close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
С.Б?й?шев атында?ы А?т?бе университет?н??
колледж?
?тк?зген о?ытушы:
Бирманова Аймгуль Алмуханбетказиевна
А?т?бе- 2013
Жас о?ытушылар?а арнал?ан семинар- тренинг
та?ырыбы:
?Жа?а технологияны? ти?мд? ?д?ст?с?лдер? ар?ылы о?ушыларды
шы?армашылы??а баулу?
Семинар ма?саты:
Сапалы б?л?м беруде жа?а технологияны? ?д?ст?с?лдер?н ти?мд? пайдалана
отырып,о?ушыларды? ?зден?мпазды?,
зерттеуш?л?к,шы?армашылы? ?аб?леттер?н
дамыту. О?ушыларды? б?л?мге ы?ыласын,
ынтасын, ?ызы?ушылы?ын арттыру жолын
?олдану. ?м?рд?? барлы? саласында белсенд?,
шы?армашылы?, ?с- ?рекет?не ?аб?летт?, ерк?н
ж?не жан-жа?ты жет?лген т?л?а т?рбиелеу.
??аз?рг?
заманда жастар?а а?паратты?
технологиямен байланысты ?лемд?к стандарт?а сай
м?ддел? жа?а б?л?м беру ?те ?ажет ?
Н.?.Назарбаев
Мен к?мм?н?
?атарда?ы ?стаздарды? б?р?м?н,
К?рг?м келет ш?к?рттерд?? би?г?н.
Не ?ш?н?
?йретем?н баланы,
Бала деген ерте?г? ?аза? жал?асы.
Жал?ас деген Отанымны? жастары.
К?мд? мен ?йретем?н ж?не ?алай?
???ылы ?рб?р ш?к?рт б?л?мге сай.
Сонды?тан да зерделеп зерттейм?н де,
Ма?сат ?ш?н ?олданамын ?д?с талай.
?аза?ты? еселенсе нес?бес?
Г?лдене берсе иг? киел? ел?.
Сол ?рпа?ты? б?р? де б?л?м ал?ан,
М?не б?л ?стазды?ты? н?тижес?.
?аз?рг? заман талабына сай б?л?м беру- б?л ?о?ам м?шелер?н??
адамгерш?л?к, интеллектуалды?, м?дени дамуыны? жо?ары де?гейл?к
ж?не к?с?би б?л?кт?л?г?н ?амтамасыз етуге ба?ыттал?ан т?рбие беру мен
о?ытуды? ?зд?кс?з ?рд?с? екенд?г? белг?л?.
Осы орайда о?ушыларды? танымды? ?аб?лет?н дамыту, б?л?м сапасын
арттырумен ?атар а?ыл-ой шы?армашылы? белсенд?л?ктер?н жет?лд?ру
?ш?н жеке п?ндерд? о?ытуды? ти?мд? ?д?стер? мен т?с?лдер?н ?здест?ру,
?аз?рг? б?л?м беру саласыны? алдында?ы ?зект? м?селелерд?? б?р? болып
отыр.
?Б?з ?з?м?зд?? болаша?ымызды, жеке балаларымызды? болаша?ын ?андай
к?йде к?рг?м?з келед? осыны ай?ындап алатын уа?ыт жетт?? деп
к?рсет?лген Елбасы Н.?.Назарбаевты? 2030 жыл?а арнал?ан
стратегиялы? ба?дарламасында. Сонды?тан ел?м?здег? ?лтты? ?о?амды
кемелденд?ру ел болаша?ы-жас ?рпа?ты жа?а инновациялы? ?д?сте
рухты? т?л?м ж?не б?л?м нег?здер?мен ?аруландырып, ?алыптастыру
?ажет.
Жа?а технологиялар теориялы? т?р?ыда д?лелден?п, т?ж?рибеде жа?сы
н?тижелер беруде.
Жа?а педагогикалы? технологияларды к?ндел?кт? саба? ?рд?с?нде пайдалану
?ш?н, ?р м??ал?м алдында отыр?ан о?ушыларды? жас ерекшел?ктер?н ескере отырып,
педагогт?к ма?сатына, м?ддес?не сай, ?з?н?? шеберл?г?не орай та?дап алады. Б?л жа?а
технологиялар-о?ушыларды? шы?армашылы? ?аб?леттер?н, тере? ойлай б?лу?н, теориялы?
нег?здер?н, эстетикалы? к?з?арастарын пайымдауын, ба?а беру?н, танымды? белсенд?л?г?н
дамыту?а ба?ыттал?ан. Жалпы о?у-т?рбие ?рд?с?н жа?аша дамыту, я?ни оны? н?тижес?н??
жо?ар?ы де?гейде болуын ?ада?алау жа?ашыл педагогтарды? ?олында болды. Олар
педагогика?а ?жа?а технология?термин?н енг?зд?. Б?л жа?ашыл педагогтарды? ма?сатыо?ушыларды? алатын б?л?мдер?н сапалы ету, оны? толы??анды жеке т?л?а болып
?алыптасуына нег?з болу. Осы?ан орай ?аз?рде педагогикалы? технологиялар к?птеп
саналады.
Мысалы, атап айтар болса?, Ынтыма?тасты?та о?ыту технологиясы,
Ш.А.Амонашвилид?? ?Б?л?м беруд? ?зг?ленд?ру технологиясы?, П.М.Эрдниевт??
?Дидактикалы? б?рл?ктерд? ?р?ленд?ру технологиясы?, Л. С. Выготский, Л.В.Эльконин,
В.В.Давыдовт?? ?Дамыта о?ыту технологиясы?, В.М.Монаховты? ?Модульд?к о?ыту
технологиясы?, ?Проблемалы? о?ыту технологиясы?, В.Ф.Шаталовты? ?Т?рек
сигналдары ар?ылы о?ыту технологиясы?, С.Н.Лысенконы? ?Т?с?нд?ре бас?арып оза
о?ыту технологиясы?, ?Де?гейлеп саралап о?ыту технологиясы?, ?О?ытуды?
компьютерл?к технологиясы?, ?Сын т?р?ысынан ойлау(СТО) ар?ылы о?ыту
технологиясы? т. б. к?птеген технологиялар енг?з?лд?.
Шы?армашылы?
де?гей?н аны?тау.
Баланы? ?ай сала?а
ы??айы бар ,со?ан
?арап топтау, ба?ылау,
?алыптастыру
М??ал?м ?з ?с?не
?ызы?ушылы?ын,
?зден?мпазды?пен
шы?армашылы?ы
мен
?арап, саба?ты
шы?армашылы?пен
таным белсенд?л?г?н
?тк?зу
арттыру
Жа?а технология
элементтер?н ?олдану
А?паратты?
телекоммуникация-
О?у м?мк?нд?г?не
лы?
сай тапсырмалар
технологияларды
беру
?олдану
Сын т?р?ысынан ойлау ?д?с?н ?олдану
т?с?л?
?аз?рг? кезде ?м?р с?ру к?рделенд?, б?зд?? ел?м?зде
демократиялы? ??рылымдар пайда бола бастады. Б?г?нг?
мектеп о?ушылары, орта б?л?м берет?н о?у орындарыны? б?л?м
алушылары ерте? ?з жолында кездескен ?иыншылы?тарды
же?уге, ?з м?селелер?н ?здер? шешуге, саналы шеш?м
?абылдау?а дайын болуды ?йретет?н жа?а технологияларды?
б?р? ? ?О?у мен жазу ар?ылы сын т?р?ысынан ойлауды
дамыту?.
СТО-ды дамыту ба?дарламасы ?лемн?? т?кп?р- т?кп?р?нен
жинал?ан б?л?м беруш?лерд?? б?рлескен е?бег?.
СТО-ны? м?ндеттер?:
- СТО идеялар тексер?л?п ба?алан?анда ж?не дамып
?олданыл?анда ?ске асады;
- Есте са?тау-идеяларды т?с?ну-ал?ы шарт;
- Шы?армашылы?пен к?кейкест? ойлау;
- ?з?нд?к жеке ойлау, т?уелс?з ойлау, шик?затты ??деу;
- С?ра?тар шеш?м?н табу- жа?а б?р н?рсе тудыру;
- ?йрету ? т?с?ну?не к?мектесу;
- К???лге ?онымды д?лелге ?мтылу;
- М?селен? шешуд?? жолын ?з? ?здеп табу;
- Шеш?мд? нег?з? бар саналы д?лелдеу;
- Д?лелдер нег?зг? болуы шарт;
- ?леуметт?к ойла, таласып о?у, тал?ылап ?арсы шы?у;
- Ер?кс?з ойландыратын, ?орытынды жауаптар,
шы?армашылы??а итермелейд?.
?ызы?ушылы?ын
ояту
ой тол?аныс
ой ша?ыру
ма?ынаны тану
Б?л?м беру ж?йес? б?г?нг? к?н талабына сай т?бегейл? ?згер?стер талап
етед?. Ол талаптар ?д?стемел?к т?с?лдерд?, жа?а технологиялар ?олдану, жас
т?л?а?а бер?лген б?л?м жо?ары сапалылы?ы, о?у?а ?ызы?ушылы? нег?з?н
?алыптастыруды к?здейд?. Осы?ан орай ой ?р?с? жа?ашыл шы?армашылы?
де?гейде ?ызмет ат?ара алатын жан-жа?ты, ?аз?рг? заман талабына сай
б?секелест?кке т?се алатын мамандар даярлау ?ш?н д?ст?рл? емес о?ыту т?р? ойын
технологиясын ?олданамын.
Педагогикалы? ойын- белг?л? б?р педагогикалы? н?тиже берет?н, алдына
?ой?ан ай?ын ма?саты бар, танымды? ба?ытына с?йкес ай?ындалатын сипаты бар,
ма?ызды к?рсетк?ш болып табылады.
Ойын технологиясы ат?аратын ?ызмет?не ?арай б?л?нед?: к?ш ж?мсау
ар?ылы, интеллектуалды ойлау ?аблет?н дамытатын, ?леуметт?к ж?не
психологиялы?. Осы т?рлерд?? ?ш?нен ма?ан ти?мд?леу? интеллектуалды
о?ушыны? ой ?р?с?н дамытатын ойын технологиясы. Д?р?с берет?н п?н арнайы
п?ндерд? ме?геру ?ш?н е? ?ажетт? бол?анды?тан, о?ушыларды? логикалы? ой
?р?с?н дамыту ?ш?н домино, эрудит лото, кооператив, аукцион, черчебол
ойындарын ж?рг?зу ?те ти?мд? екен?не к?п жылды? т?ж?рибем к?з жетк?зд?.
Ойын технологиясыны? та?ы б?р ти?мд?л?г? о?ушылар б?л?м?н ба?алау мен
ба?ылау ж?йес?н?? арасында?ы байланыс. Ойын технологиясымен ?ткен
саба?тардан ал?ан б?л?м де?гей? пайыз бойынша, д?ст?рл? ?д?спен берген саба??а
?ара?анда к?рсетк?ш? жо?ары болатынын д?лелдед?.
Ойын элементтер?н ?олдану
Тапсырманы?
ма?саты
Шы?армашылы?
ба?ыты
К?т?лет?н
н?тижес?
??рб?р бала ? болаша? данышпан? деген
?а?иданы ?стана отырып, балаларды
?иялдай б?луге ж?не ойын ашы? та
мазм?нды жетк?зуге
машы?тандыру.
Балаларды? жылдам ойлап, шеш?м?н таба
б?лу?, ?с-?рекет н?тижес?н т?лмен
жетк?зе б?лу?
Белг?л? та?ырып бойынша с?йлеу м?дениет?
мен ?иыннан ?иыстыру?а ?йрету, си?ырлы
объект?лер ?д?с?-образ?а ен?п с?йлеу,
та?ырыпты? диалогтар ??растыру. Б?рб?р?мен а?ылдасу, с?йлеу
м?дениет?н??, сыныпта белсенд?л?к пен
?йымшылды? пайда болуы.
Жа?алы?ты,
?йымшылды?ты
сез?ну,
танымды? белсенд?л?г?н?? артуы, ??растыру
шеберл?г?н?? жа?саруы, с?зд?к ?орыны?
артуы, ?з ойын т?жырымдап ?орытынды
шы?аруы, шы?армашылы? ж?мысты асы?а
к?ту?.
ОЙЫН АР?ЫЛЫ О?УШЫ МЕ?ГЕРЕД?:
?
О?ушылар на?ты ?ызмет т?ж?рибес?н;
? О?ушылар тек ба?ылаушы ?ана емес, ?здер? ?атыса отырып
?иын м?селелерд? ?з бет?нше шеше б?луге;
? О?у процес?нде ал?ан б?л?мд? на?ты ?сте ?олдана б?лу;
? О?ушылар ?ш?н психологиялы? жа?ымды;
? Ойын барысында шеш?м ?абылдау о?ушылардан аса
жауапкерш?л?кт? талап етед?.
Информатика
ХХ? ?асыр
Тап?ыр
?лем?не саяхат
к?шбасшысы
информатиктер
А?паратты?
диктант
Миллион к?мге
б?йырады?
Логикалы? саба?
paint
excel
word
М?т?нд?к ??жат
ба?дарламасын ата?ыз
Электронды
пошта?а к?ру ?ш?н
нен? б?лу?м?з
?ажет?
Сайт
адрес?н
пароль
Логин
ж?не
пароль
А?парат шы?у облысына
?арай нешеге б?л?нед??
3
5
4
?а?азды баспа?а ?ай перне
к?мег?мен ж?беруге
болады?
Ctrl+V
Ctrl+P
Ctrl+H
Психологиялы? тест
?А? жауабына- 5 ?пай
??? жауабына- 3 ?пай
?Б? жауабына- 1 ?пай
45- 50 ?пай
С?з ш?к?рт ?ш?н би?к т?л?асыз.
Бала т?рбиес?не жан- т?н?мен бер?лген жансыз.
30- 21 ?пай
С?з арбаны да сындырмайтын, ?г?зд? де ?лт?рмейт?н к?йде ж?рс?з.
К?б?рек ?здену керек.
15- 11 ?пай
С?з бос?а уа?ыт ?тк?з?п ж?рс?з. Орыны?ызды бала жанын
т?с?нет?н шын м??ал?мге босат?аны?ыз ж?н.
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
491
Размер файла
6 400 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа