close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - Персональный сайт

код для вставкиСкачать
?19 ОЖББМ бойынша
2010- 2011 о?у жылына
арнал?ан тьютерл╕к ж?мыс
жоспары
Ма?саты:
- Озат т?ж╕рибен╕ зерттеу ? жина?тау,
мектеп ?к╕мш╕л╕г╕ мен ?стаздарды?
к?с╕би б╕л╕кт╕л╕г╕ мен педагогикалы?
шеберл╕г╕н арттыру, о?ушыларды о?ыту
мен т?рбиелеудег╕ п?н м??ал╕мдер╕ мен
т?рбиеш╕лерге на?ты к?мек беру
К?т╕лет╕н н?тиже:
? - жоспарлы ? жобалау ╕ске асады
? - жеке т?л?аны? ?аб╕леттер╕не
с?раныстары ?ана?аттандырылып,
?зд╕кс╕з б╕л╕м беруд╕? т?тас ж?йес╕н
??ру?а м?мк╕нд╕к беред╕;
? - ╤с ? шараларды? нормативт╕ ?
???ы?ты ж?не нормативт╕ ?
?йымдастыру базасы ╕ске асады;
? - б╕л╕м беруд╕? барлы? сатысын о?у -
?д╕стемел╕к ?амтамасыз етуд╕? ти╕мд╕
ж?йес╕ жасалады, б╕л╕м беру ж?йес╕н╕?
б╕р╕??ай б╕л╕м беру а?паратты? ортасы
??рылады;
? - Сынып жетекш╕лер╕н╕? ж?мыс ж?йес╕
?алыптасады.
? - м??ал╕мдерд╕? жа?а инновация
педагогикалы? технологияны ме?геруге
ынтасы к?шейед╕. М??ал╕мн╕? б╕л╕кт╕л╕к
шеберл╕г╕ артады
Тьюторд╕? м╕ндеттер╕
? П?нд╕к- м?дени (п?нд╕ ж??е б╕л╕м
мазм?нын ме?геру)
? ?леуметт╕к (правовое и
организационное обеспечение учёбы)
?
- антропологиялы? ( ?з б╕л╕м╕н
жет╕лд╕руге к?мек беру)
Тьютор ?ызметтер╕
? диагностикалы?(?абилеттерд╕ б╕лу╕)
? жобалы? (т?л?аны? даму жоспарын
жаса?тауы)
? реализационная (Должен помочь
?
школьнику пройти по индивидуальному
образовательному маршруту)
аналитическая (Должен помочь учащемуся
скорректировать его учебный
индивидуальный план)
Тьюторлы? технологиялар
?
?
?
?
?
?
?
- жеке ж?не топты? ке?ес технологиясы;
-жобалау технологиясы;
- а?паратты? технологиялары;
- рольд╕к ойындар;
- дебат;
- кейс-технологиялар;
- тренингтер;
Тьюториал т?рлер╕
? -п?нд╕к;
? - ?леуметт╕- психологиялы?;
? -профориентациялы?.
Тьюториал.
? - тренинг т?р╕нде ?тет╕н топты? ж?мыстар, на
?
?
?
?
которых закрепляются и
корректируются знания учащихся,
полученные в ходе самостоятельной;
-тьютор ?тк╕зет╕н саба?проводимое тьютором
на основе активных методов обучения
и направленное как на усвоение
определённого материала, так и на контроль
знаний, умений и навыков обучающихся.
Тьюториал ба?дарламасы
? - белсенд╕л╕кт╕ к?терет╕н
психологиялы? ойындар;
? -лекциялы?- презентациялы?
?сынбалар;? - практикалы? ╕с-?рекет;
? - ба?ылау , диагностика;
? - рефлексия.
Тьюториалда?ы
практикалы? ж?мыстар
? - ╕скерл╕к ойын;
? - ролд╕к ойын;
? - тренинг;
? - дебат;-п╕к╕р талас;
? -жоба дайындау;
? - практикалы? ж?мыстар
? Ж?мыс та?ырыбы
мерз╕м╕
Жауаптылар
Орындалу
т?р╕
Нормативт╕к ??жаттар ж?не за?намалар
1
?Р б╕л╕м беруд╕? мемлекетт╕к
стандарты
Тамыз
Ержанова М.?.
2
?Р Б╕л╕м туралы за?ы
Тамыз
?адыр?алиева Г.Ж. Пед.ке?ес
3
?Р Е?бек Кодекс╕
?азан
Сейтенова Б.К.
Тест
4
?Р Бала ???ы?ын ?ор?ау
конвенциясы
Жыл бойы
?адыралиева Н.
Семинар
?Р т?рбиен╕? кешенд╕
ба?дарламасы
?а?тар
Габдулкалиева
Ж.?.
Пед.ке?ес
?Р б╕л╕м беруд╕ дамытуды?
2011-2020 жылдар?а
арнал?ан мемлекетт╕к
ба?дарламасы
?а?тар
Ж?ма?алиева А.?.
Пед.ке?ес
Пед.ке?ес
?д╕стемел╕к ба?ыты
М??ал╕мн╕? к?с╕би
??зыретт╕л╕г╕не (к?с╕би
де?гей╕не) ?ойылатын
талаптар
Наурыз
Тума?алиева К.?.
?Р 12 жылды? б╕л╕м беруге
к?шуд╕? т?жырымдамасы
А?пан
С?йеу?азиева С.?. Семинар
Ба?дарлы ж?не ба?даралды
о?ыту м?селелер╕
Наурыз
Даутова А.?.
Баяндама
Т?ж╕рибе тарату жолдары
Жыл бойы
Сулейменова Г.?.
?д╕стемел╕к
н?с?аулы?
Педагогикалы? технологиялар
теориясы:
- модульд╕к технология;
- сыни т?р?ысынан ойлау;
- дамыта о?ыту технологиясы;
- А?Т;
Жыл бойы
Рыс?алиева А.С.
Мы?баева А.А.
А?кереева Б.И.
Та?берлиева К.С.
Есенова Х.М.
?д╕стемел╕к
ж?не
практикалы?
семинарлар
Д??гелек ?стел
Тренингтер
?д╕стемел╕к
н?с?аулы?
О?ушыларды п?нд╕к
олимпиадалар?а дайындау
?а?тар
Рысов З.?.
?ылыми-зерттеу
ж?мыстарын ж?рг╕зу
С?у╕р
Н?с?аулы?
ИдрисоваБ.Н
Губайдуллина А.А.
Мониторинг ж?йес╕
Жыл бойы
Мурадымова А.Ш.
Авторлы? ба?дарлама
?араша
Саба?ты талдау
Жыл бойы
Сариева Л.О.
Талдау
сызбалары
Саба?ты? т?рлер╕
С?у╕р
Хамзина А.К.
Аналитикал
ы?
аны?тама
О?у кабинет╕н╕? ж?мысы
Мамыр
К?рпебаева А.К.
Басылым
Мергенов С.Б.
Н?с?аулы?
Кесте,
диаграмма
?д╕стемел╕к
н?с?аулы?
А?параттандыру ба?ыты
Мектепт╕? электронды?
?оры
Жыл бойы
Уразаева Г.О.
Электронды?
?ор
Сыныпты? электронды?
м?л╕мет ?оры
?а?тар
Сынып
жетекш╕лер╕
Презентация
Электронды? о?улы?тармен
ж?мыс
Наурыз
Берк╕н?алиева
А.Ж.
О?улы?тар
банк╕н
??ру
Мектеп сайты
Жыл бойы
Жиен?алиева
А.Б.
Аны?тама
Интерактивт╕к та?таны?
м?мк╕нд╕ктер╕н о?ытуда
?олдану
Наурыз
Есенова Х.М.
Практикалы?
семинар
О?у-т?рбие ?рд╕с╕нде
интернет жел╕с╕н
пайдалану
Жыл бойы
Жиен?алиева
А.Б.
Аны?тама
О?у ?рд╕с╕н ?йымдастыру ба?ыты
?олданбалы курстарды?
ж?йес╕
Наурыз
Рысов З.А.
Баяндама
?й╕рме ж?не факультатив
ж?мыстарыны?
?йымдастырылуы
А?пан
Тем╕р?алиев М.Ж.
Презентация
Д?птер тексеру
Жыл бойы
Мурадымова Ж.
Н?с?аулы?
?БТ-ге дайындау
Жыл бойы
Батталова ?.С.
Тренинг
МАБ-?а дайындау
?араша
Ршманова Ж.У.
Д??гелек
?стел
?й тапсырмаларыны?
м?лшер╕, тексеру
?д╕стер╕
Жыл бойы
Шакетова С..
Н?с?аулы?
Тест тапсырмаларымен
ж?мыс
Мамыр
Бижанова А.А.
Тест
т?рлер╕н╕?
жина?ы
Т?рбие ба?ыты
Сыныпты? ж?мысын ти╕мд╕
?йымдастыру
?азан
Даупаева К.Т.
Презентация
Сауалнамалар ж?рг╕зу
Жыл бойы
Тлебалиева Т.?.
Сауалнама
?оры
Ата-аналармен ж?мысты?
жа?аша т?рлер╕
А?пан
?абиева А.╤.
Презентация
О?ушыларды? ??зыретт╕л╕г╕
Жыл бойы
Сариева Р.Б.
Рейтинг
картасы
О?ушыны? портфолиосы
Жыл бойы
??спанова Г.?.
Портфолио
?лг╕с╕
Сынып жетекш╕н╕? ж?мыс
ба?ыттары
Жыл бойы
Тем╕рханова Г.М.
Диагностика
лы? карта
Педагогикалы? этика
С?у╕р
Жамелова А.Т.
??г╕ме,
тренинг
О?ушыларды? эстетикалы?
тал?амын ?алыптастыру
Мамыр
Хафизова Г.
Ша??ытбаева
Ж.?.
Шы?армашы
лы? есеп
??жаттарды ж?рг╕зу ба?ыты
О?ушыларды? ??жаттарын
ж?рг╕зу
Жыл бойы
Аман?алиева А.М.
Н?с?аулы?
Хаттамаларды ж?рг╕зу
Жыл бойы
Айшикова С.С.
Хаттама
?лг╕лер╕
Журналды ж?рг╕зу
Жыл бойы
Садирова Ж.?.
Н?с?аулы?
М??ал╕мн╕? портфолиосы
?азан
Кубеева Б.?.
Портфолио
?лг╕с╕
О?у кабинет╕н╕? ??жаттары
?ырк?йек
Есенова Х.М.
Кабинет
паспорт
ы
?зара саба??а ?атысу
д?птер╕
?ырк?йек
Та?берлиева К.С. Д?птер
?лг╕с╕
Тьютерл╕к ж?мысты ?орытындылау
? 1. Тьютерлерд╕? ж?мысын ?ор?ауы
(есеп беру);
? 2. ?д╕стемел╕к н?с?аулы?тар шы?ару,
портфолио жина?тау;
? 3. Тьютерл╕к ж?мыстарды? жина?ын
шы?ару.
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
74
Размер файла
690 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа