close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

НВО и приемен изпит

код для вставкиСкачать
Национално външно оценяване в VІІ клас - основни моменти
•НВО на учениците от VІІ клас по КОО е регламентирано чрез:
- Заповед № РД 09-1350/31.08.2012 г. на министъра на образованието,
младежта и науката;
-Приложение № 2 - “Изисквания за провеждане на НВО на учениците от VІІ
клас през учебната 2012/2013 г.”, утвърдено със Заповед № РД 09104/01.02.2013 г на министъра на образованието, младежта и науката.
• НВО
на учениците в VІІ клас се осъществява чрез писмени изпитвания за
установяване постигането на очакваните резултати от обучението, определени
с учебните програми по чужди езици от КОО “Чужди езици”, по предметите
от КОО “Обществени науки, гражданско образование и религия” и по
предметите от КОО “Природни науки и екология”.
Държавни
•
Специални
училища по
чл.26, ал.1,
т.11от ЗНП
НВО
VІІ клас
Частни
Общински
Дни за провеждане на НВО. Времетраене.
КОО “Обществени науки, гражданско образование и религия” - 27.05.2013 г.
КОО “Чужди езици”
- 28.05.2013 г.
КОО “Природни науки и екология”
- 29.05.2013 г.
1. Изпитването се провежда:
- начало - 10.00 часа на определения ден;
- писмено чрез решаване на тест.
2. Продължителност:
- КОО “Чужди езици” – 60 мин.
- КОО “Обществени науки, гражданско образование и религия” – 60 мин.
- КОО “Природни науки и екология” – 90 мин.
2.1.За учениците със специални образователни потребности, интегрирани в училищата:
- КОО “Чужди езици” - 100 мин.
- КОО “Обществени науки, гражданско образование и религия” - 100 мин.
- КОО “Природни науки и екология” – 120 мин.
Тестовите варианти за НВО
Тестовите варианти, изготвени от ЦКОКУО за учебната 2012/13 г. са
променени. Освен задачи с избираем отговор са включени и задачи със
свободен отговор.
Специфика на тестовите варианти по КОО:
“Чужди езици”: 25 задачи с избираем отговор и 5 задачи със свободен
отговор;
“Обществени науки, гражданско образование и религия”: по 13
задачи с избираем отговор и по 3 задачи със свободен отговор;
“Природни науки и екология”: по 10 задачи с избираем отговор и по 2
задачи със свободен отговор.
Примерни тестови варианти са качени на сайта на МОМН и могат да
се ползват за подготовка.
Началникът на РИО
•
Координира и контролира провеждането на НВО в VІІ клас.
• До 19.04.2013 г. определя със заповед Регионална комисия за
организация и контрол на националното външно оценяване.
• Разрешава присъствието
наблюдатели.
на
доброволни
екипи
от
външни
• Определя със заповед училищата-гнезда за проверка и оценка на
писмените работи на учениците, съгласно т. 37 от Приложение № 2.
• Осъществява контрол по време на изпитите и въвеждането на
данните от училищата в региона.
Регионална комисия за организация и контрол
• Определена със Заповед № 339/15.04.2013 г. на Началника на РИО –
Видин.
• Организира, координира и контролира дейностите по НВО на
учениците от VІІ клас.
• Състав на комисията:
- Председател: Владко Вълчев – ст. експерт по ОНГО
- Членове:
Елена Стефанова – началник отдел ИОМД
Иглика Филипова – ст. експерт по ПНЕ
Огнян Георгиев – ст. експерт по ИО
0895 668 075
0895 668 082
0895 771 009
0895 668 069
Директорът на училището
До 10 май 2013 г.определя със заповеди:
- Училищна комисия за подготовка и провеждане на изпитванията;
- Училищна комисия за оценяването на писмените работи на учениците;
- Квесторите за изпитите;
- Учителите четци по чужд език.
• Създава необходимата организация за провеждане на изпитването и за
оценяването му.
• Гарантира секретността на информацията и обективността на
резултатите.
• Получава материалите за изпитване и съответните пароли за
разсекретяване по електронен път 30 минути преди началото на всеки
изпит, разсекретява ги и ги предава за размножаване на училищната
комисия за подготовка и провеждане.
•
Директорът…
• Преди началото на външното оценяване по чужди езици създава условия
за нормалното протичане на проверката на знанията и уменията на
учениците по компонента “Слушане с разбиране” по чужд език.
Осигурява, ако има проблем с техниката учители четци по съответния
език.
• След приключване на изпита приема от квесторите
с протокол
писмените работи на учениците, предава ги с приемно-предавателен
протокол на училищната комисия за НВО за проверка и оценка.
• След оценяването им ги получава обратно за съхранение.
• Изготвя и утвърждава със заповед график за оповестяване на резултатите
от изпитванията от училищната комисия за национално външно оценяване
на учениците и родителите.
Училищна комисия за подготовка и провеждане
• Отговаря за подготовката на залите за провеждане
на изпитванията.
• Осигурява индивидуално работно място за всеки
ученик.
• Размножава материалите за писмената работа на
учениците.
• Осигурява резерв от листове с редове за писане,
подпечатани с печата на училището.
• При необходимост предлага на директора промяна
на седмичното разписание на учебните часове за
дните на изпитванията и отговоря за своевременното
уведомяване на учениците за промяната.
Квестори
• Преди началото на изпита провеждат инструктаж и определят местата на
учениците, като им осигуряват условия за самостоятелна и независима работа.
• Проверяват изправността на техниката за проверка на знанията и уменията на
учениците по компонента “Слушане с разбиране” по чужд език и пускат записа на
текста на съответния език съгласно инструкциите към него.
• Следят за нормалното протичане на изпитванията.
• Отговорят за здравето и живота на учениците по време на изпитванията.
• След приключването на определеното за изпитването време предават писмените
работи на учениците на директора на училището с приемно-предавателен протокол.
• Учителите, който преподават в VІІ клас или са родители на учениците от
съответната паралелка не може да бъдат квестори или оценители на писмените
работи на своите ученици по учебния предмет, който преподават.
Класни ръководители и учители
• Напомнят на учениците за необходимостта в деня на изпита да носят
резервни химикали, моливи и чертожни материали.
• По време на изпитванията НЕ се допуска присъствие на учителите, които
преподават на учениците от класа, с изключение на четците / в случай, че са
единствени в училището/.
Проверка и оценка
• Проверката и оценката на писмените работи на учениците се
извършва в съответствие с критериите и изискванията, определени от
МОМН от училищна комисия за НВО, в която участва и техническо
лице за въвеждане на резултатите в зададения електронен формат.
След приключване на проверката комисията вписва броя точки върху
писмената работа на ученика.
• Резултатите от НВО на учениците се въвеждат от училищната
комисия в сайта http://mon7.mon.bg – до три дни от провеждане на
съответното изпитване.
• Писмените работи на учениците и документацията, свързана с НВО
се съхраняват в училището за срок от 1 година.
В деня на изпита
• До 9.00 ч. проверка на интернет връзката в училище, изрядност на техниката,
наличност на необходимите консумативи. При проблем обаждане в РИО на
Огнян Георгиев или на експерта, отговарящ за училището.
• 9.30 ч. Материалите за изпита (в т.ч. аудиофайловете за компонента “Слушане
с разбиране”) и паролите за разсекретяването им се получават по електронен
път, разсекретяват от директора на училището, който ги предава за
размножаване на училищната комисия за подготовка и провеждане на изпитите.
• Квесторите извършват инструктаж на учениците. Раздават изпитните
материали.
• Начало на изпита – не по-рано от 10.00 ч., регистриране в сайта
http://mon7.mon.bg , обаждане в РИО на експерта, отговарящ за училището и
подаване на информация за броя на явилите и неявилите се ученици.
• Край на изпита - след приключване в последната зала, отбелязване в сайта и
обаждане на експерта в РИО.
Служители в РИО – Видин. Разпределение на училищата.
• Огнян Георгиев
094 601 734;
0895 668 069
- ОУ “Еп. Софр. Врачански”, ОУ “Иван Вазов”, СОУ “Цар Симеон Велики”, ОУ “Отец
Паисий”, СОУ “Хр. Ботев” – гр. Видин, ОУ “Св. Климент Охридски”
• Валентин Борисов
0898 545 595
- СОУ – гр. Белоградчик, ОУ – с. Рабиша, ОУ – с. Бойница, ОУ – с. Раброво, СОУ – гр.
Брегово, СОУ – гр. Грамада
•Таня Иванова
094 988 845,
0896 191 869
- СОУ “Л. Каравелов”, СОУ “Св. св. Кирил и Методий” - гр. Видин, СОУ “П. Р.
Славейков”, ОУ – гр. Дунавци, СОУ – с. Арчар, ОУ – с. Раковица
• Цецка Хаджигеоргиева
094 988 824,
0895 771 011
- ПМГ “Екзарх Антим І”, ОУ – с. Гара Орешец, СОУ – гр. Кула, СОУ – с. Ново село, ОУ –
с. Бело поле
• Юлия Маринова
094 601 734, 0895 665 165
- ОУ – гр. Димово, СОУ – с. Дреновец, ОУ – с. Ружинци, ОУ – с. Горни Лом, ОУ – с.
Чупрене
Благодаря за вниманието.
Пожелавам успех на седмокласниците и училщните екипи!
Владко Вълчев председател на Регионалната комисия
за организация и контрол на НВО в VІІ клас
25 април 2013 г.
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
10
Размер файла
3 062 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа