата на зелено”- обезщетяване
до 50 % от стойността на преките разходи за унищожаване
или отстраняване на неузрелите гроздове и от загубата на
приходи
Мярка „Инвестиции” до 50 % от стойността на
действителните разходи за закупуване на дълготрайни
активи за преработка и съхранение на грозде
Начин за кандидатстване и срокове: ще бъдат определени
в наредба на министъра на земеделието и храните, която
ще бъде издадена до 1 декември 2013 г.
Национална програма за
подпомагане на пчеларството
1.
2.
3.
Бюджет – 6 800 000 евро (2 267 000 евро на година).
Мерки, по които се извършва подпомагането:
„Борба срещу вароатозата”
„Мерки за подкрепа на лаборатории, извършващи
физико-химичен анализ на пчелния мед”
„Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните
кошери в ЕС”
Предстои издаване на наредба на министъра на
земеделието и храните за прилагане на програмата
Организации на производители на
плодове и зеленчуци
Финансиране на оперативни програми – чрез
оперативен фонд от членовете на ОП и от ЕС до
60%, но не повече от 4,6% от стойността на
продукцията реализирана на пазара
Национално подпомагане - до 80% от годишните
финансови вноски на членовете. ЕС възстановява
до 60% от него.
Изисквания към ОП – минимум 7 члена и
минимална
стойност
на
продукцията
реализираната на пазара 200 000 лв.
Схема „Училищен плод”
Цели на схемата - подобряване на хранителните
навици на децата, чрез повишаване на
консумацията на плодове и зеленчуци
Общият бюджет се увеличава от 90 на 150 мил.
евро, а финансовата помощ от ЕС от 75% на 90%.
От ЕС ще се финансират и съпътстващите
педагогически мерки.
Плодове и зеленчуци се раздават на децата от
детските градини и на учениците от І-ви до ІV-ти
клас
Благодаря за вниманието!
МЗХ, Дирекция „Директни плащания на площ“, тел. 02 985 11 444
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
11
Размер файла
749 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа