close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

до 2020

код для вставкиСкачать
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА”
VIII-ма Национална Конференция
„Стратегическа инфраструктура България 2013.
Приоритети за програмен период 2014-2020”
9 април 2013 г.
Малина Крумова
Заместник-министър на
околната среда и водите
Общ напредък
5,377млрд, лв,
6,000млрд, лв,
5,000млрд, лв,
4,000млрд, лв,
Бюджет на ОПОС
3,522млрд, лв,
Договорени средства
Изплатени средства
3,000млрд, лв,
2,000млрд, лв,
0,704млрд, лв,
1,000млрд, лв,
0,000млрд, лв,
• Договорени - 5,377 млрд. лв. (152,68 %)
• Плащания - 704,4 млн. лева (20 %)
• 234 проекта в изпълнение на стойност 5,067 млрд. лв.
• 129 приключили проекти с усвоени 147,3 млн. лв.
Напредък по приоритетна ос 1
СЕКТОР „ВОДИ”
• Договорени - 4,070 млрд. лв. (162,03 %)
• Изплатени - над 520 млн. лв. (20,71 %)
• Успешно изпълнени: 99 проекта на стойност 133,4 млн. лв.
• Въведени в експлоатация: 21 обекта в 14 общини (Приморско,
Сопот, Белослав, Благоевград, Вълчи Дол, Хисаря, Троян,
Бургас,Казанлък, Столична община, Каварна, Перник, Главиница и
Попово)
• Общо в изпълнение: 132 проекта на стойност 3,905 млрд. лв.
•19 проекта са стартирали строителните си дейности – Провадия,
Ябланица, Бургас ( 2 бр.), Тунджа, Вършец, Габрово, Пирдоп, Велико
Търново, Горна Оряховица, Враца, Тервел, Раковски, Козлодуй,
Търговище, Созопол, Хисаря, Руен, Лозница.
Напредък по приоритетна ос 2
СЕКТОР „ОТПАДЪЦИ”
• Договорени: 837,79 млн.лв. (116,80 %)
• Изплатени: 112,6 млн.лв. (15,70%)
• Успешно изпълнени: 24 проекта на стойност 10,9 млн. лв.
• Въведен в експлоатация е първият инвестиционен обект в
сектора – регионалното депо в регион Ботевград (2.11.2012, 8
месеца предсрочно)
• В оценка: Велико Търново
• Общо в изпълнение: 24 проекта на стойност 826,8 млн. лв.
• Възложени договори за СМР: Столична община и Бургас
Открити въпроси за успешното
изпълнение на еко-проектите
• Мобилизация на общините за изпълнение на
всички дейности в срок;
• Риск от забавяне на изпълнението на
строителните дейности и невъзможност за
приключване до 31.12.2014 г.;
• Необходимост от бърза подготовка на
документацията за възлагане на
строителството, качество на документацията намаляване на риска от обжалване;
• Контрол от страна на общините над
изпълнителите
Научени уроци
• Необходима е стратегическа визия: ясна връзка “цели –
инфраструктура – финансови средства”
• Допълняемост: Европейските средства не са и не могат
да бъдат единствения източник на финансиране на
публична инфраструктура
• Нужда от ресурс за собствено участие, национално
финансиране, финансиране на недопустими
компоненти;
• Нужда от ресурс за предварително изпълнение на
проектите;
• Нужда от калкулиране на национално ниво на разумен
риск (финансови корекции);
• Привличане на частен капитал за изграждане на
публична инфраструктура;
• Необходимо е опростяване на процеса на одобрение на
проектите за финансиране с основен фокус върху национални
механизми за гарантиране на качеството на инвестиционния
процес;
• Икономии от мащаба при управление на проекти;
Програмиране
МОСВ инициира
програмирането:
два
процеса
в
контекста
на
• Разработване на „Насоки за интегриране на ПОС и ПИК във
фондовете за КП, ОСП и ОПР за 2014–2020 г.“
• Разработване на секторна оперативна програма за околна
среда
Насоки за интегриране на ПОС и ПИК
Цел: да дадат стратегическа насоченост за УО при процеса
на програмиране на периода 2014-2020 г.
Одобрени с протоколно решение по т. 7 от протокол № 8
от заседанието на Министерския съвет на 1 март 2013 г.
През 2013 г. ще се подготови проект на „Насоки за
интеграция на ПОС и ПИК във фондовете за КП, ОСП и
ОПР за 2014–2020 г. - фаза „Изпълнение на ОП и СП“;
Цел на стратегия Европа 2020: Климатични промени и енергия
• намаляване на емисиите на ПГ с 20 %
• инвестиции в НИРД в размер на 3% от БВП на ЕС
Възползване от
водещата позиция
на Европа в
разработването
на нови
екологични
технологии и
производствени
методи
Приоритет
1 на ОП:
ВОДИ
Водеща инициатива (Flagship initiative):
За ресурсно - ефективна, по – зелена и по конкурентоспособна
икономика
Приоритет:
Интелигентен растеж
Приоритет: Устойчив растеж
Опазване на
околната среда,
намаляване на
емисиите и
предотвратяване
на загубата на
биоразнообразие
Приоритет:
Приобщаващ растеж
Стратегия
Европа
2020
Изграждане на поконкурентоспособ
на
нисковъглеродна
икономика, в
която ресурсите
се използват по
ефикасен и
устойчив начин
ТЦ 5
КФ, (ЕФРР)
ТЦ 6
Приоритет
2 на ОП:
ОТПАДЪЦИ
ТЦ 6
ЕФРР
ТЦ 6
ЕФРР
ТЦ 11
ЕФРР
Приоритет
3 на ОП:
БИОРАЗНО
ОБРАЗИЕ и
НАТУРА
2000
Приоритет
4 на ОП:
Техническа
помощ
Стратегия на програмата
ОП Околна среда 2014 – 2020 и Национална програма за реформи (2012 )
Национална програма за реформи (2012 г.)
„опазването на околната среда, като един от основните стълбове на устойчивото развитие, е
ключов фактор за насърчаване на социално - икономическото развитие, посредством осигуряване
на екологосъобразен икономически растеж, високо качество на живот, сигурност и социална
равнопоставеност“.
Цел 4.3.3:
Опазване на ОС, вкл. р-ие на
технологична инфраструктура
•
•
•
•
Цел 3.2:
Научни изследвания и
иновации
Цел 4.4.1:
Повишаване на
административния капацитет
ОП Околна среда 2014 – 2020 – инвестиции за:
изпълнение на съществени законодателни изисквания и елементи от последователно
прилаганите ПОС и ПИК;
изпълнението на националните усилия за намаляване на емисиите на ПГ;
изпълнение на СП No. 5 на Съвета на ЕС от 2012 г. за нуждата от увеличаване на усилията за
укрепване на административния капацитет и увеличаване на усвояването на средства от ЕС по
отношение на управлението на водите;
изпълнение на националната цел (НЦ 1) за повишаване на инвестициите в НИРД до 1.5% от БВП
на страната.
Стратегия на програмата
ОП Околна среда 2014 – 2020 и стратегически документи на ЕС (ПОС и ПИК)
Стратегически документи на ниво ЕС за ПОС и ПИК
БЛУПРИНТ
за
опазване
водите на
Европа
(до 2020)
ОПОС – ПО 1:
ВОДИ
Пътна
карта за
ресурсно ефективна
Европа
(до 2020)
Стратегия за
биоразнообразието
на ЕС
(до 2020)
ОПОС – ПО 2:
ОТПАЮДЪЦИ
План за
екоиновации
(до 2020) и
Европейско
партньорство
за иновации
ОПОС – ПО 3:
НАТУРА 2000 и
БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Стратегия на
ЕС за
адаптиране
към
изменението
на климата
ОПОС – ПО 4:
ТЕХНИЧЕСКА
ПОМОЩ
Приоритет 1 – Води
• ВиК инфраструктура в агломерации с над 2,000 е. ж.
–
–
–
–
Съоръжения за пречистване на отпадни води
Колектори и канализационна мрежа
ПСПВ и водоснабдителна мрежа
Съоръжения за третиране на утайки от ПСОВ
• Доизграждане на системите за мониторинг на водите:
–
–
–
Мониторинг на количественото състояние на водите
Мониторинг на качеството на водите
Мониторинг на морските води и морска околна среда
• Оперативен център за управление на водите и
предупреждение при наводнения и засушаване
• Екоиновации в сектор води
• Укрепване на капацитета за управление на водите
Приоритет 2 – Отпадъци
• Инсталации и мерки, съгласно йерархията за
управление на отпадъците, за подобряване
управлението на битовите отпадъци и за изпълнение
на законодателните изисквания
–
–
–
–
–
–
–
Системи за разделно събиране на биоразградими отпадъци;
Центрове за подготовка за повторна употреба;
Инсталации за предварително третиране;
Инсталации за биоразградими отпадъци и зелени отпадъци;
инсталации за предварително третиране на опасни
отпадъци от потока битови отпадъци;
Инсталации за оползотворяване на биогаза;
Поетапно закриване и рекултивация на общински депа за
неопасни отпадъци;
• Укрепване на капацитета за управление на
отпадъците
• Екоиновации в сектор отпадъци
БЛАГОДАРЯ
ЗА ВНИМАНИЕТО!
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
17
Размер файла
811 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа