close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Застраховане - история на възникване (1)

код для вставкиСкачать
ЗАСТРАХОВАНЕ –
СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ
Марина Христова, Мениджър “Ключови клиенти”
“Интерамерикан България” ЗЕАД
3 юли, 2008г. - Банкя
1
Застраховане - история на възникване (1)
Теории за възникването
предисторически период
– В древността: съглашения за взаимопомощ (древен Египет, Палестина,
Сирия, Азия), заделяне на резерви, подходи за разпределение на риска
- Ранно средновековие: поява на гилдии (селяни и търговци) и цехове
(занаятчии) с клонове и в чужбина.
“Гилдийско застраховане” – отпускане на помощ при нещастни случаи:
корабокрушение, пожар, наводнение, кражба, старост, слепота др.
Задължения на членовете за участие в превантивни мерки (защита
срещу грабители, опасности при мореплаване, гасене на пожари) и за
съдействие при настъпване на събитие
Застраховане - същност и видове
2
Застраховане - история на възникване (2)
същинска история на застраховането – XIVв.
- възникване на“морския заем” XII-XIIв. в Италия, Южна Франция, Испания,
Португалия – издаване на първата полица в Генуа
- разпространение на “морския заем” в страните по северното крайбрежие на
Африка и източното азиатско крайбрежие
- задължителна застраховка срещу “кражба и грабеж” в Южна Франция –
намеса на държавата в застраховането – преди XIVв.
- усилена застрахователна дейност в пристанищните градове на Италия
Застраховане - същност и видове
3
Застраховане - история на възникване (3)
Развитие на застраховането през Средновековието:
Застраховка срещу “пожар” – Англия, XVIв. Създаване на първата
застрахователна компания през 1667г. - “Застрахователен офис”
Създаване на личното застраховане застраховки “Злополука” и ”Гражданска
отговорност” – Англия XVIII - XIXв.
Поява на селскостопанско застраховане – застраховка срещу “градушка” и
застраховка на домашни животни
Създаване на първите застрахователни дружества в Европа и САЩ еднолични застрахователи, акционерни дружества и кооперации (XIXв.) –
предимно транспортни застраховки. Рзавитие на картели и концерни
Създаване на първото животозастрахователно дружество – Англия, 1756г.
Поява на първите презастрахователни дружества в Германия – 1850г.
Застраховане - същност и видове
4
История на застраховането в България
Навлизане на румънски животозастрахователни дружества – 80-те
години на XIXв.
1891г. – съзаване на първото българско животозастрахователно
дружество “България” в Русе
Началото на XXв. – поява на взаимозастрахователните дружества
Монополизация на застрахователната дейност – 1946г. и създаване на
ДЗИ. Въвеждане на задължително застраховане. 1961г. - основаване
на Булстрад
1990г. – първи стъпки към възстановяване на застрахователния пазар
в България
Застраховане - същност и видове
5
Същност и основни термини
Определение за застраховане
Инструмент за защита на имуществените и неимуществени интереси
на физически и юридически лица при настъпване неблагоприятни
събития със случаен характер
Застрахователен интерес
Наличие на интерес у застрахованото лице по отношение на
настъпване на вреди с обекта на застраховката
Обект на застраховката - теории
Оценка на риска. Видове риск
Застрахователно покритие – покрити и изключени рискове
Застрахователна сума (подзастраховане и надзастраховане)и премия
Самоучастие - условно и безусловно
Застрахователно обезщетение
Застраховане - същност и видове
6
Застрахователен договор (1)
Елементи на застрахователния договор – предложение – въпросник,
застрахователна полица (реквизити), общи и специални условия
Сключване на застрахователния договор
Предложение
за сключване
Оценка на
риска
Отказ за
сключване от
Застрахователя
Изготвяне
на
котация
Издаване на
застрахователна
полица
Отказ за
сключване от
Застрахования
Застраховане - същност и видове
7
Застрахователен договор (2)
Обслужване на застрахователния договор:
промени в рисковите обстоятелства и условията
обслужване на щети
Период на действие и валидност:
период на действие
териториална валидност
Прекратяване на застрахователния договор:
Едностранно
По взаимно съгласие
предсрочно прекратяване според вида застраховка
Давностен срок:
3/5 години от датата на настъпване на застрахователното събитие
Застраховане - същност и видове
8
Видове застраховане
Видове застрахователни договори, според правния им характер:
задължителни - установени със закон или по силата на международен
договор, ратифициран и влязъл в сила в Република България
доброволни
Видове застрахователни договори, според обекта на застраховане:
имуществени застраховки – автомобилни, имуществени вкл. Технически, др.
застраховки на отговорности - ОГО, професионални, ОП, ОР и др.
лични застраховки - живот и злополука
Видове застрахователни договори, според броя на застрахованите
обекти/лица:
индивидуални
Групови и абонаментни
Застраховане - същност и видове
9
Застраховане - същност и видове
10
Какво запомнихте от днешната
презентация?
Застраховане - същност и видове
11
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
73
Размер файла
594 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа