close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Обучение в управление на проекти

код для вставкиСкачать
ДФ Земеделие – Разплащателна агенция
“Национална програма за развитие на
лозаро-винарския сектор”
Мартин Синжирлиев
главен експертсектор “Вино”
martin_sindzhirliev@dfz.bg
Елица Калинова
експерт – сектор “Вино”
eliza_kalinova@dfz.bg
Мерки по Националната програма за подпомагане на
лозаро-винарския сектор 2008/2009-2013/2014 г.
“Преструктуриране и конверсия на винени лозя”
“Промоция в трети страни”
“Застраховане на реколта”
2
Мерки по Националната програма за подпомагане на
лозаро-винарския сектор 2008/2009-2013/2014 г.
Бюджет по мерките за финансова 2008/2009 г.:
“Преструктуриране и конверсия на винени лозя” – 6 431млн. евро.
“Промоция в трети страни” – 1 560 млн. евро.
“Застраховане на реколта” – 1 500 млн. евро.
3
Мерки по Националната програма за подпомагане на
лозаро-винарския сектор 2008/2009-2013/2014 г.
Мярка “Преструктуриране и конверсия на винени лозя”
Конверсия – смяна на сортовия състав на насаждението чрез
присаждане;
Преструктуриране на лозята;
- Презасаждане със или без промяна на местонахождението на лозята, с
или без промяна на сорта с възможност за увеличаване на броя на
лозите в хектар и/или смяна на формировката.
4
Мерки по Националната програма за подпомагане на
лозаро-винарския сектор 2008/2009-2013/2014 г.
Подобряване на методите и технологиите за управление на
лозарското стопанство:
- увеличаване на броя на лозите в хектар;
- смяна на формировката и/или смяна на подпорната конструкция;
- изграждане на съоръжения за защита от щети, нанасяни от диви животни
и птици;
- изграждане на противоерозионни съоръжения;
- изграждане на хидромелиоративни съоръжения;
- изграждане на тераси;
- реконструкция на съществуващи тераси.
5
Мерки по Националната програма за подпомагане на
лозаро-винарския сектор 2008/2009-2013/2014 г.
Бенефициенти по мярката
Собственик, арендатор или наемател на плододаващо лозово
насаждение, регистрирано като лозарско стопанство, съгласно чл.23 а,
ал.2 от Закона за виното и спиртните напитки;
Управлява лозарско стопанство с минимална площ 0,1 ха, което е
очертано в Системата за идентифициране на земеделските парцели;
Има подадена редовна годишна декларация по чл.22, ал.1 от ЗВСН,
която не може да бъде нулева, а трябва да доказва, че лозовото
насаждение е плододаващо.
6
Мерки по Националната програма за подпомагане на
лозаро-винарския сектор 2008/2009-2013/2014 г.
Финансова помощ
Финансовата помощ по мярка “Преструктуриране и конверсия на
винени лозя” за стопанската 2008-2009 г. е в размер ДО 75% от
направените разходи, без завишаване на пределните цени, определени
от Изпълнителния директор на Разплащателната агенция.
7
Мерки по Националната програма за подпомагане на лозаровинарския сектор 2008/2009-2013/2014 г.
Мярка “Застраховане на реколта”
Застрахователни рискове, приравнени към природни бедствия:
- Градушка;
- Проливен дъжд;
- Наводнение;
- Буря;
- Късно пролетно осланяване (след 20 април);
- Ранно есенно осланяване (след 01 октомври);
- Измръзване;
- Изсъхване вследствие на силна суша.
8
Мерки по Националната програма за подпомагане на лозаровинарския сектор 2008/2009-2013/2014 г.
Други застрахователни рискове:
- Пожар;
- Пожар на корен;
- Нападения от диви животни и птици;
- Щети, нанесени от болести и неприятели.
9
Мерки по Националната програма за подпомагане на
лозаро-винарския сектор 2008/2009-2013/2014 г.
Бенефициенти по мярката
Земеделски производители, застраховали реколтата си в избрана от
тях застрахователна компания;
Собственици, арендатори или наематели на плододаващо лозово
насаждение, което е регистрирано като лозарско стопанство,
съгласно чл.23 а, ал.2 от Закона за виното и спиртните напитки;
Управляват лозарско стопанство с минимална площ 0,1 ха, което е
очертано в Системата за идентифициране на земеделските парцели;
Имат подадена редовна годишна декларация по чл.22, ал.1 от ЗВСН,
която може да бъде нулева в случай на застраховане на лозя,
встъпващи в плододаване.
10
Мерки по Националната програма за подпомагане на лозаровинарския сектор 2008/2009-2013/2014 г.
Финансова помощ
Финансовата помощ по мярка “Застраховане на реколта” за
стопанската 2008-2009 г. е в размер на:
- до 80 % от стойността на застрахователната полица за
застрахователни рискове, приравнени към природни бедствия;
- до 50 % от стойността на застрахователната полица за други
застрахователни рискове.
Финансовата помощ се предоставя за процент от направените
разходи, без завишаване на пределните цени, определени от
Изпълнителния директор на Разплащателната агенция.
11
Мерки по Националната програма за подпомагане на лозаровинарския сектор 2008/2009-2013/2014 г.
Мярка “Промоция в трети страни”
По мярката подлежат на подпомагане промоционални проекти,
насочени към вина със защитено наименование за произход,
географско указание или вината с означение на винения сорт лоза.
12
Мерки по Националната програма за подпомагане на лозаровинарския сектор 2008/2009-2013/2014 г.
Бенефициенти по мярката могат да бъдат:
Търговски дружества по смисъла на Търговския закон, като
предимство се дава на категорията малки и средни предприятия;
Сдружения, притежатели на колективни марки, по смисъла на
Регламент 40/94 на Съвета;
Представителни сдружения на винопроизводителите и
представителни професионални и междупрофесионални организации,
регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска
цел.
13
Мерки по Националната програма за подпомагане на лозаровинарския сектор 2008/2009-2013/2014 г.
Финансова помощ
Финансовата помощ по мярка “Промоция в трети страни” за
стопанската 2008-2009 г. е в размер до 80% , разпределена както
следва:
- 50% от ЕФГЗ;
- 30% национално съфинансиране.
Финансовата помощ се предоставя за процент от направените
разходи.
14
Сектор “Вино”:
София, ул. Гусла № 3
ет. 2; стаи: 214, 213, 205
тел. 02/ 8187 533
8187 513
8187 514
8187 505
8187 525
факс 02/ 8187 534
БЛАГОДАРЯ
ЗА
ВНИМАНИЕТО!
15
Документ
Категория
Корпоративные
Просмотров
10
Размер файла
590 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа