close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

НВО-7клас-за учениците

код для вставкиСкачать
НАЦИОНАЛНО
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
И ПРИЕМНИ ИЗПИТИ
м. май 2014г.
ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС
Национално външно оценяване на
учениците в VІІ клас се осъществява
чрез писмени изпитвания за
установяване на постигането на
очакваните резултати от обучението,
определени с учебните програми по
чужди езици от КОО „ Чужди езици”,
по учебните предмети от КОО
„Обществени науки, гражданско
образование и религия" и по учебните
предмети от КОО „Природни науки и
екология”
Национално външно оценяване на
учениците в VІІ клас по Български език и
литература и по Математика, като част от
приемния изпит се осъществява съгласно
разпоредбите на НАРЕДБА № 11 за
приемане на ученици в държавни и в
общински училища и съгласно Заповед №
РД 09-1132/04.09.2013г. за определяне
графика на дейностите по приемане на
учениците след завършено основно
образование за учебната 2014/2015 г.
ГРАФИК за НВО на учениците в VII клас
Български език и литература (и приемен изпит) - 21
май 2014 г., начало 10:00 ч.
/в.о. – 60 минути + допълнителен модул – 90 минути/
Математика (и приемен изпит) - 23 май 2014 г.,
начало 10:00 ч.
/в.о. – 60 минути + допълнителен модул – 90 минути/
Чужд език - 27 май 2014 г., начало 10:00ч. – 60 минути
КОО „Природни науки и екология” - 28 май 2014 г.,
начало 10:00ч. – 90 минути.
КОО „Обществени науки, гражданско образование и
религия" - 29 май 2014 г., начало 10:00ч. – 60 минути
Съгласно
НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за
приемане на ученици в държавни и в общински
училища след VІІ клас
Чл. 17. (1) Приемните изпити са:
1. за всички профили и специалности от
професии - тест по български език и
литература и тест по математика;
(2) Всеки от приемните изпити по ал. 1,
т. 1 се състои от два модула, единият
от които е тестът от националното
външно оценяване по съответния
предмет, а другият включва
допълнителни въпроси и задачи.
Оценката от приемния изпит се
формира въз основа на резултатите от
двата модула, взети заедно.
УЧЕБНО – ИЗПИТНА ПРОГРАМА
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И
ЛИТЕРАТУРА
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД
ЗАВЪРШЕН VII КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА
І. Вид и времетраене на изпита
Приемният изпит е писмен.
Равнището на компетентностите на
седмокласниците се проверява чрез
тест в два модула с време за работа:
• по модула за национално външно
оценяване – 60 минути;
• по допълнителния модул – 90
минути.
ІІ. Формат на теста
Модулът за национално външно
оценяване съдържа 25 задачи по
български език и по литература.
Задачите са два вида: със
структуриран отговор с четири
възможности за отговор, от които
само един е правилен, и с кратък
свободен отговор.
Максимален брой точки – 65.
Допълнителният модул е
създаване на преразказ върху
неизучаван художествен текст, като
се изпълнява конкретна
дидактическа задача.
Максимален брой точки – 35.
Общ брой точки от двата модула –
100.
Оценката от приемния изпит се
формира въз основа на резултатите
от двата модула, взети заедно.
ІІІ. Учебно съдържание
Задачите по български език и по
литература в модула за
национално външно оценяване се
определят от задължителното
учебно съдържание, включено в
учебните програми за VII клас,
като се прилагат знанията и
уменията, придобити в обучението
до VII клас включително.
УЧЕБНО–ИЗПИТНА ПРОГРАМА
ПО МАТЕМАТИКА
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД
ЗАВЪРШЕН VII КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА
І. Вид и времетраене
Приемният изпит е писмен.
Равнището на компетентностите на
седмокласниците се проверя с тест
в два модула с време за работа:
• по модула за национално външно
оценяване – 60 минути;
• по допълнителния модул – 90
минути.
ІІ. Формат на теста
Модулът за национално външно
оценяване съдържа 20 задачи:
• 16 задачи, които са структурирани с
четири възможности за отговор, от
които само един е правилен;
• 4 задачи със свободен отговор
(числов, символен или словесен).
Максимален брой точки – 65.
Допълнителният модул се състои от 4
задачи с отворен отговор, от които:
• 2 задачи с практико-приложен характер –
от учениците се изисква да напишат
кратки свободни отговори без да
привеждат своето решение;
• 2 задачи с разширен отговор – учениците
трябва да опишат и аргументират
изпълнението на определена
дидактическа задача с аналитикосинтетичен характер.
Максимален брой точки – 35.
Общ брой точки от двата модула – 100
Оценката от приемния изпит се формира
въз основа на резултатите от двата
модула, взети заедно.
ІІІ. Учебно съдържание
Системата от задачи по математика
в модула за национално външно
оценяване
се определя от задължителното
учебно съдържание, включено в
учебната програма за
VII клас, като се прилагат знанията
и уменията, придобити в
обучението до VII клас
включително.
На официалната електронна страница на
Министерството на образованието и
науката има публикувани примерни
тестове по български език и литература
и по математика и всички тестове от
предходните години:
http://http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=
26
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО
ОЦЕНЯВАНЕ И ПРИЕМНИ
ИЗПИТИ м. май 2014
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПИТА:
•
•
•
ИЗСЛУШВАТ инструктажа и се
подписват на протокола
ПОЛУЧАВАТ: голям, среден и малък
плик; лист за отговори с прикрепена
към него идентификационна бланка;
свитък за допълнителния модул и 3
броя листове за чернова
Под контрола на квесторите отделят
идентификационната бланка от листа за
отговори, попълват я и я поставят в
малкото пликче, без да я залепват.
ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА:
• Пишат със син химикал, чертаят с черен
молив;
• Не ползват калкулатори, коректори,
справочна и мобилна техника;
• Не шумят и не извършват действия,
които нарушават нормалното протичане
на изпита;
• Не подсказват и не преписват;
• Не поставят знаци, които могат да
нарушат анонимността на изпитната
работа
ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА:
• Не напускат изпитната зала:
- по-рано от 30 мин. след началния
час на всеки от модулите;
- след изтичане на времето за работа
по върху модула НВО, ако ще
работят по допълнителния модул.
След изтичане на времето за работа
по модула НВО
• Поставят листа за отговори в
средния по големина хартиен плик
и го запечатват, след което го
поставят в големия хартиен плик.
• Големият хартиен плик не се
запечатва в този момент.
АКО РАБОТЯТ ПО ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ
МОДУЛ:
. НЕ запечатват големия плик
1
2. Остават на мястото си до
започване на втория модул
АКО НЕ РАБОТЯТ ПО ВТОРИЯ МОДУЛ
1.
2.
3.
4.
5.
След проверка от квесторите на правилното
попълване на идентификационната бланка на
работното място, я поставят в малкото
пликче, залепват го и го поставят в големия
плик с вече запечатания среден плик с листа
за отговори от първия модул;
Залепват големия плик;
Предават изпитната си работа на квестора
заедно с теста, листите за чернова и
неизползваните материали по втория модул;
Подписват се в протокола за дежурство;
Напускат залата /след като си вземат
оставените лични вещи и мобилния телефон/
ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
При необходимост се дават на
учениците допълнителни листове
за чернова
1.
2.
3.
4.
5.
СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВТОРИЯ
МОДУЛ
На работното място след проверка от
квесторите на правилното попълване на
идентификационната бланка, я поставят в
малкото пликче, залепват го и го поставят в
големия плик заедно със свитъка за
допълнителния модул, черновата и вече
запечатания среден плик с листа за отговори
от модула НВО;
Залепват големия плик;
Предават изпитната си работа заедно с теста
на квестора и неизползваните листове за
чернова;
Подписват се в протокола за дежурство;
Напускат залата /след като си вземат
оставените лични вещи и мобилния
телефон/.
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
http://http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=26
НАЦИОНАЛНО
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
м. май 2014г.
СЕДМИ КЛАС
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
25
Размер файла
366 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа