close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Измервателни уреди за отчитане

код для вставкиСкачать
Име на проекта: 2012-1-BG1-LEO0106851–"Чиста Европа чрез зелена
енергия"
Програма “УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ
ЖИВОТ”
Секторна програма “ЛЕОНАРДО ДА
ВИНЧИ
Измервателни уреди
за отчитане на
фотоволтаична
енергия.
Установяване на
повреди в слънчеви
колектори.
Измервателни уреди
Електроизмервателните
уреди измерват параметри
които носят информация за
нормалната работа на
фотоволтаичната система –ток,
съпротивление,
капацитет,мощност, честота и
енергия. Повечето се измерват
при променлив и постоянен ток
и могат да бъдат архивирани.
Детектори на
напрежение(фазомери)
Те
показват
наличието
на
напрежение
в
определена
точка.Тази минимална информация
е полезна при проверка на веригите
в търсене на повреда, както и
позволяват да сме сигурни в
собствената си безопасност при
отстраняване на повреди.
Някои детектори работят и на
индуктивен
принцип
при
променливо напрежение и така се
избягва директния допир до открити
клеми и неизолирани компоненти.
При фотоволтаичните системи
трябва да разполагаме с уред с поширок работен диапазон – от 12V
до 600V.
Цифров мултиметър
(мултицет )
Мултиметърът съчетава в
себе си няколко различни
уреда.Стандартно това са
уреди за измерване на :
Постоянно и променливо
напрежение
в
широк
диапазон от 0 до 600V ;
Постоянен и променлив ток
до 10А или повече ;
За обща употреба при
фотоволтаичните системи
мултиметърът трябва да
има
обхват
до
600V
DC/600V AC.
Цифров мултиметър
(мултицет )
За обслужването на
фотоволтаични системи,
обикновено достатъчни
функции са: капацитет,
честота, проверител на
диоди, температура и
подсветка
на
LCD
екрана.
Амперклещи
Амперклещите са разновидност
на мултиметрите, специализирани
за бързо измерване на ток. При
нормална работа постоянният ток
във веригите на фотоволтаичната
централа
е
приблизително
константен, а променливият ток на
изхода на инвертора е много
близък до идеална синусоида.
Амперклещите
регистрират
различни стойности на тока:
минимална, максимална и средна
стойност.
Инфрачервен
термометър
Дава възможност за бързо
измерване на повърхностната
температура без контакт с
измервания обект. Това е
много полезно за откриване на
кабелни връзки, предпазители
или прекъсвачи, работещи при
по-висока
от
нормалната
температура. Тези горещи
точки
са
индикация
за
претоварване,
неизправност
или лоша връзка.
Регистратор на данни
Регистрацията на данни може да бъде постигната с
разнообразно
оборудване,
предлагащо
различни
характеристики, точност, сложност и свързаната с това цена.
Най-простият начин е да се води ръчно записване на следените
параметри. Най-високотехнологичният начин е да се монтират
множество локални сензори, свързани към компютри,
анализиращи и управляващи цялата система.
В фотоволтаичните централи такива системи директно
подават данни към компютър за анализи и обработка. Много от
системите имат и уеб базиран интерфейс, служещ за
отдалечено наблюдение и автоматични известявания при
необходимост от сервиз.
Мегаомметър
При фотоволтаиците
измерването на високи
съпротивления има за цел
предотвратяване на земни
съединения, които са едни
от най-честите проблеми
при окабеляването в тези
системи.Резултатът
от
измерванията е полезен
за откриване на повреди в
изолацията поради лоша
изработка
или
нараняване, установяване
на
влошаване
на
изолацията
поради
условия
на
околната
среда и др.
I – V анализатор на
криви
I – V анализаторът е
високо специализирано тестово
устройство , подходящо за
снемане на характеристиките
на
фотоволтаични
клетки,
модули , редове или цели
масиви.Чрез
прилагане
на
променлив товар устройството
може да калкулира пиковата
мощност, вътрешното серийно
и
вътрешното
паралелно
съпротивление на модули и
група модули.Използва се за
проверка на параметрите на
модули и системи, както и за
идентифициране на дефекти .
Уреди за проверка на
фотоволтаици
SOLAR I-V е разработен с цел
да задоволи всички изисквания
по
отношение
теста
на
фотоволтаични
инсталации.
Освен възможността за тест и
измерване производителността
на монофазни фотоволтаични
системи уредът измерва I-V
характеристиките на отделен
модул и на поредица модули
(модулен стринг). С помощта
на SOLAR I-V може да изпита
фотоволтаичната система и
ако
получи
отрицателни
резултати да идентифицира
веднага проблемите в система
за да може бързо да ги
отстрани.
Електромери за отчитане
на фотоволтаична енергия
Електромери за отчитане
на фотоволтаична енергия
Електронните електромери предоставят данни за
дългосрочни анализи на енергийните мрежи и осигуряват
защита против злоупотреби с измервателния уред. Добавена
стойност носи и възможността за допълване на
електромерите с комуникационни модули, чрез които се
осъществява включването им в системи за дистанционно
отчитане и пренос на данни в реално време.Най-често те са
трифазни и имат много допълнителни възможности за оценка
на състоянието на електрическата мрежа - измерване на
напрежението, тока, честотата и фактора на мощност на всяка
фаза, осъществяване на хармоничен анализ на напрежението
и тока (определяне големината на техните хармоници).
Електрическата
енергия,
произведена
от
фотоволтаичната система, се отчита от специално монтирани
електромери, които отчитат отделно от електромера за
входящата (потребената) ел. енергия.
Системи за мониторинг на
фотоволтаични централи
Системите
за
дистанционен
мониторинг
осигуряват постоянно наблюдение над работните
параметри на фотоволтаичните паркове и
предоставят актуална информация за състоянието
на всеки компонент. По този начин се постига
оптимална ефективност на централата и се
намалява времето за откриване на евентуални
повреди и тяхното отстраняване.
Възможности на
мониторинговите системи
Във функционалните възможности на повечето модерни
системи за дистанционен мониторинг на фотоволтаични
централи са заложени отчитането и визуализацията на данни
за качествените и количествени характеристики на
генерираната енергия (от целия парк, от всеки стринг с
фотоволтаични панели или от всеки панел), за наличие на
повредени стрингове и тяхното локализиране, за наличие на
утечки или къси съединения в проводниците на стринговете,
за загуби на енергия, предизвикани от засенчване.
Системата е в състояние да открие възникнали проблеми
в цялата верига - от панелите до инвертора, включително
замърсени или повредени панели, предпазители, изключени
прекъсвачи и други, и да предостави навременна и нагледна
информация за вида и местоположението на възникналите
технически проблеми. Сигурността на съоръженията
допълнително се обезпечава с камери за видеонаблюдение,
аларми за повреда, пожар или наводнение, интегрирани в
системата за дистанционен мониторинг.
Професионална гимназия по
строителство и архитектура
гр.Пазарджик
Испания 2013
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
74
Размер файла
596 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа