close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация на Моника Панайотова по Годишния доклад за

код для вставкиСкачать
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА
УСВОЯВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 г.
МОНИКА ПАНАЙОТОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
СЪДЪРЖАНИЕ
Финансово изпълнение на
оперативните програми – фаворити
Отчитане на постигнатия
напредък/изоставане
Препоръки и визия на КЕВКЕФ по
отношение на контрола на
европейските фондове
2
ОБХВАТ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА 2010 г.
21 програми, финансирани с европейски
средства, в т.ч.:
7 Оперативни програми по Цел 1 ”Сближаване”
5 Оперативни програми за Трансгранично
сътрудничество по Цел 3 “Европейско териториално
сътрудничество”
2 Програми по Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и Европейския фонд за
рибарство
Инструмента Шенген, Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство,
Норвежката програма за сътрудничество и
Преходния финансов инструмент
3 Пред-присъединителни програми (ФАР, ИСПА и
САПАРД)
3
ХРОНОЛОГИЯ НА ДОГОВАРЯНЕТО ПО
ИНСТРУМЕНТА ШЕНГЕН
ПОКАЗАТЕЛ
ДЯЛ
КУМУЛАТИВЕН
ДЯЛ
СТОЙНОСТ
КУМУЛАТИВНА
СТОЙНОСТ
2007
2008
I-VIII 2009
IX-XII 2009
2010
0%
1,43 %
26 %
35,57 %
37 %
0%
1,43 %
27,43 %
63 %
100 %
0€
1,84 млн. €
31 млн. €
48 млн. €
48,8 млн. €
0€
1,84 млн. €
32,84 млн. €
80,48 млн. €
129,64 млн. €
4
НАПРЕДЪК ВЪВ ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО
ЦЕЛ 1 “СБЛИЖАВАНЕ” ПРЕЗ 2010г.
ОП
Ръст в
плащанията
за 2010г.
(в пъти)
Платено към
31.12.2009г.
(евро)
ОПТ
2,66
42 311 788
(2,11%) 112 503 609 (5,62%)
ОПОС
2,54
49 428 496
(2,74%) 125 357 474 (6,96%)
ОПРР
5,96
31 087 583
(1,94%) 185 430 539 (11,58%)
ОПРЧР
2,71
39 831 993
(3,28%)
ОПРКБИ
48,54
4 655 169
(0,40%) 225 968 378 (19,44%)
ОПАК
1,20
37 865 892 (20,94%) 45 433 077 (25,13%)
ОПТП
2,27
2 750 495
ОБЩО
3,89
207 931 416 (2,59%) 809 064 722 (10,01%)
5
(4,84%)
Платено към
31.12.2010г.
(евро)
108 121 506 (8,91%)
6 250 139
(11%)
ФАВОРИТИ СРЕД ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО
ДОГОВАРЯНЕ И РАЗПЛАЩАНЕ КЪМ 31.12.2010 г.
Период
Към 31
декември
2009 г.
Фаворити по договаряне
Фаворити по разплащане
ОПАК
ОПАК
ОПРКБИ
ОПТП
ОПРР
ОПРЧР
ОПРЧР
ОПАК
Към 30 юни
ОПРР
2010 г.
Към 31
декември
2010 г.
ОПРКБИ
ОПАК
ОПРЧР
ОПРР
(1,8 пъти ръст за 2010 г.)
ОПАК
(1,2 пъти ръст за 2010 г.)
ОПРЧР
(2,2 пъти ръст за 2010 г.)
ОПРКБИ
(49 пъти ръст за 2010 г.)
ОПАК
(1,2 пъти ръст за 2010 г.)
ОПРР
(6 пъти ръст за 2010 г.)
6
СРАВНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО СТЕПЕН
НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГНОЗИТЕ ПО LOTHAR 2010
Представяне през 2010 г.
Оперативна програма
ОПРР
Отлично постигане на целите за
договаряне и разплащане през 2010 г.
ОПАК
Вероятно ще останат лидери и през 2011 г.
Добро представяне през 2010 г. при
договарянето, но не толкова добро при
разплащането в сравнение с лидерите
ОПРЧР
Ниски нива на договаряне, но с добро
ОПТ
финансово изпълнение при договорените
проекти
ОПТП
Най-слабо представяне през 2010 г.
Акумулирано изоставане, но предприети
мерки за компенсирането му през 2011 г.
ОПРКБИ (без отчитане на
напредъка по JEREMIE)
ОПОС
7
СТАТУС НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ПО ЦЕЛ 1
“СБЛИЖАВАНЕ” КЪМ 31.12.2010 г.
Млрд. €
9
8
7
6
5
Общ
Бюджет
4
Договорени
3
Разплатени
2
1
0
ОБЩО
ОПРР
ОПТ
ОПРЧР
ОПОС
ОПРКБИ
ОПАК
ОПТП
8
ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК В УПРАВЛЕНИЕТО НА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ 2010 Г.
Получаване на Положителни оценки за съответствие на системите за
управление и контрол от страна на Европейската комисия и свързаната
с това възможност за извършване на междинни плащания
През 2010 г. е постигнат значителен ръст в разплащанията по
Оперативните програми (от 289,1% за периода 31.12.2009г. - 31.12.2010г.
или нови 601,1 млн. евро реално достигнали до бенефициентите в
страната) и в договарянето (над 55% или над 1 млрд. евро) спрямо 2009 г.;
Изграждане на стабилна система за добра координация и контрол при
управлението на средствата от ЕС чрез институционални, нормативни и
административни мерки;
Подобрена комуникация и сътрудничество с партньорите ни в Брюксел
и Международните финансови институции, както и създаване на
възможности за достъп до експертиза в специфични сектори;
Повишаване прозрачността на процеса по управление на европейските
фондове и засилване на диалога между структурите на държавната
администрация и отделните групи бенефициенти в страната – утвърдена
практика за месечни срещи с НСОРБ;
Усъвършенстване на нормативната уредба, свързана с възлагането на
обществени поръчки и намаляване на административната тежест промени в ЗОП от 2010 г.
9
ПРЕПОРЪКИ И ВИЗИЯ НА КЕВКЕФ (1)
Унифициране на документите при кандидатстване и при отчитане
на проектите;
Намаляване и облекчаване на бюрократичните процедури по
отчитането на проектите. Възможност за кандидатстване и
отчитане на проектите по електронен път;
По-голям фокус върху изпълнението на дейностите, отколкото
върху формите на отчитането им;
Синхронизация на финансовата информация, генерирана от
различните източници (ИСУН, Национален фонд, УО)
Повишаване на административния капацитет и намаляване на
текучеството на квалифицираните кадри в УО/МЗ, както на
централно, така и на местно ниво;
Преодоляване на забавянето при изпълнението на ОП, породено
от изискванията на ЗОП – предприети мерки
Усъвършенстване на нормативната рамка за усвояване на
средствата от европейските фондове – възможности за
унифициране
10
ПРЕПОРЪКИ И ВИЗИЯ НА КЕВКЕФ (2)
Защо е необходим закон за европейските фондове?
Трайно уреждане на обществените отношения и по-голяма
правна сигурност за администрацията и бенефициентите
Нова институционална рамка може да бъде въведена само с
единен нормативен акт
Ясна национална визия за управлението на европейските
средства в следващия програмен период в унисон с новите
тенденции в планирането на бъдещето на Кохезионната
политика, както и в контекста на Стратегията “Европа 2020”
Максимално унифициране и опростяване на действащите
процедури (вкл. чрез въвеждане на типови образци)
По-ефективно установяване на отношенията и връзките с
други закони- ЗОП, Закон за насърчаване на инвестициите,
АПК
Такава практика има и в другите държави-членки на ЕС
11
ПРЕПОРЪКИ И ВИЗИЯ НА КЕВКЕФ (3)
Закон за управление на европейските средства –
практика в държавите членки на ЕС
Държави-членки, в които е приет закон за управление
на средствата от ЕС - Гърция, Дания, както и в част от
новите държави-членки – Естония, Латвия, Словакия
Обхват на закона:
Обхваща цялостния модел за управление, наблюдение и
контрол на средствата от ЕС (Естония, Латвия, Словакия)
Освен средствата по линия на Структурните
инструменти на ЕС, обхваща и средствата от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за рибарство (Гърция,
Словакия)
Процедури за подбор и оценка на проектни
предложения
12
Процедури по обжалване
ПРЕПОРЪКИ И ВИЗИЯ НА КЕВКЕФ (4)
Търсене на допълняемост при
реализацията на оперативните програми
и генериране на синергичен ефект
Дебат за новата Кохезионна политика –
задачи на страната във връзка с
регионалната политика и структурните
фондове след 2013 г.
13
ПРЕПОРЪКИ И ВИЗИЯ НА КЕВКЕФ (5)
Задачите на страната във връзка с регионалната
политика и структурните фондове след 2013 г.
Концентриране на европейските и националните ресурси върху
малък брой приоритети, които отговарят на специфичните нужди
на страната и отразяват изискванията на стратегия Европа 2020 с
цел постигане на по-голямо въздействие;
За всеки избран приоритет, още в началото на програмния период
страната да подготви ясни и измерими цели и показатели, за да
може да се оценява напредъка по тях;
Поддържане на стабилна макроикономическа среда и здрава
институционална рамка, които ще бъдат важно условие за
получаване на средства по структурните фондове;
Ориентиране на структурните фондове към постигане на видими
резултати, които променят живота на гражданите;
Активно участие в дискусиите по въвеждането на “условността”
(conditionality) при отпускане на структурните фондове.
14
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!
МОНИКА ПАНАЙОТОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И
КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
Ел. поща: kei@parliament.bg
Тел.: (+359 2) 987 38 88
Факс: (+359 2) 987 55 03
15
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
13
Размер файла
248 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа