close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ISDN - Unicheats.net

код для вставкиСкачать
УНСС - Катедра “Информационни
технологии и комуникации”
Тема 8
Информационни технологии
Основни понятия
1.
2.
3.
Технология – съвкупност от знания и
способи за преработка на суровини и
материали във вид на стоки или услуги,
Писана технология – осъществява се по
инструкции, графици, планове и чертежи,
Информационна технология (ИТ) е
технология за обработка на данни по
определени методи и в съответствие с приети
правила с цел получаване на определени
информационни продукти
Информационни технологии
Традиционни информационни технологии – до появата
на електронната обработка на данни (ЕОД)
Съвременни – технологии, които обработват
информацията с компютър и подходящ софтуер
В широк смисъл – ИТ са технологии за събиране,
съхраняване, търсене, сортиране, обработване,
защита, предаване и приемане на информация
Включват:
технологии за използване на компютърна техника,
технологии за разработване и използване на
програмни продукти,
комуникационни технологии,
В тесен смисъл – процеса на обработка на информация
Информационни технологии
ИТ в бизнеса са технологии за обработка на
бизнес информация и производство на
информационни продукти, използвани за
целите на фирменото управление – отчети и
анализи във вид на таблици, текстове - писма,
договори, оферти, поръчки, доклади, списъци,
графики и диаграми и др.
Както производствените технологии те
представляват съвкупност от методи,
инструкции, предписания и описания на
процедурите по осъществяването на
информационните процеси - регистриране,
съхраняване, търсене, сортиране,
обработване, предаване, предоставяне и
използване на информация
Предпоставки за развитие на ИТ
Широкото разпространение на компютрите и
развитието на техническите средства за съхраняване
на информацията,
Създаване на програмни продукти за обработка на
бизнес информация,
Развитие на средствата за комуникация и предаване
на информация – LAN, WAN, VPN, Internet,
Създаване на технологии за работа с бази данни и
средства за работа с масиви от разнообразна
информация,
Разработване на средства за обработка на нечислова
информация – мултимедия и звук,
Повишаване на икономическата ефективност от
използване на съвременните информационни
технологии;
Информационни технологии за офиса
Видове продукти:
Текстообработка,
Електронна таблица,
Създаване на презентации,
База данни,
Пощенски клиент,
Офис пакети (операционни системи):
Microsoft Office (Windows),
Lotus Notes (OS/2),
Mac Office 2004 (MacOS),
Open Office (Linux),
Google On-line Office – Writely & Spreadsheet;
Microsoft Office 2007
MS Office 2007 възможности и предимства:
1.Основно преработен потребителски интерфейс:
•
Офис бутон (Office Button),
•
Лента за бърз достъп (Quick Access Toolbar) с
бутони, назначени на функциите File, Save,
Undo, Repeat, Print,
•
Заглавна лента (Title bar),
•
“Табове” (Tabs),
•
Лентата (The Ribbon) - с височина 2,5 см. и
включва основните функции за всеки таб,
•
Лента за превъртане (Scroll bar),
•
Лента за състояние (Status bar),
Microsoft Office 2007
2.Нови файлови формати, базирани на стандарта
XML
(.docx, .xlsx, .pptx)
Предимства:
по-компактни (с по-малък размер),
достъпни за други бизнес приложения (други
ОС) - позволява интегриране на приложенията,
компресиран сбор от съставни файлове, с
възможност за редакция;
Демонстрация
Microsoft Office InfoPath 2007
Възможности:
Продуктът предоставя удобен интерфейс за събиране и
управление на информация в XML формат, която може
да се използва в различни бизнес процеси:
да се публикува в Share Point портала на фирмата,
да се трансформира с XSLT и да се експонират за четене в
корпоративната мрежа,
да се подаде като вход на Web услуга за въвеждане в
корпоративната информационна система,
да се подаде като вход на Web услуга при В2В сценарий,
информацията престава да е разпокъсана и
преструктурирана - всяка част от информацията може да
се трансформира и разпространи в рамките на
разнообразни сценарии на вътрешно фирмена интеграция
и В2В (Business-to-Business) сценарии;
Безжични технологии
Автоматизирана идентификация с RFID
технологията
RFID е най-актуалния начин за автоматизирана
идентификация, като тенденцията е през
следващите няколко години той да замени
използването на баркода и баркод четците
RFID означава радио-честотна идентификация
Системата се състои от идентификатор и четец.
Идентификаторът е миниатюрен чип, вграден в
хартиен етикет или пластмасов корпус, удобен за
прикрепване към всяка стока
Четецът изпраща радиосигнал към идентификатора
и "прочита" информацията, записана в него от
голямо разстояние, дори без пряка видимост
Безжични технологии
Как работи RFID?
С помощта на RFID всяка една отделна стока може
да бъде проследена през цялото и движение по
веригата - производство - складиране дистрибуция – реализация
За целта стоката се маркира с RFID идентификатор.
В ключови точки, каквито са вход на склад,
производствен цех, дистрибутивен център и т.н.,
се монтират RFID четци, които отчитат всяко
едно преминаване на стоката с етикет и подават
уникалния му номер към софтуера за обработка
За текущ контрол и локализиране на стоки в склада
или офиса се използва ръчен RFID терминал,
подобен на баркод терминалите
Безжични технологии
Предимства при използването на RFID са:
Интегрирането на системата за
идентификация в бизнес процесите на
фирмата може да намали времето за
обработка на стоките и липсите в склада до
40%,
С помощта на такава система може да се
автоматизират складовите операции,
Да се локализират стоките,
Да се предпазват от кражби,
Да се извършва инвентаризация на
материалните активи;
Безжични технологии
С помощта на RFID се:
Изпълняват всички изисквания за EDI и RFID, поставени от
големите вериги магазини, като МЕТРО, REWE (Била) и др.
Инвестира само в една система, с която едновременно се
осъществява RFID проследяване на стоките и електронен обмен
на данните. Това означава:
• бързо и ефективно реализиране на проекта,
• по-ниски административни разходи,
• централен мониторинг за информационните и материални
потоци;
Постига ефективност на дейността на доставчиците, защото:
• по-добрият контрол при експедирането на стоки гарантира
прецизност и избягване на извънредни транспортни разходи
поради грешки,
• безпроблемното протичане на процесите води до по-добрата
търговска репутация,
• прозрачността на целия процес и проследимостта в реално
време водят до по-ефикасно използване на ресурсите и до
изпълнение на нормативните изисквания;
ИТ за търсене на информация
Търсенето позволява бързо откриване на
определена информация, по зададени
параметри в локални и отдалечени
работни места,
Търсенето бива:
Локално – когато информацията е
съхранена на локален носител или LAN,
Web - когато информацията е базирана в
Интернет;
Локално търсене
Локалното търсенето на
информация се извършва чрез:
Функцията Search от менюто Start
или на Windows Explorer,
Desktop търсещи машини:
• Google Desktop Search (google.com),
• Yahoo! Desktop Search (yahoo.com),
• MSN Desktop Search (msn.com);
Локално търсене
Предимства на локалното (desktop)
търсенето на информация:
Информацията се индексира,
Информацията се “кешира” –
позволява възстановяване на
физически изтрита информация
от копие, базирано в “кеш”;
Web търсене
Когато информацията се намира в
интернет, се съхранява на web
сървъри за данни
За търсене на информация в интернет се
използват т.нар. “търсещи машини”
(search machine)
За да се отговори на дадена заявка за
търсене, предварително е необходимо
търсещите машини да обработят
милиони web страници в интернет
Web търсене - процедура
1.
2.
Мрежата се проучва – използват се
автоматични програми (роботи),
наричани bots, или "паяци", които
използват структурата от хипервръзки
(links), за да преминават през
съдържанието на страниците от сайта
Документите се индексират - след като
“паяците” преминат през дадена
страница, съдържанието й се обработва
Целта е когато потребителят подаде
заявка, информацията за съответния сайт
да се изтегли по-лесно
Web търсене - процедура
Тази информацията се съхранява в огромна база от
данни и представлява “индекса” на търсещата
машина. Индексите съдържат информация за
милиони документи, които могат да се доставят
като резултати на потребителите за части от
секундата
3.
Запитванията се обработват - когато
потребителят направи своето запитване,
търсещата машина претърсва документите в
своя индекс за тези, които отговарят най-пълно
на заявката. Броят на резултатите от търсенето
зависи много от начина, по който е
формулирана заявката
Така запитвания, които са зададени по един и същи
начин могат да доведат до получаване на
различен брой резултати
Web търсене - процедура
Например, търсенето с Google на фразата
"електронно подписване" със кавички дава 410
резултата в български страници, но ако
фразата е без кавички, ще се получат 18 600
резултата
4.
Резултатите се класират – съществен момент от
работа на търсещата машина е да се определи
начина, по който даден сайт или документ ще се
изведе на първо място в резултата
За тази цел търсещата машина използва
алгоритъм, с който се изчислява кои резултати
са най-близки до запитването на потребителя,
като всичките останали резултати се извеждат в
намаляващ (низходящ) ред
Web търсене
Популярни “търсещи” машини в Интернет
(search engines):
Google.com,
Yahoo.com,
MSN.com,
AltaVista.com,
AOL.com,
Lucos.com,
Excite.com;
Google
Търсещата машина предлага
определени средства за работа с нея,
които могат да се използват за
оптимизиране на получаваните
резултати. Такива са:
помощни инструменти,
команди,
web адреси,
настройки;
Помощни инструменти - Google
Инструментът Google Toolbar може да се изтегли
от web сайт с адрес http://toolbar.google.com/
След като се инсталира, той се вгражда
(интегрира) в браузъра, когато е Internet
Explorer 5 или по-нова версия
Някои браузъри, като Opera и Mozilla Firefox
разполагат с вградени средства за търсене
Възможности на инструмента Google Toolbar:
блокира рекламни (pop-up) съобщения,
позволява еднократното въвеждане на често
използвана информация, като имена, пощенски
и e-mail адреси и т.н., с цел по-бързото
попълване на формуляри;
Команди - Google
Добри практики:
Задавайте отговорите на въпросите, които
търсите - ако търсите нещо, напишете го под
формата на отговор, а не като въпрос, тъй като
реално търсите страници с определени
отговори. Например, ако напишете “плосък
данък”, ще получите 26 500 резултата и само 4
резултата за въпроса “какво е плосък данък”,
Комбинирайте команди за търсене - когато в
търсенето комбинирате команди (няколко
плюса или минуса или кавички), получените
резултати ще са по-пълни;
Команди - Google
Добри практики:
проверявате с правописен “речник” - ако се
съмнявате в правописа на някоя дума,
напишете я в полето за търсене на Google, така
както мислите че се пише
Ако е сгрешена, Google ще ви покаже как е
правилното изписване
Например, ако не сте сигурни как се пише
“браузър” и напишете “браузер”, ще бъдат
показан списък с резултати, като най отгоре ще
стои въпроса “Може би имахте предвид
“браузър”
Команди - Google
Командите се въвеждат в полето за търсене:
Търсене по дата – със знаците “+” за наличие и “-“ за
изключване, се добавя или не информация за търсене,
публикувана през посочения период. Например за
информация за ДДС, публикувана само през 2008
година – ДДС+2008
Кавички – Когато се търсят резултати, точно
съответстващи на фраза от няколко думи се използват
кавички. Например, ако въведете фразата
“корпоративно данъчно облагане”, ще получите точно
такива резултати. Ако въведете корпоративно данъчно
облагане, ще получите много повече резултати,
включващи отделно думите корпоративно, данъчно и
облагане, в т.ч. и резултати за данъчно облагане на
физически лица
Команди - Google
allinurl: Командата ще върне само резултатите, в
чиито URL (Universal Resource Locator) адрес се
откриват всички думи от низа. Например:
allinurl:info.plusminus ще върне само страниците,
които имат в URL адреса си думата info.plusminus
inurl: Командата ще ограничи резултата само до
страниците, съдържащи в адреса си думата след
командата. Например: inurl:ДДС Декларация ще
върне страниците съдържащи в адреса си ДДС и
думата Декларация където и да е в тяхното
съдържание
allintitle: Командата ще покаже само намерените
страници, в чието заглавие се открива думата или
думите от фраза. Например: allintitle:”корпоративно
облагане” ще върне като резултат документите, в
чието заглавие се среща фразата “корпоративно
облагане”
Команди - Google
intitle: Командата ще ограничи резултатите
само до тези, които съдържат думата (или
фразата, ако се използват кавички) след
командата в заглавието си. Например:
intitle:данъчно облагане със ставка 10% ще
покаже само документите, съдържащи данъчно
в заглавието си и облагане със ставка 10%
където и да е в документа (заглавие или
съдържание)
intext: Командата е “противоположна” на
intitle:. Чрез нея игнорирате заглавието и
търсите само в съдържанието. Например:
intext:”данъчно облагане със ставка 10%” ще
покаже само документите, в чието съдържание
се включва посочената фраза
Команди - Google
ext: Командата ще изведе търсените резултати в
посочения файлов формат, например: “електронно
подписване”+ext:doc. Така получените резултати могат
да се обработват директно със съответното приложение,
в случая MS Word или Acrobat Reader за pdf, MS Excel
за xls, MS Power Point за ppt и т.н. Като алтернативна
команда може да се използва и filetype:
cache: Командата cache: в комбинация с интернет адрес,
ще покаже съдържанието на търсения сайт, но взет от
т.нар. “кеш” на Google, т.е. съхранено състояние към
определен момент от време. Ако включите
допълнителни думи във фразата за търсене, Google ще
подчертае, с различни цветове за фон, всяко срещане на
някоя от тях в кеширания документ. Например:
cache:www.nap.bg данъци ще ви покаже кешираната
страница на Националната агенция по приходите
(НАП), като думата данъци е подчертана, там където се
среща
Команди - Google
site: Командата ще покаже само резултатите,
намерени в определения домейн. Например:
интернет банкиране site:www.ubb.bg ще намери
само страниците съдържащи думите интернет
банкиране в сайта на банка ОББ. Командата
интернет банкиране site:bg е по-обща и ще
изведе резултатите за думата или фразата от
сайтовете в домейна bg (България)
link: Командата ще изведе списък от всички
страници, съдържащи хипервръзки към
зададения в търсенето сайт. Например:
link:nap.bg ще ви покаже всички страници с
хипервръзки, сочещи към страниците от сайта
на НАП
Web адреси - Google
Въвеждат се в полето Address:
Безплатен новинарски бюлетин. На web адрес
http://www.google.com/newsalerts въведете ключовите думи, за който бихте желали да
получавате информация, като - тип (например
новини), честота на получаване (ежедневно) и
email адрес. Всеки ден Google ще ви изпраща
email с новини за посочените от вас ключови
думи
Търсене на информация, публикувана в
сайтовете на неколкостотин световни
университета http://www.google.com/options/universities.html
Web адреси - Google
Търсене на информация (в графичен вид),
за честотата на използване на термини
или популярността на лица, както и
информация за страните или
географските места, откъдето най-често се
извършва търсенето за тях http://trends.google.com/
Търсене по произволно зададен критерий
или критерии. Така например, лесно
можем да намерим информация за
продукт от определен модел, марка и
цена, предлагани в интернет http://base.google.com/
Web адреси - Google
Търсене на продукти, предлагани в електронни
магазини и онлайн оказиони http://froogle.google.com/
Търсене на дефиниции на различни термини http://www.google.com/ads/glossary.html
За ограничаване на търсените резултати –
търсене по категории в
http://directory.google.com - например търсенето
по ключовата дума “счетоводство” може да се
ограничи чрез избор на “Категории” – BusinessAccounting
Настройки - Google
За извеждане на повече от 10 резултати от търсенето
на страница – чрез връзката “Предпочитания” –
Брой резултати - http://www.google.bg/preferences
Смяна на работен език на интерфейса, избор между
различни локализирани версии на определен език –
чрез връзката “Предпочитания” – “Език” http://google.bg/language_tools
За работа с Google на български език от друга
страна – http://google.com/intl/bg/
За разглеждане на PDF файлове без наличието на
програмата Acrobat Reader се използва връзката
View as HTML
Google
Google предлага една нова услуга - Scholar
(http://scholar.google.com), предназначена за
научни работници, студенти и докторанти,
които търсят чужди ресурси
Като зададете ключовите думи, ще получите
препратки към милиони академически
материали, в това число и off-line (офлайн)
източници – книги, печатни издания, резюмета
и технически новини във всички области на
знанието, в т.ч. и транспорт, логистика и т.н.
Резултатите се сортират по индекс, по дата, по
източник и по автор
Резюме
Информационните технологии са технологии за обработка на
данни по определени методи и правила, с цел получаване на
определени информационни продукти
Една от най-често използваната ИТ в офиса е Офис пакета
Microsoft Office 2007 е нов офис пакет, който предлага:
1.
Основно преработен потребителски интерфейс,
2.
Нови файлови формати за съхранение, базирани на XML;
Предимства - По-компактна (компресирана) информация,
Достъпни за други приложения (ОС), Сбор от съставни
файлове, с възможност за редакция;
Резюме
Търсенето е средство за бързо намиране на
информация по зададени параметри
Търсенето бива – локално и Web, в зависимост от
мястото където се извършва
Локалното търсене включва индексиране и
“кеширане” на информацията
Web търсенето се извършва в Интернет от
“търсещи” машини (search engines)
Въпроси
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Microsoft Office 2007
Какви нови елементи съдържа потребителския
интерфейс?
Какви са предимствата на XML формата?
Какво налага да търсим определена информация?
Какви са предимствата при локално търсене?
Кои са водещите програми за локално търсене?
Какво се препоръчва при локално търсене?
Какви файлове се индексират при локално търсене?
Как се извършва търсене на информация базирана в
Интернет?
Кои са водещите програми за Web търсене?
Какви са възможностите за търсене на Google?
Въпроси
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
С кои символи датата, на която е публикувана
търсената информация се включва или изключва?
С коя команда се търси само в адреса на страница?
Командата ext:doc позволява?
С коя команда се извеждат резултати, намиращи се
само в посочен от Вас сайт или домейн?
Как ще откриете всички сайтове, към които има
линкове на посетената страница?
Как се разглеждат файлове без наличието на
програмата Acrobat Reader ?
Коя нова услуга на Google е предназначена за студенти
и докторанти?
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
106
Размер файла
1 850 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа