close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Тържествено честване на 50 години от създаването нз

код для вставкиСкачать
Фанфарният оркестър е една
стародавна училищна традиция
възраждала се във времето от
будната музикална общественост
в нашия град, от гражданската
инициатива и от
благотворителността на ученици,
родители, родолюбиви българи,
Популярна банка, Кооперация
„Напред”, Банка „Български
кредит”.
Предмет на изследването :
Тържествено честване на половинвековния
юбилей на фанфарния оркестър .
Цел на изследването :
Да развива и обогатява училищната традиция,
да популяризира творческата биография на
фанфарния оркестър, да обогатява музикалната и
духовна култура на учениците, да срещне
поколенията оркестранти с дългогодишния
диригент Стоян Стоянов, да създаде мотивация ,
нагласи в учениците за участие в извънкласни и
извънучилищни дейности.
Първите спомени за фанфарния
оркестър датират от далечната
1939 година от директора на
прогимназия „Христо Ботев”
Стефан Н.Черноколев.
Той пише в летописната книга на
училището:
„Най-хубавата и ценна придобивка на
прогимназията през настоящата
учебна година , дело на идеализма и
труда на учители и ученици е
ученическата фанфарна музика.”
Прогимназия “Христо Ботев” е била духовен център на музикалния
живот в нашия град. С популярност се ползват музикалните
педагози Милка Калева и Стефанка Ширкова.
Благодарение на събраните средства от дарения и
благотворителна томбола в училището се закупуват първите
музикални инструменти, доставени от Германия на стойност 39000
лева .
Създател и диригент на фанфарния оркестър е учителят по
пеене Стефан Илиев.
Фанфарният оркестър просъществува до 1944 година.
Той се възражда отново през 1953 година, когато в училището е
назначен учителят Стоян Стоянов.
С активното съдействие на Градския народен съвет, Началника на
народна просвета народния учител Симеон Донев и директора на
училището Крум Георгиев са закупени 80 инструменти.
От този момент историята на оркестъра е свързана със Стоян
Стоянов, музикален педагог, който поема обучението по музика като
мисия и отговорност.
В спомените на Крум Георгиев- директор на училището училищната
музика е облечена в Ботева форма от зелен шевиот и бели калпачета с
перо.
Повече от 35 творчески , съзидателни години Стоян
Стоянов ръководи ученическия хор, Хора на момчетата,
Фанфарния оркестър. Той композира репертоар за
„Мартин” тромпети, издава сборник, който става учебно
помагало, за оркестрите в цялата страна, утвърдено от
Министерството на народната просвета.
Стоян Стоянов е учител, диригент,методист по
музика, новатор и творец, създава опит и школа за
развитие на традицията с фанфарните оркестри в нашия
град.
Приемници в развитието на традицията са
оркестрите на учителите-диригенти Пенчо Костурков,
Любен Балкански и Марин Дунев.
Фанфарният оркестър се възражда отново през 1993 година, когато за
директор на Първо основно училище “Христо Ботев” е назначен Димитър
Алексиев.
Отново със съдействието на Стоян Стоянов и Георги Мирчевконцертмайстор в Градския духов оркестър се ремонтират
инструментите и с двете преподавателки по музика в училището
.
Стоянка Камджалова и Ивелина Захариева,
той продължава творческата
си биография и до днес.
Партньорството с градския духов оркестър започва още през 1967
година. По това време негов диригент е многоуважаваният наш
съгражданин Васил Абрашев
Тържественият празничен
концерт бе кулминацията на
дейностите, свързани с
неговата подготовка,
заложени в проекта.
Предвидихме участието на
над 140 ученика в него. Това са
участниците в извънкласните
и извънучилищни форми:
Литературно студио с
художествен ръководител
Петър Асенов;
Формация за автентичен
контрол с художествен
ръководител Маргарита
Добрева;
Формация „Пейте с нас” с художествен ръководител Стоянка
Камджалова;
Формация „Балони” с художествен ръководител Стела Груйкина;
Клуб „Художествен дизайн” с художествен ръководител Ивалина
Белчева;.
Фанфарен оркестър с диригенти Стоянка Камджалова и Ивелина
Захариева.
Задачите , които си поставихме, произтичащи от
целите на проекта включваха:
♦ Подготовка и написване на план-сценарий за
тържественото честване на 50години от създаването
на фанфарния оркестър;
♦ Подготовка на технически план за тържествения
концерт;
♦ Проучване на архивни документи,срещи с бивши
оркестранти и дългогодишния диригент на оркестъра,
всичко свързано с творческата биография на
фанфарния оркестър;
♦ Подготовка и отпечатване на празничен брой на
училищния вестник”Всезнайко”;
♦ Подготовка и реализация на мултимедийната презентация;
♦ Моделиране и изработване на нови костюми за оркестрантите
от фанфарния оркестър;
♦ Отразяване на събитието в местния и централен печат;
♦ Провеждане на тържествения празничен концерт.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Запознаване с творческата биография на фанфарния
оркестър, който в съвременното си развитие е емблема и
символ на училището в нашия град, което има за цел да
създаде нагласи в учениците за идентичност и адаптация към
училищната образователна среда .
Възпитаване на активност в учениците с осъзната потребност
за творческа изява и стимулиране на техния интерес за
развитие на музикалната им култура.
Развитие на училищната традиция и тенденция за запазване
на националната ни идентичност в обединена Европа.
Моделиране и изработка на тридесет празнични костюми за
участниците в оркестъра.
Ползотворни контакти с Градския духов оркестър с диригент
Красимира Коларова – бивш участник в училищния фанфарен
оркестър, което създава представи и нагласи за
приемственост между двете музикални формации.
Източници за реализация на проекта:
Проучване на документални материали
от Държавен архив –Търговище;
Исторически музей – Търговище;
„Развитие на образователното дело в
Търговище” от Крум Георгиев;
Творчески срещи със Стоян Стоянов,
бивши участници от оркестъра;
спомени на бивши и настоящи учители
от училището.
Творчески изяви на фанфарния
оркестър с диригентите Стоянка
Камджалова и Ивелина Захариева;
Изследване нагласите на участниците в
извънкласните форми за свободен
избор и за образователните резултати
от проекта, за неговия принос за
развитие на мотивацията и
личностното израстване чрез
творческа изява в дейностите;
Подготовка и провеждане на тържествения концерт
Развитие на идеята и написване на сценарий;
Подготовка на технически план за концерта;
Планиране на дейностите по реализацията на проекта;
Подготовка на нови празнични костюми;
Издаване на празничен брой на училищния вестник „Всезнайко”;
Изработване на декори и подреждане на изложба във фоаето на
концертната зала от Клуба за художествен дизайн.
Отзвук в местния печат.
Сценарий
Сценарият за концерта е написан
от творческият екип и развива
творческата идея и замисъл за
честването на 50 години от
създаването на фанфарния
оркестър.
Идеята на сценария е
художествено представяне на
творческата биография на
фанфарния оркестър, на
неговите създатели и
поколенията негови
изпълнители и включва
творческа изява на
музикалните формации и
колективи в училището.
Развитието на идеята е принос в развитието на училищната
традиция за запазване на националната ни идентичност в контекста
на формиращата се европейска култура.
Сценарият включва :
участие на фанфарния оркестър;
участие на Училищното литературно студио;
мултимедийна презентация;
участие на Формация за автентичен фолклор;
участие на Формация „Пейте с нас”;
участие на Формация „Балони”
участие на Модерен балет „Киарра”;
участие на Градския духов оркестър.
участие на специалния гост на концерта-диригента Стоян Стоянов;
участие на гости, родители, бивши оркестранти, представители на
художествено-творческата интелигенция в нашия град.
Екипи в проекта за реализация на тържествения концерт:
творчески екип за подготовка на сценария;
мултимедиен екип за подготовка на
презентацията;
творчески екип за подготовка на празничен
брой на училищния вестник”Всезнайко”;
Клуб за художествен дизайн за подготовка на
сцената и подреждането на изложбата;
подготовка на участниците в извънкласните
форми за участие в тържествения концерт.
Дейностите по реализацията на проекта включват:
Творческо обсъждане на празничния сценарии;
Творческо обсъждане на празничен училищен вестник „Всезнайко”;
Подготовка на участниците в извънкласните форми за празничния
концерт;
Моделиране и изработка на празничните костюми;
Подготовка на мултимедийната презентация;
Изработка на декори за сцената и подреждане на изложба в фоаето
на концертната зала;
Тържествен концерт.
Резултати и изводи:
Развитие и усъвършенстване умения за работа в екип;
Участие на над 140 участници в празничния юбилеен концерт,
които показаха равнище в развитие на музикалната си култура,
участваха отговорно и положиха усилия за художествено
изпълнение на музикалните и литературни творби и
изпълнителско майсторство;
Участие на Градския духов оркестър с диригент Красимира
Коларова;
Присъствие на специалните гости на юбилейното тържество:
Стоян Стоянов, Д. Петкова-зам. кмет на община Търговище,
Ст. Петкова, В. Василев-директор на Дирекция „Хуманитарни
дейности”, бивши участници в оркестъра, родители, ученици,
граждани, представители на художествено-творческата
интелигенция;
За 50 годишният юбилей 30 – те оркестранти са вече с нови
празнични костюми;
Юбилейното честване получи широк отзвук и публичност чрез
отразяване в местната кабелна телевизия и публикации на
Мария Станчева във в.”Знаме”, Иван Стойчев, в-к „Знаме”,
Иванка Иванова-вестник”Знаме”, в-к „Търговищки новини”,
вк „24 часа”.
Мултимедийната презентация за творческата биография на
Фанфарния оркестър вече е на разположение в Държавен архив,
Историческия музей и Редакцията на в-к „Знаме”, Регионална
библиотека „Петър Стъпов” в гр.Търговище.
Тържественото честване на половинвековния юбилей на Фанфарния
оркестър в Първо основно училище „Христо Ботев” в гр. Търговище е
принос в развитието на училищната традиция, което като дидактическа
технология е добра педагогическа практика и има мултиплициращ ефект
в училищното пространство.
Предложеният модел за развитие на училищните традиции в духа на
националната идентичност е работещ и ефективен за адаптиране на
учениците към училищната образователна среда и за превръщането и в
тяхна желана територия.
Те свирят-Чувате ли ги?
Горди и достолепни,будители на националното ни самочувствие!
Гордо стъпващи по улиците и паметните места в нашия любим градвъзпитаниците на Първо основно училище „Христо Ботев “.
Документ
Категория
Презентации по истории
Просмотров
14
Размер файла
2 126 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа