close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Преглед на технологични

код для вставкиСкачать
Корпоративни системи
доц. д-р Елисавета Гурова
Курс “Телематика и бизнес приложения”
Какво ще научите . . .
Необходимост от КСТ в организациите
Значение на информацията и знанията
Корпоративни изчислителни ресурси
Бизнес процеси и тяхното протичане в една организация
Информационни системи – централизирано или разпределено
управление
Приложения, които най-много се използват в корпоративните
системи
Корпоративни системи за съхраняване на информация (storage
systems)
Електронна обмяна на данни
Отдалечено свързване (Telecommuting) и работа в група
(workgroup commuting)
Необходимост от КСТ в организациите
Основни икономически фактори
Глобализация на бизнеса – многостранни,
многоезични, многокултурни организации
Учещи се организации – работи се повече и побързо; необходимост от по-интелигентен труд с
по-голямо натоварване и скорост
‘Корпоративна амнезия’ – мобилност на
работниците, неустойчивост на знанията,
необходимост от непрекъснато учене
Технологично развитие – свързаност, променени
очаквания от ИКТ
Необходимост от промяна и
управление на промяната
Конкурентоспособност на предприятията и ИКТ
Влияние на ИКТ върху организационната
ефективност
Стадии на навлизане на ИКТ в организациите
Нарастващо значение на информацията и знанията
Развитие на стопански сектор на информацията
Текучество на информацията и данните
Стойност на информацията и знанията
Информацията като производствен фактор
Информацията като фактор за успех и
конкурентоспособност
Конкурентоспособност на предприятията и ИКТ (1)
Влияние на ИКТ върху организационната
ефективност
1.
2.
3.
Преструктуриране в организациите – конкуренция,
промени в околната среда, развитие на нови дейности и
способности
Необходимост от учене в организациите – промени в
организационната култура
Използване на системи за управление на информация
(УИ) за подобряване на организационната култура и
повишаване на ефективността
Конкурентоспособност на предприятията и ИКТ (2)
Стадии на навлизане на ИКТ в организациите
1.
2.
3.
4.
5.
Данни и организация на данни – системи за данни
Управление на бази данни – системи за управление на
данни и приложения, речници, моделиране на данни
Управление на данни – архитектура на данните в
организацията, моделиране на данните според
организацията
Управление на информация и информацията като
ресурс – напреднали технологии за бази данни – MIS,
DSS, EIS, DWH
Управление на знания – системи за организационна
памет (OMS), системи за управление на знания
Нарастващо значение на
информацията и знанията (1)
Развитие на стопански сектор на
информацията - концепция за четирите
сектора:
1.
2.
3.
4.
Предприятия за добив на суровини (селско
стопанство, рибарство, минно дело, добив на
енергия)
Производство на стоки и обработка на
суровини (машиностроене, хранителна,
химическа индустрия, занаяти)
Предлагане на услуги – търговия, финанси,
транспорт, туризъм, застраховане)
Информационен сектор – производство и
предлагане на информация
Нарастващо значение на
информацията и знанията (2)
Потоци информация и данни
Информацията – част от производствения процес и
взимането на решения
Загуба на знания при мобилност на персонала –
необходимост от организационна база знания
Излишество на информация – стрес, влошаване на
способностите за оценка и решаване на проблеми
Стойност на информацията и знанията - трудно се
оценява
Субективно – според потребителя на информация
Обективно – на база на влиянието на информацията
при взимане на решения (ефект с и без)
Нормативно – на база на очакваната печалба с или без
информация
Нарастващо значение на
информацията и знанията (2)
Информацията като производствен фактор
Нарастващо значение на
информацията и знанията (3)
Информацията като фактор за успех и конкурентоспособност влияе върху петте фактора за конкурентност в даден сектор :
Влияние на купувачите
Влияние на доставчиците
Заплаха от нова конкуренция
Заплаха от нови продукти (заместители)
Конкуренция между производителите
Предпоставки за успешното влияние на информацията
Адаптация – напасване към настоящото и бъдещо развитие
и потребности в икономиката, обществото и политиката
Функциониране – способност за осигуряване на
икономическа производителност на организацията
Комуникация – навременен и гъвкав обмен на релевантна
информация между хора, системи и институции
Мотивация – движеща сила за хората към целенасочено
мислене и поведение
Видове информационни
системи (ИС)
Според собствеността
Обществена ИС: открита за
ползване от всички
потребители, може да обхваща
даден регион, държава или
целия свят
Корпоративна ИС: затворена,
ползва се само от служители на
корпорацията
Домашна ИС: свързани в мрежа
компютри, които формират
инфраструктурата на дома
Видове информационни системи (ИС)
Според мащаба
Еднопотребителска ИС: Предназначени са за използване на едно
работно място. Съществуват множество решения за автоматизиране
дейността на отделен потребител.
Примери: Най-общо системите от този клас могат да бъдат разделени на
три нива:
Ниско ниво – използват се таблични процесори (MS Excel) .
Средно ниво – в основата им обикновено и заложен стандарта X-Base
(Clipper, FoxPro, dBase).
Високо ниво – използване на сървърни решения.
Групова ИС: Предназначени са за работа в група (отдел, проект и т.н.).
Предлагат специализирани клиентски решения за различните участници
в групата - продажби, реклами, ръководител и т.н.
Примери: Най-често се реализират с една от архитектурите:
Файл-сървър - базата данни се разполага на сървъра, а на останалите
компютри се инсталират специализираните клиентски приложения.
Клиент-сървър – целесъобразно е да се използва отделен сървър за бази
данни (Oracle, DB2, MS SQL, Sybase, Informix).
Корпоративна ИС: обслужват дейността на цяла организация.
Представляват набор от интегрирани приложения, които комплексно, в
рамките на единно информационно пространство поддържат всички
основни функции по управление дейността на организацията:
Видове информационни системи (ИС)
Според степента на автоматизация
Ръчна ИС: Характеризира се с отсъствие на съвременни
технически средства за обработка на данни. Работи се с
картотеки. Информацията се извлича от съответния служител.
Примери: библиотека, офис, билетно бюро, където отсъстват
компютри.
Автоматизирана ИС: Всички операции по обработка на данни се
осъществяват от компютър с използване на съответни
информационни технологии. Потребителите на системата
въвеждат данни и извличат необходимата им информация от
системата.
Примери: библиотека, билетно бюро, счетоводство с
обработка на данните чрез компютър.
Автоматични ИС: Всички операции по обработка на ИС се
извършват без участието на човек.
Примери: банкомат, линия за бутилиране и т.н.
Видове информационни системи (ИС)
Според типа на данните
Фактографски системи: Предназначени са за съхранение и
обработка на структурирани данни.
В тази категория могат да бъдат причислени простите данни числа, символи, дати и т.н. За работа с тях съществуват множество
програмни продукти, в т.ч. всички системи за управление на бази
данни (СУБД) са ориентирани към работа със структурирани данни.
Документални системи: Предназначени са за съхранение и
обработка на неструктурирани данни (сложни данни, без ясна
структура).
В тази категория могат да бъдат причислени книги, филми, печатни
документи, файлове, обикновени и електронни писма, презентации,
електронни таблици, рисунки, рентгенови снимки, отпечатъци на
пръстите, фотографии, музикални клипове, новини, договори и
много други.
Търсенето по неструктурирани данни се осъществява с помощта на
семантични признаци ( автор, език ,тип на документа и
т.н.) Обработката на данни в такива системи практически не се
извършва
Видове информационни системи (ИС)
Според използваната архитектура
Архитектура "Файл-сървър " :
исторически се явява първата архитектура на информационна
система.
Изпълняваните програмни модули и данните се разполагат в отделни
файлове от операционната система.
Достъп до данните се осъществява чрез указване на на пътя (path) и
използване на файлови операции (отвори, прочети, запиши).
За съхранение на данните се използва сървър (отделен компютър).
Архитектура "Клиент-сървър " :
в основата на почти всички съвременни решения, използвани при
създаване на информационни системи.
клиентът (изпълнимия модул) заявява на сървъра определени услуги,
като за целта използва съответстващ протокол за обмен на данни.
сървърът, който физически може да се намира в същия компютър или
на другия край на планетата, обработка заявката и връща на клиента
съответната информация.
Видове информационни системи (ИС)
Според обработката на данни
Информационно-търсещи системи: използват се от
потребителите за получаване на отговор на определени
въпроси.
Примери – получаване на справки в библиотеки, в
транспорта за налични билети, телевизионни програми и
т.н.
постепенно се заменят с търсещи машини в Интернет (с
общо предназначение и специализирани).
Управляващи информационни системи: Автоматизират
(напълно или частично) дейностите свързани с приемане на
решения.
Те от своя страна се разделят на:
Административни информационни системи
Производствени информационни системи
Видове информационни системи (ИС)
Според използване на изходната информация
Управляващи системи: Резултатната информация от
управляващите ИС непосредствено се трансформира в
приемани от човека решения. За тези системи са
характерни задачи с използване на изчисления и обработка
на големи обеми от данни.
Примери: Планиране на производството или заявките,
счетоводство и т.н.
Съветващи системи: Изработват информация, която се
приема от човек за сведение и се отчита при приемане на
управленски решения. Тези системи имитират
интелектуален процес на обработка на знания.
Примери: експертни системи, системи за подпомагане
вземане на решения и т.н.
Корпоративни изчислителни ресурси
Корпорацията (enterprise) е бизнес
организация
Корпоративни изчислителни ресурси
(Enterprise computing) е използването на
технологии, информационни системи и
компютри за нуждите на бизнеса
Бизнес процеси и дейности
Бизнес процесите са дейности, които могат да се
отъждествят със създаване на добавена стойност
и са насочени към клиентите на организацията
Информационните системи се използват, за да
дадат на бизнеса конкурентно предимство
Служители
Информация
Партньори
Доставчици
Клиент
Корпорация
Реинженеринг на бизнес процеси
(Business Processing Reengineering)
Реинженеринг на бизнес процеси е използването на
информационни технологии за промени и намаляване на
разходите в една организация
Корпоративни информационни
системи
Корпоративните информационни системи позволяват на фирмите да интегрират
на възможно най-широка основа информацията и бизнес операциите
Осигуряват общо място за съхраняване на информация, достъпно за всички
корпоративни потребители
Помагат на фирмите да намерят начини за увеличаване на стоките и услугите,
удовлетворението на клиентите, и доходността
Съставени са от хардуер, софтуер, хора и процедури
Приложение:
Планиране на ресурсите (финансови, човешки, материални) за производство
на стоки и услуги;
Оперативно управление изпълнението на планове – снабдяване,
маркетинг договори и т.н.;
Генериране на всякакви видове отчети и анализ на бизнеса.
Системите от този клас са неразривно свързани с понятието "ERP" (Enterprise
Resource Planning). В основата на ERP-системите е заложен международния
стандарт за управление на организация MRP-II (Manufacture Resource
Planning).
Корпоративни информационни системи
Специалистите с
Продажби,
маркетинг
производство
финанси
счетоводство
функционални области
човешки
ресурси
различни интереси и
от различни нива на
корпорацията имат
достъп до различни
системи.
Нито една система
не може
самостоятелно да
осигури цялата
информация и
знания, необходими
на организацията.
Корпоративни информационни системи
Системи на оперативно ниво съдействат на операторите да
следят елементарни дейности и транзакции на организацията като
продажби, доставки, плащания, кредитиране и доставка на
суровини и материали. Основната цел на системите на това
равнище е да отговарят на рутинни въпроси и да следят потока на
транзакциите в организацията.
Системи на управленско ниво служат за наблюдение, контрол,
взимане на решения и административни дейности на средно
управленско равнище. Принципният въпрос, който се поставя на
това ниво е: Всичко добре ли функционира?
Системи на стратегическо ниво съдействат на висшето
ръководство да разглежда стратегически въпроси и дългосрочни
тенденции, както на фирмата, така и на околната среда. Основен
въпрос е да се съпоставят промени във външната среда със
съществуващия капацитет на организацията. Каква ще бъде
заетостта след 5 години? Какви са дългосрочните тенденции на
разходите на индустрията, и къде се намира фирмата? Какви
продукти да се правят след 5 години?
Корпоративни приложения
доставчици и
бизнес партньори
продажби и
маркетинг
клиенти,
дистрибутори
производство
финанси и
счетоводство
функционални области
човешки
ресурси
Бизнес интелигентност
Бизнес интелигентност (БИ) е между най-новите софтуерни решения,
които позволяват на потребителите да преглеждат и манипулират големи
количества комплексни данни.
Бизнес интелигентността се дефинира като непрекъснато и
методично трансформиране на данните от всякакви и всички
източници на данни в нови форми, които да представят информация,
определена от бизнеса и насочена към резултатите му.
Бизнес интелигентност често включва съвкупност от средства, бази
данни и информация на продавача, които имат за цел да осигурят
инфраструктура, която не само да предостави първоначални решения, но
и да съчетава способност да реагира на промените в бизнеса и на
пазара.
Основна цел на бизнес интелигентността е да автоматизира и интегрира
колкото е възможно повече стъпки и функции, така че да осигури данни
за аналитиците. Основната идея е да се придобият данни във вид,
независим от средствата, подходящи за по-нататъшна обработка и
анализ.
Експертни системи
Експертните системи (ЕС) са компютърни програми, които могат да
взимат решения подобно на хората. Те събират експертизата на
хората в ограничени области на знанието. Зависимостта от
знанията на експертите за решаване на проблеми в ЕС е тяхна
основна особеност.
Представяне на знанията в експертните системи: като случаи
(cases), правила (rules), или модели (models).
Как действат: Експертната система поставя въпроси на
потребителя, на база на които предлага решения и може да обясни
логиката за решението. Въз основа на подадените от потребителя
данни се определя най-доброто решение, представя и обосновава.
Могат да бъдат определени различни експертни системи според
областта си на приложение:
за интерпретация на данни и сигнали
за диагноза
за дизайн
за планиране
За превод
За подкрепа на решения и контрол на комплексни системи
за подкрепа на обучение
Експертни системи
Case-based Reasoning-Process
1.
User describes the
problem
2.
System searches
database for similar
cases
3.
4.
5.
Case
database
System asks user
additional questions to
narrow the search
System finds closest
fit and retrieves
solution
System modifies the
solution to better fit
the problem
Successful?
Successful?
NO
YES
6.
System stores
problem and
successful solution
in the database
Средства за подкрепа на решения
Средства за подкрепа на решения са софтуерни средства, които
позволяват на мениджърите и работниците на знанията да взимат решения
чрез преглед и обработка на данните, съхранявани в базите данни.
Средства за подкрепа на решения са начин за разпространение на найдобрата практика, използване на технологии като експертни системи,
симулация, средства за статистически анализ въз основа на манипулиране
на информацията, съхранявана в корпоративните бази данни.
Процесът на вземане на решения преминава през няколко етапа. За
успешното изпълнение на всеки от етапите е необходима конкретна
информация. Системата фокусира вниманието си на процеса за вземане на
решение, а не на резултатите от решението или на същността на проблема.
Средства за подкрепа на решения
Средства за подкрепа на решения обслужват нивото на мениджмънта в
организациите.
Примери:
Средства за обобщаване на текст
Генератори на обзори
Статистически програми
Таблици за решения, които верифицират дали всеки възможен сценарий е
взет под внимание.
Основни характеристики:
Помагат на мениджърите да взимат решения, които са уникални, бързо
променящи се и трудно предвидими
Адресират проблеми, при които не винаги може да се определи процедура за
достигане до решение
Използват вътрешна информация от MIS, но често добавят информация от
външни източници като борсови цени или цени на конкурентите и др.
Имат по-голяма аналитична мощ в сравнение с другите системи и използват
различни модели за анализ на данните, или обработват огромни количества данни
и ги представят в сбита форма, удобна за анализ от мениджърите
Така са проектирани, че потребителите директно да ги ползват и по подразбиране
имат софтуер, ориентиран към потребителите ( user-friendly software)
Интерактивни – потребителите могат да сменят предположения, вкарват нови
данни, поставят нови въпроси и др.
Управленски информационни системи
Управление на човешките ресурси
Системи за корпоративно планиране
на ресурси
Системи за корпоративно планиране на ресурси
(Enterprise Resource Planning – ERP):
Софтуер, който интегрира всички аспекти на
бизнеса
Замества самостоятелните компютърни системи
с една унифицирана софтуерна програма
Недостатъци на ERP системите:
Един отдел влияе на всеки отдел в
организацията
Трудно се правят промени
Цената и времето за внедряване на системата
може да са твърде високи
Система за управление на
взаимоотношенията с клиентите
Система за управление на взаимоотношенията
с клиентите (Customer Relationship Management
– CRM):
Приложен софтуер, който включва всички
взаимодействия между фирмата и нейните
клиенти
Компютризацията променя начина, по който
организациите управляват клиентите си;
повечето от взаимоотношенията се управляват
електронно
Корпоративни системи за
съхранение
Редундантен (защитéн) масив от
отделни дискове (Redundant Array
of Independent Disks – RAID):
Две или повече дискови устройства се
използват в комбинация за
устойчивост при авария и за
бързодействие
Цялата информация се записва и на
двата диска
CD/DVD автомати:
Позволява съхранение, управление,
достъп и общо използване на DVDROMs и CDs
Корпоративни системи за
съхранение
Закачени в мрежата дискови масиви (Network-
Attached Storage – NAS):
Сървъри, определени за общо използване на файлове
(file sharing)
Високоскоростни устройства за данни и общи файлове
Само доставя данни на потребителите
Мрежови дискови масиви (Storage Area Network –
SAN):
Високоскоростна подмрежа от общи дискови устройства
Всички дискови устройства са направени достъпни до
всички сървъри
DOKB
Знанията се
съхраняват в
електронна или
неелектронна форма в
хранилища на
компанията
Различни формати
на данните
Интернет предлага
обща база за обмен на
данни между всички
платформи
Всеобхватни корпоративни
технологии
Уеб портали:
Уеб сайтове, които предлагат масив от ресурси и
услуги
AOL е един от първите портали; dir.bg е един от
популярните български портали
Централизираното управление на пространствата
помага да се създадат съгласувани бизнес
процеси
Електронна обмяна на данни (Electronic Data
Interchange – EDI):
Позволява прехвърляне на данни между различни
фирми като се използват компютърни мрежи
Използва се като механизъм за фирмите да
купуват, продават и да търгуват с информация
Всеобхватни корпоративни
технологии
Интранет (Intranet):
Мрежа, базирана на TCP/IP протокола, и
достъпна само за служителите на
организацията
Използва се за споделяне на информация
Екстранет (Extranet):
Интранет, който е достъпен за оторизирани
външни лица
Позволява бизнес партньори да споделят
информация
Всеобхватни корпоративни
технологии
Виртуални частни мрежи (Virtual Private Network
– VPN):
Мрежа, конструирана чрез публична
комуникационна система за свързване на
потребителите
Кодиране и механизми за сигурност осигуряват
само оторизирани потребители да могат да
достигат мрежата
Всеобхватни корпоративни
технологии
Компютърно-базирано обучение
(Computer-based training – CBT) – форма на
компютърно-базирано обучение, при което се
използват мултимедия, анимация и
програмирано обучение
Уеб-базирано обучение (Web-based training
– WBT) е КБО (CBT), използващо Интернет
или интранет
Всеобхватни корпоративни
технологии
Свързване в работна група (Workgroup
computing) – членовете на работната
група имат специфичен хардуер и софтуер,
които им позволяват да се свързват,
комуникират и да си сътрудничат
Софтуерът, който осигурява поддръжката
на информацията, необходима на
работната група, се нарича групуер
(groupware) (например: системата moodle)
Средства за трансфер
Групуеър технологии: софтуер, който позволява групово
сътрудничество в мрежа; имат потенциал да увеличат
сътрудничеството от разстояние, намалявайки разходите за път и
време, които работниците на знанията губят.
споделени редактори (e.g. MS Office applications ) – включват обща
програма за тексто-обработка, графични програми и редактиращи
средства.
Много изолирани приложения могат да се считат групуеър, ако
могат да достигнат и модифицират документ в мрежата или на общ
сървър
Повечето споделени редактори трябва да се ползват асинхронно,
при което само един потребител може да прави в даден момент
промени.
Е-мейл (e.g. MS Outlook express) – подпомагат асинхронните текстови
комуникации
Най-често ползвания групуеър
Он-лайн форуми - е текстова система в реално време, която
позволява изпращане и отговор на текстови съобщения.
Моментални съобщения (ICQ, AOL messenger) – това е нова форма на
групуеър, който позволява работниците на знанията, работещи далеч
от техния офис да обменят кратки пакети информация.
Средства за трансфер
Споделяне на екрани – позволява на потребител с определени
права на достъп да се свърже и да поеме контрола на отдалечен
персонален компютър
популярен при обучение и при аварийни ситуации
Електронни бели дъски – осигурява виртуална бяла дъска,
която позволява на много сътрудници последователно да
редактират и модифицират графики или да изпратят слайдове.
Ползват се съвместно с други продукти – като
видеоконференция
Видеоконференция (e.g. Skype conferences) – често се
конфигурира да ползва телефонни линии за аудио или интернет
или друга мрежа за видео канали.
Многомодално общуване – подпомага групов обмен в реално
време на електронна бяла дъска, текстов форум, аудио или
многоканално видео.
Средства за трансфер
Интегриране на корпоративните
приложения
Интегриране на корпоративните приложения
(Enterprise Application Integration – EAI):
Комбинация от процеси, софтуер, стандарти и хардуер,
които интегрират две или повече корпоративни
системи
Позволява общо използване на данни
Четири категории на EAI:
Свързване на бази данни (Database linking)
Свързване на приложения (Applications linking)
Разпределени хранилища на данни (Data warehousing)
Общи виртуални системи (Common virtual system)
Системна интеграция (1)
Системната интеграция е процес, в който различни
компютърни приложения и системи са свързани така, че
да обменят данни.
Тъй като приложните програми в компаниите обикновено се
доставят от различни източници, купуват се през различни
години и работят на различни устройства, системната
интеграция обикновено е задача, ориентирана към
конкретния клиент. Често тя отнема месеци, много ресурси
и дава смесени резултати.
Алтернатива за интегрирането на една или повече
приложни програми към съществуващата инфраструктура е
купуването на интегрирани модули, съвместно предлагани
като софтуер и хардуер за управление на съдържание.
Централизирани срещу
разпределени структури
Разпределена
структура
Централизирана
структура
Централизираните структури
се управляват от централен ИТ
отдел
Всеки обект в мрежата има един и
същи софтуер и еднакви
конфигурационни настройки
Разпределените структури
позволяват на всеки потребител
да настрои според личните си
предпочитания технологичните
инструменти
Всеки обект в мрежата има свой
софтуер и персонализирани
конфигурационни настройки
Портал на знанията
Порталът на знания
предоставя достъп до корпоративните информация и знания
използва средства за търсене, различни приложения и услуги,
достъпни по всяко време на всяко място
проектира се въз основа на работните процеси, бизнес дейности и
ползватели с цел да подобри достъпа, работния поток и споделянето
на знания и информация
Два вида портали на знанията:
Хоризонталните портали представляват цялостни информационни
решения и обхващат цялата организация.
Средства за бизнес анализи, за групуеър и съвместна работа, за
управление на съдържанието, за електронно обучение
Вертикалните портали са проектирани да подпомагат специфични
функции, отдели, процеси и приложения, които съществуват в
организацията.
интегрирани приложения като Системи за планиране на ресурсите (ERP), системи за управление на отношенията с клиенти (CRM), и
системи за управление на веригите на доставки (Supply Chain
Management).
Архитектура на портала на знания
Основни характеристики на портала
на знания
Single sign-on
Позволява на потребителите и клиентите да имет достъп до
всички приложения сами с една идентификация с име и
парола. Базата данни съдържа съответните права за достъп за
всяко отделно приложение. Потребителите не трябва да
помнят отделни имена и пароли за различните приложания.
Personalization
Всеки потребител на портала има възможност да
персонализира съдържанието и изгледа на интерфейса му.
Това включва и лични предпочитания за цвят, тема или
възможности. Подобно на личните портали, бизнес порталите
могат да осигурят на потребителите възможност да добавят
връзки към други сайтове, както и информация за новини,
времето и др.
Основни характеристики на портала
на знания
Collaboration
could include any or all of the following capabilities:
Workflow and routing of documents
Discussion threads
User-chat sessions
Dynamic group and team creation
Interactive collaboration, including video, voice, and application sharing
Seamless integration and processing
Without any intervention from users, business portals are capable of
performing processes that require cross-application communication and multidatabase integration. This feature can eliminate a great deal of manual back
office maintenance tasks and provide high value for users and customers.
Document & Content Management
Many portal systems incorporate content and document management,
providing a way to manage documents and Web content. It can include
versioning, security, metadata searching, and a host of other features.
Прилагане на технологии в
корпорацията (1)
Период на валидност:
Всички технологии в една организация в някаква степен са
актуални (модерни)
Потребителите получават значителна степен на комфорт
при използване на технологиите
Съществува напрежение между текущата система и найактуалните налични технологии
Добавяне на клиентски компютри и приложения:
Могат да възникнат проблеми при добавяне на нови
клиентски компютри и приложения
Единична точка на прекъсване (single point of failure –
SPOF) – когато при повреда се предизвиква неизправност на
цялата система
Прилагане на технологии в
корпорацията (2)
Ъпгрейдване:
При ъпгрейд на технологии трябва да се
отчита:
Влиянието върху потребителя
Дали хардуера се нуждае от ъпгрейд?
Цената на ъпгрейда
Централизираните структури по-лесно и поевтино се ъпгрейдват спрямо
разпределените структури
Прилагане на технологии в
корпорацията (3)
Експлоатационна поддръжка:
Централизираните структури по лесно и поевтино се поддържат спрямо
разпределените структури
Потребителите трябва да бъдат обучавани
за използването на новите технологии
Мащабируемост:
Колко добре може да се адаптира хардуера
или софтуерна система към повишени
изисквания
Прилагане на технологии в
корпорацията (4)
Взаимосвързаност (Interoperability):
Възможността на софтуера и хардуера от
различни производители съвместно да
използват данни
Всички компютри в мрежата могат да си
взаимодействат безпроблемно
Аварийно възстановяване (Disaster
Recovery)
План за аварийно възстановяване е писмен
документ с детайлни инструкции за
действие при повреда
Обобщение
• Корпоративна компютърна система е
използването на технология,
информационни системи и компютри вътре
в организацията или бизнеса
• Бизнес процеси са дейности, които могат
да се отъждествят със създаване на
добавена стойност и са насочени към
клиентите на организацията
• В централизирани структури управлението
на технологиите е съсредоточено в ИТ
отдела
Обобщение (2)
• Инструменти, най-често използвани в корпоративните
системи, включват:
Корпоративна
система за планиране на ресурси
(Enterprise resource planning – ERP)
Система за управление на взаимоотношенията с
клиентите (Customer Relationship Management –
CRM)
Интегриране на корпоративните приложения
(Enterprise Application Integration – EAI)
• Редундантен (защитéн) масив от отделни дискове
(Redundant Array of Independent Disks – RAID) – използва
два или повече диска в комбинация за устойчивост при
авария и за бързодействие
Въпроси?
За контакти:
elis@fmi.uni-sofia.bg
a_antonova@fmi.uni-sofia.bg
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
87
Размер файла
1 676 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа