close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Ма??ыстау облысы
?Ма??ыстау гуманитарлы? колледж?? МК?К
Тасжанова Меруерт Жа?сылы??ызы, ?Жастар?
педагогикалы? отрядыны? жетекш?с?
?ЖАСТАР? педотрядыны?
?KMG EP-Catering? ЖШС
?КЕНД?РЛ?? демалыс базасы
?А? б?бек?
балалар демалыс орталы?ында
ат?ар?ан ж?мысы туралы есеб?
2013 жыл
?А? Б?БЕК?
балалар демалыс орталы?ы
?Жастар? педагогикалы? отрядыны? м?шелер?:
1. ?т?мова Г?лн?р
2. ??на?баева Меруерт
3. Т?ркменбаева Тынышты?
4. Заматдин Арай
5. Жексенб??лы Н?рс?лтан
?А? б?бек? балалар демалыс орталы?ыны?
педагогикалы? ?жымы
?ЖАСТАР? тобы
Два человеческих изобретения можно считаь самым трудным: искусство
управлять и искусство воспитывать.
И.Кант
Балалар демалыс орталы?ыны?
кадрлы? ??рамы
1. Лагерь басшысы - 1
2. Лагерь басты?ыны? орынбасары - 1
3. Д?р?гер - 1
4. Медбике - 1
5. Дене т?рбиес? бойынша инструктор
6. Музыка жетекш?с? - 1
7. Т?рбиеш? - 11
8. Психолог - 1
9. ?й?рмеш? - 2
10. ??т?арушы - 4
11. Бассейн инструкторы (аквапарк) - 1
12. Кинооператор, диджей - 1
- 1
Ма?сатымыз:
? Жеке т?л?аны ?леуметтенд?ру, руханиадамгерш?л?к,
интеллектуалды,
физикалы?,
шы?армашылы?
?аб?лет?н
дамыту.
? Т?рбиел?к м?н? зор арнайы та?ырыпты?
ба?дарлама ар?ылы баланы? ?ызы?ушылы?ын
арттыру.
? Салауатты ?м?р салтын насихаттау. Жалпы
м?дениетт?, азаматты? сана-сез?мд? ?алыптастыру.
? К?ркем шы?ырмашылы?та, ?лкетануда,
спортта
ж?не т.б. танымды? ?ызметте
балаларды? ?скерл?г? мен да?дысын ке?ейту.
Т?РБИЕ Ж?МЫСЫНЫ? БА?ЫТТАРЫ:
1. Азаматты?-патриотты?, ???ы?ты? ж?не
полим?дениетт?к т?рбие
2. Рухани-адамгерш?л?к т?рбие
3. Отбасы т?рбиес?
4. Дене т?рбиес? мен салауатты ?м?р салты т?рбиес?
5. Экологиялы? т?рбие
6. Эстетикалы? т?рбие
7. Е?бек ж?не экономикалы? т?рбие
8. К?с?би-шы?армашылы? т?рбие
9. Интеллектуалды м?дениетт? дамыту т?рбиес?
10.?леуметт?к м?нд? ж?не жеке ?асиеттерд?
?алыптастыру т?рбиес?
11.?з?н-?з? тану мен ?з?н-?з? дамыту т?рбиес?
12. Коммуникативт? м?дениетт? ?алыптастыру т?рбиес?
Психолог
Ма?саты: т?мендег? ж?мыстар ар?ылы баланы жа?а
жерге тез ?йрену ?ш?н жа?дай ту?ызу
? Т?л?аны? ?з?н-?з? тану, дамыту ма?сатында
?рт?рл? та?ырыпта тренинг ?тк?зу.
? Жеке ж?мыстар.
? Баланы? ?шк? жайлылы?сызды?ын шы?ару
(снятие внутреннего дисбаланса).
? Балаларды дамыту ма?сатында интеллектуалды,
шы?армашылы? ойындар ?тк?зу.
? ??г?мелер, релаксация жатты?улары.
? Психологиялы? диагностика ж?рг?зу.
Дене шы?ы?тыру
Ма?саты: жастарды? шы?армашылы?, танымды?,
?рекеттер?н дамыту, ?ызы?ушылы? ?алыптастыру,
салауатты ?м?р салтын насихаттау.
?ске асыру ??ралдары:
? Та?ерте?г?л?к жатты?у
? Спортты? т?рлер?
? К?пш?л?к, ?скери-спортты? ойындар
? Жарыстар
? Эстафеталар
? ?имыл-?оз?алыс ойындар
Би ?й?рмес?
Ма?саты:
? баланы шы?армашылы??а, ?з?н ерк?н ?стау?а ?йрету;
? к?ркем елестету ?аб?лет?н дамыту;
? жалпы м?дениет?н, эстетикалы? ж?не к?ркем м?нер?н
?алыптастыру.
?н ?й?рмес?
Ма?саты:
? бала?а эстетикалы? т?рбие беру, ?нерге баулу;
? ?ле?д? с?й?п ты?дап, ?нн?? ма?ынасын т?с?нуге
?йрету;
? баланы? жалпы
м?дениет?н, эстетикалы? ж?не
к?ркем м?нер?н ?алыптастыру.
Сурет ж?не ?ол ?нер ?й?рмес?
Ма?саты:
баланы? ?ол шеберл?к ?аб?лет?н арттыру,
белг?л? б?р та?ырыпта сурет салу ар?ылы
?иялын, ойлау ?аб?лет?н жет?лд?ру.
??т?арушылар м?ндет?
? Баланы ж?зуге ?йрету;
? Те??з жа?алауында баланы ?ада?алау;
? Жа?ажайда ойын ?тк?зу.
Мерекел?к шаралар
? Баланы ?з?н ерк?н ?стау?а ?йрету.
? Талантты? ашылуына жа?дай жасау.
? Баланы? бойында?ы ?аб?леттер?н одан ?р? ?арай
жет?лд?ру.
Т?рбиеш?лер м?ндет?
? Баланы? жаз?ы демалысын ?ызы?ты ?йымдастыру.
? Баланы ?жым арасында д?рыс с?йлей б?луге т?рбиелеу.
? Жалпы ?з-?з?не жауап беруге ?йрету.
Спортты? шаралар
? Баланы? денсаулы?ын арттыру.
? Спортты? икемд?л?ктер?н жет?лд?ру.
? К?ш-ж?герлер?н к?шейту.
?мытылмас к?ндер
НАЗАРЛАРЫ?ЫЗ?А РАХМЕТ!
Документ
Категория
Презентации по психологии
Просмотров
35
Размер файла
7 276 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа