close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

The EU's reformed Cohesion Policy 2014

код для вставкиСкачать
Инвестиране в регионите:
реформираната политика на сближаване
на ЕС за периода 2014–2020 г.
Презентация от
политика на
сближаване
Основи на политиката
на сближаване на ЕС
политика на
сближаване
Европейският съюз е различен...
БВП на глава
от населението
3
Европейският съюз е различен...
Безработица
4
Европейският съюз е различен...
Висше
образование
5
Защо политика на сближаване на ЕС?
БВП на глава от
населението
(% от средния за ЕС-28)
Коефициент на
заетост
(%, възраст 20–64 г.)
Най-високо ниво
Най-ниско ниво
Съотношение
Люксембург
България
47%
5,7*
266%
Гърция:
Швеция
79,8%
53,2%
1,5
Политиката на сближаване има за цел да намали различията
между регионите на ЕС с оглед на постигането на балансирано
икономическо, социално и териториално развитие.
* В САЩ разликата е само 2,5, а в Япония – 2.
6
Политиката на сближаване води началото си от Римския договор
•
Преамбюл на Договора от Рим (1957 г.): необходимостта „да укрепват
единството на техните икономики и да осигурят тяхното хармонично развитие
посредством намаляване на различията, съществуващи между различните
региони и изостаналостта на по-слабо развитите региони“.
•
Член 174 от Договора от Лисабон (2010 г.): „За да насърчи цялостното си
хармонично развитие, Съюзът разработва и осъществява свои инициативи,
които водят до укрепването на неговото икономическо, социално и
териториално сближаване. По-специално Съюзът има за цел намаляването на
неравенството между нивата на развитие на различните региони и
изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони“.
7
Какво е регион?
•
Евростат е разработил класификация на териториалните единици за
статистически цели (NUTS).
•
Политиката на сближаване обхваща регионите от ниво 2 по NUTS
с население от 800 000 до 3 000 000 жители.
•
Понастоящем в ЕС има 274 региона от ниво 2 по NUTS.
8
Политиката на сближаване на ЕС за периода 2014–2020 г.:
1/3 от бюджета на ЕС
Общ бюджет на ЕС
за периода 2014-2020 г.
Договорените реформи за периода
2014-2020 г. имат за цел постигане
на максимално въздействие на
наличното финансиране от ЕС.
1 082 млрд. EUR
67,5%
Други политики на ЕС,
селско стопанство,
научни изследвания,
външна дейност и др.
32,5%
Финансиране на политиката на сближаване
351,8 млрд. EUR
730,2 млрд. EUR
9
Растеж
Политиката на сближаване изпълнява стратегията „Европа 2020“
•
Обявена през март 2010 г.: продължава програмата от Лисабон
(2000 и 2005 г.).
•
Стратегия на Европейската комисия „за интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж” през следващите 10 години.
•
Програма за интелигентен растеж: иновации; образование;
цифрово общество.
•
Програма за устойчивост: климат, енергия и мобилност.
•
Програма за приобщаващ растеж: заетост и умения; борба с
бедността и социално приобщаване.
10
3 фонда за инвестиране в растеж и работни места
ФИНАНСИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ
ИЗПЪЛНЯВА СЕ ЧРЕЗ
3 ФОНДА
ЕВРОПЕЙСКИ
ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ
351,8 млрд. EUR
ФИНАНСИРАНЕ НА
ПОЛИТИКАТА НА
СБЛИЖАВАНЕ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН
ФОНД
ОЧАКВАНО ПУБЛИЧНО
ЧАСТНО НАЦИОНАЛНО
УЧАСТИЕ
11
КОХЕЗИОНЕН
ФОНД
ВЕРОЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
НА ПОЛИТИКАТА НА
СБЛИЖАВАНЕ
500 млрд. EUR +
Инвестиране във всички региони на ЕС
Предимства за всички региони на ЕС
182 млрд. EUR
за по-слабо развитите региони
БВП < 75 % от средния за ЕС-27
27 % от нас.
на ЕС
Нивото на инвестициите
е адаптирано към
35 млрд. EUR
за регионите в преход
БВП 75-90 % от средния за ЕС-27
нивото на развитие
12 % от нас.
на ЕС
54 млрд. EUR за по-силно развитите региони
БВП > 90 % от средния за ЕС-27
61 % от нас.
на ЕС
12
Финансиране на политиката на сближаване за периода
2014–2020 г. (351,8 млрд. EUR)
182,2 млрд. EUR
По-слабо развити региони
35,4 млрд. EUR
Региони в преход
54,3 млрд. EUR
По-силно развити региони
10,2 млрд. EUR
Европейско териториално сътрудничество
0,4 млрд. EUR
Иновативни действия в областта на градското развитие
3,2 млрд. EUR
Инициатива за младежка заетост (добавка)
63,3 млрд. EUR
Кохезионен фонд
1,6 млрд. EUR
Специално отделени средства за най-отдалечените
и слабонаселените региони
1,2 млрд. EUR
Техническа помощ
13
Разпределение на бюджета по държави членки (2014–2020 г.)
Общ размер на отпуснатите средства за политиката на сближаване за периода
2014–2020 г. (млрд. EUR, текущи цени)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
AT
BE
BG
CY
CZ
DE
DK
EE
EL
ES
FI
FR
HR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK
* Разпред еление по категория отпуснати сред ства, под лежащи на прехвърляне межд у категории по искане на д ържавите членки
14
Методът: Програмиране, партньорство и споделено управление
Обща
стратегическа
рамка
Споразумения
за
партньорство
Оперативни
програми
15
Управление на
програми/
избор на
проекти
Мониторинг /
годишно
отчитане
3 органа прилагат политиката на сближаване
•
Управляващият орган изпълнява оперативната програма,
а мониторинговият комитет осъществява надзор на този процес.
•
Сертифициращият орган заверява отчета за разходите и заявленията
за плащания, преди те да бъдат изпратени до Комисията.
•
Одитиращият орган за всяка оперативна програма следи
за ефективното функциониране на системата за управление
и мониторинг.
16
Реформираната политика
на сближаване на ЕС
ВИДЕО
политика на
сближаване
Пет Европейски структурни и инвестиционни фонда (ЕСИФ)
работят заедно
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО
Европейски
земеделски
фонд за
развитие на
селските
райони
•
Кохезионен
фонд
Европейски
социален
фонд
Европейски
фонд за
регионално
развитие
Общо приложими правила за ЕСИ фондовете
•
Варианти за опростени разходи.
•
Електронно управление.
•
Правила за допустимост.
•
Финансови инструменти.
•
CLLD – водено от общностите местно развитие.
18
Европейски
фонд за
морско дело
и рибарство
11 тематични цели
Научни изследвания
и иновации
1
Борба с изменението
на климата
5
Заетост и мобилност
8
Информационни и
комуникационни технологии
2
Опазване на околната
среда и ефективно
използване на ресурсите
6
Социално приобщаване
9
Конкурентоспособност
на МСП
3
Устойчив транспорт
7
По-добро образование,
обучение
10
Икономика с ниски
въглеродни емисии
4
По-добра публична
администрация
11
19
Концентрация на инвестициите върху четири тематични
приоритета (ЕФРР)
По-слабо развити
региони
Региони
в преход
60%
50%
15%
12%
По-силно
развити региони
80%
20%
• 1 Научни изследвания и иновации.
• 2 Информационни и комуникационни технологии (ИКТ).
•
•
3
4
Конкурентоспособност на (МСП) – засилено използване на финансови инструменти.
Преход към икономика с ниски въглеродни емисии (енергийна ефективност и възобновяеми
енергийни източници).
20
По-голям акцент върху резултатите
Мониторинг
Резерв за изпълнение
6% от финансирането за 2019 г. е заделено за програми
и приоритети, които са постигнали 85% от заложените
цели.
21
По-силна роля на партньорите в планирането и прилагането
Европейски кодекс на поведение за партньорство
•
Общ набор от стандарти за подобряване на консултациите, участието
и диалога с партньорите по време на етапите на планиране,
изпълнение, наблюдение и оценка на проекти, финансирани от
всичките Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
•
Партньори:публични органи, синдикати, работодатели и НПО и органи,
отговарящи за насърчаване на социалното приобщаване, равенството
между мъжете и жените и недискриминацията.
•
Правно обвързващ.
22
Необходимост от предварителни условия за осигуряването на
ефективни инвестиции на ЕС
Тематични предварителни условия
•
Обвързани с тематичните цели и инвестиционните приоритети на
политиката на сближаване и прилагани по отношение на инвестициите
в конкретна тематична област: стратегически, регулаторни и
институционални предварителни условия, административен капацитет.
Общи предварителни условия
•
Свързани с хоризонталните аспекти на изпълнението на програмата
и се прилагат по отношение на всички ЕСИФ: политика на борба
с дискриминацията, политика на равенство между мъжете и жените.
23
Примери за предварителни условия за финансиране от ЕС
Национална
транспортна
стратегия
Спазване на
екологичното
законодателство
Система за
обществени
поръчки
ИНВЕСТИЦИИ
24
Реформи
в подкрепа
на бизнеса
Стратегии за
„интелигентна
специализация“
По-голяма роля на Европейския социален фонд
За първи път в политиката на сближаване се определя
минимален дял за ЕСФ в размер на 23,1% за периода
2014–2020 г.
Въз основа на:
•
Националните дялове на ЕСФ за периода 2007–2013 г. ;и
•
Коефициентите на заетост в държавите членки;
•
Действителният дял се определя в Споразуменията за партньорство
въз основа на нуждите и предизвикателствата;
•
Общ размер на ЕСФ за ЕС–28: 80,3 млрд. EUR.
25
Тематична концентрация на ЕСФ
•
20% от ресурсите на ЕСФ във всяка държава членка са заделени за социално
приобщаване, борба с бедността и всички форми на дискриминация.
•
Концентриране на финансирането върху най-много 5 инвестиционни
приоритета по 4 тематични цели: заетост/мобилност, образование/обучение,
социално приобщаване и по-добра публична администрация.
По-слабо развити
региони
60%
Региони
в преход
По-силно
развити региони
70%
80%
26
Инициатива за младежка заетост (ИМЗ)
•
Общ бюджет от 6,4 млрд. EUR (3,2 млрд. EUR специален бюджет +
3,2 млрд. EUR бюджет на ЕСФ).
•
В региони с ниво на младежката безработица над 25%.
•
Целева група: лица на възраст под 25 години или по-желание на възраст
под 30 години, които не работят, не учат и не се обучават (NEET)
•
•
неактивни или безработни (+дългосрочно);
•
регистрирани или нерегистрирани като лица, които търсят работа;
•
жители на допустимите региони.
Приемане на оперативни програми, включително ИМЗ.
27
Устойчиво градско развитие: приоритет за периода 2014–2020 г.
Най-малко 5% от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) трябва
да се инвестират в интегрирано устойчиво градско развитие на национално
равнище
•
Стратегии за интегрирано градско развитие, разработени от градовете,
за да бъдат изпълнени като интегрирани териториални инвестиции (ИТИ),
приоритетни оси с няколко тематични цели или специфична Оперативна
програма.
•
Проектите се избират от градовете в съответствие със стратегиите.
•
Връзките между градските и селските райони трябва да се вземат в предвид.
•
Възможно е използването на подходи за водено от общностите местно
развитие (CLLD): консултиране с местни граждански организации.
28
ИТИ: Комбиниране на фондове и програми
Регионална ОП по ЕФРР
Национална ОП по ЕФРР
МЕЖДИНЕН ОРГАН
ОП по ЕСФ
+ допълващо финансиране от ЕЗФРСР и/или ЕФМДР
ITI
(градска) територия
29
Други инструменти за градско развитие
Иновативни действия за устойчиво градско развитие (от 2015 г.)
•
0,37 млрд. EUR за 7 години за насърчаване на иновативни
и експериментални проекти.
•
Ежегодни покани за представяне на предложения.
•
Засягат най-малко 50 000 жители.
Мрежа за градско развитие
•
Пряк диалог между Европейска комисия и градовете, които изпълняват
дейности за интегрирано градско развитие и иновативни дейности.
•
Управлява се от Европейската комисия.
URBACT продължава (URBACT III)
•
Програма в рамките на програмата за Европейско териториално
сътрудничество, всички градове могат да кандидатстват.
30
Засилено трансгранично сътрудничество
3 направления
•
Трансгранично.
•
Транснационално.
•
Интеррегионално.
Бюджет за 2014–2020 г.: 10,2 млрд. EUR
•
2,9% от бюджета на политиката на сближаване.
31
Транснационално сътрудничество
32
Трансгранично
сътрудничество
33
Макрорегионални стратегии
Стратегия на ЕС за
•
региона на Балтийско море;
•
региона на река Дунав;
•
региона на Адриатическо и
Йонийско море. (предложена от
EК през юни 2014 г.).
34
Политиката на сближаване на ЕС:
Ключовите елементи на реформата
• Връзка със стратегията на ЕС за периода до 2020 г.
• Координирано използване на пет Европейски структурни
и инвестиционни фонда.
• Насочване на ресурси към ключови сектори на растеж.
• Определяне на ясни цели и измерими резултати.
• Гарантиране на правилните условия за инвестиции.
• По-голяма роля на Европейския социален фонд.
• По-силна роля на партньорите в планирането, прилагането
и контрола.
• Интегриран подход към териториалното развитие.
• Засилено трансгранично сътрудничество.
35
Благодарение на политиката на сближаване…
До момента през периода 2007–2013 г.:
•
Са създадени 600 000 работни места, най-малко една трета от които в МСП,
•
Са подкрепени 200 000 МСП.
•
1800 км нови или реконструирани железопътни линии.
•
25 000 км нови или реконструирани пътища.
•
Достъп до широколентов интернет за 5 млн. души.
•
Достъп до чиста питейна вода за 3 млн. души.
•
ЕСФ: 15 млн. участници годишно.
•
940 финансови инструмента в 25 държави членки, чрез които са набрани
8,36 млрд. EUR финансиране за собствен капитал, заеми и гаранции.
36
Политиката на сближаване и солидарност на ЕС
•
Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) е създаден през
2002 г. след тежко наводнение в Централна Европа.
•
Финансова помощ за ремонтни дейности.
•
За справяне с големи природни бедствия и изразяване на
солидарността на ЕС към опустошени райони.
•
До този момент ФСЕС е извършил интервенции при 56 случая
на природни бедствия (горски пожари, земетресения, бури,
суша, наводнения).
•
До момента 23 европейски държави са се възползвали от над
3,58 млрд. EUR помощи.
37
Примери за проекти
политика на
сближаване
Благодарим Ви за вниманието
www.ec.europa.eu/inforegio
www.facebook.com/EuropeanCommission
www.twitter.com/@EU_Regional
www.linkedin.com/company/1809
Платформа за сътрудничество на
ГД REGIO
www.yammer.com/regionetwork
plus.google.com/+Европейска комисия
www.flickr.com/euregional
Абонирайте се за нашия бюлетин
„REGIOFLASH“ www.inforegiodoc.eu
политика на
сближаване
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
52
Размер файла
4 938 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа