close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Моделът на националната катастрофична

код для вставкиСкачать
Програми за управление на
катастрофични рискове
СЪДЪРЖАНИЕ
1. Цели на презентацията;
2. Преглед на основните национални програми за управление на катастрофични
рискове в ЕС;
3. Извод и предложение.
ЦЕЛИ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА
В света съществуват голям брой национални програми за управление на
катастрофични рискове.
Целта на настоящата презентация е да направи кратък преглед на
тези, прилагани в страните от ЕС и да предложи приложим вариант за
България.
Изложената информация обхваща основните характеристики на всяка една
програма:
- покрити рискове;
- лимити на покритие;
- финансиране и управление.
ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА
КАТАСТРОФИЧНИ РИСКОВЕ В ЕС
Дания - Съвет по бурите “Stormradet”
Фондът е създаден от правителството през 1991г. Покриват се щети в
резултат на покачване на морското равнище;
Всяко имущество, за което е сключена застраховка “пожар” е автоматично
покрито от програмата. Характерно е прилагането на безусловни франшизи - от
5% до 10% за всяка една щета;
Финансиране - данък от 3 Евро за всяка сключена полица “пожар”;
Управлението се осъществява от публичния сектор.
ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА
КАТАСТРОФИЧНИ РИСКОВЕ В ЕС
Франция - National Disater Compansation Scheme (СATNAT)
Програмата е създадена през 1982г. При тази програма всички сключени
имуществени полици от застрахователните компании, автоматично получават
добавък за природни бедствия, който се презастрахова при държавна
презастрахователна компания;
Покритие - земетресение, наводнение, свличане на земни маси, градушка и
лавина. Не се покриват - пожар и щети от вятър;
Финансиране - данък върху всички премии по общо застраховане(6% - 12%);
Управлението се осъществява от публичния сектор.
ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА
КАТАСТРОФИЧНИ РИСКОВЕ В ЕС
Исландия - Исландска организация за застраховане при спешни
случаи
Съгласно програмата въведена през 1975г., за всяка издадена полица срещу
“пожар”, застрахователните компании са длъжни да събират допълнителна
премия, която се превежда на Исландската организация за застраховане при
спешни случаи;
Покритие - вулканични изригвания, земетресение, свличане на земни маси,
ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА
КАТАСТРОФИЧНИ РИСКОВЕ В ЕС
Холандия - Закон за обезщетение при бедствия (WTS)
При тази програма Държавата изплаща обезщетение за понесени загуби,
които не се покриват от застрахователните компании;
Покрити рискове - наводнение и земетресение с магнитуд над 4 по Рихтер.
Максималния размер на изплащаните обезщетения е лимитиран до 450 млн.
Евро годишно;
Финансиране и управление - 100% държавно.
ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА
КАТАСТРОФИЧНИ РИСКОВЕ В ЕС
Норвегия - Норвежки пул за природни бедствия (Norsk
Naturskadepool - NP)
От 1980г. всяка общо застрахователна компания, която предлага застраховки
срещу природни бедствия автоматично става член на пула. Норвежкият пул
получава премията от застрахователите, организира изплащането на
обезщетения между застрахователите и презастрахователното покритие.
Застрахователната премия за природни бедствия е фиксирана на 0,17% от
застрахователната сума по застраховка “пожар”.
Покрити рискове - наводнение, буря, ураган, земетресение, лавина,
вулканични изригвания и приливни вълни;
Управлението на програмата се осъществява от Управителя на Норвежката
ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА
КАТАСТРОФИЧНИ РИСКОВЕ В ЕС
Полша - Национална програма за възстановяване и
модернизация
Програмата е относително нова и предоставя покритие при щети вследствие на
наводнение на частна, търговска и общинска собственост и представлява
изцяло държавна компенсационна схема;
Финансирането е изцяло осигурено от държавата - държавен бюджет, общински
ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА
КАТАСТРОФИЧНИ РИСКОВЕ В ЕС
Испания - Consorcio de Compensacion de seguros (CCS)
CCS е държавна застрахователна компания предлагаща застраховки срещу
природни бедствия. Дейността се осъществява в две направления:
- пряка застрахователна дейност, когато даден риск не се покрива от
застрахователните компании и
- гаранционен фонд при неплатежоспособност на частен застраховател;
Покрити рискове - земетресение, цунами, наводнение, вулканични изригвания,
тероризъм и граждански безредици;
Финансиране - към всяка полица за пожар и природни бедствия се начисляват
допълнително между 0,09 %о и 0,25 %о за CCS;
Управление - Борд на директори с поравно представителство на държавен и
ИЗВОД
Съществува голям брой функциониращи национални програми за
управление на катастрофични рискове. Общите характерни черти между
всички тях могат да бъдат обобщени в следните основни групи:
- националните програми са разработени с цел осигуряване на социални
придобивки и са насочени към общото благо на всички;
- водеща роля на държавата;
- доброволност при избор за сключване на застраховка.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Вариант 1 - без участие на застрахователните компании
- държавна застрахователна компания лицензирана по реда на Кодекса за
застраховане/БАЕЗ/;
- покрит риск - земетресение;
- лимити - застрахователна сума или избран лимит;
- финансиране - 100% държавно;
- управление - 100% държавно.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Вариант 2 - с участие на застрахователните компании
- форма - гражданско дружество по смисъла на Закона за задълженията и
договорите/Български национален катастрофичен пул/;
- участници - Държавата/БАЕЗ/ - 50% и други лицензирани застрахователни
компании - 50%;
- управление - Общо събрание на съдружниците, Изпълнителен
комитет/представителство: Държава - 3 души, застрахователи - 3 души/,
Управляващ съдружник и Контролен съвет;
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Вариант 2/продължение/
- покрит риск - земетресение, възможност за наводнение и други извънредни
случаи;
- застраховани обекти - всички надлежно данъчно регистрирани недвижими
имоти на физически лица;
- лимити - данъчната оценка на недвижимото имущество/над данъчната
оценка доброволна застраховка/;
- финансиране – допълнителен данък от 1%о/един промил/ върху даначната
оценка; събира се чрез НАП;
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Вариант 2/продължение/
- запасен фонд - в зависимост от наличните средства се организира запасен
фонд с цел:
• покриване на допълнителни рискове - наводнение
• извършване на допълнителни плащания при извънредни обстоятелства по
решение на Изпълнителния комитет;
- оценка на щети - осъществява се от независими оценители определени от
Изпълнителния комитет;
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Вариант 2/продължение/
лимит земетресение 1 млрд.
Евро
подлимит наводнение 100 млн. Евро
лимит Пул 20 млн. Евро
БАЕЗ 50% - 10 млн. Евро
Други застрахователи 50% - 10 млн. Евро
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Вариант 2/продължение/
ПРЕДИМСТВА:
- социална справедливост, разходо-покривна система;
- дружество с идеална цел;
- насърчаване на публично-частното партньорство за благото на всички.
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
13
Размер файла
122 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа